Search result for

pol

(204 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pol-, *pol*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
polyhydramnios (n ) ภาวะน้ำคร่ำเกิน การที่คนท้องมีน้ำคร่ำมากกว่า 2-3 ลิตร ซึ่งมีอุบัติการณ์ประมาณร้อยละ 1 ของสตรีตั้งครรภ์ จำนวน 1 ใน 3 มีความสัมพันธ์กับทารกพิการ โรคเบาหวานในมารดา และครรภ์แฝด

English-Thai: Longdo Dictionary
policy maker(phrase) ผู้วางนโยบายของรัฐหรือองค์กร
policymaker(n) ผู้กำหนดนโยบาย, สิ่งที่กำหนดนโยบาย
political deadlock(n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง
military police(n) สารวัตรทหาร อักษรย่อคือ สห.
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
hyperpolyglot(n) ผู้ที่รู้ภาษาอย่างเชี่ยวชาญมากกว่า 6 ภาษาขึ้นไป, R. polyglot, multilingual
Bangkok Metropolisกรุงเทพมหานคร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Pole[N] ชาวโปแลนด์
pole[N] ขั้วโลก
pole[N] สิ่งที่ต่างกันมาก (ในด้านความคิด ความชอบ หลักการ ตำแหน่ง)
pole[N] ขั้วแม่เหล็ก
pole[N] ขั้วไฟฟ้า
pole[N] ไม้ค้ำถ่อ, See also: ไม้คาน, ไม้ถ่อ, Syn. rod, bar
pole[N] เสา, See also: หลัก, คาน, Syn. rod, shaft
pole[VT] ใช้ไม้ค้ำ, See also: ใช้ไม้ยัน
pole[VI] จัดให้มีไม้ค้ำ, See also: จัดให้มีไม้ยัน, จัดให้มีไม้ถ่อ
pole[VT] ถ่อเรือ, See also: ค้ำถ่อสกี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
polar(โพ'ลาร์) adj. เกี่ยวกับขั้ว,จุดกลางเกี่ยวกับดาวเหนือ,เกี่ยวกับขั้วโลก
polarise(โพ'ลาไรซ) v. ทำให้เกิดขั้ว., See also: polarizable adj. polariser,polarizer n.
polarity(โพแล'ริที) n. ลักษณะขั้ว,ความตรงกันข้าม
polarize(โพ'ลาไรซ) v. ทำให้เกิดขั้ว., See also: polarizable adj. polariser,polarizer n.
polaroid(โพ'ละรอยดฺ) n. กล้องถ่ายรูปที่ให้ภาพสีภายในเวลาไม่กี่วินาท'
pole(โพล) n.,v. (ใช้) ไม้ยาว,ไม้เสา,เสาโทรเลข,ไม้ราว,เสาธง,ไม้ถ่อ,ไม้คาน,ขั้ว,จุดแห่งความสนใจ,จุดที่อยู่ตรงกันข้าม
pole jumpn. การกระโดดค้ำถ่อ
pole vaultn. กีฬากระโดดค้ำถ่อ
poleax(โพล'แอคซฺ) n. ขวานด้ามยาวที่ใช้เป็นอาวุธในยุคกลาง. vt. ฟันหรือฆ่าด้วยขวานดังกล่าว pl. poleaxes
poleaxe(โพล'แอคซฺ) n. ขวานด้ามยาวที่ใช้เป็นอาวุธในยุคกลาง. vt. ฟันหรือฆ่าด้วยขวานดังกล่าว pl. poleaxes

