Search result for

pr

(223 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pr-, *pr*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
preterm infant (n ) ทารกที่คลอดก่อนกำหนด คือ คลอดก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์

Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
produzione[Thai] (n vi vt adv ) general

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
propofol (n ) a short-acting, intravenously administered hypnotic agent. Its' uses include the induction and maintenance of general anesthesia, sedation for mechanically ventilated adults, and procedural sedation. Propofol is also commonly used in veterinary medicine. Propofol is approved for use in more than 50 countries, and generic versions are available. Chemically, propofol is unrelated to barbiturates and has largely replaced sodium thiopental (Pentothal) for induction of anesthesia because recovery from propofol is more rapid and "clear" when compared with thiopental. Propofol is not considered an analgesic, so opioids such as fentanyl may be combined with propofol to alleviate pain. Propofol has been referred to as "milk of amnesia" (a play on words of milk of magnesia), because of the milk-like appearance of its intravenous preparation.

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Proptosis (n ) bulging eyes, protruding eyes
See also: S. exophthalmos,

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Prospective Buyer[พรอสเป็คถีฟ บายเออร์] (n ) ผู้จะซื้อ (สำหรับใช้ในสัญญาจะซื้อจะขายต่าง ๆ)

English-Thai: Longdo Dictionary
precedent(n) คำพิพากษาในคดีก่อน ซึ่งนำมาเป็นมาตรฐานในการตัดสินคดีต่อๆไป
predictable(adj) ที่พอจะทำนายได้,พยากรณ์ได้
premolar(n) ฟันกรามน้อย, ฟันซี่ที่อยู่ระหว่างฟันเขี้ยวกับฟันกราม
prenuptial(adj ) ที่มีมาก่อนสมรส, ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อนสมรส
prenuptial agreement(n) สัญญาก่อนสมรส
preproductionขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง)
preservative(n) วัตถุกันเสีย, สารกันเสีย
primary(adj) ปฐมภูมิ
primary producer(n) ผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิของห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pre[PRF] ก่อน
prn[ABBR] เมื่อจำเป็น, See also: เมื่อต้องการ
pro[PRF] ก่อน, See also: ไปข้างหน้า, แทนที่
pro[ADJ] ที่เห็นด้วย
pro[PREP] สำหรับ
pro[N] ผู้ที่เห็นด้วย
pro[N] การลงความเห็นสนับสนุน
pro[N] นักกีฬาอาชีพ (คำย่อของ professional), Syn. expert, master, Ant. beginner, novice
pro[SL] การขายตัว, See also: การขายประเวณี
pry[N] เครื่องมือที่ใช้สำหรับงัดหรือยกสิ่งของขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
practicable(แพรค'ทิคะเบิล) adj. ปฏิบัติได้,ทำได้,ใช้ได้,เหมาะสม,ผ่านได้., See also: practicability,practicableness n. practicably adv., Syn. feasible
practical(แพรค'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับการปฏิบัติ,เกี่ยวกับการกระทำ,ใช้ได้,เหมาะสม,มีประโยชน์,ตามความเป็นจริง,เน้นในทางปฏิบัติ,ได้ผล., See also: practicality,practicalness n.
practical joken. การแกล้งคน., See also: practical joker n.
practically(แพรค'ทิเคิลลี) adv. ได้ผล,อย่างทำได้,ในทางปฏิบัติ, Syn. virtually
practice(แพรค'ทิส) n. การปฏิบัติ,การดำเนิน,กิจวัตร,กิจการ,พิธีการ,การฟ้องร้อง,ความเป็นจริง,การวางแผน,เล่ห์. vt.,vi. ปฏิบัติ,ประกอบพิธี,ฟ้องร้อง,ฝึกหัด., See also: practicer n., Syn. operation,
practiced(แพรค'ทิสทฺ) adj. ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสบการณ์,มีสมรรถภาพ., Syn. practised ,experienced
practician(แพรคทิช'เชิน) n. ผู้ชำนาญ,ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีประสบการณ์,ผู้ปฏิบัต', Syn. practitioner
practise(แพรค'ทิส) vt.,vi. =practice, See also: practiser n.
practitioner(แพรคทิช'ชะเนอะ) n. ผู้ประกอบการงาน,ผู้ปฏิบัติ,แพทย์
praetor(พรี'เทอะ) n. ผู้พิพากษาหรือขุนนางผู้ปกครองของกรุงโรมโบราณ., See also: praetorship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
