Search result for

partien

(53 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -partien-, *partien*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา partien มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *partien*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you play matches?Und Sie spielen PartienVictory (1981)
We even play internationals.Wir spielen sogar internationale PartienVictory (1981)
Internationals? Yeah.- Internationale PartienVictory (1981)
It was my mistake to write two parts of such equal prominence,Es war mein Fehler, zwei gleichwertige Partien zu komponieren, God Rot Tunbridge Wells! (1985)
Writing their parts has too often been like serving a puffed-up actor,Ihre Partien zu schreiben bedeutete zu oft, auf ihre Aufgeblasenheit Rücksicht zu nehmen, God Rot Tunbridge Wells! (1985)
All right, it's true.Bier und ein paar Partien Billard heute Abend? Change of Life (1986)
- Yeah. - Oh, I haven't done that in years.Ein paar Partien Billard und über alte Zeiten reden. Change of Life (1986)
Since when has this been going on?Seit wann gehen diese Partien schon? My New Partner at the Races (1990)
Begin dermal regeneration. Have tissue regrowth standing by.Beginnen Sie mit der Abtragung der verbrannten HautpartienFrame of Mind (1993)
As you saw, the ray color and the glowing spines... we haven't ever seen these before.Sicher sind Ihnen die Färbung des Strahls und die rotglühenden Körperpartien aufgefallen. So etwas haben wir noch nie gesehen. Godzilla vs. Destoroyah (1995)
As to be bold not to enter into a marriage of her own clime, complexion and degree whereto we see in all things nature tends... One may smell in such a will most rank foul disproportion, thoughts unnatural.Dass sie so dreist war, mehrere Partien von gleicher Heimat, Hautfarbe und Rang abzuweisen, die ihr natürlicherweise hätten angemessener scheinen sollen, darin erkennt man ausschweifende Leidenschaft, schlimme Verkehrtheit, unnatürliche Gefühle. Othello (1995)
How long do these boat trips usually take?Wie lange dauern diese Bootspartien normalerweise? Heart of Stone (1995)
I also told her about your brother, your dad and the weird fishing trips.Ich hab ihr auch von euren komischen Angelpartien erzählt. She's the One (1996)
Don't bash the fishing trips. It's a tradition.Zieh bloß unsere Angelpartien nicht in den Dreck. She's the One (1996)
You all have such weak foreheads.Ihr habt alle schwache StirnpartienBasics: Part I (1996)
I have spent several summers exploring the Osana caverns, which involved some quite treacherous climbing.Ich habe tückische Kletterpartien in den Osana-Höhlen hinter mir. Blood Fever (1997)
You know, I tried going in surgically from unaffected parts of the brain.Ich habe versucht, operativ über nicht betroffene Gehirnpartien ranzukommen. Exercise of Vital Powers (1997)
Jacques, country walks and boating... are all very fine and fun in their way.Jacques. Landpartien und Bootsfahrten sind zweifellos unterhaltsame Unternehmungen. St. Ives (1998)
I once played solitaire for 48 games straight until I won.- Nein. Ich hab mal Patience gespielt. 48 PartienInstinct (1999)
Actually, I was hoping you and I might get in a game or 2 of scrabble.Ich hoffte eigentlich, dass du und ich noch zwei Partien Scrabble spielen. Mean Streak (2001)
Sister, I've lent you a hand, a neck, some other parts I don't feel comfortable talking about.Schwester, da waren Hände, Genick und andere Partien beteiligt... über die ich nicht so gern rede. Higher Education (2005)
All right, forget the color. Look at the shoulder construction. You don't need help like that.Abgesehen von der Farbe... schauen sie sich die Schulterpartien an. 10 Items or Less (2006)
To shave the face To trim the beard To make the bristle Clean like a whistle This is from early infancy The talent give to meDas Gesicht zu rasieren, den Bart zu stutzen, die Stoppelpartien blitzsauber zu kriegen, seit frühesten Kindesbeinen nenn dies Talent ich mein Eigen. Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
I keep playing old poker hands in my headIch spiele im Kopf alte Partien durch. My Blueberry Nights (2007)
My grandmother used to take me to Washington Square Park... to watch Bobby Fischer play 10 games at the same time.Meine Oma ging mit mir in den Park. Bobby Fisher spielte zehn Partien simultan. Righteous Kill (2008)
