Search result for

paul

(74 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paul-, *paul*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paul(พอล) n. ชื่อคนผู้ชาย,ชื่อสาวกของพระเยซูคริต์
paul pryคนที่ชอบสอดรู้สอดเห็น,คนเสือก
pauldronn. ชิ้นเสื้อเกราะที่ไหล่และส่วนบนสุดของแขน
epaulet(เอพ'พะลีท) n. อินทรธนู., Syn. epaulette

English-Thai: Nontri Dictionary
epaulet(n) อินทรธนู
tarpaulin(n) ผ้าใบกันน้ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paulowniaเพาโลว์เนีย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look, Paul...พอล Remember Paul? (2010)
Paul?พอล? The Longest Night (2010)
- Back off, Paul.-ถอยไป พอล Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- I'm Paul. - Sydney.ดี ซิดนี่ อเล็ก จาก ชั้นข้างบน The Eye (2008)
Hi, you've reached the cellphone of Dr Paul Faulkner. Leave a message after the beep.ทดสอบแล้วมันไม่ มีอะไรที่ผิดปกติ The Eye (2008)
Hi Paul. It's Sydney.แน่ใจได้เลยว่านักดนตรีคนอื่น ๆ ไม่เห็นอย่างที่ฉันเห็น The Eye (2008)
Paul. Are you in there? You have to let me in, All rightแล้วฉันก็เห็นคน เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติ The Eye (2008)
Paul, stop the car.ใบอนุญาตหรือ The Eye (2008)
Mrs. Martinez, my name is Sydney Wells and this is my friend Dr. Paul Faulkner.คุณเป็นอะไรไหม The Eye (2008)
Paul?คุณต้องการอะไร The Eye (2008)
Paul, is that you?อยากพูดกับคุณ เรื่องลูกสาว The Eye (2008)
Paul, let's go.ขอบใจ The Eye (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
paulJean has fallen out with Paul over the education of their children.
paulI lent Tom and Paula my camera.
paulDid Paula study for today's test?
paulIt goes back, Personnel Officer Paula Grayson told us, to the way many employers used to pay their employees a hundred years ago.
paulPaul prefers English to math.
paulI said Paul was out, but that Mary was at home.
paulPaul telephoned just now.
paulI found it a lot of fun to play tennis with Paul.
paulPaul's knowledge of creative bookkeeping has been the secret of his ability to get all the staffing he needs.
paulPaul studies very hard these days.
paulPaul has dry hair.
paulPaul put on gloves before going out.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่า[n.] (bā) EN: shoulder   FR: épaule [f]
แบก[v.] (baēk) EN: shoulder ; carry on the back ; bear   FR: porter sur l'épaule ; transporter
ช่วยกัน[v. exp.] (chūay kan) EN: help one another ; help each other ; help together   FR: s'entraider ; s'épauler ; se soutenir
หัวไหล่[n.] (hūalai) EN: shoulder   FR: épaule [f]
อินทรธนู[n.] (inthanū = inthranū) EN: shoulder loop ; shoulder strap ; shoulder marks ; shoulder board ; epaulet   FR: épaulette [f]
การบาดเจ็บที่หัวไหล่[n. exp.] (kān bātjep thī hūalai) FR: blessure à l'épaule [f]
คาน[n.] (khān) EN: shoulder pole ; shaft ; beam   FR: fléau [m] ; joug d'épaule [m] ; hampe [f] ; manche [f] ; poutre [f]
ไหล่[n.] (lai) EN: shoulder   FR: épaule [f]
นกแก้วโม่ง[n. exp.] (nok kaēo mōng) EN: Alexandrine Parakeet   FR: Perruche alexandre [f] ; Perruche à épaulettes [f]
นกลุมพู[n.] (nok lumphū) EN: Green Imperial Pigeon   FR: Carpophage pauline [m] ; Carpophage vert [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PAUL    P AO1 L
PAULI    P AO1 L IY0
PAULS    P AO1 L Z
PAULY    P AO1 L IY0
PAULK    P AO1 L K
PAULE    P AO1 L
