Search result for

otter

(76 entries)
(0.0387 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -otter-, *otter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
otter[N] นาก, See also: ตัวนาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
otter(ออท'เทอะ) n. นาก,นากน้ำ,สัตว์จำพวก
blottern. กระดาษซับ,บันทึกประจำวันของตำรวจ
cotter(คอท'เทอะ) ชาวนารับจ้าง,ชาวชนบท,ชาวนารับจ้าง,ชาวชนบท,ชาวชนบทที่กระท่อม,ผู้อยู่ระท่อม,สลักหรือลิ่มชนิดผ่า
drum plotterพล็อตเตอร์แบบดรัมเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดพล็อตเตอร์ (plotter) มีรูปเป็นทรงกระบอกหรือดรัม มีกระดาษพันรอบ ดรัมนี้จะหมุนไปข้างหน้าและข้างหลังได้ มีปลายเป็นเหมือนปากกาติดอยู่เหนือดรัม ซึ่งจะเลื่อนไปซ้ายไปขวาได้ เวลาวาด จะลากเป็นเส้นลงบนกระดาษ การขยับขึ้นลงของดรัม และปากกาจะทำให้เกิดเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งได้ ความแม่นยำของเครื่องวาดชนิดนี้มีน้อยกว่าเครื่องวาดแบบระนาบ (flatbed plotter) แต่ราคาก็ถูกกว่า จึงนิยมใช้กันมากในเชิงพาณิชย์
flatbed plotterพล็อตเตอร์แบบระนาบหมายถึงเครื่องวาดที่สามารถวาดบนแผ่นกระดาษที่วางแบน ๆ เรียบ ๆ ได้ ประกอบด้วยก้านซึ่งเคลื่อนที่ไปมาได้ มีหัววาดซึ่งอาจเป็นปากกา ดินสอ หรืออุปกรณืพิเศษอื่น ๆ ติดอยู่ ขนาดของกระดาษที่ใช้มีต่างกันตั้งแต่ 28x43 ซม. จนถึง 2.44x3.66 เมตร อัตราความเร็วของการวาดมีตั้งแต่ 15 ถึง 100 ซม. ต่อวินาที นิยมนำมาใช้วาดแผนที่ กราฟ หรือการแสดงภูมิอากาศ
globe-trottern. ผู้เดินทางรอบโลกบ่อยครั้ง., See also: globe-trotting n.,adj.
graph plotterพล็อดเตอร์กราฟเป็นหน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์ที่สามารถแสดงเป็นรูปกราฟชนิดต่าง ๆ ได้ เช่น กราฟเส้น กราฟแท่ง
lottery(ลอท'เทอรี) n. ลอตเตอรี่,ระบบการแจกจ่ายรางวัล, Syn. drawing
plotter(พล็อท'เทอะ') เครื่องวาดเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดหนึ่งที่ใช้ในการวาด โดยปกติจะมีปากกามากกว่าหนึ่งด้ามเป็นสีต่าง ๆ การเลือกใช้ปากกาเหล่านี้ย่อมขึ้นอยู่กับคำสั่งที่ป้อนเข้าไปอีกต่อหนึ่ง โปรแกรมประเภท CAD (computer aided-design) จะต้องใช้กับเครื่องพิมพ์ชนิดเครื่องวาดนี้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เครื่องวาดก็มีหลายแบบ และหลายขนาด มีความคมชัดมากน้อยต่างกันเช่นเดียวกับเครื่องพิมพ์
potter(พอท'เทอะ) n. ผู้ทำหม้อ,ช่างปั้นหม้อ,ช่างเครื่องเคลือบ