English-Thai: Nontri Dictionary
polar(adj) แถบขั้วโลก,เกี่ยวกับขั้วโลก
POLAR polar bear(n) หมีขั้วโลก
polemic(n) การโต้เถียง,การถกเถียง,การทะเลาะ,การโต้แย้ง
polemical(adj) โต้เถียง,ถกเถียง,ทะเลาะ,โต้แย้ง
police(vt) รักษาความสงบ,ตรวจตรา,พิทักษ์
POLICE police station(n) สถานีตำรวจ,โรงพัก
policy(n) นโยบาย,แนวทาง,หลักการ,อุบาย,ยุทธวิธี
polish(n) ความเป็นมันเงา,ความเกลี้ยงเกลา,ความเรียบร้อย
polish(vi) เป็นเงามัน,ขึ้นเงา,เป็นเงาวาว
polish(vt) ขัดเงา,ขัด,ทำให้ขึ้นเงา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
polar๑. -ขั้ว๒. เส้นเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polar angleมุมเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polar axisแกนเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polar coordinatesพิกัดเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polar curveเส้นโค้งเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polar equationสมการเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polar formรูปแบบเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polarisation๑. การเกิดขั้ว๒. โพลาไรเซชัน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
polarizationการแยกออกเป็นสองขั้ว (อำนาจ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
polarizationโพลาไรเซชัน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Polandโปแลนด์ [TU Subject Heading]
Polanyi, Karl, 1886-1964โพลันยี, คาร์ล, ค.ศ. 1886-1964 [TU Subject Heading]
Polar bearหมีโพลา [TU Subject Heading]
polar bodyโพลาร์บอดี, เซลล์ที่เกิดจากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสในกระบวนการสร้างไข่ เป็นเซลล์ส่วนที่จะฝ่อไปในภายหลัง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
polar covalent bondพันธะโคเวเลนต์มีขั้ว, พันธะโคเวเลนต์ระหว่างอะตอมที่มีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีไม่เท่ากัน จึงทำให้เกิดอำนาจไฟฟ้าลบปรากฏอยู่ด้านอะตอมที่มีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่า และอำนาจไฟฟ้าบวกปรากฏอยู่ด้านอะตอมที่มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีต่ำกว่า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
polar moleculeโมเลกุลมีขั้ว, โมเลกุลที่แสดงอำนาจไฟฟ้าบวกด้านหนึ่ง และอำนาจไฟฟ้าลบอีกด้านหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
polar nucleusโพลาร์นิวเคลียส, นิวเคลียสคู่หนึ่งที่อยู่ตรงกลางถุงเอ็มบริโอของพืชดอก เมื่อผสมกับสเปิร์มนิวเคลียสแล้วจะเจริญเป็นเอนโดสเปิร์มอยู่ภายในเมล็ดพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Polarimeterโพเลอริมิเตอร์ [อุตุนิยมวิทยา]
Polarimetryการวัดการหมุนของระนาบโพลาไรเซชันของแสง [TU Subject Heading]
Polariscopeโพลาริสโคป [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
polenta (n ) แป้งข้าวโพดบดหยาบ มีสีเหลือง นิยมใช้ในอาหารอิตาเลียนหรือแอฟริกัน
police
Police Colonel (n ) พันตำรวจเอก, พ.ต.อ.
See also: S. POL.COL.,
Political Office Holder (jargon ) ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
Polydrugการใช้ยาสองตัวหรือมากกว่าในการรวมกันเพื่อให้ผลเฉพาะ. ในหลายกรณียาที่ใช้เป็นตัวแรกหรือยาหลัก,กับยาเพิ่มเติมในส่วนผสมส่าเหล้า หรือใช้แทนสำหรับผลข้างเคียงของยาหลักและทำให้มีผลมากขึ้นกับผลกระทบต่อยา,หรืออาหารเสริมสำหรับยาหลักเมื่ออยู่ในระดับต่ำ
polygraph (n) เครื่องจับเท็จ
See also: S. lie detector,
polymath[โพลีแม็ธ] (n ) คือผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ในการใช้อย่างเป็นทางการเท่าใดนักจะหมายถึงผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสูง นักวิทยาศาสตร์สมัยโบราณมักจะเป็น “ผู้รู้รอบด้าน” โดยมาตรฐานที่ใช้กันในปัจจุบัน ผู้รู้รอบด้านมีความหมายต่างจากคำว่าอัจฉริยบุคคล (ข้อมูลแปลจาก wikipedia.org)
Polymyositis โรคอักเสบของกล้ามเนื้อที่เริ่มต้นเซลล์เม็ดเลือดขาว, เซลล์ภูมิคุ้มกันของการอักเสบ,เป็นธรรมชาติกล้ามเนื้อ, โดยเฉพาะกับลำตัว, ส่งผลให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อ,และอ่อนแอ
polystyrene (n ) สารโพลิเมอร์ชนิดหนึ่ง ใช้ในการทำโฟม หรือ กล่องบรรจุอาหาร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Police!ตำรวจ! Mercury Retrograde (2010)
Poly0410Segmenters: Episode #1.11 (2010)
To show me lily's poliform kitchen?/ เพื่อโชว์ผมว่าสเนห์ปลายจวักของลิลี่เก่งแค่ไหนอะเหรอ Chuck in Real Life (2008)
It's her number all over the polaroids.เบอร์ของเธอมีติดอยู่บนโพลาลอยด์นั้น There Might be Blood (2008)
I called the police. They won't even declare Jimmy and Chloe missing for 24 hours.พวกเขาถูกลักพาตัว. Committed (2008)
Clark, it's Lois. I spoke with the police.คุณไง. Committed (2008)
What's the news from your elves at the North Pole?มีข่าวจากเทพยดาของคุณจากขั้วโลกเหนือบ้างไม๊? Odyssey (2008)
You yelled politely.ใช่.. คุณดูสุภาพ Birthmarks (2008)
Call the police!เรียกตำรวจเร็ว Birthmarks (2008)
So I... I asked the man to stop, politely.ดังนั้นผมขอให้ชายคนนั้นหยุดอย่างสุภาพ Birthmarks (2008)
I was polite the first couple of times, but courtesy made no impression on this ass.ตอนแรกๆผมใช้วิธีสุภาพแต่พอเค้าไม่ให้ความสนใจ Birthmarks (2008)
China introduced the one-child policy in 1979.ประเทศจีนมีนโยบายให้มีลูกได้คนเดียวในปี1979 Birthmarks (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pol500 policemen were put on strict alert.
polA burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.
polA Californian policeman pulled a car over and spoke to the driver.
polAccepting money as a politician is sometimes a gray area.
polA confidence man polishes his "hood winking" or "eye-washing" techniques before bilking a new victim.
polA declaration of political views.
polAfter all, their form of transport produces no pollution at all.
polAfter a short pursuit, the police caught him.
polAfter the accident, the police told the crowd to keep back.
polAfter they questioned him, the police returned the suspect to the house.
polAir is polluted in cities.
polAir pollution is a serious global problem.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศรษฐศาสตร์การเมือง[N] political economy, Example: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเศรษฐศาสตร์การเมือง ทฤษฎีการเมือง การเมือง และรัฐบาลของอังกฤษ
อุดมการณ์ทางการเมือง[N] political ideology, Thai definition: แนวความคิดทางการเมืองที่มีความสำคัญต่อกลุ่มชน และกลุ่มชนยึดถือร่วมกัน
สถาบันทางการเมือง[N] political institution, Example: คณะผู้วิจัยคาดว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันครอบครัว สถาบันทางการเมือง ประเทศชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง, Count unit: แห่ง, Thai definition: สิ่งซึ่งคนในส่วนรวม คือ สังคม จัดตั้งให้มีขึ้น อันเกี่ยวข้องกับการเมือง
เสรีภาพทางการเมือง[N] political liberty, Thai definition: ความสามารถของบุคคลที่จะกระทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
รัฐศาสตร์[N] political science, Syn. วิชารัฐศาสตร์, Example: การศึกษารัฐศาสตร์ตามแนวใหม่เน้นการศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เป็นจริง, Thai definition: วิชาว่าด้วยการเมืองและการปกครองประเทศ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มลพิษ[N] pollution, See also: contamination, Syn. มลภาวะ, Example: สาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดมลพิษทางสภาวะแวดล้อมนั้น มีที่มาจากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม, Thai definition: พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มลภาวะ[N] contamination, See also: pollution, Syn. มลพิษ, Example: การคมนาคมขนส่งทำให้เกิดมลภาวะขึ้น แม้จะมีการใช้อุปกรณ์ในการกรองฝุ่นและไอเสียก็ตาม, Thai definition: ภาวะอันเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วงการเมือง[N] political quarters, Syn. แวดวงการเมือง, Example: บางครั้งข่าวที่น่าสนใจอาจไม่ได้เกิดขึ้นในวงการเมือง แต่อาจเป็นชุมชนเล็กๆ ในเมืองหลวงที่ไม่มีใครรู้จัก, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
ตร.[N] policeman, Syn. ตำรวจ
พ.ต.ต.[N] police major, See also: Pol.Maj., Syn. พันตำรวจตรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārātchakān tamrūat) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
อาจารย์[pr.] (ājān) EN: master   FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāthippatai = ammāttayāthipatai = amāttayāthippatai) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; government by civil servants   
อำนาจทางการเมือง[n. exp.] (amnāt thāng kānmeūang) EN: political power   FR: pouvoir politique [m]
อะพอลโล[n. prop.] (Aphøllō) EN: Apollo   FR: Apollon
อธิบดีตำรวจ[n. exp.] (athibødī tamrūat) FR: chef de la police [m]
ใบสั่ง[v.] (baisang) EN: order ; ticket ; police summons   FR: commande [f]
ชาเกสรบัว[n. exp.] (chā kēsøn būa) EN: lotus pollen tea   
ชักเงา[v.] (chakngao) EN: polish   
ชิงอำนาจการเมือง[v. exp.] (ching amnāt kānmeūang) EN: wrest political power ; seize political power   FR: s'emparer du pouvoir politique

