Search result for

photo

(157 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -photo-, *photo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
photo[N] รูปถ่าย, See also: ภาพถ่าย, Syn. photograph
photon[N] หน่วยวัดความเข้มของแสง, See also: โฟตอน
photocopy[N] การถ่ายเอกสาร, See also: การอัดสำเนา, Syn. copy, duplicate, Ant. original
photocopy[VI] ถ่ายเอกสาร, See also: อัดสำเนา, Syn. copy, clone, reduplicate
photocopy[VT] ถ่ายเอกสาร, See also: อัดสำเนา, Syn. copy, clone, reduplicate
photoplay[N] ภาพยนตร์, Syn. film, motion picture
photostat[VT] ถ่ายสำเนา, Syn. copy, duplicate
photostat[N] เครื่องถ่ายสำเนา, See also: สำเนาจากเครื่องถ่ายสำเนา, Syn. copy, duplicate, facimile, Ant. original
photogenic[ADJ] ซึ่งเกิดจากแสง, See also: ซึ่งให้แสง
photograph[N] ภาพถ่าย, See also: รูปถ่าย, รูปภาพ, ภาพเหมือน, Syn. photo, picture, portrait, painting, snapshot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
photo(โฟ'โท) n. =photophotocopier (โฟโทคอพ'พิเออะ) n. เครื่องถ่ายเอกสาร,เครื่องถ่ายอัดสำเนา pl. photos)
photocopy(โฟโทคอพ'พี) n. สำเนาที่ถ่ายภาพ,สำเนาเอกสารจากการถ่ายภาพ. vt. ถ่ายภาพอัดสำเนา,ถ่ายภาพเป็นสำเนา
photoelectric(โฟโทอีเลค'ทริค) adj. เกี่ยวกับผลทางไฟฟ้าหรืออิเล็กตรอนที่เกิดจากแสง,เกี่ยวกับไฟฟ้าและแสง., Syn. photoelectrical
photofinish(โฟ'โทฟินนิช) n. การเข้าเส้นชัยของการแข่งขันที่ใกล้เคียงกันมาก จนต้องใช้ภาพถ่ายตัดสิน., See also: photofinish adj.
photograph(โฟ'ทะกราฟ,-แกรฟ) n. ภาพถ่าย,รูปถ่าย,ความประทับใจเหมือนผ่านเหตุการณ์จริง ๆ vt.,vi. ถ่ายภาพ,ถ่ายรูป,ถูกถ่ายภาพ,ถูกถ่ายรูป., See also: photographable adj., Syn. photo,picture,take,shoot
photographer(ฟะทอก'ระเฟอะ) n. ช่างภาพ,ช่างถ่ายรูป,ผู้ถ่ายภาพ
photographic(โฟทะแกรฟ'ฟิค) adj. เกี่ยวกับการถ่ายภาพ,ซึ่งใช้หรือเกิดจากการถ่ายภาพ,เหมือนของจริง,ซึ่งสามารถจดจำสิ่งที่เห็นได้ตลอด, Syn. vivid,detailed,visual
photography(โฟทอก'กระฟี) n. การถ่ายภาพ การถ่ายรูป,เทคนิคการถ่ายภาพ
photophobia(โฟโทโฟ'เบีย) n. ความกลัวแสง
photosensitive(โฟโทเซน'ซิทิฟว) adj. ไวต่อแสงหรือรังสีอย่างผิดปกติ., See also: photosensitivity n. photosensitiveness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
photo(n) ภาพถ่าย,รูปถ่าย
photograph(vt) ถ่ายรูป,ถ่ายภาพ
photographer(n) ช่างถ่ายรูป,ตากล้อง,ช่างภาพ
photographic(adj) เกี่ยวกับการถ่ายรูป,เกี่ยวกับการถ่ายภาพ,เหมือนจริง
photography(n) การถ่ายรูป,การถ่ายภาพ,เทคนิคการถ่ายภาพ
photogravure(n) การอัดรูป,การอัดภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
photo realismสัจนิยมแบบภาพถ่าย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
photoallergyภูมิแพ้แสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photoautotropic-สร้างอาหารได้เองด้วยแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
photocellโฟโตเซลล์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
photochemical oxidantตัวออกซิไดส์โฟโตเคมี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photochemical processกระบวนการโฟโตเคมี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
photochemical reaction; photoreactionปฏิกิริยาจากแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photochemical smogหมอกปนควันแบบโฟโตเคมี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
photochemical smogหมอกควันแบบโฟโตเคมี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