practicable(adj) ปฏิบัติได้,ทำได้,ผ่านไปได้,ใช้ได้,เหมาะสม
practical(adj) เกี่ยวกับภาคปฏิบัติ,ปฏิบัติจริง,เป็นการเป็นงาน,ได้ผล
practically(adv) อย่างจริงจัง,แท้จริง,ปฏิบัติจริง,ได้ผล
practice(n) การฝึกหัด,การปฏิบัติ,การประกอบพิธี,กิจวัตร,นิสัย
practise(vt) ฝึกหัด,ปฏิบัติ,ใช้,กระทำ,ประกอบ
practised(adj) คล่อง,มีประสบการณ์,มีสมรรถภาพ
practitioner(n) ผู้ฝึกหัด,ผู้ประกอบการงาน,ผู้ปฏิบัติ,แพทย์
pragmatic(adj) ในทางปฏิบัติ,อย่างจริงจัง,เกี่ยวกับความเป็นจริง
prairie(n) ทุ่งหญ้า
praise(n) การยกย่อง,การสรรเสริญ,การสดุดี,คำเยินยอ,คำสรรเสริญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PR (ply rating)พีอาร์ (ค่าประเมินความแข็งแรงชั้นโครงสร้างยางรถ) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
précis, leบทย่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
practical examinationการสอบภาคปฏิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
practical nurseผู้ช่วยพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
practiceการปฏิบัติ, การประกอบกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
practice, generalเวชปฏิบัติทั่วไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
practise industrial artsการประกอบศิลปะอุตสาหกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
practitionerผู้ประกอบกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
practitioner, generalแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prae-; pre-ก่อน, ข้างหน้า [ศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย prae- ดูที่ pre-] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
PR, Intellectual Property Rights การมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Practiceระเบียบปฏิบัติ [TU Subject Heading]
Practice (Philosophy)การปฏิบัติ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Practice guidelinesแนวเวชปฏิบัติ [TU Subject Heading]
Practice of lawวิชาว่าความ [TU Subject Heading]
Praecipitatioพรีซิพิเตติโอ (pra) [อุตุนิยมวิทยา]
Pragmaticsวัจนปฏิบัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Pragmatismปฏิบัตินิยม [TU Subject Heading]
Praiseการสรรเสริญ [TU Subject Heading]
Praise in literatureการสรรเสริญในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
practicalเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงในทางปฏิบัติ, นำมาใช้ประโยชน์ได้
praetorian (n) ทหารโรมัน
pragmaticข้อตกลงในการใช้ภาษา เช่นการเว้นช่องไฟระหว่างคำ และควรพูดนานแค่ไหน แล้วจึงเปลี่ยนให้ฝ่ายตรงข้ามพูดบ้าง
pragmatics (n) วัจนปฏิบัติศาสตร์
Prague[ปราก] (n ) ชื่อเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก
praline[พรา-ลีน] (n ) ถั่วที่เคลือบด้วยน้ำเชื่อมหรือคาราเมล nuts which was coated with sugar syrup or caramel
prame[เปรม] เปรมสุดหล่อ นกบินหนี หมีลงท่อ
pramool ( ) เว็บประมูล [ http://www.pramool.com ]
pre-emptive (adj) ชิงโจมตีก่อน ชิงลงมือก่อน exp. pre-emptive war
pre-financeให้การอุดหนุนทางการเงินล่วงหน้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Another printing?พิมพ์เพิ่มอีกเหรอครับ Emotions (2017)
But why protect me?แต่ทำไมถึงปกป้องฉันล่ะ Emotions (2017)
Protection?ปกป้องเหรอ Emotions (2017)
For protection.เพื่อปกป้อง... Emotions (2017)
For this kind of thing, I should probably go and thank her, right?ทำถึงขนาดนี้ ผมน่าจะไปขอบคุณ ด้วยตัวเองถูกไหมครับ Emotions (2017)
What do you think? Pretty silly, isn't it?คิดว่ายังไงคะ งี่เง่าใช่หรือเปล่า Emotions (2017)
Congratulations on receiving the Japan Outstanding Literature Prize.ยินดีด้วยนะคะที่ได้รางวัล วรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งญี่ปุ่น Confrontation (2017)
Right away, she used her contacts and promoted it to the panel of judges.เธอใช้เส้นสายที่เธอมีทันที และเสนอนิยายของคุณ ให้คณะกรรมการตัดสิน Confrontation (2017)
Like if it caught the eye of a prominent person.อย่างเช่น ถ้ามันไปสะดุดตา คนมีชื่อเสียงในวงการ Confrontation (2017)
