Search result for

ovation

(47 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ovation-, *ovation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ovation[N] การปรบมือให้อย่างดังและนาน, Syn. acclaim, applause

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ovation(โอเว'เชิน) n. การต้อนรับอย่างเอิกเกริก,การปรบมือต้อนรับอย่างกระตือรือร้น,การโห่ร้องต้อนรับ
innovation(อินนะเว'เชิน) n. สิ่งใหม่,วิธีการใหม่,นวัตกรรม,การนำสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่เข้ามา., Syn. change

English-Thai: Nontri Dictionary
ovation(n) การปรบมือต้อนรับ,การโห่ร้องยินดี
innovation(n) การเปลี่ยนแปลงใหม่,การปรับปรุง,นวัตกรรม,วิธีการใหม่
renovation(n) การปรับปรุงใหม่,การทำขึ้นใหม่,การทำให้มีชีวิตชีวา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
# Invitations Standing ovationsการเชิญชวน การปรบมือต้อนรับ High School Musical 3: Senior Year (2008)
Then, of course, the entire town is going to rise up, standing ovation, the whole place going crazy.จากนั้น คนชมทั้งเมือง ก็จะลุกขึ้นยืน ปรบมือพร้อมกัน สนั่นก้องสถานที่แสดงอย่างบ้าคลั่ง Hachi: A Dog's Tale (2009)
No, I would wait till he is right in the middle of a big old standing ovation.ไม่ดีกว่า ฉันจะรอถึงตอนที่ไอ้ทัลลี่อยู่ท่ามกลาง การลุกขึ้นยืนปรบมือให้เกียรติ Duplicity (2009)
But everybody deserves their moment in the spotlight, you know, to shine? Oh, I got that standing ovation, Will. And it felt amazing.แต่ทุกคนสมควรได้โอกาส อยู่กลางแสงไฟ รู้มั้ย? ฉันได้รับการยืนปรบมือ วิลล์ มันรู้สึกวิเศษสุดๆ ยังกับว่าสิ่งแย่ๆที่ฉันผ่านมา มันหายไปหมด The Rhodes Not Taken (2009)
I hear yours got a standing ovation in the e.R.ฉันได้ยินว่ามีการยืนปรบมือให้ในห้องฉุกเฉิน Invasion (2009)
I so want to give you a standing ovation right now.ฉันอยากจะยืนปรบมือ ให้นายเลยนะเนี่ยะ I Am Unicorn (2011)
You'll get your well-deserved standing ovations on Saturday matinees and Sunday mornings for the Retiredเธอสมควรที่ได้รับการยืนปรบมือ ในรอบบ่ายวันเสาร์ และเช้าวันอาทิตย์ ในบททหารผ่านศึก Lima Asian F (2011)
Standing ovation?ยืนปรบมือต้อนรับ? The Princess Dowry (2012)
All I want is, for one moment, to feel like you... be up on that stage and get one of the standing ovations you're so used to getting.สิ่งที่ชั้นต้องการคือ ขอแค่สักครั้งที่ชั้นได้เป็นเหมือนเธอ ได้ขึ้นไปยืนบนเวทีและคนดูลุกขึ้นยืนปรบมือให้ อย่างที่เธอเคยได้ Props (2012)
In my house, that would get a standing ovation.ถ้าเป็นที่บ้านฉัน, ต้องยืนปรบมือให้แน่ๆ Caught (2013)
I'll have you know my so-called tricks routinely get a standing ovation.จะบอกให้ว่ากลของ ฉันน่ะ สุดยอด Faes Wide Shut (2013)
Henry Morton Stanley, a bastard orphan by birth, got a standing ovation.เฮนรี่ มอร์ตัน สแตนลีย์ เด็กกำพร้าชั้นต่ำ กลับมีคนทั้งห้องลุกขึ้นยืนปรบมือให้ The Legend of Tarzan (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ovationThe cast was given a standing ovation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปฏิสังขรณ์[n.] (kān patisangkhøn) EN: renovation ; restoration   FR: rénovation [f] ; restauration [f]
การปรับปรุงซ่อมแซม[n. exp.] (kān prapprung sǿmsaēm) EN: renovation   
นวัตกรรม[n.] (nawattakam) EN: innovation ; new development ; novelty   FR: innovation [f]
นวัตกรรมการบริหาร[n. exp.] (nawattakam kān børihān) EN: service innovation   
นวัตกรรมการเรียนรู้ [n. exp.] (nawattakam kān rīenrū) EN: learning innovation   
นวัตกรรมการศึกษา[n. exp.] (nawattakam kānseuksā) EN: educational innovation ; instructional innovation   
นวัตกรรมการสื่อสาร[n. exp.] (nawattakam kān seūsān) EN: communication innovation ; communicative innovation   
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี[n. exp.] (nawattakam thāng thēknōlōyī) EN: technological innovation   FR: innovation technologique [f]
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)[org.] (Samnakngān Nawattakam Haengchāt) EN: National Innovation Agency (NIA)   

CMU English Pronouncing Dictionary
OVATION    OW0 V EY1 SH AH0 N
OVATIONS    OW0 V EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ovation    (n) (ou1 v ei1 sh @ n)
ovations    (n) (ou1 v ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ovation {f} | jdm. Ovationen bereiten | stehende Ovationen; Ovationen im Stehenovation | to give someone an ovation | standing ovations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イノベーション(P);イノベイション[, inobe-shon (P); inobeishon] (n) innovation; (P) [Add to Longdo]
オヴェイション[, oveishon] (n) ovation [Add to Longdo]
スタンディングオベーション[, sutandeinguobe-shon] (n) standing ovation [Add to Longdo]
ドライブ[, doraibu] (n) (1) drive; trip by car; driving; (vs,vi) (2) to (go for a) drive; to go on a trip by car; (vs,vt) (3) to drive (e.g. a car); (4) to drive (innovation, change, etc.); to propel; (P) [Add to Longdo]
プラントリノベーション[, purantorinobe-shon] (n) plant renovation [Add to Longdo]
リニューアル[, rinyu-aru] (n,vs) renovation; overhaul; update; repair; improvement; (P) [Add to Longdo]
リノベーション[, rinobe-shon] (n) renovation [Add to Longdo]
リフォーム[, rifo-mu] (n,vs) renovation (e.g. a house) (wasei [Add to Longdo]
リフォームインストラクター[, rifo-muinsutorakuta-] (n) renovation specialist (wasei [Add to Longdo]
リフォームプラン[, rifo-mupuran] (n) renovation plan (usu. of a house) (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
技術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]
技術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ovation \O*va"tion\, n. [L. ovatio, fr. ovare to exult, rejoice,
   triumph in an ovation; cf. Gr. ? to shout: cf. F. ovation.]
   1. (Rom. Antiq.) A lesser kind of triumph allowed to a
    commander for an easy, bloodless victory, or a victory
    over slaves.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: An expression of popular homage; the tribute of the
    multitude to a public favorite.
    [1913 Webster]
 
       To rain an April of ovation round
       Their statues.            --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. Especially: A prolonged applause for a person of group
    after a speech or performance.
    [PJC]
 
   {standing ovation} a prolonged applause during which the
    audience stands as a sign of special appreciation or
    admiration.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ovation
   n 1: enthusiastic recognition (especially one accompanied by
      loud applause) [syn: {ovation}, {standing ovation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top