Search result for

orients

(431 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orients-, *orients*, orient
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา orients มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *orients*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
disorientation (n ) ความงุนงงสับสน (ศัพท์บัญญัติ ราชบัญฑิตยสถาน)

English-Thai: Longdo Dictionary
disorientated(adj) สับสนและไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Orient[N] ประเทศแถบตะวันออก
Orient[N] ประเทศทางตะวันออกของทวีปเอเซีย
orient[VT] กำหนดตำแหน่ง
orient[VT] มุ่งไปยัง, Syn. direct, aim
orient[VT] ทำให้คุ้นเคย, Syn. familiarize, acclimatize
oriental[ADJ] ของประเทศทางตะวันออกในทวีปเอเซีย (โดยเฉพาะจีนและญี่ปุ่น), See also: ซึ่งเกี่ยวกับประเทศทางตะวันออกของทวีปเอเซีย
disorient[VT] ทำให้สับสน, See also: ทำให้หลงทาง, ทำให้ผิดทิศทาง, Syn. displace, disturb
orientate[VT] หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
orientalist[N] คนเรียนภาษา ศิลปะและอื่นๆ ของประเทศตะวันออก
orientation[N] การกำหนดเป้าหมาย, See also: ทิศทาง, การกำหนดตำแหน่ง, Syn. position, direction
orientation[N] ความเชื่อ, See also: ความโน้มเอียง, แนวโน้ม
orienteering[N] กีฬาประเภทเดินเท้าที่ใช้แผนที่และเข็มทิศ
orientate oneself[PHRV] คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
human oriented languageภาษาแนวมนุษย์หมายถึงภาษาที่ใกล้เคียงภาษามนุษย์ เขียนได้ง่าย เข้าใจง่าย และกระทัดรัด สะดวกในการใช้งาน ภาษานี้มีลักษณะเหมือนภาษาหนังสือ ใช้เขียนสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน แต่คอมพิวเตอร์จะต้องนำไปแปลให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) ก่อนจึงจะเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ1. ภาษาระดับสูง (high level language) 2. ภาษาระดับต่ำ (low level language) การใช้ภาษามนุษย์เขียนชุดคำสั่งนี้มีข้อดีคือ ทำได้ง่าย มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่าย เขียนได้สั้น เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลายคำสั่งในภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดีตรงที่สามารถใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่าเพราะไม่เสียเวลาในการแปลดู computer language ประกอบดู machine language เปรียบเทียบ
landscape orientationพิมพ์แนวนอนหมายถึง การพิมพ์ในแนวนอน โดยมีความกว้างของหน้ายาวกว่าความสูง (การพิมพ์แนวตั้งคือด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาวเรียกว่า portrait orientation) บางทีใช้เป็นคำสั่งให้เลือก เมื่อต้องการสั่งพิมพ์ (Print) หรือจัดหน้าดู portrait orientation เปรียบเทียบ
object-oriented programmiการทำโปรแกรมเชิงวัตถุหมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมของนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ ที่จัดแบ่งการเขียนคำสั่งกันออกเป็นชุด ๆ แต่ละชุดเรียกว่า "วัตถุ" (object) แล้วจึงนำเอาชุดคำสั่งแต่ละชุดนั้นมารวมกันเป็นโปรแกรมชุดใหญ่อีกทีหนึ่ง ในบางครั้งยังอาจนำ "วัตถุ" ของโปรแกรม หนึ่งไปรวมกับ "วัตถุ" ของอีกโปรแกรมหนึ่ง แล้วเรียกออกมาใช้ได้เลย ทั้งนี้ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมใหม่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด วิธีการดังกล่าวนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มาก พูดให้ง่ายก็คือ ทุกโปรแกรมไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ อนึ่ง คำว่า "วัตถุ" นั้น หมายรวมไปถึงภาพหรือกราฟิกด้วย ภาพหนึ่งภาพ เช่น การสร้างวงกลมนั้น เกิดจากการเขียนโปรแกรมโดยใช้สูตรคำนวณเส้นโค้ง ซึ่งจะประกอบด้วยคำสั่งหลายร้อยคำสั่ง แล้วเก็บไว้เป็น "วัตถุ" หนึ่ง ฉะนั้น เมื่อใดที่เราสั่งวาดวงกลม ก็เท่ากับไปเรียก "วัตถุ" นี้มาใช้ หลังจากนั้น หากเราจะต่อเติมเป็นภาพอื่นต่อไป คอมพิวเตอร์ก็จะไปดึงอีก "วัตถุ" หนึ่งมาทำต่อให้
orient(โอ'เรียนทฺ,ออ'เรียนท) n. -Phr. (the Orient ประเทศในแถบบูรพาทิศ,บูรพาทิศ) adj. ทิศตะวันออก -v. ปรับ,ปรับตัว,ทำให้เข้าใจ,กำหนดตำแหน่งของ,หันไปทางทิศตะวันออก, Syn. adapt,adjust
oriental(โอริเอน'เทิล,ออ'-) adj. เกี่ยวกับประเทศในบูรพาทิศ, (ไข่มุก) แวววาว,ชั้นดีมาก n. ชาวตะวันออก, (โดยเฉพาะคนจีน และญี่ปุ่น) .
orientation(โอริเอนเท'เชิน) n. การปรับตัว,ทำให้เข้าใจ,การกำหนดทิศทางหรือตำแหน่ง, See also: orientative adj., Syn. bearings,stance