Even though she knew it was me, she still provoked me.แม้ว่าเธอจะรู้ว่าเป็นฉัน แต่ก็ยังยั่วยุฉัน Confrontation (2017)
You can't put a price on life.คุณตีค่าชีวิตคนเป็นราคาไม่ได้หรอก Confrontation (2017)
I saw you on that program.ฉันเห็นคุณในรายการแล้ว Disbanded (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pr2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
pr2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
pr600 problems will be tough going.
pr82% - more than four-fifths - of the island's exports is agricultural produce.
prA bad cold prevented her from attending the class.
prA beam of light through the window woke the professor up out of a deep sleep.
prA beam of white light is split by a prism into rays of various colors.
prAbide by your promise.
prAbility is the only factor considered in promoting employees.
prAbove all, logic requires precise definitions.
prAbove all, scientific terms call for precise definitions.
prAbraham Lincoln, the 16th president of the United States, was born in a log cabin in Kentucky.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโก้หรู[N] luxury, See also: profuseness, lavishness, extravagance, Syn. ความภูมิฐาน, ความหรูหรา, Example: ยี่ห้อของรถยนต์แสดงสถานภาพของความโก้หรูของคนในสังคม
ความเห็นแก่ได้[N] exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความอบอุ่น[N] warmth, See also: proximity, closeness, Ant. ความว้าเหว่, Example: นักจิตวิทยาส่วนใหญ่ศึกษาพบว่าเด็กที่ขาดความอบอุ่นใกล้ชิดจากมารดาในตอนเริ่มต้นชีวิตจะมีความบกพร่องหลายอย่างเกิดขึ้นทางด้านจิตใจ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน[N] property tax, See also: house and land tax, Example: ทุกๆ ปี ดิฉันได้ยื่นเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยเสียภาษีประมาณปีละ 2-3 พันบาท, Thai definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้รับประเมิน ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สินนั้น, Notes: (กฎหมาย)
งานประพันธ์[N] poetry, See also: prose, poem, Syn. งานเขียน, บทประพันธ์, Example: ภาพของชาวบ้านในชนบทไทยในงานประพันธ์ที่เขียนโดยคนเมืองมักเน้นหนักที่ความเชื่ออย่างงมงายไร้เหตุผล
งานมงคล[N] auspicious ceremony, See also: propitious ceremony, Example: พระสงฆ์ทำพิธีอาราธนาเพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ในโอกาสงานมงคลต่างๆ
ตั้งเนื้อตัวตัว[V] prepare, See also: check oneself, Syn. เตรียมตัว, Example: เจ้าศัตรูตัวร้ายวิ่งพรวดออกมาโดยไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัว
ถ้าหาก[CONJ] if, See also: providing (that), provided (that), supposing, in case, Syn. แม้ว่า, หากว่า, ถ้าหากว่า, Example: ชาติบ้านเมืองจะสลายลงถ้าหากเราไม่สามัคคีกัน
ที่ผ่านมา[ADV] preceding, See also: last, Example: นี่ถือเป็นการเยือนสหรัฐครั้งแรกของผู้นำหมีขาวในรอบศตวรรษที่ผ่านมาเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นักจัดรายการ[N] DJ (disc jockey), See also: program manager, program director, Syn. ดีเจ, Example: ยามเช้าพ่อมักจะฟังรายการที่นักจัดรายการท่านนี้จัดเป็นประจำ, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าดำเนินรายการในวิทยุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อาบัติ[v.] (ābat) EN: transgress a precept   
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional   FR: professionnel
อาชีพนิยม[n.] (āchīpniyom) EN: professionalism   FR: professionnalisme [m]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRI    P R IY1
PRY    P R AY1
PRE    P R IY1
PRI    P R AY1
PRU    P R UW1
PRO    P R OW1
PREP    P R EH1 P
PRET    P R EH1 T
PRES    P R EH1 Z
PREE    P R IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
PR    (n) (p ii2 aa1 r)
pre    (n) (p r ii1)
Pru    (n) (p r uu1)
pro    (n) (p r ou1)
pry    (v) (p r ai1)
Prix    (n) (p r ii1)
Pres    (n) (p r e1 z)
Prof    (n) (p r o1 f)
pram    (n) (p r a1 m)
pray    (v) (p r ei1)