English-Thai: Nontri Dictionary
otter(n) นาก
blotter(n) กระดาษซับหมึก,สมุดบันทึกเหตุการณ์
lottery(n) สลากกินแบ่ง,ลอตเตอรี่,หวย
potter(n) ช่างปั้นหม้อ
pottery(n) การปั้น,เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องเคลือบ,โรงทำหม้อ
totter(n) การเดินเซ,การเดินเตาะแตะ
totter(vi) เดินเซ,เดินเตาะแตะ,โงนเงน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, yes? A monkey, an otter, a jackal and a rabbit each decide to practice charity.ลิง นาก จิ้งจอก และกระต่าย They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
So the monkey gathers fruit for him, the otter gathers fish...ลิงก็เลยเก็บผลไม้ ให้เขา นากก็จับปลาให้ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
You must've been an otter in your past life.ชาติที่แล้วเธออาจจะเป็นตัวนากก็ได้นะ Episode #1.17 (2009)
Otter must be hungry.ดูเหมือนเธอหิวมากเลยนะ Episode #1.17 (2009)
But they look like big, yummy otter pops.แต่มันดูเหมือน เยลลี่แท่่งใหญ่น่ำหม่ำ The Adhesive Duck Deficiency (2009)
There's otters, penguins and seals.มีกลุ่มนาก เพนกวิน แล้วก็แมวน้ำ How About a Friendly Shrink? (2010)
Yeah, Juanita's an otter.อืม ฮัวนิต้าอยู่กลุ่มแมวน้ำ How About a Friendly Shrink? (2010)
I mean, what does an otter have to do with learning how to read?แมวน้ำมันเกี่ยวอะไรกับการอ่านเหรอ How About a Friendly Shrink? (2010)
Juanita's an otter?ฮัวนิต้าอยู่แมวน้ำเหรอ How About a Friendly Shrink? (2010)
Otters!ตัวนาก Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
It's like being slapped by a sea otter.เหมือนโดนนากทะเลตบแผะไงไม่รู้ 50/50 (2011)
A sea otter?นาก ตบแผะ? 50/50 (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวนลาก[N] otter trawl, See also: trawl, Syn. กัดลาก, Example: ชาวบ้านแถบนี้จับปลาด้วยการใช้อวนลาก, Count unit: ปาก, Thai definition: อวนชนิดที่ใช้ผูกตอนกลางอวนไว้กับเรือจับปลาริมตลิ่งโดยใช้คนลากวงอวนเข้าหาตลิ่ง ปลาถูกติดอยู่ในวงอวนต้อนไปจนริมตลิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap   FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
ช่างปั้น[n.] (chang pan) EN: sculptor ; potter ; modeler ; modeller   FR: sculpteur [m] ; potier [m] ; modeleur [m]
ช่างปั้นหม้อ[n.] (chang pan mø) EN: potter   FR: potier [m]
เช็ด[v.] (chet) EN: wipe ; rub ; clean ; mop ; scrub   FR: essuyer ; sécher ; nettoyer en frottant ; frotter
ดินเผา[n.] (dinphao) EN: baked clay ; pottery ; terra-cotta ; hardened clay   FR: terre cuite [f]
ฝนตก[v.] (fontok) EN: rain ; it is raining   FR: pleuvoir ; il pleut ; flotter (fam.)
แฮร์รี พอตเตอร์[n. prop.] (Haērī Phøttoē) EN: Harry Potter   FR: Harry Potter
หวย[n.] (hūay) EN: lottery ; sweepstakes   FR: loterie [f] ; sweepstake [m]
หวยเถื่อน[n. exp.] (hūay theūoen) EN: illegal lottery ; umbers game   FR: pari illégal [m] ; loterie illégale [f]
อีเห็นน้ำ[n. exp.] (ī-hen nām) EN: Otter Civet   

