Search result for

oxid

(106 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oxid-, *oxid*, oxi
English-Thai: Longdo Dictionary
oxidizing agent(n) ตัวเติมออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ได้รับอิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันลดลง, A. reducing agent,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oxide[N] ์สารประกอบออกซิเจนกับธาตุอื่น, See also: ออกไซด์
oxidant[N] สารที่ทำให้สารอื่นรวมตัวกับอ็อกซิเจน
oxidise[VT] รวมตัวกับอ็อกซิเจน
oxidize[VT] รวมตัวกับอ็อกซิเจน
oxidation[N] ปฎิกิริยาเคมีที่เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนกับสารอื่น, See also: ออกซิเดชัน
oxidisation[N] ปฎิกิริยาเคมีที่เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนกับสารอื่น
oxidization[N] ปฎิกิริยาเคมีที่เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนกับสารอื่น, Syn. combustion
oxidizing agent[N] สารที่ทำให้สารอื่นรวมตัวกับอ็อกซิเจน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oxide(ออค'ไซดฺ) n. สารประกอบออกซิเจนกับธาตุอื่นหรือกลุ่มของธาตุ, See also: oxidic adj.
oxidise(ออค'ซิไดซ) vt. เปลี่ยนธาตุให้เป็นoxide,รวมตัวกับออกซิเจน
oxidize(ออค'ซิไดซ) vt. เปลี่ยนธาตุให้เป็นoxide,รวมตัวกับออกซิเจน
amine oxidaseซึ่งเป็นเอนไซมที่ deaminase tysamine และ tryptamine โดย oxidation เป็น aldehyde และปล่อย ammonia ออก
antioxidant(แอนทิออค' ซิดันทฺ) n. การที่ยับยั้งขบวนการ oxidation, การที่ยับยั้งการสลายตัวของยาง สบู่และอื่น ๆ (inhibiting oxidation)
autoxidation(ออทอคซิเค'เชิน) n. ขบวนการ oxidation ของสารประกอบโดยการถูกกับอากาศ
carbon dioxiden. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
carbon monoxiden. แก๊สพิษไร้สีและติดไฟ,CO
ferric oxide(เฟอร์ริกออกไซด์) หมายถึง สารแม่เหล็กที่ใช้เคลือบจานบันทึก (disk) ก็ดี แถบบันทึก (tape) ก็ดี ทำให้สามารถบันทึกข้อมูลลงไปเก็บไว้ได้
hydroxiden. สารประกอบด้วยกลุ่มธาตุOH