portrait orientationพิมพ์แนวตั้งหมายถึง ทิศทางของการวางกระดาษพิมพ์ หรือทิศทางที่จะให้ภาพพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ในแนวตั้ง หมายความว่า ความกว้างน้อยกว่าความยาว ตรงข้ามกับ "แนวนอน"ดู landscape orientation เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
Orient(n) ทิศตะวันออก,ทิศบูรพา,ไข่มุกชั้นดี
orient(adj) เกี่ยวกับตะวันออก,ซึ่งกำลังขึ้น,แวววาว
Oriental(n) ชาวตะวันออก
oriental(adj) มาจากตะวันออก,แวววาว,ชั้นดี
Orientalist(n) ผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออก
orientate(vt) หันไปทางตะวันออก,หันเห,หาที่ตั้ง,ปรับ
orientation(n) การปรับตัว,การทำให้สอดคล้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
policy, orientation ofการปรับแนวนโยบาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
procedure oriented languageภาษาเชิงกระบวนงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
political orientation๑. การปรับแนวคิดทางการเมือง๒. แนวคิดทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pattern of orientationแบบอย่างการปรับทิศทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pattern, action-orientationแบบอย่างการปรับทิศทางการกระทำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
line-oriented text editorบรรณาธิกรณ์ข้อความรายบรรทัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
social orientation๑. การปรับแนวคิดทางสังคม๒. แนวคิดทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientabilityภาวะกำหนดทิศทางได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
orientableกำหนดทิศทางได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
orientalismคตินิยมแบบตะวันออก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientation๑. การรับรู้ (กาลเทศะและบุคคล)๒. การแนะแนว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientation๑. การปรับทิศทาง, การปรับแนวคิด๒. การปฐมนิเทศ, การแนะแนวทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientationการกำหนดทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
orientation of collectorการจัดทิศทางตัวเก็บรังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
orientation of policyการปรับแนวนโยบาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientation, pattern ofแบบอย่างการปรับทิศทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientation, political๑. การปรับแนวคิดทางการเมือง๒. แนวคิดทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientation, social๑. การปรับแนวคิดทางสังคม๒. แนวคิดทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
object oriented languageภาษาเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
action-orientation patternแบบอย่างการปรับทิศทางการกระทำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
building orientationทิศอาคาร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
machine oriented languageภาษาเชิงเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
commorientesบุคคลที่ตายพร้อมกัน (ในเหตุภยันตรายร่วมกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
connection-orientedกำหนดการเชื่อมต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
connection-oriented networkเครือข่ายกำหนดการเชื่อมต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
COBOL (Common Business Oriented Language)(ภาษา)โคบอล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
disorientationความงุนงงสับสน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
human-oriented design๑. การออกแบบแนวมนุษย์๒. การออกแบบเพื่อมนุษย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
human oriented languageภาษาแนวมนุษย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
non-orientableกำหนดทิศทางไม่ได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Library orientationการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library orientation) เป็นกิจกรรมและบริการเชิงรุกในการส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ในการใช้บริการพื้นฐานต่าง ๆ ของห้องสมุด เช่น การสืบค้น การยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด และเป็นการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบและมารยาทของการเข้าใช้ห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดความคุ้นเคยด้านสถานที่ การบริการ และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอำนวยประโยชน์ในด้านการเรียน การสอน และการค้นคว้าวิจัย