German-Thai: Longdo Dictionary
prägen(vt) |prägte, hat geprägt| ประทับตราหรือสัญลักษณ์ เช่น geprägtes Gold ทองที่ถูกประทับตรา
prägen(vt) |prägte, hat geprägt| มีอิทธิพลอย่างมาก เช่น Die Menschen und das Leben in Thailand sind stark vom Bhuddismus geprägt. ผู้คนและชีวิตในเมืองไทยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากศาสนาพุทธ, See also: S. beeinflussen,
Pragmatismus(n) |der, nur Sg.| ปฏิบัตินิยม, หลักการหรือปรัชญาที่ว่าผลของการปฏิบัติเป็นแกนหรือความหมายของความรู้
Präposition(n) |die, pl. Präpositionen| คำบุพบท, คำที่ส่วนใหญ่อยู่หน้าคำนามหรือสรรพนามเพื่อบ่งสถานที่หรือเวลา ในภาษาเยอรมันคำบุพบทอาจตามด้วย Dativ หรือ Akkusativ ซึ่งถูกกำหนดโดยคำถามที่ขึ้นต้นด้วย wo หรือ wohin ถ้าประโยคนั้นตอบคำถาม wo บุพบทตามด้วย Dativ และถ้าประโยคนั้นตอบคำถาม wohin ที่บ่งการเคลื่อนไหวบุพบทตามด้วย Akkusativ นอกเหนือจากนี้คำบุพบทยังสามารถตามด้วย Genetiv ก็ได้ Präpositionen mit Dativ เช่น aus, von, nach, zu, bei, mit, seit, gegenüber ส่วน Präpositionen mit Akkusativ เช่น bis, gegen, ohne, um, durch, per
präsentieren(vt) |präsentierte, hat präsentiert| นำเสนอ เช่น Die Galerie präsentiert diese Woche eine Ausstellung von Manet. อาทิตย์นี้แกลเลอรี่นี่นำเสนองานแสดงภาพของมาเนท์
Präsident(n) |der, pl. Präsidenten| ประธานาธิบดี, ประธาน, See also: die Präsidentin
Präsidenten(n) |pl.|, See also: der Präsident
Preis(n) |der, pl. Preise| ราคา
Preisschild(n) |das, pl. Preisschilder| ป้ายราคา, ป้ายบอกราคา
Presse(n) |die, pl. Pressen| สื่อมวลชน (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pretuval (n) วิตามิน
prince (n vi vt modal ver) เจ้าชาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
praktische Anwendung {f}implementation [Add to Longdo]
praktische Erfahrung {f}; Erfahrungswert {m}rule of thumb [Add to Longdo]
Prägevorrichtung {f}embossing die [Add to Longdo]
Pragmatiker {m}pragmatist [Add to Longdo]
Pracht {f}; Prunk {m}gorgeousness [Add to Longdo]
Pracht {f}magnificence [Add to Longdo]
Pracht {f}splendor [Am.]; splendour [Br.] [Add to Longdo]
Prachtausgabe {f} | Prachtausgaben {pl}edition de luxe | editions de luxe [Add to Longdo]
Prachtexemplar {n}splendid specimen [Add to Longdo]
Präambel {f}; Einleitung {f} | Präambeln {pl}; Einleitungen {pl}preamble | preambles [Add to Longdo]
Prahler {m}bouncer [Add to Longdo]
Prahler {m}bragger [Add to Longdo]
Prädestination {f} | Prädestinationen {pl}predestination | predestinations [Add to Longdo]
Prädikat {n}predicate [Add to Longdo]
Prädikat {n}rating; attribute [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
précipitation(n) 1)ความรีบร้อน, รีบเร่ง précipiter (v.t.) 2)การตกตะกอน se précipiter (v.pr.) , See also: S. hâter,
préférer(vt) |je préfère, tu préfères, il préfère, nous préférons, vous préférez, ils préfèrent| ชอบมากกว่า, ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก
prendre(vt) |je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent| เลือก, เอา, ทาน , เอามา , นำมาด้วย, หยิบ เช่น Je prends du café. ผมขอกาแฟครับ
près de(prep) ใกล้กับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Il est donc près du Quartier Latin.
présenter(vt) แนะนำ เช่น Je vous présente mon frère, Francois. ผมขอแนะนำน้องชายของผมให้คุณรู้จักนะครับ , See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กิริยา regarder|
prêt(adj) พร้อม, เสร็จ เช่น prêt á partir พร้อมออกเดินทาง
privé(adj) ที่เป็นส่วนบุคคล, ที่เป็นของเอกชน เช่น droit privé สิทธิส่วนบุคคล
prix(n) |m| ราคา เช่น augmentation des prix การขึ้นราคา, prix d'achat ราคาพิเศษ
pronominalisation(n) |f| การทำให้เป็นสรรพนาม, การเปลี่ยนรูปเป็นสรรพนาม, See also: R. transformation en pronom
proximité(n) |f| ที่ใกล้เคียง เช่น Le campus est à proximité des grandes autoroutes.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
prénom (n ) นามสกุล
professional (n) มืออาชีพ

