Search result for

ps

(192 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ps-, *ps*, p
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
pseudomembranös {adj}Is the term that describes a false membrane or tissue.
pseudomembranös {adj} (n ) Is the term that describes a false membrane or tissue.

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
psychokinesis[ไซ-โค-คิ-เน-ซิส] (n ) การเคลื่อนย้ายวัตถุด้วยอำนาจจิต

English-Thai: Longdo Dictionary
ps(abbrev) ปัจฉิมลิขิต หรือ ป.ล.
psy-ops(n) ปฏิบัติการทางจิตวิทยา, S. psychological operations,
psychic(n) คนทรง เช่น Find out why Detectives and psychic investigators (ghost hunters) make for an unstoppable crime fighting team in this Biography Channel TV Show.
give so. the creeps(colloq) ให้ความรู้สึกที่น่ากลัวสะหวั่นพรั่นพรึง เช่น That black cat gives me the creeps every time I see it.
give so. the creeps(colloq) ไม่ถูกชะตา, ให้ความรู้สึกที่ไม่ชอบ เช่น He really gives me the creeps.
narcolepsy(n) ชื่อโรคชนิดหนึ่ง อาการของโรคคือผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการหลับได้ ในแต่ละวันผู้ป่วยอาจจะรู้สึกง่วงมากจนต้องหลับไปอย่างกระทันหันได้หลายๆครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ninds.nih.gov/disorders/narcolepsy/narcolepsy.htm http://med.stanford.edu/school/Psychiatry/narcolepsy/
GPS(abbrev) ระบบที่ช่วยบอกตำแหน่งที่อยู่บนพื้นผิวโลก โดยอาศัยสัญญาณดาวเทียม ย่อมาจากคำว่า
corpsman(n) ทหารเรือที่ทำหน้าที่เป็นเภสัชกรหรือผู้ช่วยในโรงพยาบาล, ทหารเสนารักษ์
memory lapse(n phrase) อาการหลงๆลืมๆ, ความจำเสื่อม เช่น Do you worry that, as you're getting older, these memory lapses are happening more often?
upstream steel(n) เหล็กต้นน้ำ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
psi[N] ตัวอักษรกรีกตัวที่23
psalm[N] เพลงสวด, Syn. sacred song, hymn, doxology
pseud[N] คนหลอกลวง, See also: คนตบตา
psych[PRF] ลมหายใจ, See also: จิต, วิญญาณ
psych[VT] ทำให้ตื่นเต้น, See also: ทำให้กระวนกระวาย
psych[ABBR] คำย่อของ psychiatric, psychiatry, psychological, psychology
pseudo[PRF] เทียม
pseudo[ADJ] ไม่จริง, See also: ปลอม, จอมปลอม, Syn. sham, counterfeit
pseudo[PRF] ปลอม, See also: ไม่จริง
psyche[N] จิตวิญญาณ, See also: จิตใจ, จิตใต้สำนึก, Syn. mind, subconcious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ps/1(พีเอส/วัน) ย่อมาจาก personal system 1 เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรก ๆ ที่บริษัท ไอบีเอ็มผลิตออกมาสู่ตลาด
ps/2(พีเอส/ทู) ย่อมาจาก personal system 2 เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่น 2 เตรียมไว้ให้ใช้ตัวประมวลผลชนิด 32 บิตด้วย
psalm(ซาล์ม) n. เพลงสวด,เพลงศาสนา vt. ร้องเพลงสวด,ร้องเพลงศาสนา., See also: psalmic adj.