กลุ่มเป้าหมายในการจัดปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ได้แก่ นิสิต นักศึกษาใหม่ ของสถาบันการศึกษา หรือ พนักงานใหม่ ในกรณีหน่วยงานนั้นมีห้องสมุดในการให้บริการแก่ผู้ใช้

การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ประกอบด้วยเนื้อหาและขอบเขต ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของห้องสมุด กฎ กติกา มารยาท วันเวลาเปิด - ปิด บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งข่าวและกิจกรรมที่น่าสนใจ

2. นำชมห้องสมุด เพื่อสร้างความคุ้นเคยด้านสถานที่ และพาเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการ

3. แนะนำบริการของห้องสมุด เช่น บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการยืม-คืน บริการสืบค้นสารสนเทศ บริการวิทยานิพนธ์ บริการวารสาร บริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

4. ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5. การสืบค้นสารสนเทศ เรียนรู้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล ที่ห้องสมุดบอกรับ

6. บริการเอกสารฉบับเต็ม แนะนำวิธีการค้นหาเอกสาร หากไม่สามารถค้นหาเอกสารที่ต้องการได้ในเมืองไทย

7. บรรณานุกรมและอ้างอิง แนะนำวิธีการเขียนรายการบรรณานุกรมและอ้างอิง ที่ถูกต้องของสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการประกอบการทำรายงาน งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Export-oriented industryอุตสาหกรรมมุ่งการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Object-oriented programming (Computer science))การโปรแกรมเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
Object-oriented technologies เทคโนโลยีเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
Object-oriented databaseฐานข้อมูลเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
Architecture, Orientalสถาปัตยกรรมตะวันออก [TU Subject Heading]
Civilization, Orientalอารยธรรมตะวันออก [TU Subject Heading]
College student orientationการปฐมนิเทศนักศึกษา [TU Subject Heading]
Employee orientationการปฐมนิเทศพนักงาน [TU Subject Heading]
Ethics, Orientalจริยธรรมตะวันออก [TU Subject Heading]
Hand-to-hand-fighting, Orientalการต่อสู้ตัวต่อตัวแบบตะวันออก [TU Subject Heading]
Lakhon deuk dum ban (Opera oriented dance drama)ละครดึกดำบรรพ์ [TU Subject Heading]
Library orientationวิธีใช้ห้องสมุด [TU Subject Heading]
Library orientation for childrenวิธีใช้ห้องสมุดสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Library orientation for college studentsวิธีใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Medical records, Problem-orientedเวชระเบียนแบบวิธีการแก้ปัญหา [TU Subject Heading]
Medicine, Oriental traditionalการแพทย์แผนโบราณตะวันออก [TU Subject Heading]
Object-oriented methods (Computer science)วิธีการเชิงวัตถุ (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
Object-oriented programming (Computer science)อ็อบเจ็คท์-โอเรียนเท็ด โปรแกรมมิ่ง [TU Subject Heading]
Oriental fruit flyแมลงวันทอง [TU Subject Heading]
Orientation and mobilityการนิเทศการเคลื่อนไหว [TU Subject Heading]
Orienteeringกีฬาโอเรนเทียริ่ง [TU Subject Heading]
Sex oriented businessesธุรกิจทางเพศ [TU Subject Heading]
Sex-oriented periodicalsวารสารทางเพศ [TU Subject Heading]
Sexual orientationความหลากหลายทางเพศ [TU Subject Heading]
