Search result for

popos

(93 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -popos-, *popos*, popo
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา popos มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *popos*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
popover[N] ขนมชนิดหนึ่ง
hippopotamus[N] ช้างน้ำ, See also: ฮิปโปโปเตมัส, ฮิปโป, Syn. hippo

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hippopotamus(ฮิพพะพอท'ทะมัส) n., ม้าน้ำ,ฮิปโป

English-Thai: Nontri Dictionary
hippopotamus(n) ช้างน้ำ,ฮิปโปโปเตมัส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lipopolysaccharidesลิโปโพลีแซ็กคาไรด์, ไลโปโปลีแซคคาไรด์ [การแพทย์]
Lipopolysaccharidesลิโปโปลิย์ซัคคาไรด์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hippopotomonstrosesquipedaliophobia[ฮิปโปโปโตมอนสโตรเซสควิปพีดาลิโอโฟเบีย] (n ) โรคกลัวคำยาว ๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everyone will see the new you, and selling the calendars will help us raise money for our phil-an-coppopopy.ทุกๆคนจะได้เห็นพวกเธอในแบบใหม่ และก็ขายปฏิทินจะช่วยพวกเราได้ด้วย หาเงินสำหรับมูล-นิ-ธิของเราไง The House Bunny (2008)
Harry Potter Versus the Hipopotamus?หนังสือแฮร์รี่เนี่ยกระจอก ฮิปโปเตมัสมากกว่า? Fighting (2009)
"Logorama" Sync by popo Inc©Logorama (Short Animation) Logorama (2009)
It's the Chigi chapel in the Church of Santa Maria del Popolo.สี่ Cardinals ถูก kidnapped ห้องจากวาติกัน Angels & Demons (2009)
Where is the Santa Maria del Popolo, the first altar of science?แหล่งข้อมูลของแรงบันดาลใจสำหรับหนึ่งพันล้าน ชีวิตสูญหายและผวา. Angels & Demons (2009)
- Santa Maria del Popolo? - Yes.ตรวจสอบว่าฉันเข้าใจว่า. Angels & Demons (2009)
(van door opens and closes) I knew I smelled popo.ได้กลิ่นตุๆนะเนี่ย It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
Even if you pull it off perfectly if you crackers got motives the popo...ต่อให้นายวางแผนแนบเนียนแล้ว แต่ถ้านายมีแรงจูงใจในการฆ่า พวกหมาต๋า... Horrible Bosses (2011)
Anybody? Popo?ตำรวจ Fast Five (2011)
Is something wrong, Miss Popova?มีอะไรหรือเปล่าครับ คุณโพโพว่า Knightfall (2011)
Okay, how about The Red Hippopotamus?ไม่ชอบก็เอาเป็นเร้ด ฮิปโปโปเตมัส The Green Hornet (2011)
No? Not Red Hippopotamus?ไม่เอา ฮิปโปแดงไม่เท่เหรอ The Green Hornet (2011)
I'm so sorry to bother you, but that hippopotamus head brooch is awesome.ฉันขอโทษที่มากวนเธอ แต่เจ้าเข็มกลัดหัวฮิปโปโปนั่น เลิศมาก Dance with Somebody (2012)
So he made friends with a hippopotamus.ดังนั้นเขาจึงเป็นเพื่อน กับฮิปโป Elysium (2013)
Yes, it does 'cause he can stand on the hippopotamus' back to get all the fruits that he wants.ใช่มันไม่ 'ทำให้เขาสามารถ ยืนบนหลังฮิปโป ' เพื่อรับผลไม้ทั้งหมดที่เขาต้องการ. Elysium (2013)
Mr. Rapoport.คุณ ราโปพอร์ท The Interview (2014)
I got some questions for that goat. Hello. This is Aaron Rapoport from "Skylark Tonight."ชั้นมีคำถามจะถามเจ้าแพะนั่น สวัสดีครับ ผมคือ แอรอน ราโปพอร์ท จาก สกายลาร์ก ทูไนท์ The Interview (2014)
I am trying to reach Aaron Rapoport.ฉันพยายาม จะติดต่อ แอรอน ราโปพอร์ท The Interview (2014)
You got Aaron Rapoport.ผมพูดสายอยู่ครับ The Interview (2014)
Aaron Rapoport!อารอน ราโปพอร์ท The Interview (2014)
Mr. Rapoport, I am Sook-yin Park.คุณราโปพาร์ท \ ดิฉันคือ ซุก อิน ปาร์ก The Interview (2014)
Aaron Rapoport, I've secured the most important interview of the 21st century.แอรอน ราโปพอร์ท ในศตวรรษที่ 21 นี้ The Interview (2014)
This room for Mr. Rapoport.ห้องนี้สำหรับ คุณราโพพอร์ต The Interview (2014)
Oh, fuck. Mr. Rapoport, we need to review some new data the Leader wants included in tomorrow's interview.บ้าเอ้ย คุณราฟโฟพอร์ท ฉันมีข้อมูลใหม่ จะมาให้ตรวจสอบค่ะ The Interview (2014)
Crocadowndillies are crocodiles, and hippodumplings are hippopotamuses.จะลุกจุ๊กเข้คือจระเข้ และฮิปโปตุ้มติ้มคือฮิปโปโปเตมัส The BFG (2016)
Is it a hippopotamus?ฮิปโปโปเตมัสใช่มั้ยคะ? The Legend of Tarzan (2016)
Mm-hmm. Say "hippopotamus."ทแรปีเสสบิน อืมมมม พูดว่า "ฮิปโป". Pinocchio (1940)
- A hippopotamus. He lives in the Nile.- ฮิปโป เขาอาศัยอยู่ในแม่น้ำไนล์ Idemo dalje (1982)
So is the principal, Bozur Popovic.เช่นเดียวกับ Bozur Popovic Idemo dalje (1982)