photocoagulationการจับลิ่มโดยแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Photocatalysisการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Photochemistryโฟโตเคมี [TU Subject Heading]
Photochemotherapyโฟโตคีโมเทอราปีย์ [TU Subject Heading]
Photocopierเครื่องถ่ายเอกสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Photocopyingการถ่ายเอกสาร [TU Subject Heading]
Photocopying services in librariesบริการถ่ายเอกสารในห้องสมุด [TU Subject Heading]
Photodegradable สลายด้วยแสงได้
คุณสมบัติของวัสดุที่ถูกสลายได้ในสภาวะที่มี แสงอาทิตย์ เช่น ถุงพลาสติกบางชนิด [สิ่งแวดล้อม]
Photodiodeโฟโตไดโอด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Photoelasticityโฟโตอิลาสติกซิตี้ [TU Subject Heading]
photoelectric cellหลอดโฟโตอิเล็กทริก, หลอดผลิตไฟฟ้าจากแสงสว่าง โดยให้แสงสว่างตกกระทบแคโทดซึ่งทำด้วยโลหะบางชนิด  เช่น ทังสเตน เงิน พลังงานแสงที่ได้รับจะทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากแคโทดไปยังอาโนดทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
photogenic (n ) ถ่ายรูปแล้วดูดี , ขึ้นกล้อง
photovoltaic (adj) ที่ใช้พลังงานแสง
See also: S. solar,
photovoltaic (n name uniq ) พลังงานไฟฟาแสงอาทิตย
Photovoltaics moduleแผงโซล่าเซลล์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Photonic?โฟโตนิค The Time Machine (2002)
It's okay, Serena. You don't have to hide the photo.ไม่เป็นไรหรอก เซรีน่า หนูไม่จำเป็นต้องซ่อนรูปนั้นหรอก New Haven Can Wait (2008)
I like photographing you, though.ฉันชอบถ่ายภาพเธอ คิดสิ Pret-a-Poor-J (2008)
The editor from "nylon" saw the photos from last night.บรรณาธิการจาก Nylon เห็นรูปคืนนั้น Pret-a-Poor-J (2008)
I can model them. max will do some photos.ฉันจะเป็นนางแบบให้ แล้วแม็กก็จะถ่ายรูป Pret-a-Poor-J (2008)
And he's an amazing photographer.แล้วเขาก็เป็นช่างภาพที่เยี่ยมมาก ๆ Pret-a-Poor-J (2008)
He's a photographer. come on.เขาเป็นช่างถ่สยภาพนะ มาเถอะ Pret-a-Poor-J (2008)
Max will do some photos.- แม๊กซ์ก็จะเป็นช่างภาพ There Might be Blood (2008)
You're not getting those photos of me.เธอจะไม่ได้เห็นรูปเหล่านั้นของฉันแน่นอน There Might be Blood (2008)
I ran his photo through every surveillance camera north of 60 degrees latitude.ฉันหาภาพของเขาผ่านกลัองค้นหา ที่เส้นรุ้ง60องศาทางตอนเหนือทุกตัว Odyssey (2008)
I'm sorry, but this is not Some department store photo studio.ขอโทษนะครับแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่ห้าง\ แบบโฟโต้ฮัทนะครับ(คือรับประกันคืนเงินถ้าไม่พอใจ) Adverse Events (2008)
Photos can be retouched.รูปสามารถre-touched. Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
photoActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
photoA photographer took a photograph of my house.
photoA photo of my sister's.
photoAttach a recent photograph to your application form.
photoA woman brought an old picture of her dead husband, wearing a hat, to the photographer.
photoDick passed the photo to me.
photoDid you have your photograph taken for the driver's license?
photoDo you have a recent photo of yourself?
photoEvery time I see this photo, I think of my father.
photoExcuse me, but let me have another look at the at the photo.
photoFather won first prize in the photo contest and was in high spirits.