Teacher orientationการปฐมนิเทศครู [TU Subject Heading]
Orientationแนวทิศทางการวางตัว การหันทิศทางอาคาร [พลังงาน]
Achievement-Orientedบรรลุผลสัมฤทธิ์ [การแพทย์]
Cognitive Orientationความรู้ความเข้าใจ [การแพทย์]
Community Orientedความรู้เกี่ยวกับชุมชน [การแพทย์]
Disease-Orientedโรคที่ทำให้ผู้ป่วยมาหาแพทย์,เน้นในด้านของโรค [การแพทย์]
Disorientaionการเสื่อมทางจิตและความจำ [การแพทย์]
Disorientationไม่อาจปรับตัว,ความสับสนในกาลสถานที่และบุคคล,เลอะเลือน,ความผิดปกติของการตรวจคลื่นสมอง,ไม่รู้สถานที่เวลาและบุคคล,ไม่รู้บุคคล [การแพทย์]
Disorientationเลอะเลือน [การแพทย์]
Disorientation, Right-Leftไม่รู้ขวา-ซ้าย,แยกขวา-ซ้ายไม่ได้ [การแพทย์]
Disorientedสับสน,การรู้จักกาลเวลาสถานที่และบุคคลเสียไป,จิตฉงนงุนงง [การแพทย์]
Eyelid Operation, Oriental Doubleการผ่าตัดทำเปลือกตา2ชั้น [การแพทย์]
objected oriented languageภาษาเชิงวัตถุ, ภาษาโปรแกรมใช้ในการพัฒนาโปรแกรมที่ใหญ่และซับซ้อนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถใช้เขียนโปรแกรมในลักษณะเดียวกับภาษาเชิงกระบวนความได้เช่นกัน ภาษาในกลุ่มนี้เช่น ภาษาจาวา ภาษาซีชาร์ป และภาษาซีพลัสพลัส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Learning, Project Orientedผู้เรียนทำโครงการอิสระ [การแพทย์]
Medical Records, Problem Orientedการเขียนประวัติโดยยึดปัญหาของผู้ป่วยเป็นสำคัญ, การเขียนรายงานผู้ป่วยแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก [การแพทย์]
Medical Records, Problem-Orientedการเขียนบันทึกรายงานผู้ป่วยใช้ปัญหาเป็นหลัก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Desorientierung {f}; Verwirrung {f} (n) การไม่มีสภาพในการจำเวลาและสถานที่, การจำเวลาและสถานที่ไม่ได้ (เกิดจากความผิดปกติจากโรคทางกายหรือทางประสาท)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
people who are going through this... to be disoriented.. to be unsure of what he saw.. even delusional.แต่,มันไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับ.. Passengers (2008)
Buddy, we're a results-oriented organization, and we need results now because otherwise I will be unhappy.เพื่อน.. เราไม่ได้เล่นขายของอยู่นะ ที่เราต้องการคือผลงาน ไม่งั้น ฉันคงไม่มีความสุขแน่ Body of Lies (2008)
We gotta be bugged. Did they give you anything at orientation?คุณมีเครื่องบอกตำแหน่งไม๊ WarGames: The Dead Code (2008)
Last year, when President Kennedy was assassinated, who among us did not experience the most profound disorientation?ปีที่แล้ว เมื่อประธานาธิบดี เคนเนดี้ถูกลอบสังหาร มีใครบ้างที่ไม่รู้สึก ประสาทหลอน สับสนอย่างที่สุด Doubt (2008)
Temperature goes up a fraction of a degree, makes them disoriented?อุณหภูมิสูงขึ้นนิดหน่อย จะทำให้มันสับสนงั้นหรอ The Happening (2008)
The second stage is physical disorientation, loss of direction.ขั้นที่สองคือความสับสนทางร่างกาย สับสนในทิศทาง The Happening (2008)
Oh, my goodness! "You and 29 students are invited for early orientation."ให้ตาย "คุณและนักเรียนอีก29คนได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการนี้" High School Musical 3: Senior Year (2008)
With all do respect, Bob, nobody cares about dead orientals.ด้วยความเคารพนะ บ๊อบ Nไม่มีใครสนใจพวกตายซากนั่นหรอก Gamer (2009)
I like that oriental jacket you got on.ฉันชอบเสื้อแจ็กเก็ตแบบคนจีนนั่น Fighting (2009)