You were not hired for your brains, you hippopotamic landmass!นายไม่ได้ถูกจ้างมาให้ออกความคิด ไอ้ยักษ์ใหญ่! The Princess Bride (1987)
The popos is here! Y'all better run, man, these white cops are crazy!ตำรวจอยู่นี่ วิ่งหนีเร็วๆ เลยนะ ไอ้ตำรวจผิวขาวท่าทางจะบ้า Four Brothers (2005)
Uh, hippopotamus.ชายอ้วน Chuck Versus the Helicopter (2007)
Zakhar Andrei POPOVSachar - Andrej POPOOblomov (1980)
Zakhar Andrei POPOVSachar - Andrej POPOOblomov (1980)
Oh, it's beautiful!Oh la la, was ein Popo... On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
I'll be the one who discovered Aphrodite's buttocks!Und der, der Aphrodites Popo entdeckt hat, bin ich. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Well you'd better choose between Aphrodite's buttocks and your wife's!Was diesen Popo angeht, mein Lieber, musst du dich zwischen dem der Venus und dem deiner Frau entscheiden. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Zeus almighty! Aphrodite's bum!Beim alten Zeus, Aphrodites PopoOn a volé la cuisse de Jupiter (1980)
He saw him, killed him... and stole the buttocks.Er hat ihn gesehen, dann hat er ihn umgebracht und ihm den Popo geklaut. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
- Buttocks?Den PopoOn a volé la cuisse de Jupiter (1980)
You can't connect the 2 end pieces without the middle bit.Mir fehlte der Popo, der die beiden Teile zusammenhält. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
The best man for Prime Minister would be Protopopov.Vorsitzender des Ministerrates muß Protopopow werden. Rasputin (1981)
There are pine trees and rocks as round as buttocks and the sea disappears.Es gäbe Tannenbäume und Felsen, die wären rund wie ein Kinderpopo... Das Meer wäre verschwunden... Diva (1981)
Speaking seriously, I remember that day, and it was not so long ago, when the creditors were banging at the doors of this archdiocese, when, as the saying goes, we didn't have a pot to... spit in...Aber im Ernst, ich erinnere mich gut, es ist noch gar nicht so lange her, als die Gläubiger an die Türen der Erzdiözese hämmerten. Als wir, wie man so schön sagt, blank waren wie... ein KinderpopoTrue Confessions (1981)
Draw up a report at once and send it to colonel Popov.Erstellen Sie sofort den Bericht und melden Sie es Oberst Popow. Vassa (1983)
- Ask for colonel Popov.- Zum Oberst Popow. Vassa (1983)
Popov will be playing cards somewhere by now.Popow, der spielt sicher jetzt irgendwo Karten. Vassa (1983)
Right after you have your coffee, go to Popov.Du trinkst einen Kaffee und gehst zu Popow. Vassa (1983)
- That's all God gave me.Das und einen schönen Popo schenkte mir der liebe Gott! One Deadly Summer (1983)
I'm sorry, boss, but my buns were falling asleep.Tut mir leid, aber mir ist der Popo eingeschlafen. A Pocketful of Steele (1984)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮิปโปโปเตมัส[N] hippopotamus, Syn. ฮิปโป, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Hippopotamidae ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำมากกว่าบนบก หนังหนาสีน้ำตาล จมูก หู และตาอยู่ตอนบนของหัว เพื่อสะดวกในการมอง และหายใจขณะอยู่ในน้ำ, Notes: (อังกฤษ)
ฮิปโป[N] hippopotamus, Syn. ฮิปโปโปเตมัส, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Hippopotamidae ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำมากกว่าบนบก หนังหนาสีน้ำตาล จมูก หู และตาอยู่ตอนบนของหัว เพื่อสะดวกในการมอง และหายใจขณะอยู่ในน้ำ, Notes: (อังกฤษ)
ช้างน้ำ[N] hippopotamus, See also: hippo, Example: คนไทยคุ้นกับข่าวกุมารทอง เกล็ดพญานาค ช้างน้ำ, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์ในนิยาย มีรูปร่างเหมือนช้าง มีงวงและงาคล้ายช้าง หางเป็นปลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้างน้ำ[n.] (chāngnām) EN: hippopotamus ; hippo   FR: hippopotame [m]
ฮิบโป[n.] (hippō) EN: hippo (inf.) ; hippopotamus   FR: hippopotame [m]
ฮิบโปโปเตมัส[n.] (hippōpōtēmat) EN: hippopotamus   FR: hippopotame [m]
ก้น[n.] (kon) EN: buttocks ; bottom ; ass ; behind ; fanny (inf.) ; butt   FR: fesses [fpl] ; derrière [m] ; postérieur [m] ; cul (vulg.) [m] ; pétard [m] (fam.) ; croupion [m] (fam. - péj.) ; popotin [m] (fam.) ; baba [m] (arg.)
มะลิลา[n.] (malilā) EN: Arabian Jasmine ; Jusmine, Kampopot   