psalmbook(ซาล์ม'บุค) n. หนังสือเพลงสวด
psalmist(ซาล์'มิสทฺ) n. ผู้แต่งเพลงสวด
psec(พีเซ็ก) ย่อมาจาก picosecond (พิโกวินาที) เท่ากับ 1/1000 ของนาโนวินาที (nanosecond) หรือเท่ากับ 1/1,000,000 วินาที
pseud(o) - Pref. เทียม,ปลอม,ไม่แท้
pseudo codeรหัสเทียมรหัสลำลองหมายถึง การเขียนโปรแกรมโดยไม่ต้องคำนึงถึงไวยากรณ์ แต่เป็นภาษาที่นักเขียนโปรแกรมเข้าใจกันได้ มีลักษณะเป็นภาษาอังกฤษธรรมดาส่วนหนึ่ง เป็นภาษาทำโปรแกรม (programming language) อีกส่วนหนึ่งดู programming language ประกอบ
pseudo instructionคำสั่งเทียมคำสั่งลำลองหมายถึง คำสั่งในภาษาแอสเซมบลี (assembly) ที่บอกข้อมูลให้แอสเซมเบลอร์ว่า จะแปลเป็นภาษาเครื่องอย่างไร คำสั่งเทียมนี้จะไม่แปลเป็นภาษาเครื่องก่อน แต่จะกำหนดให้แอสเซมเบลอร์แปลโปรแกรมโดยตรง ตัวอย่างของคำสั่งเทียมที่ใช้มาก เช่น END เป็นสัญญาณให้รู้ว่า สิ้นสุดคำสั่งที่จะต้องแปลแล้ว
pseudodont(ซู'ดะดอนทฺ) adj. ซึ่งมีฟันไม่แท้

English-Thai: Nontri Dictionary
psalm(n) บทสวด,เพลงสวด
psalmist(n) ผู้แต่งบทสวด,ผู้แต่งเพลงสวด
psalmody(n) การร้องบทสวด
psaltery(n) เครื่องดนตรีโบราณ
pseudonym(n) นามแฝง,นามปากกา,ชื่อปลอม
psychiatrist(n) จิตแพทย์,หมอโรคจิต
psychiatry(n) วิชาโรคจิต,จิตเวชศาสตร์
psychic(adj) เกี่ยวกับจิตใจ,เกี่ยวกับผีสาง,เกี่ยวกับวิญญาณ,กายสิทธิ์
psychical(adj) เกี่ยวกับจิตใจ,เกี่ยวกับผีสาง,เกี่ยวกับวิญญาณ,กายสิทธิ์
psychological(adj) เกี่ยวกับจิตวิทยา,เกี่ยวกับจิต,ในทางจิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
psalmเพลงสวดสดุดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
psammophyteพืชดินทราย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
psammousเป็นทราย, คล้ายทราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pselaphesia; pselaphesisความรู้สึกสัมผัส [มีความหมายเหมือนกับ taction ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pselaphesis; pselaphesiaความรู้สึกสัมผัส [มีความหมายเหมือนกับ taction ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psellismอาการติดอ่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psephiteหินเซไฟต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
psephologyวิทยาการเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseud(o)-เสมือน, ไม่แท้, ปลอม, หลอก, หลอน, เท็จ, เทียม, ลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseud(o)-เสมือน, ไม่แท้, ปลอม, หลอก, หลอน, เท็จ, เทียม, ลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Psalms (Music)เพลงสดุดี [TU Subject Heading]
pseudocodeรหัสคำสั่งลำลอง [คอมพิวเตอร์]
pseudocodeรหัสลำลอง, การจำลองขั้นตอนวิธีแก้ปัญหา โดยการอธิบายด้วยคำพูดที่เข้าใจได้ง่ายเป็นขั้น ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pseudomonas pseudomollaiซูโดโมนาส ซูโดมอลเลย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pseudonymนามปากกา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pseudonymนามปากกา, นามแฝง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Pseudoplastic พลาสติกเทียม [สิ่งแวดล้อม]
pseudopodซูโดพอด, โพรโทซัวซึ่งเคลื่อนที่โดยซูโดโพเดียม เช่น อะมีบา เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pseudopodiumเท้าเทียม, ส่วนของไซโทพลาซึมที่ดันเยื่อหุ้มเซลล์ยื่นออกมา ช่วยในการเคลื่อนที่ของเซลล์  พบในซูโดพอดและเม็ดเลือดขาวบางชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Psilomelane ไซโลมีเลน
แหล่ง - พบตามเกาะต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี ชายฝั่งหรือตาม ชายเกาะต่าง ๆ ทั่วไป เกิดอยู่เสมอตามแหล่งแมงกานีสในจังหวัดต่าง ๆ ประโยชน์ - เป็นสินแร่แมงกานีส ถลุงเอาโลหะแมงกานีส ผสมทำเหล็กกล้า ทำถ่านไฟฉายและเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pseudoarthrosisภาวะข้อต่อลวง
pseudocereal[(sōō'dō-sîr'ē-əl)] (n) พืชที่ผลและเมล็ดสามารถนำมาผลิตแป้งได้ แต่ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทหญ้า ตัวอย่างเช่น buckwheat, quinoa
Psh[ผะ-ฉิ] (slang ) ใช้เวลาเรียกเพื่อนแต่กลัวคนอื่นได้ยิน