CMU English Pronouncing Dictionary
OTTER    AA1 T ER0
OTTERS    AA1 T ER0 Z
OTTERLOO    AA1 T ER0 L UW2
OTTERSON    AA1 T ER0 S AH0 N
OTTERBEIN    AA1 T ER0 B AY0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
otter    (n) (o1 t @ r)
otters    (n) (o1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Otter {f} (Schlange) [zool.]adder; viper [Add to Longdo]
Otter {m} [zool.] | Ottern {pl}otter | otters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June [Add to Longdo]
こってり;ごってり[, kotteri ; gotteri] (adv,adv-to,vs) (1) (ごってり is emphatic) thickly; heavily; richly; (2) severely; strongly [Add to Longdo]
すか[, suka] (n) (1) nonsense; (2) loss (on scratch lottery tickets, etc.) [Add to Longdo]
とぼとぼ[, tobotobo] (adv) (on-mim) totteringly; trudgingly [Add to Longdo]
ふらつく[, furatsuku] (v5k,vi) to feel giddy; to totter; to stagger [Add to Longdo]
ふらふら(P);フラフラ[, furafura (P); furafura] (adj-na,adv-to,vs,adj-no) (on-mim) unsteady on one's feet; stagger; reel; totter; dizzy; (P) [Add to Longdo]
ぼってり[, botteri] (adj-f) (1) fleshy; plump; chubby; corpulent; (vs) (2) to apply thickly; to slap on; to coat with something thick [Add to Longdo]
ぽってり[, potteri] (adv,vs) plump; fat [Add to Longdo]
よたよた[, yotayota] (adv,vs) unsteadily; waddling; staggeringly; totteringly [Add to Longdo]
よちよち[, yochiyochi] (adv,int,n,vs) (on-mim) totteringly; with tottering steps; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水獭[shuǐ tǎ, ㄕㄨㄟˇ ㄊㄚˇ, / ] otter [Add to Longdo]
[tǎ, ㄊㄚˇ, / ] otter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドラムプロッタ[どらむぷろった, doramupurotta] drum plotter [Add to Longdo]
ドラム作図装置[どらむさくずそうち, doramusakuzusouchi] drum plotter [Add to Longdo]
ドラム式プロッタ[ドラムしきプロッタ, doramu shiki purotta] drum plotter [Add to Longdo]
フラットベッド式プロッタ[フラットベッドしきプロッタ, furattobeddo shiki purotta] flatbed plotter [Add to Longdo]
プロッタ[ぷろった, purotta] plotter [Add to Longdo]
プロッタ増分量[ぷろったぞうぶんりょう, purottazoubunryou] plotter step size [Add to Longdo]
ラスタプロッタ[らすたぷろった, rasutapurotta] raster plotter [Add to Longdo]
ラスタ作図装置[らすたさくずそうち, rasutasakuzusouchi] raster plotter [Add to Longdo]
作図装置[さくずそうち, sakuzusouchi] plotter [Add to Longdo]
作図装置増分量[さくずそうちぞうぶんりょう, sakuzusouchizoubunryou] plotter step size [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Otter \Ot"ter\, n.
   A corruption of {Annotto}.
   [1913 Webster] otterhound

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Otter \Ot"ter\ ([o^]t"t[~e]r), n. [OE. oter, AS. otor; akin to
   D. & G. otter, Icel. otr, Dan. odder, Sw. utter, Lith. udra,
   Russ, vuidra, Gr. "y`dra water serpent, hydra, Skr. udra
   otter, and also to E. water. [root]137, 215. See {Water}, and
   cf. {Hydra}.]
   [1913 Webster]
   1. (Zool.) Any carnivorous animal of the genera {Lutra},
    {Enhydra}, and related genera of the family {Mustelidae}.
    Several species are described. They have large, flattish
    heads, short ears, and webbed toes. They are aquatic, and
    feed on fish. The sea otter ({Enhydra lutris}) also eats
    clams, crabs, starfish, abalone, and other marine animals;
    they may come to the surface, and lying on their backs
    using the stomach as a table, may be seen cracking open
    the shell of its prey with a rock. The common otter of
    Europe is {Lutra vulgaris}; the {North American otter} (or
    American otter) is {Lutra Canadensis}, which inhabits
    marshes, streams and rivers; other species inhabit South
    America and Asia. The North American otter adult is about
    three to four feet long (including the tail) and weighs
    from 10 to 30 pounds; the sea otter is commonly four feet
    long and 45 pounds (female) or 60 pounds (male). Their fur
    is soft and valuable, and in the nineteenth century they
    were hunted extensively. The sea otter was hunted to near
    extinction by 1900, and is now protected. Fewer than 3,000
    sea otters are believed to live along the central
    California coast.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. (Zool.) The larva of the ghost moth. It is very injurious
    to hop vines.
    [1913 Webster]
 
   {Otter hound}, {Otter dog} (Zool.), a small breed of hounds,
    used in England for hunting otters; see {otterhound} .
 
   {Otter sheep}. See {Ancon sheep}, under {Ancon}.
 
   {Otter shell} (Zool.), very large bivalve mollusk
    ({Schizothaerus Nuttallii}) found on the northwest coast
    of America. It is excellent food, and is extensively used
    by the Indians.
 
   {Sea otter}. (Zool.) See in the Vocabulary.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 otter
   n 1: the fur of an otter
   2: freshwater carnivorous mammal having webbed and clawed feet
     and dark brown fur

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Otter [ɔtr] (n) , s.(m )
   otter
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top