CMU English Pronouncing Dictionary
POPOV    P OW1 P AH0 V
POPOFF    P AA1 P AO2 F
TAMPOPO    T AE2 M P OW1 P OW0
POPOVIC    P AA1 P AH0 V IH0 K
POPOLARE    P AA2 P OW0 L AA1 R IY0
POPOVICH    P AA1 P AH0 V IH0 CH
POPOWSKI    P AH0 P AO1 F S K IY0
RAPOPORT    R AE1 P AA0 P AO0 R T
RAPPOPORT    R AE1 P AH0 P AO0 R T
HIPPOPOTAMUS    HH IH2 P AH0 P AA1 T AH0 M AH0 S
HIPPOPOTAMUSES    HH IH2 P AH0 P AA1 T AH0 M AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hippopotami    (n) (h i2 p @ p o1 t @ m ai)
hippopotamus    (n) (h i2 p @ p o1 t @ m @ s)
hippopotamuses    (n) (h i2 p @ p o1 t @ m @ s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Popo {m}bottom; bum [Add to Longdo]
Flusspferd {n}; Nilpferd {n} [zool.] | Flusspferde {pl}; Nilpferde {pl}hippopotamus; hippo | hippopotami [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
LPS[エルピーエス, erupi-esu] (n) lipopolysaccharide; LPS [Add to Longdo]
ポポー;ポーポー[, popo-; po-po-] (n) papaw; pawpaw [Add to Longdo]
リベリア河馬[リベリアかば;リベリアカバ, riberia kaba ; riberiakaba] (n) (uk) (obsc) (See 小人河馬) pygmy hippopotamus (Choeropsis liberiensis) [Add to Longdo]
リポ多糖[リポたとう, ripo tatou] (n) lipopolysaccharide; LPS; lipoglycans [Add to Longdo]
河馬[かば;かわうま;カバ, kaba ; kawauma ; kaba] (n) (uk) hippopotamus (Hippopotamus amphibius) [Add to Longdo]
蒲公英[たんぽぽ(gikun);ほこうえい;タンポポ, tanpopo (gikun); hokouei ; tanpopo] (n) (uk) dandelion (esp. species Taraxacum platycarpum) [Add to Longdo]
紫蒲公英[むらさきたんぽぽ, murasakitanpopo] (n) (uk) (obsc) (See 千本槍) Leibnitz daisy (Leibnitzia anandria) [Add to Longdo]
小人河馬[こびとかば;コビトカバ, kobitokaba ; kobitokaba] (n) (uk) pygmy hippopotamus (Choeropsis liberiensis) [Add to Longdo]
西洋タンポポ;西洋蒲公英[せいようタンポポ(西洋タンポポ);せいようたんぽぽ(西洋蒲公英), seiyou tanpopo ( seiyou tanpopo ); seiyoutanpopo ( seiyou kama kou ei )] (n) common dandelion (Taraxacum officinale) [Add to Longdo]
白花蒲公英[しろばなたんぽぽ;シロバナタンポポ, shirobanatanpopo ; shirobanatanpopo] (n) (uk) Taraxacum albidum (species of white dandelion) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
河马[hé mǎ, ㄏㄜˊ ㄇㄚˇ, / ] hippopotamus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top