Several patches of skin removed from the uh-- The shoulder area.Einige Hautpartien wurden aus, äh -- dem Schulterbereich entfernt. Do You Take Dexter Morgan? (2008)
First, I made it pellucidly clear to you, Mrs Bennet, over my salt, that I considered the brothers Collins a match for your daughters, yet that you have done nothing to promote the cause.Erstens. Ich habe Ihnen unmissverständlich klar gemacht, Mrs. Bennet, entgegen meiner Art, dass ich Mr. Collins Brüder als ausgezeichnete Partien für Ihre Töchter betrachte. Episode #1.4 (2008)
Connecting the circular skin parts... Of anus and mouth.Die verbinden die kreisrunden Hautpartien... des Anus und des Mundes. The Human Centipede (First Sequence) (2009)
You get even the slightest stink on you, and you can bet that a bunch of your patients will just close on up their legs . and walk on over to dr.ChinWenn sie schon den geringsten Skandel haben, können Sie darauf wetten, dass eine Menge ihrer Partienten einfach ihre Beine verschließen werden und rüber zu Dr. Chin wechseln. Throwdown (2009)
"The parts I just mentioned never attracted me "in the female sex.Erwähnte Partien zogen mich auch nie an, wenn es sich dabei um das weibliche Geschlecht handelte. Monsieur l'abbé (2010)
You could replay these 18 games a hundred times over. And nobody wins 18 straight again.Spielt man diese 18 Partien noch 100 Mal durch... würde niemand noch mal 18 Siege am Stück holen. Moneyball (2011)
Wherever such matches are made.Wo eben solche Partien gestiftet werden. The Borgias in Love (2011)
My master alone will play against ten peopleWettet alle mit. Mein Meister spielt gleichzeitig 10 PartienWhite Vengeance (2011)
Right, the first five games to go eight and nineDie ersten fünf Partien: rechts, oben, acht, neun. White Vengeance (2011)
He can control ten games at onceZehn Partien gleichzeitig. White Vengeance (2011)
Today, I have finally met a worthy opponent Let us play several rounds!Da ich auf einen ebenbürtigen Gegner treffe, schlage ich vor, wir spielen mehrere Partien gleichzeitig. White Vengeance (2011)
I want to show her these new parcels.Ich möchte ihr die neuen Partien zeigen. Episode #1.22 (2011)
The goal is to tailor the lift to the condition of the various facial regions.Unser Ziel ist eine variable Straffung. Je nach Zustand der einzelnen GesichtspartienUpside Down (2012)
Harvest large to small. Start with the legs, buttocks, shoulders then the arms.Zuerst die großen Partien entbeinen, also die Beine und den Hintern, dann die Schultern und die Arme. Dead Season (2012)
Chaligny's wife picked up the cash to finance the gambling. And because of Cardinet and Mrs. Chaligny, I do not need to explain...Die Frau von Chaligny hat die Kohle geklaut, um ihre Zockerpartien zu finanzieren. On the Other Side of the Tracks (2012)
Bradford knows all the parts.- Bradford kennt alle Partien. - Bra...! Ruddy Gore (2012)
I realize that there will be many worthy addresses to consider.Mir ist bewusst, dass viele würdige Partien infrage kommen werden. Belle (2013)
You've got parts of dry skin.Du hast da ein bisschen trockene HautpartienRaw: The Curse of Grete Müller (2013)
Yes, I'm sure the crowd loves a mismatch.Ich bin sicher, die Leute lieben unfaire PartienDeadweight (2013)
I am proud to say her two sisters have made excellent matches.Ich darf mit Stolz sagen, dass ihre zwei Schwestern hervorragende Partien gemacht haben. Knight Takes Queen (2014)
Guns waving, the jawlines and the hair, it's very intimidating.Waffen, Kinnpartien, Haar, alles sehr bedrohlich. Sharp Teeth (2014)
I'm starting to become a woman, and Mom says I shouldn't let people see my bathing suit parts.Ich bin dabei, eine Frau zu werden, und Mama hat gesagt, ich soll meine Badeanzugpartien nicht zeigen. Hugs Can Be Deceiving (2014)
Her arms, her legs, all the major muscle groups - are deteriorated.Ihre Arme, Beine, alle größeren Muskelpartien haben sich abgebaut. The Cyprus Agency (No. 64) (2014)
New cards every 10 games.Neue Karten nach zehn PartienTazza: The Hidden Card (2014)
Darkens the eyes of all and write up jobs.Wir schwärzen alle Augenpartien und schreiben ihre Jobs oben hin. Swung (2015)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Partie {f}; Spiel {n} | Partien {pl}; Spiele {pl}game | games [Add to Longdo]
Schachpartie {f} | Schachpartien {pl}game of chess | games of chess [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Partien [partiːən] (n) , pl.
     games
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top