CMU English Pronouncing Dictionary
POL    P AO1 L
POLY    P AA1 L IY0
POLI    P OW1 L AY0
POLS    P OW1 L Z
POLK    P OW1 K
POLL    P OW1 L
POLK    P OW1 L K
POLE    P OW1 L
POLI    P OW1 L IY0
POLO    P OW1 L OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Pole    (n) (p ou1 l)
pole    (n) (p ou1 l)
poll    (n) (p o1 l)
poll    (v) (p ou1 l)
polo    (n) (p ou1 l ou)
poly    (n) (p o1 l ii)
Poles    (n) (p ou1 l z)
Polly    (n) (p o1 l ii)
polar    (j) (p ou1 l @ r)
poles    (n) (p ou1 l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Pole(n) |der, pl. Polen| ชาวโปแลนด์ เช่น Die Polen waren jetzt auch im Weltall., Warum haben die Polen ihre Innenstädte wieder aufgebaut?
Polen(n uniq) |die, nur Sg.| ประเทศโปแลนด์ เช่น Polen hat sich zum siebten Mal für die Endrunde einer FußballWeltmeisterschaft qualifiziert., See also: S. die Republik Polen,
Politik(n) |die,nur Sing.| การเมือง, See also: adj. politisch ที่เกี่ยวกับการเมือง
Politiker(n) |der, pl. Politiker| นักการเมือง, See also: die Politikerin
politischเกี่ยวกับการเมือง
politische, See also: politisch
politischen, See also: politisch
Polizei(n) |die, nur Sg.| ตำรวจ, กองตำรวจ (ใช้เรียกโดยรวม ไม่ได้เฉพาะเจาะจงหมายถึงนายตำรวจ) เช่น Der Gastwirt rief die Polizei. เจ้าของร้านอาหารเรียกตำรวจ , See also: Related: Polizist
Polizei(n) |die| ตำรวจ
Polizist(n) |der, pl. Polizisten| นายตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, See also: die Polizistin