photoGlue the photograph to your application form.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปถ่าย[N] photograph, See also: picture, photo, shot, snap, snapshot, Syn. ภาพถ่าย, Example: รูปถ่ายของข้าพเจ้าที่ติดอยู่ข้างฝาห้องรับแขกนั่นเป็นของใหม่, Count unit: ใบ, รูป, Thai definition: ภาพที่ทำโดยให้แสงผ่านเลนส์
การถ่ายภาพ[N] photography
ภาพถ่าย[N] photograph, See also: picture, photo, snap, shot, Syn. รูปถ่าย, รูป, Example: หล่อนรักการถ่ายภาพ จึงใช้ภาพถ่ายสะท้อนอารมณ์และความรู้สึก, Count unit: ภาพ, รูป, ใบ, Thai definition: ภาพบนกระดาษอัดรูป เกิดจากการนำแผ่นฟิล์มภาพเนกาทิฟ หรือแผ่นกระจกภาพเนกทิฟไปอัดถ่ายทอดภาพลงบนกระดาษอัดรูปนั้น
สมุดภาพ[N] picture album, See also: photograph album, Syn. อัลบั้ม, Example: รูปนางในวรรณคดีในสมุดภาพเล่มนั้นสวยงามมาก, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดที่เก็บรวบรวมภาพ
พระรูป[N] picture, See also: photo, photograph, Syn. รูปภาพ, รูปถ่าย, Example: แสตมป์พระรูป ร.9 ชุด 8 ทั้งชุดมีทั้งหมด 43 ดวง, Thai definition: รูปภาพหรือรูปถ่ายของพระมหากษัตริย์และเจ้านาย, Notes: (ราชา)
นักถ่ายรูป[N] photographer, Syn. ตากล้อง, ช่างกล้อง, Example: เขาเป็นนักถ่ายรูปที่เข้าขั้นมาตรฐานคนหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชื่นชอบการถ่ายรูป
รูป[N] photograph, See also: picture, drawing, painting, illustration, image, portrait, Syn. รูปภาพ, Example: ี่ไปเที่ยวภูเก็ตกลับมา มีรูปให้พวกเราดูหรือเปล่า, Count unit: รูป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รูปภาพ[N] picture, See also: photograph, drawing, painting, illustration, image, portrait, Example: ไม่มีข้อความใดที่จะบรรยายรายละเอียดได้ดีเท่ารูปภาพ, Count unit: รูป
ช่างถ่ายรูป[N] photographer, Syn. ช่างภาพ, Example: เขาเป็นช่างถ่ายรูปประจำร้านที่อยู่ตรงหัวมุมถนน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่ถ่ายรูปหรือภาพนิ่ง
เครื่องถ่ายเอกสาร[N] photocopier, See also: photostat, photocopying machine, duplicator, Example: เขาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารชนิดความเร็ว 30 แผ่นต่อวินาที จำนวน 1 เครื่อง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ทำงานด้วยวิธีการเครื่องการถ่ายภาพ เพื่อทำสำเนาเอกสารหรือรูปภาพอย่างรวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุญาตให้ถ่ายรูป[v. exp.] (anuyāt hai thāirūp) EN: be allowed to take a picture   FR: être autorisé à prendre des photos
อัดสำเนา[v.] (atsamnao) EN: photocopy ; run off ; Xerox   FR: photocopier ; dupliquer
ชักรูป[v. exp.] (chak rūp) EN: take a photograph   FR: prendre une photo
ช่างภาพ[n.] (changphāp) EN: photographer ; press photographer ; cameraman ; lensman   FR: photographe [m, f]
ช่างถ่ายภาพแฟชั่น[n. exp.] (chang thāiphāp faēchan) EN: fashion photographer   FR: photographe de mode [m]
ช่างถ่ายรูป[n.] (chang thāirūp) EN: photographer ; cameraman   FR: photographe [m]
โฟตอน[n.] (fōtøn) EN: photon   FR: photon [m]
โฟตอนิกส์[n.] (fōtønik) EN: photonics   
โฟโตสเฟียร์[n.] (fōtōsfīa) EN: photosphere   FR: photosphère [f]
จอภาพ[X] (jø phāp) EN: screen ; monitor   FR: viseur (d'un appareil photographique) [m] ; moniteur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PHOTO    F OW1 T OW2
PHOTON    F OW1 T AA2 N
PHOTOS    F OW1 T OW2 Z
PHOTONS    F OW1 T AA2 N Z
PHOTO'S    F OW1 T OW2 Z
PHOTOCALL    F OW1 T OW2 K AA0 L
PHOTOTRON    F OW1 T AH0 T R AA0 N
PHOTOCOPY    F OW1 T OW0 K AA2 P IY0
PHOTOGRAPH    F OW1 T AH0 G R AE2 F
PHOTOMETER    F AH0 T AA1 M AH0 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
photo    (n) (f ou1 t ou)
photo-    (j) - (f ou1 t ou -)
photon    (n) (f ou1 t o n)
photos    (n) (f ou1 t ou z)
photons    (n) (f ou1 t o n z)
photocopy    (v) (f ou1 t ou k o p ii)
photostat    (v) (f ou1 t @ s t a t)
photoflash    (n) (f ou1 t ou f l a sh)
photogenic    (j) (f ou2 t @ jh e1 n i k)
photograph    (v) (f ou1 t @ g r aa f)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fotoreportage {f}photo reportage [Add to Longdo]
Fototafel {f}photo board [Add to Longdo]