PAULL    P AO1 L
PAULA    P AO1 L AH0
PAULO    P AO1 L OW0
PAULIK    P AO1 L IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Paul    (n) (p oo1 l)
Paulo    (n) (p au1 l ou)
Paula    (n) (p oo1 l @)
Pauline    (n) (p oo1 l ii n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセルパウルゼンジャンプ;アクセル・パウルゼン・ジャンプ[, akuserupauruzenjanpu ; akuseru . pauruzen . janpu] (n) (obsc) (See アクセルジャンプ) Axel Paulsen jump (figure skating) [Add to Longdo]
エポーレットシャーク;エポーレット・シャーク[, epo-rettosha-ku ; epo-retto . sha-ku] (n) epaulette shark (Hemiscyllium ocellatum); blind shark [Add to Longdo]
エポウレットシャーク[, epourettosha-ku] (n) epaulette shark (Hemiscyllium ocellatum) [Add to Longdo]
エポレット[, eporetto] (n) epaulette (fre [Add to Longdo]
ガラナ[, garana] (n) (1) guarana (tree); Paullinia cupana; (2) guarana (seed extract as an ingredient used in stamina drinks and foods for restorative and stimulant effect) [Add to Longdo]
クロモンツキ[, kuromontsuki] (n) epaulette surgeonfish (Acanthurus nigricauda, Indo-Pacific species of tang); blackstreak surgeonfish [Add to Longdo]
セントポーリア[, sentopo-ria] (n) saintpaulia (lat [Add to Longdo]
パウリの原理[パウリのげんり, pauri nogenri] (n) Pauli's principle [Add to Longdo]
パウレスタ[, pauresuta] (n) paulista [Add to Longdo]
パウロの手紙[パウロのてがみ, pauro notegami] (n) the letters of Paul [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保尔[bǎo ěr, ㄅㄠˇ ㄦˇ, / ] Paul (name) [Add to Longdo]
保尔森[bǎo ěr sēn, ㄅㄠˇ ㄦˇ ㄙㄣ, / ] Paulson or Powellson (name); Henry (Hank) Paulson (1946-), US banker, US Treasury Secretary from 2006 [Add to Longdo]
保罗[Bǎo luó, ㄅㄠˇ ㄌㄨㄛˊ, / ] Paul [Add to Longdo]
梧桐木[wú tóng mù, ˊ ㄊㄨㄥˊ ㄇㄨˋ, ] Paulownia wood used for musical instruments [Add to Longdo]
泡桐[pāo tóng, ㄆㄠ ㄊㄨㄥˊ, ] paulownia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paul \Paul\, n.
   See {Pawl}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paul \Paul\, n.
   An Italian silver coin. See {Paolo}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pawl \Pawl\, n. [W. pawl a pole, a stake. Cf. {Pole} a stake.]
   (Mach.)
   A pivoted tongue, or sliding bolt, on one part of a machine,
   adapted to fall into notches, or interdental spaces, on
   another part, as a ratchet wheel, in such a manner as to
   permit motion in one direction and prevent it in the reverse,
   as in a windlass; a catch, click, or detent. See Illust. of
   {Ratchet Wheel}. [Written also {paul}, or {pall}.]
   [1913 Webster]
 
   {Pawl bitt} (Naut.), a heavy timber, set abaft the windlass,
    to receive the strain of the pawls.
 
   {Pawl rim} or {Pawl ring} (Naut.), a stationary metallic ring
    surrounding the base of a capstan, having notches for the
    pawls to catch in.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Paul
   n 1: United States feminist (1885-1977) [syn: {Paul}, {Alice
      Paul}]
   2: (New Testament) a Christian missionary to the Gentiles;
     author of several Epistles in the New Testament; even though
     Paul was not present at the Last Supper he is considered an
     Apostle; "Paul's name was Saul prior to his conversion to
     Christianity" [syn: {Paul}, {Saint Paul}, {St. Paul},
     {Apostle Paul}, {Paul the Apostle}, {Apostle of the
     Gentiles}, {Saul}, {Saul of Tarsus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top