psycholinguisticภาษาศาสตร์จิตวิทยา
psycholinguistics[げんごしんりがく] (n ) การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของภาษากับลักษณะพฤติกรรมของผู้พูด
psychoneuroimmunology (n ) จิตประสาทภูมิคุ้มกัน; การแพทย์สาขาที่เกี่ยวกับสภาวะอารมณ์มีผลต่อภูมิคุ้มกันอย่างไร
psychoticโรคจิต หรือ โรคบ้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Psst!- พิส! Toy Story (1995)
Psst... hey!เฮ้ย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Psssh.Psssh Whore (2010)
Pshew.Deadline (2011)
Psst! Come here!มานี่ Tina in the Sky with Diamonds (2013)
In the lit department for pseudonymous sex?ในแผนก"เซ็กส์ที่ใช้นามปากกา"งั้นหรอ? New Haven Can Wait (2008)
My last analysis of the Marker suggests a psychosomatic energy field unlike anything I've ever seen.จากการวิเคราะห์สัญลักษณ์ล่าสุด บอกว่ามีรูปแบบพลังจิต ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย Dead Space: Downfall (2008)
PSAGN?P.s.a.g.n. ? Lucky Thirteen (2008)
House knows her better than any of us. I'd rather use pseudonym.เฮาส์รู้จักเธอดีกว่าพวกเรา\ ฉันคิดว่าคุณใข้pseudonym Joy (2008)
Beta-blockers don't cause psychotic breaks.เบต้า บล็อกเกอร์ไม่ได้ทำ ให้เิกิดอาการสติแตก Emancipation (2008)
The psychotic break caused a surge of adrenaline, but no irregular heartbeat.อาการคุ้มคลั่งเกิดจาก\ การหลั่งอะดรีนาลีนอย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีการเต้นผิดปกติของหัวใจ Emancipation (2008)
Is she a psych patient?เธอเป็นคนไข้โรคจิตหรือเปล่า Emancipation (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
psThis book deals with psychology.
psI am using this term in Emmet's sense to refer to the psychological rules of language use.
psIn the early part of my study, I allude to work that had already been done on the psychology of crowd-control.
psI can't understand the psychology of such a man.
psSome psychologists raise doubts about Pepperberg's research.
psThe tuberculin reaction was pseudopositive.
psIt is the psychological moment to let the cat out of the bag.
psWork is not only important for economic benefits, the salary, but also for social and psychological needs, the feeling of doing something for the good of society.
psHe has a deep insight into human psychology.
psPsycho-horror films dealing with the mysteries of human psychology are popular these days.
psFreud originated psychoanalysis.
psTo my surprise, the noted psychologist was accused of a kidnapping.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักจิตวิเคราะห์[N] psychoanalysis, Example: นักจิตวิเคราะห์ถือว่าความฝันเป็นสิ่งสะท้อนถึงจิตในส่วนลึกทั้งความสุขและความทุกข์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการในด้านวิเคราะห์จิตใจตามหลักจิตวิทยา
โรคจิต[N] psychosis, Syn. โรคทางจิต
สงครามจิตวิทยา[N] psychological warfare, Example: ทั้งโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกต่างก็ใช้สงครามจิตวิทยาระหว่างกัน
โรคจิต[N] mental disorder, See also: psychosis, Syn. วิกลจริต, Example: คนบางคนมีอาการไม่สบายใจมากจนคนแวดล้อมคิดว่าเป็นโรคจิต, Thai definition: โรคทางจิตใจที่มีความผิดปกติของความรู้สึก ความคิด อารมณ์ หรือพฤติกรรมอย่างแรงถึงขนาดคุมสติไม่อยู่
โรคทางจิต[N] psychopathy, See also: mental disorder, Example: ปัจจุบันได้มีการค้นคว้าวิจัยโรคทางจิตตามวิธีทางวิทยาศาสตร์ โดยมีการค้นหาสาเหตุอาการ การรักษา และการป้องกัน
ตาพอง[N] Pseudochelidon sirintarae, See also: house martin, Pseudochelidon sirintarae, Syn. นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร, นกนางแอ่นตาพอง, Example: ฉันเห็นนกตาพองตอนฉันไปเที่ยวบึงบอระเพ็ด, Count unit: ตัว,ชนิด, Thai definition: ชื่อนกนางแอ่นชนิด Pseudochelidon sirintarae ในวงศ์ Hirundinidae ลำตัวสีดำ มีแต้มขาวตรงโคนหาง ตาและขอบตาขาว ปากเหลือง เฉพาะตัวผู้มีหางยาวคล้ายเส้นลวด 2 เส้น พบบริเวณบึงบอระเพ็ด