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Polyp {m} [med.]polype [Add to Longdo]
politische Gesinnung {f}political conviction [Add to Longdo]
polytechnische Oberschule {f}polytechnic secondary school [Add to Longdo]
politische Parole {f}; Schlagwort {n}slogan [Add to Longdo]
Pol {m}pole [Add to Longdo]
Polanordnung {f}; Polzahl {f} [electr.]contact arrangement [Add to Longdo]
Polarimeter {n}polarimeter [Add to Longdo]
Polarisation {f}polarization [Add to Longdo]
Polarisationsmodulation {f}polarisation modulation [Add to Longdo]
Polarisator {m}polarizer [Add to Longdo]
Polarisierung {f}polarization; polarisation [Add to Longdo]
Polarisierungsnase {f}polarizing key [Add to Longdo]
Polarität {f} | Polaritäten {pl}polarity | polarities [Add to Longdo]
Polarkoordinate {f} [math.] | Polarkoordinaten {pl}polar coordinate | polar coordinates [Add to Longdo]
Polarkreis {m}polar circle [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
poli(adj) สุภาพ เช่น une fille polie, See also: Related: poliment
polygame(adj) ที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), See also: A. monogame,
polygamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงสอง หรือ หญิงหนึ่งชายสอง (มากกว่านี้ก็รวมอยู่ด้วย), See also: A. la monogamie,
apolitique(adj) ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง, See also: A. politique,