Photogrammetrie {f}photogrammetry [Add to Longdo]
Photometer {n}photometer [Add to Longdo]
Photosensibilität {f}; Lichtempfindlichkeit {f}photosensitivity [Add to Longdo]
Photosynthese {f}; Fotosynthese {f}photosynthesis [Add to Longdo]
Photovoltaik {f}photo-voltaic [Add to Longdo]
Photovoltaik-Anschauungsmodell {n}photo-voltaic display model [Add to Longdo]
Photovoltaik-System {n}photo-voltaic system [Add to Longdo]
Zielkamera {f}photo finish camera [Add to Longdo]
Photosensibilisierung {f} [med.]photosensitization [Add to Longdo]
Photophobie {f}; Lichtscheu {f} [med.]photophobia [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
appareil photo(n) |m| กล้องถ่ายรูป

Japanese-English: EDICT Dictionary
Fナンバー[エフナンバー, efunanba-] (n) f-number (photography) [Add to Longdo]
X線撮影;エックス線撮影[エックスせんさつえい, ekkusu sensatsuei] (n) x-ray photography [Add to Longdo]
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling [Add to Longdo]
ぶれる[, bureru] (v1,vi) to be blurred (photo, video, etc.); for a camera to be shaken [Add to Longdo]
アートフォトグラフィー[, a-tofotogurafi-] (n) art photography [Add to Longdo]
アイコラ[, aikora] (n) (abbr) (See アイドルコラージュ) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. [Add to Longdo]
アイドルコラージュ[, aidorukora-ju] (n) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. (wasei [Add to Longdo]
アウトフォーカス[, autofo-kasu] (n) soft focus (photography, film) (wasei [Add to Longdo]
アマチュアカメラマン[, amachuakameraman] (n) amateur photographer [Add to Longdo]
エロ画[エロが, ero ga] (n) (abbr) (sl) (See エロ画像) erotic photograph (on a computer, mobile phone, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传真电报[chuán zhēn diàn bào, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄣ ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ, / ] phototelegram [Add to Longdo]
像片[xiàng piàn, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧㄢˋ, ] photo [Add to Longdo]
光刻[guāng kè, ㄍㄨㄤ ㄎㄜˋ, ] photolithography [Add to Longdo]
光刻胶[guāng kè jiāo, ㄍㄨㄤ ㄎㄜˋ ㄐㄧㄠ, / ] photoresist (laser etching used in microelectonics) [Add to Longdo]
光化作用[guāng huà zuò yòng, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] photochemical effect; photosynthesis; photolysis [Add to Longdo]
光化学[guāng huà xué, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] photochemistry [Add to Longdo]
光合[guāng hé, ㄍㄨㄤ ㄏㄜˊ, ] photosynthesis [Add to Longdo]
光合作用[guāng hé zuò yòng, ㄍㄨㄤ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] photosynthesis [Add to Longdo]
光能合成[guāng néng hé chéng, ㄍㄨㄤ ㄋㄥˊ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ, ] photosynthesis [Add to Longdo]
光电子[guāng diàn zǐ, ㄍㄨㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ, / ] photoelectronic [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
感光素子[かんこうそし, kankousoshi] photosensor [Add to Longdo]
感光装置[かんこうそうち, kankousouchi] photosensor [Add to Longdo]
写真図書館[しゃしんとしょかん, shashintoshokan] photographic library [Add to Longdo]
写真電送[しゃしんでんそう, shashindensou] facsimile transmission, phototelegraphy [Add to Longdo]
焦点[しょうてん, shouten] focus, focal point, (photographic) focus [Add to Longdo]
フォトシーディー[ふぉとしーでいー, fotoshi-dei-] PhotoCD [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Photo \Pho"to\ (f[=o]"t[-o]), n.; pl. {Photos} (f[=o]"t[-o]z).
   A contraction of {Photograph}. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Photo- \Pho"to-\ (f[=o]"t[-o]-).
   A combining form from Gr. fw^s, fwto`s, light; as,
   photography, phototype, photometer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 photo
   n 1: a representation of a person or scene in the form of a
      print or transparent slide; recorded by a camera on light-
      sensitive material [syn: {photograph}, {photo}, {exposure},
      {picture}, {pic}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 photo [foto]
   photograph
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top