Search result for

parks

(41 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parks-, *parks*, park
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parksสวนสาธารณะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look for Parkside, overlooking the parade.ตรวจเช็คที่ปาร์ดไซด์ จุดที่จะเห็นขบวนแห่ The Dark Knight (2008)
Why did it start in parks?ทำไมมันถึงเริ่มในสวนสาธารณะ The Happening (2008)
I could do a fortune cookie out of this 150 David parks right now?ปาเซียมซีไปนอกตึกก็เจอเดวิดปาร์คเป็นครึ่งร้อยแล้ว Fast & Furious (2009)
Parks is an insignificant, sounds like another jerk off to me.ปาร์คหน่ะไม่สำคัญหรอก ผมว่ามันแค่ไอ่กุ๊ยคนนึง Fast & Furious (2009)
I narrowed it down to 50 or so David Parksผมตัดออกเหลือ 50 กว่าแล้วสำหรับเดวิด ปาร์ค Fast & Furious (2009)
The first natural parks were created just over a century ago.อุทยานธรรมชาติแห่งแรก ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่แล้ว Home (2009)
The parks are clean and well-maintained and safe.สวนสาธารณะสะอาด กินอยู่ดีและปลอดภัย The Ugly Truth (2009)
- Get Rossi and Morgan on the closest rv parks.ให้รอสซี่กับมอร์แกนไปที่จอดรถบ้านที่ใกล้ที่สุด โอเค Bloodline (2009)
Also look at the parks, malls.อย่าลืมดูที่จอดรถ, บริเวณห้าง Bloodline (2009)
Concentrate on those that are an easy drive from the rv parks you locate.มุ่งเป้าไปที่ที่ๆขับจากลานจอดรถบ้านไปง่ายๆ Bloodline (2009)
Garcia, check Buffalo and the surrounding areas for any theme parks, permanent or visiting.การ์เซีย เช็คเมืองบัฟฟาโลและใกล้เคียง หาสวนสนุกทั้งขาจรและประจำ The Big Wheel (2009)
Thank god I didn't show her how the car parks itself.ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันไม่ได้โชว์เธอว่ารถสามารถจอดเองได้ Mama Spent Money When She Had None (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
parksAre there any beautiful parks in Japan?
parksI am going to write about our parks and mountains.
parksIs there a river between two parks?
parksNot to be taken lightly, local amusement parks. Couples, families, as far as can be seen people, people, people.
parksOne day, a black woman, Rosa Parks, was returning home after a hard day's work.
parksParks are to the city what lungs are to the animal.
parksRosa Parks was arrested, and the black community of Montgomery was shocked and angry.
parksShe went on to lay out two more parks in the town.
parksSome national parks offer showers and even baby-sitting services.
parksThe cherry blossom season brings crowds of people to parks.
parksThere are a lot of parks in London.
parksThere are many beautiful parks in London.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: fireworks emitting a shower of golden sparks   

CMU English Pronouncing Dictionary
PARKS    P AA1 R K S
PARKS'    P AA1 R K S
PARKSIDE    P AA1 R K S AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parks    (v) (p aa1 k s)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Parkservice {m} (n) บริการรับจอดรถ
See also: S. valet parking,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Parkscheibe {f}parking disk [Add to Longdo]
Parkservice {m}valet parking [Add to Longdo]
Parkstreifen {m}lay by [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポイ捨て;ぽい捨て[ポイすて(ポイ捨て);ぽいすて(ぽい捨て), poi sute ( poi sute ); poisute ( poi sute )] (n) littering, esp. such things as empty cans, cigarette butts, dog faeces, etc. along roads, in parks, etc.; careless tossing away [Add to Longdo]
火の粉[ひのこ, hinoko] (n) sparks [Add to Longdo]
火打ち金;火打金;燧鉄[ひうちがね, hiuchigane] (n) striker (triangular piece of steel used with flint to create sparks) [Add to Longdo]
集合財[しゅうごうざい, shuugouzai] (n) (See 公共財) collective goods (i.e, goods or services such as parks, highways, etc. which could be supplied privately, but are usually provided by the government) [Add to Longdo]
切り火[きりび, kiribi] (n) Shinto fire-purification ceremony; flint sparks [Add to Longdo]
飛び火(P);飛火[とびひ, tobihi] (n) (1) leaping flames; shower of flying sparks; (2) impetigo contagiosa; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Parks
   n 1: United States civil rights leader who refused to give up
      her seat on a bus to a white man in Montgomery (Alabama)
      and so triggered the national Civil Rights movement (born
      in 1913) [syn: {Parks}, {Rosa Parks}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top