Japanese-English: EDICT Dictionary
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
2変量補間[にへんりょうほかん, nihenryouhokan] (n) {comp} bivariable interpolation [Add to Longdo]
LPS[エルピーエス, erupi-esu] (n) lipopolysaccharide; LPS [Add to Longdo]
PCR法[ピーシーアールほう, pi-shi-a-ru hou] (n) (See ポリメラーゼ連鎖反応法) polymerase chain reaction (method) (PCR) [Add to Longdo]
PET[ペット, petto] (n) (1) polyethylene terephthalate; PET; (2) positron emission tomography; PET [Add to Longdo]
PVC[ピーブイシー, pi-buishi-] (n) polyvinyl chloride; PVC [Add to Longdo]
PVC管[ピーブイシーかん, pi-buishi-kan] (n) (abbr) (See ポリ塩化ビニル管) polyvinyl chloride pipe; PVC pipe [Add to Longdo]
SNP[スニップ, sunippu] (n) single nucleotide polymorphism; SNP [Add to Longdo]
いらっしゃい(P);いらしゃい(ik)[, irasshai (P); irashai (ik)] (int,n) (1) (hon) (See いらっしゃる) (used as a polite imperative) come; go; stay; (2) (See いらっしゃいませ) welcome!; (P) [Add to Longdo]
いらっしゃってください[, irasshattekudasai] (exp) (pol) (See いらっしゃる) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
政策[zhèng cè, ㄓㄥˋ ㄘㄜˋ, ] policy, #378 [Add to Longdo]
政治[zhèng zhì, ㄓㄥˋ ㄓˋ, ] politics; political, #708 [Add to Longdo]
警方[jǐng fāng, ㄐㄧㄥˇ ㄈㄤ, ] police, #1,315 [Add to Longdo]
警察[jǐng chá, ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ, ] police; policeman; policewoman, #1,940 [Add to Longdo]
污染[wū rǎn, ㄖㄢˇ, ] pollution; contamination, #2,014 [Add to Longdo]
[gān, ㄍㄢ, ] pole, #2,179 [Add to Longdo]
党员[dǎng yuán, ㄉㄤˇ ㄩㄢˊ, / ] political party member, #2,471 [Add to Longdo]
方针[fāng zhēn, ㄈㄤ ㄓㄣ, / ] policy; guidelines, #3,628 [Add to Longdo]
[zhèng, ㄓㄥˋ, ] political; politics; government, #3,813 [Add to Longdo]
[piān, ㄆㄧㄢ, / ] Polygonum aviculare (knot weed), #6,668 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
キュービック補間[キュービックほかん, kyu-bikku hokan] cubic interpolation [Add to Longdo]
コンピュートポルス[こんぴゅーとぽるす, konpyu-toporusu] computopolis [Add to Longdo]
データ補間[データほかん, de-ta hokan] data interpolation [Add to Longdo]
トポロジー[とぽろじー, toporoji-] topology [Add to Longdo]
ネットワークトポロジー[ねっとわーくとぽろじー, nettowa-kutoporoji-] network topology [Add to Longdo]
ネットワーク接続形態[ネットワークせつぞくけいたい, nettowa-ku setsuzokukeitai] network topology [Add to Longdo]
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ポーリング[ぽーりんぐ, po-ringu] polling [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
交番[こうばん, kouban] Polizeiwache [Add to Longdo]
政局[せいきょく, seikyoku] politische_Lage [Add to Longdo]
政治[せいじ, seiji] Politik [Add to Longdo]
政治家[せいじか, seijika] Politiker [Add to Longdo]
政策[せいさく, seisaku] Politik [Add to Longdo]
極地圏[きょくちけん, kyokuchiken] Polarkreis [Add to Longdo]
白米[はくまい, hakumai] polierter_Reis [Add to Longdo]
磨く[みがく, migaku] polieren, putzen, buersten [Add to Longdo]
論争[ろんそう, ronsou] Polemik, Auseinandersetzung [Add to Longdo]
警官[けいかん, keikan] Polizeibeamter, Polizist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pol
   n 1: a person active in party politics [syn: {politician},
      {politico}, {pol}, {political leader}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 POL
     Problem / Procedure / Process Oriented Language
     

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 pol
   pole
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 filibuster
 
 1. (pol.), (A.B.D) engellemek, bir kanunun kabul edilmesini önlemek için vakit geçirici konuşmalar yaparak kürsüyü işgal etmek
 2. böyle bir engelleme
 3. korsan, haydut.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top