Search result for

pendant

(52 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pendant-, *pendant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pendant[N] เครื่องประดับที่มีลักษณะห้อย, See also: สร้อยคอ, ต่างหู, Syn. erring, locket, lavalire
pendant[N] โคมระย้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pendant(เพน'เดินทฺ) n. สิ่งที่ห้อยย้อย,โครงแขวนตะเกียง,ธงสามเหลี่ยมหรือธงปลายเรียวบนเสา (เรือ), Syn. pendent
appendant(อะเพน'เดินทฺ) adj. ผนวก,ติด,เพิ่ม,ใส่,ในสังกัด, ทรัพย์สินหรือสิทธิ์ที่ติดตามมา. -appendance, appendancy, appendence, appendency n. (adjunct, supplement)
dependant(ดีเพน'เดินทฺ) n. ผู้อาศัย,ผู้อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์,ผู้รับใช้ ดูdependent

English-Thai: Nontri Dictionary
pendant(n) จี้,โคมระย้า,โคมกิ่ง,ตุ้มหู,กระเช้า,ธงสามเหลี่ยม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- no, daddy-daddy, why- - the silver pendant i gave you. now!-อาร์เธอ อย่า ได้โปรด The Getaway (2009)
It was probably an amber pendant from an ordinary piece of jewelry.บางทีก็เป็นอำพันเครื่องประดับ ที่มา่จากเครื่องประดับเพชรพลอย ธรรมดาๆ นี่แหละ The Witch in the Wardrobe (2010)
She learned her lesson, was a good little follower for 18 months, then one night, she got Jonah alone and stabbed him in his face with a pentagram pendant, and vanished into the darkness.เธอได้เรียนรู้บทเรียนของเธอ แล้วคืนหนึ่ง เธอ โยนาห์เพียงอย่างเดียวและแทงเขาในใบหน้าของเขา และหายไปในความมืด Drive Angry (2011)
Couldn't it just be two pendants that look alike?อาจจะเป็นแค่จี้สองอันที่ดูเหมือนกันรึเปล่า Someone to Watch Over Me (2011)
What do you call it... a pendant.เรียกว่าอะไรน่ะ... . จี้ห้อยคอ Code Breaker (2011)
What the hell's a pendant?แล้วมันจี้ห้อยคอบ้าอะไรเหรอ Code Breaker (2011)
A pendant! A pendant!จี้ห้อยคอ จี้ห้อยคอ Code Breaker (2011)
Well, look at the symbol in the middle of the pendant.ดูสัญลักษณ์ตรงกลางของจี้สิ The Tell (2011)
Ladies and gentlemen, if you can believe it, from the Elizabeth Taylor auction, ladies and gentlemen, it's Miss Taylor's diamond and emerald necklace and pendant.ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ถ้าคุณไม่เชื่อ จากการประมูลอลิซาเบธ เทลเลอร์ ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ นี่คือชุด Extraordinary Merry Christmas (2011)
Maybe a little pendant? The new Nicki Minaj album?Nicki Minajอัลบั้มใหม่? American Reunion (2012)
A pendant, like a spider or... a bat?มีจี้อันนึง, คล้ายแมงมุมหรือไม่ก็.. ค้างคาวเหรอ? Let's Boot and Rally (2012)
If you want to turn the power back on, it starts with these pendants...ถ้าคุณต้องการจะดึงเอาพลังงานกลับมา Sex and Drugs (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pendantI bought a pendant to wear to the party.
pendantI'll give you this pendant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จี้[N] pendant, See also: hanging ornament, locket, Example: คุณพ่อให้จี้เป็นรูปหัวใจแก่ลูกสาวทุกคน, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องประดับมีรูปเหลี่ยม กลม หรือรี มักทำด้วยทองคำประดับเพชรพลอยเป็นต้น มีห่วงที่กรอบสำหรับห้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsara) EN: freelance   FR: indépendant [m]
เอกระ[adj.] (ēkkara) EN: independent   FR: indépendant
เอกราช = เอกราชย์[adj.] (ēkkarāt) EN: independent   FR: indépendant ; souverain
อิสระ[adj.] (itsara) EN: independent ; free ; liberal   FR: indépendant ; libre
จำพรรษา[v.] (jamphansā) EN: stay in a Buddhist monastery during the Buddhist Lent ; stay in the Buddhist temple during the rainy season   FR: faire une retraite dans un temple bouddhique pendant la saison des pluies
จี้[n.] (jī) EN: pendant ; locket ; hanging ornament   FR: médaillon [m] ; pendentif [m]
ขณะ[conj.] (khana) EN: in the meantime ; meantime ; meanwhile ; while   FR: en attendant ; pendant que ; au moment de
ขณะที่[conj.] (khana thī) EN: when ; while ; as ; at the time ; at the moment ; at the instant   FR: au moment où/que/de ; alors que ; comme ; quand ; lorsque ; tandis que ; tant que ; pendant que
คาราคาซัง[adj.] (khārākhāsang) EN: unfinished ; undone ; pending ; be incomplete   FR: inachévé ; en suspens ; pendant
กลางคืน[adv.] (klāngkheūn) EN: at night ; during the night ; in the deep of night ; nocturnal   FR: durant la nuit ; pendant la nuit ; de nuit ; la nuit ; nuitamment ; nocturne