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
2000年問題[にせんねんもんだい, nisennenmondai] (n) Y2K bug; year 2000 problem [Add to Longdo]
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
AP通信社[エーピーつうしんしゃ, e-pi-tsuushinsha] (n) Associated Press [Add to Longdo]
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified [Add to Longdo]
C言語[シーげんご, shi-gengo] (n) {comp} C programming language [Add to Longdo]
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM [Add to Longdo]
GDP[ジーディーピー, ji-dei-pi-] (n) gross domestic product; GDP [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上一个[shàng yī ge, ㄕㄤˋ ㄧ ㄍㄜ˙, / ] previous one [Add to Longdo]
上代[shàng dài, ㄕㄤˋ ㄉㄞˋ, ] previous generation [Add to Longdo]
不大离[bù dà lí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˊ, / ] pretty close; just about right; not bad; same as 差不多 [Add to Longdo]
世俗[shì sú, ㄕˋ ㄙㄨˊ, ] profane; secular; worldly [Add to Longdo]
丙二醇[bǐng èr chún, ㄅㄧㄥˇ ㄦˋ ㄔㄨㄣˊ, ] propylene glycol; propane-1,2-diol C3H6(OH)2 [Add to Longdo]
丙基[bǐng jī, ㄅㄧㄥˇ ㄐㄧ, ] propyl group C3H7- (chem.) [Add to Longdo]
丙烯[bǐng xī, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧ, ] propylene C3H6 [Add to Longdo]
丙烷[bǐng wán, ㄅㄧㄥˇ ㄨㄢˊ, ] propane [Add to Longdo]
丙醇[bǐng chún, ㄅㄧㄥˇ ㄔㄨㄣˊ, ] propanol; propyl alcohol C3H7OH [Add to Longdo]
丙醛[bǐng quán, ㄅㄧㄥˇ ㄑㄩㄢˊ, ] propionaldehyde; propanal CH3CH2CHO [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
まえがき[まえがき, maegaki] preface [Add to Longdo]
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
アト[あと, ato] atto represents 10^-18 [Add to Longdo]
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] address resolution protocol [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
アナログ表現[アナログひょうげん, anarogu hyougen] analog representation [Add to Longdo]
アナログ表示[アナログひょうじ, anarogu hyouji] analog representation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] pro_Kopf, pro_Person [Add to Longdo]
主宰者[しゅさいしゃ, shusaisha] Praesident, Vorsitzender, Fuehrer [Add to Longdo]
予言[よげん, yogen] Prophezeiung, Weissagung [Add to Longdo]
京都府[きょうとふ, kyoutofu] Praefektur_Kyoto [Add to Longdo]
[よ, yo] Preis, Ersatz [Add to Longdo]
体罰[たいばつ, taibatsu] Pruegelstrafe, koerperliche_Zuechtigung [Add to Longdo]
[あたい, atai] Preis, Wert [Add to Longdo]
修業[しゅうぎょう, shuugyou] Praktikum, Lehre, Ausbildung [Add to Longdo]
値上げ[ねあげ, neage] Preissteigerung [Add to Longdo]
値段[ねだん, nedan] Preis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Pr
   n 1: a soft yellowish-white trivalent metallic element of the
      rare earth group; can be recovered from bastnasite or
      monazite by an ion-exchange process [syn: {praseodymium},
      {Pr}, {atomic number 59}]
   2: a self-governing commonwealth associated with the United
     States occupying the island of Puerto Rico [syn: {Puerto
     Rico}, {Porto Rico}, {Commonwealth of Puerto Rico}, {PR}]
   3: a promotion intended to create goodwill for a person or
     institution [syn: {public relations}, {PR}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PR
     Packet Radio
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PR
     Pattern Recognition
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PR
     Placement & Routing (RL, IC), "P&R"
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PR
     Pentium Rating (AMD)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top