English-Thai: Nontri Dictionary
oxidation(n) การผสมกับก๊าซออกซิเจน
oxide(n) สารประกอบก๊าซออกซิเจนกับธาตุอื่น
oxidize(vt) ผสมกับก๊าซออกซิเจน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oxidationออกซิเดชัน, การออกซิไดส์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
oxidation catalystตัวเร่งออกซิเดชัน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
oxidation catalytic converterเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน, แคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์แบบออกซิเดชัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
oxidation firingการเผาแบบสมบูรณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oxide inclusionออกไซด์ฝังใน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
oxidizing flameเปลวออกซิเจนมาก, เปลวเพิ่ม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oxidationการออกซิเดชั่น [TU Subject Heading]
Oxidation ออกซิเดชัน
หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ปฎิกิริยาที่เพิ่มออกซิเจนในสารประกอบหรือ ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสีย อิเล็กตรอนของอะตอม
หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง ปฏิกิริยาที่เพิ่มออกซิเจนในสารประกอบหรือ ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียอิเล็กตรอนจากตัว Reductant ไปยังตัว Oxidant
[สิ่งแวดล้อม]
Oxidationออกซิเดชัน การออกซิไดส์ [พลังงาน]
Oxidation Ditch คูวนเวียน, คลองวนเวียน
ระบบเอเอสที่ถังเติมอากาศมีลักษณะเป็นวงรี มีเกาะกั้นกลางน้ำที่ถูกบำบัด ไหลเวียนวนอยู่ในถัง ใช้เครื่องเติมอากาศแบบแปรง [สิ่งแวดล้อม]
oxidation numberเลขออกซิเดชัน, จำนวนประจุของอะตอมที่มีในสารประกอบไอออนิกหรือที่อะตอมควรจะมีในสารประกอบโคเวเลนต์ อะตอมของธาตุที่ไม่ได้รวมกับธาตุอื่นมีเลขออกซิเดชันเท่ากับศูนย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Oxidation Pond บ่อผึ่ง
บ่อบำบัดน้ำเสียที่มีลักษณะเป็นบ่อตื้น ธรรมชาติมีสาหร่ายอัลจีหนาแน่น ซึ่งเป็นแหล่งให้ออกซิเจนแก่น้ำเสียในบ่อ [สิ่งแวดล้อม]
Oxidation Process กระบวนการออกซิเดชัน
การบำบัดน้ำเสียโดยจุลินทรีย์ ใช้ออกซิเจนในการย่อยสารอินทรีย์ หรือกระบวนการออกซิไดส์แบบอื่น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Oxidation Rate อัตราการออกซิเดชัน
เช่น อัตราที่สารอินทรีย์ในน้ำเสียถูกย่อย [สิ่งแวดล้อม]
oxidation reactionปฏิกิริยาออกซิเดชัน, ปฏิกิริยาที่ไอออน อะตอมหรือโมเลกุลของสารมีการเสียอิเล็กตรอนหรือมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Oxidation Treatment การบำบัดด้วยวิธีออกซิเดชัน
การบำบัดน้ำเสียโดยการใชัจุลินทรีย์ย่อยสาร อินทรีย์ หรือผ่าน กระบวนการออกซิเดชัน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Ochre, iron oxide, charcoal. - Oxy, stay with us.ดินเหลือง ไอรอนออกไซด์ ถ่านหิน/อ็อกอย่าไป Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Mix aluminum powder with iron oxide.ผสมผงอลูมิเนียมกับเหล็กออกไซต์ Safe and Sound (2008)
Without it, we'll all perish, oxidize and rust,หากไม่มี มัน , สนิมจะกัดกร่อน, และเสื่อมสภาพ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
On one side, we have mercuric oxide and graphite from your brake pads.และแกรไฟต์ที่ได้มาจากแผ่นเบรครถของนาย อันนี้คือขั้วลบ 4 Days Out (2009)
This was taken at Detroit's oxide super-stadium about midway through the blackout.ถูกถ่ายที่เมืองดีทรอยส์ สนามซุปเปอร์สเตเดี้ยมออกไซด์ ราวกลางเหตุการณ์ การหมดสติ White to Play (2009)
This soil is lousy with iron oxides.ดินนี้เต็มไปด้วยไอออนออกไซด์ The Dwarf in the Dirt (2009)
That's not good. Wood undergoes rapid oxidation because it reacts spontaneously to... Okay, guys, seriously, we've talked about this, okay?แบบนี้ไม่ดีแน่ นี่พวกเธอ เราตกลงกันแล้วใช่มั้ย? Football, Feminism and You (2009)
It pulls air out of the tank to stop the wine from oxidizing. Okay, perfect.โอเค ดีเลย พวกเราใช้ ดูดเอาไฟออกจากถังได้ Daybreakers (2009)
What I found were phyllosilicate minerals, along with some interesting metal oxides, very small traces of vitrified clay and Uranium 235.แต่สิ่งที่ผมพบคือ แร่ธาตุไฟโลซิลิเกต ซึ่งมักจะเกิดกับ ออกไซด์ของเหล็ก ซึ่งมีัร่องรอยเล็กน้อยมากๆ ภายในดินเหนียวที่ทำให้ กลายเป็นแก้ว The Beginning in the End (2010)
Thorium oxide... for a catalyst bed.ทอเรียมออกไซด์ สำหรับสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นตัวเร่งปฏิกิริยา Más (2010)
The nitrous oxide dentists use is a mild hallucinogen.เพราะแก๊สที่หมอรมให้เราสลบที่คลีนิคน่ะ Britney/Brittany (2010)
You punch it to release an oxidized chemical into the engine.คุณกดมันเพื่อปล่อยสารเคมี\ ที่เป็นออกซิเจนเข้าไปในเครื่องยนต์ The Boost Job (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oxidIf you oxidise an alcohol you get an aldehyde but what do you get if you oxidise an aldehyde?
oxidChocolate acts to prevent LDL oxidisation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออกซิเดชัน[N] oxidation, Syn. ขบวนการออกซิเดชัน, Example: ถ้าสภาพที่อากาศมีออกซิเจนเพียงพอก็จะเกิดขบวนการออกซิเดชัน, Thai definition: ปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้สารได้รับธาตุออกซิเจนมารวมตัวด้วย หรือทำให้สารสูญเสียธาตุไฮโดรเจนไป, ปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้อะตอมของธาตุสูญเสียอิเล็กตรอนไป, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไดออกไซด์[n.] (daiøksai) EN: dioxide   FR: dioxyde [m]