CMU English Pronouncing Dictionary
PENDANT    P EH1 N D AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pendant    (n) (p e1 n d @ n t)
pendants    (n) (p e1 n d @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pendant {n} (zu)companion piece (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イヤドロップ[, iyadoroppu] (n) eardrop (earring with a pendant) [Add to Longdo]
コードペンダント[, ko-dopendanto] (n) cord pendant [Add to Longdo]
ソトワール[, sotowa-ru] (n) sautoir; long necklace (longer than opera-length), often with an ornament (tassel or pendant) at the end [Add to Longdo]
バチ環[バチカン(P);バチがん, bachikan (P); bachi gan] (n) (1) clasp or ring for attaching a pendant to a chain; (2) (バチカン only) Vatican; (P) [Add to Longdo]
ペンダント[, pendanto] (n) pendant; (P) [Add to Longdo]
ペンダントトップ[, pendantotoppu] (n) combination of pendant and chain attachment [Add to Longdo]
軒丸瓦[のきまるがわら, nokimarugawara] (n) (See 丸瓦,瓦当) eave-end roof tile (comprising a convex semi-cylindrical tile and a decorative pendant) [Add to Longdo]
垂れ飾り[たれかざり, tarekazari] (n) pendant [Add to Longdo]
吊りランプ;吊ランプ;釣りランプ;釣ランプ[つりランプ, tsuri ranpu] (n) droplight; hanging lamp; pendant; pendent lamp; swinging lamp [Add to Longdo]
鐙瓦[あぶみがわら, abumigawara] (n) (arch) (See 軒丸瓦) eave-end roof tile (comprising a convex semi-cylindrical tile and a decorative pendant) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǎo, ㄗㄠˇ, ] pendant of pearls on coronet, #249,082 [Add to Longdo]
[dāng, ㄉㄤ, ] pendant ornaments [Add to Longdo]
[suì, ㄙㄨㄟˋ, ] pendant girdle-ornaments [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pendant \Pend"ant\ (p[e^]nd"ant), n. [F., orig. p. pr. of pendre
   to hang, L. pendere. Cf. {Pendent}, {Pansy}, {Pensive},
   {Poise}, {Ponder}.]
   1. Something which hangs or depends; something suspended; a
    hanging appendage, especially one of an ornamental
    character, as to a chandelier or an eardrop; also, an
    appendix or addition, as to a book.
    [1913 Webster]
 
       Some hang upon the pendants of her ear. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Many . . . have been pleased with this work and its
       pendant, the Tales and Popular Fictions.
                          --Keightley.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: An ornamental object or piece of jewelry with a
    hook so that it can be hung from a chain around the neck.
    [PJC]
 
   3. (Arch.) A hanging ornament on roofs, ceilings, etc., much
    used in the later styles of Gothic architecture, where it
    is of stone, and an important part of the construction.
    There are imitations in plaster and wood, which are mere
    decorative features. "[A bridge] with . . . pendants
    graven fair." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. (Fine Arts) One of a pair; a counterpart; as, one vase is
    the pendant to the other vase.
    [1913 Webster]
 
   5. A pendulum. [Obs.] --Sir K. Digby.
    [1913 Webster]
 
   6. The stem and ring of a watch, by which it is suspended.
    [U.S.] --Knight.
    [1913 Webster]
 
   {Pendant post} (Arch.), a part of the framing of an open
    timber roof; a post set close against the wall, and
    resting upon a corbel or other solid support, and
    supporting the ends of a collar beam or any part of the
    roof.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pendant
   adj 1: held from above; "a pendant bunch of grapes" [syn:
       {pendent}, {pendant}, {dependent}]
   n 1: an adornment that hangs from a piece of jewelry (necklace
      or earring) [syn: {pendant}, {pendent}]
   2: branched lighting fixture; often ornate; hangs from the
     ceiling [syn: {chandelier}, {pendant}, {pendent}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 pendant [pãdã]
   for; during; whereas; while; whilst
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bob
 
 1. demet, salkım
 2. şakul, pendant
 3. kısa kesilmiş saç modeli (kadın ve çocuklarda)
 4. balık yemi
 5. olta mantarı
 6. hafif bir darbe, vuruş
 7. baş hareketi
 8. ing., (argo) bir şilin
 9. (A.B.D.) bir çeşit kızak veya kayak.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top