ทางจิตวิทยา[ADJ] psychological, Example: แรงจูงใจ อารมณ์ และการับรู้ เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการทางจิตวิทยา, Thai definition: ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยปรากฏการณ์ พฤติกรรม และกระบวนการของจิต
นามปากกา[N] pseudonym, See also: pen name, alias, assumed name, another name, Syn. นามแฝง, สมัญญานาม, นามสมมุติ, ชื่อปลอม, Ant. นามจริง, ชื่อจริง, Example: เขามีนามปากกาที่ใช้ในงานเขียนของเขามากมายนับไม่ถ้วน, Count unit: นาม, Thai definition: ชื่อที่นักเขียนหรือนักประพันธ์ใช้แทนชื่อจริงของตน
นามแฝง[N] alias, See also: pseudonym, pen name, assumed name, another name, Syn. นามปากกา, นามสมมุติ, สมัญญานาม, ชื่อปลอม, Ant. นามจริง, ชื่อจริง, Example: เธอแต่งกลอนบทนี้โดยใช้นามแฝง, Count unit: นาม, Thai definition: ชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อพรางหรือแทนชื่อจริง
นามสมมุติ[N] alias, See also: pseudonym, another name, assumed name, Syn. นามแฝง, นามปากกา, ชื่อปลอม, สมญานาม, Ant. นามจริง, Example: เขาใช้นามสมมุติในการแสดงหนังทุกเรื่อง, Count unit: นาม, Thai definition: ชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อพรางหรือแทนชื่อจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อากาศ[n.] (ākāt) EN: weather ; climate   FR: temps [m] ; météo [f] ; climat [m]
อากาศหนาว[n. exp.] (ākāt nāo) EN: cold weather   FR: il fait froid ; temps froid [m] ; climat froid [m]
อากาศร้อน[n. exp.] (ākāt røn) EN: hot weather   FR: il fait chaud ; temps chaud [m]
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē māk) EN: what awful weather !   FR: quel temps détestable !
อากาศเย็น[n. exp.] (ākāt yen) EN: cool weather   FR: il fait frais ; temps frais [m]
อัญชนะ[n.] (anchana) EN: eye drops   
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; founder   FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer
อารมณ์ไม่ดี[v.] (ārom mai dī) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy   FR: être de mauvaise humeur [f] ; être de mauvais poil (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
PSI    S AY1
PSALM    S AA1 L M
PSALM    S AA1 M
PSYCH    S AY1 K
PSEUDO    S UW1 D OW0
PSYCHO    S AY1 K OW0
PSALMS    S AA1 M Z
PSALMS    S AA1 L M Z
PSYCHE    S AY1 K IY0
PSALTER    S AO1 L T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
psalm    (n) (s aa1 m)
pseud    (n) (s y uu1 d)
pshaw    (uh) (p f @1)
Psycho    (n) (s ai1 k ou)
psalms    (n) (s aa1 m z)
pseudo    (n) (s y uu1 d ou)
pseuds    (n) (s y uu1 d z)
psyche    (n) (s ai1 k ii)
psalter    (n) (s oo1 l t @ r)
pseudo-    (j) - (s y uu2 d ou -)

German-Thai: Longdo Dictionary
Klappstuhl(n) |der, pl. Klappstühle| เก้าอี้ที่พับได้
Abschleppseil(n) |das, pl. Abschleppseile| เชือกสำหรับลากรถ , See also: Related: abschleppen
Papst(n ) |der| พระสังฆราชในศาสนาคริสต์ เช่น Papst Benedikt XVI. hat die universelle Vorrangstellung der katholischen Kirche bekräftigt und damit einen Sturm der Entrüstung entfacht., See also:

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Psalm {m} | Psalmen {pl}psalm | psalms [Add to Longdo]
Psalmist {m}psalmist [Add to Longdo]
Pseudo...; pseudopseudo [Add to Longdo]
Pseudoadresse {f}pseudo address [Add to Longdo]
Pseudobefehl {m}pseudo instruction [Add to Longdo]
Pseudoinverse {f} [math.]pseudoinverse [Add to Longdo]
Pseudonym {n} | Pseudonyme {pl}pseudonym | pseudonyms [Add to Longdo]
Pseudonymität {f} | Pseudonymitäten {pl}pseudonymity | pseudonymities [Add to Longdo]
Psyche {f}psyche [Add to Longdo]
Psychiater {m}psychiatrist [Add to Longdo]
Psychiater {m}; Klapsdoktor (scherzhaft)shrink (short for headshrinker); couch doctor [Add to Longdo]
Psychiatrie {f} | Psychiatrien {pl}psychiatry | psychiatries [Add to Longdo]