ดินแดง[n.] (dindaēng) EN: laterite ; red iron oxide   FR: latérite [f] ; sol rougeâtre [m]
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์[n. exp.] (kāt khābøn daiøksai) EN: carbon dioxide   
คาร์บอนไดออกไซด์[n. exp.] (khābǿn daiǿksāi) EN: carbon dioxide   FR: dioxyde de carbone [m]
คาร์บอนมอนอกไซด์[n. exp.] (khābøn mønǿksāi) EN: carbon monoxide   FR: monoxyde de carbone [m]
แคลเซียมไฮดรอกไซด์[n. exp.] (khaēlsīem haidrøksai) EN: calcium hydroxide   FR: hydroxyde de calcium [m]
แคลเซียมออกไซด์[n. exp.] (khaēlsīem øksai) EN: calcium oxide   FR: oxyde de calcium [m]
ขี้ตะกั่ว[n.] (khītakūa) EN: lead oxide   
เลขออกซิเดชัน[n. exp.] (lēk øksidēchan) EN: oxidation number   
มอนอกไซด์[n.] (mønøksai) EN: monoxide   FR: monoxyde [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OXIDE    AA1 K S AY2 D
OXIDES    AA1 K S AY2 D Z
OXIDANT    AA1 K S AH0 D AH0 N T
OXIDIZE    AA1 K S AH0 D AY2 Z
OXIDYNE    AA1 K S AH0 D AY2 N
OXIDANTS    AA1 K S AH0 D AH0 N T S
OXIDIZED    AA1 K S AH0 D AY2 Z D
OXIDIZER    AA1 K S AH0 D AY2 Z ER0
OXIDATION    AA2 K S AH0 D EY1 SH AH0 N
OXIDIZING    AA1 K S AH0 D AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oxide    (n) (o1 k s ai d)
oxides    (n) (o1 k s ai d z)
oxidize    (v) (o1 k s i d ai z)
oxidized    (v) (o1 k s i d ai z d)
oxidizes    (v) (o1 k s i d ai z i z)
oxidation    (n) (o2 k s i d ei1 sh @ n)
oxidizing    (v) (o1 k s i d ai z i ng)
oxidization    (n) (o2 k s i d ai z ei1 sh @ n)
oxidizations    (n) (o2 k s i d ai z ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oxid {n}; Oxyd {n} [alt]; Oxid... [chem.]oxide [Add to Longdo]
Oxidation {f}; Oxydation {f} [alt] [chem.]oxidation [Add to Longdo]
Oxidationsmittel {n}; Oxydationsmittel {n} [chem.]oxidant; oxidizer [Add to Longdo]
oxidierento oxidate [obs.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MOX燃料[モックスねんりょう, mokkusu nenryou] (n) mixed oxide fuel; MOX fuel [Add to Longdo]
NOx[エヌオーエックス;ノックス, enuo-ekkusu ; nokkusu] (n) nitrogen oxide; NOx [Add to Longdo]
SOx[エスオーエックス;ソックス, esuo-ekkusu ; sokkusu] (n) sulfur oxide (SO, SO2, etc.); sulphur oxide [Add to Longdo]
エチレンオキシド[, echiren'okishido] (n) ethylene oxide [Add to Longdo]
オキサイド[, okisaido] (n) oxide [Add to Longdo]
オキシダーゼ[, okishida-ze] (n) oxidase [Add to Longdo]
オキシダント[, okishidanto] (n) oxidant [Add to Longdo]
オキシダント雲[オキシダントぐも, okishidanto gumo] (n) oxidant cloud [Add to Longdo]
オキシドール[, okishido-ru] (n) (hydrogen) peroxide (solution) (ger [Add to Longdo]
オキシドレダクターゼ[, okishidoredakuta-ze] (n) oxidoreductase [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
氧化[yǎng huà, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ, ] oxidize [Add to Longdo]
氧化剂[yǎng huà jì, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧˋ, / ] oxidant; oxidizing agent [Add to Longdo]
氧化物[yǎng huà wù, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ˋ, ] oxide [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シーモス[しーもす, shi-mosu] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
金属酸化膜半導体[ぞくさんかまくはんどうたい, zokusankamakuhandoutai] Metal Oxide Semiconductor, MOS [Add to Longdo]
相補型金属酸化膜半導体[そうほがたきんぞくさんかまくはんどうたい, souhogatakinzokusankamakuhandoutai] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oxide \Ox"ide\ ([o^]ks"[i^]d or [o^]ks"[imac]d), n. [F.
   oxyg[`e]ne oxygen + acide acid: cf. F. oxyde. The French word
   was correctly spelt oxide, till about the year 1840, when, in
   ignorance or forgetfulness of the true history and
   composition of the word, the orthography was change to make
   it represent the [upsilon] of Gr. 'oxy`s, from which it was
   supposed to be directly derived.] (Chem.)
   A binary compound of oxygen with an atom or radical, or a
   compound which is regarded as binary; as, iron oxide, ethyl
   oxide, nitrogen oxide, etc.
   [1913 Webster]
 
   Note: In the chemical nomenclature adopted by Guyton de
      Morveau, Lavoisier, and their associates, the term
      oxides was made to include all compounds of oxygen
      which had no acid (F. acide) properties, as contrasted
      with the acids, all of which were at that time supposed
      to contain oxygen. The orthography {oxyde}, {oxyd},
      etc., was afterwards introduced in ignorance or
      disregard of the true etymology, but these forms are
      now obsolete in English. The spelling {oxid} is not
      common.
      [1913 Webster] oxidise

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oxid \Ox"id\, n. (Chem.)
   See {Oxide}.
   [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Oxid [ɔksiːt] (n) , s.(n )
   oxide
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Oxid... [ɔksiːt]
   oxide
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top