Psychiatrie {f} (Klinik)psychiatric ward [Add to Longdo]
Psychoanalyse {f} | Psychoanalysen {pl}psychoanalysis | psychoanalyses [Add to Longdo]
Psychoanalytiker {m}psychoanalyst [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
de temps en temps(phrase) บางครั้งบางคราว

Japanese-English: EDICT Dictionary
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops) [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
EBウイルス[イービーウイルス, i-bi-uirusu] (n) Epstein-Barr virus; EBV [Add to Longdo]
LPS[エルピーエス, erupi-esu] (n) lipopolysaccharide; LPS [Add to Longdo]
MMRワクチン[エムエムアールワクチン, emuemua-ruwakuchin] (n) MMR vaccine (for measles, mumps and rubella) [Add to Longdo]
NAPS[ナプス, napusu] (n) Numerical Analysis and Prediction System; NAPS [Add to Longdo]
NPS[エヌピーエス, enupi-esu] (n) nuclear power station; NPS [Add to Longdo]
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心理学[xīn lǐ xué, ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] psychology, #8,466 [Add to Longdo]
心理学家[xīn lǐ xué jiā, ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] psychologist, #18,940 [Add to Longdo]
仿古[fǎng gǔ, ㄈㄤˇ ㄍㄨˇ, 仿] pseudo-classical; modeled on antique; in the old style, #25,697 [Add to Longdo]
牛皮癣[niú pí xiǎn, ㄋㄧㄡˊ ㄆㄧˊ ㄒㄧㄢˇ, / ] psoriasis, #34,731 [Add to Longdo]
伪科学[wěi kē xué, ㄨㄟˇ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] pseudoscience, #38,392 [Add to Longdo]
田七[tián qī, ㄊㄧㄢˊ ㄑㄧ, ] pseudo-ginseng; radix notoginseng, #61,261 [Add to Longdo]
鹦鹉热[yīng wǔ rè, ˇ ㄖㄜˋ, / ] psittacosis (ornithosis; parrot fever), #162,445 [Add to Longdo]
黄克强[Huáng Kè jiàng, ㄏㄨㄤˊ ㄎㄜˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] pseudonym of Huang Xing 黃興|黄兴, one of the heroes of the 1911 Xinhai revolution 辛亥革命, #223,899 [Add to Longdo]
普西[pǔ xī, ㄆㄨˇ ㄒㄧ, 西] psi (Greek letter Ψψ), #529,130 [Add to Longdo]
伪代码[wěi dài mǎ, ㄨㄟˇ ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ, / ] pseudocode, #562,343 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンキャプシュレーション[えんきゃぷしゅれーしょん, enkyapushure-shon] encapsulation [Add to Longdo]
カプセル化[カプセルか, kapuseru ka] encapsulation [Add to Longdo]
セル化[セルか, seru ka] cell encapsulation, conversion into cells [Add to Longdo]
セル化遅延[セルかちえん, seru kachien] (cell) encapsulation delay [Add to Longdo]
トランザクション処理サービス提供者[とらんざくしょんしょりサービスていきょうしゃ, toranzakushonshori sa-bisu teikyousha] Transaction Processing Service Provider, TPSP [Add to Longdo]
トランザクション処理サービス利用者[とらんざくしょんしょりサービスりようしゃ, toranzakushonshori sa-bisu riyousha] Transaction Processing Service User, TPSU [Add to Longdo]
プログラム状態語[プログラムじょうたいご, puroguramu joutaigo] program status word (PSW) [Add to Longdo]
ミップス[みっぷす, mippusu] MIPS (million instructions per second) [Add to Longdo]
仮原文[かりげんぶん, karigenbun] pseudo-text [Add to Longdo]
仮原文区切り記号[かりげんぶんくぎりきごう, karigenbunkugirikigou] pseudo-text delimiter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
心理学[しんりがく, shinrigaku] Psychologie [Add to Longdo]
心理描写[しんりびょうしゃ, shinribyousha] psychologische_Schilderung [Add to Longdo]
馬力[ばりき, bariki] PS, Pferdestaerke [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 PS
   n 1: a note appended to a letter after the signature [syn:
      {postscript}, {PS}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PS
     Port Selector (SATA)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PS
     PostScript (Adobe, PDL, printing)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PS
     Power Supply
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PS
     Privilege Service (DCE)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PS
     Process Status (Unix)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top