Emperor and Supreme Head of the provinces of the Orient, having been informed of the events... which recently took place in the City of Alexandria... do hereby declare and command that the insurgents shall be pardoned and freed. From now on, you shall be known as...จักรพรรดิ์และเจ้าเหนือหัวของดินแดนแห่งตะวันออก Agora (2009)
Disoriented? Out of control?สับสน หรือ ควบคุมตัวเองไม่ได้ Sex and Violence (2009)
He came in dehydrated and disoriented but once we gave him fluids he stabilized pretty quickly.แต่หลังจากที่เราให้อาหารเหลวกับเขา เขาก็ฟื้นตัวไ้ด้ค่อนข้างเร็วมาก Bit by a Dead Bee (2009)
This form of male rape is About power and dominance. It is not about Sexual orientation.พวกเขาจะลงมือกับผู้ชายที่มีลักษณะเป็นผู้นำ ที่คิดว่าผู้หญิงทุกคนเป็นสิทธิของเขา Conflicted (2009)
I'd say he's weak, probably disoriented.ผมบอกได้ว่า เขาค่อนข้างอ่อนแอ Snap (2009)
A taste of the Orient in Burbank.รสชาดของตะวันออก ในBurbank Chuck Versus the First Kill (2009)
Do you frequently become confused and disoriented when conducting your spatter analysis, Mr. Morgan?คุณมักจะสับสน และหลงๆแบบนี้บ่อยหรอ? ตอนที่ทำการวิเคราะห์ รอยกระจายอยู่น่ะ คุณมอร์แกน? Living the Dream (2009)
Disorientation.หลงทิศทาง Remains to Be Seen (2009)
It causes, droziness, dizziness, disorientation and memory loss.มีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการวิงเวียนศรีษะ \ มึนงง และสูญเสียความทรงจำ The Human Centipede (First Sequence) (2009)
I can't believe N.Y.U. orientation week. is finally here.ไม่อยากเชื่อเลย สัปดาห์ปฐมนิเทศของ NYU มาถึงจนได้ The Freshmen (2009)
Uh, no, just orientation stuff. But, uh, i did join a literary group.แต่ เอ่อ ฉันเข้าชมรมวรรณคดีแล้ว The Freshmen (2009)
But I'm thinking... for this type of spatial disorientation, we can reduce it to a few moments.แต่ผมคิดว่า... อาการประสาทหลอน ในรูปแบบนี้ เราสามารถลดลงเหลือ แค่สักพักก็พอ Momentum Deferred (2009)
[laughs] You're still a little disoriented from the time slips, aren't you?คุณยังคงไม่คุ้นชิน กับการเลื่้อนไหลของเวลา ใช่มั้ย? Momentum Deferred (2009)
Puking blood and disorientation usually means...แล้วก็เอาแต่อาเจียนไม่หยุดเลย\ มักเป็นอาการของ... ตับแข็งระยะสุดท้าย Tainted Obligation (2009)
Late marriage is often an indicator of a discerning, goal-oriented individual.การแต่งงานช้าเป็นตัวบ่งชี้ว่า หมกหมุ่นในเป้าหมาย อันเป็นส่วนตัว A Night at the Bones Museum (2009)
He will become severely disoriented.เขาจะทรงตัวแทบไม่อยู่ Of Human Action (2009)
That was the orientation on our assailant.นี่เป็นแค่ปฐมบท ของคนร้ายเอง Scary Monsters and Super Creeps (2009)
Somalia. The dip slopes in the overlying limestone, the orientation of the flora, shallow waters...โซมาเลีย จากชั้นแผ่นหินที่ลาดเอียง A561984 (2009)
A knife to this area will disorient their tracking device, but not for long.แทงมีดเข้าไปบริเวณนั้น \ จะทำให้อุปกรณ์ติดตามของมันสับสนไปชั่วขณะ Terminator Salvation (2009)
A little something shut the place down before freshman orientation.มหา'ลัยถูกปิดเพราะไอ้โรคบ้าๆ ไม่ทันได้ปฐมนิเทศเลย Carriers (2009)
I'm in charge of this facility Now follow me, it's time for your orientationผมเป็นผู้คุมที่นี่\ ตามผมมาเลย ถึงเวลาปฐมนิเทศของคุณแล้ว Monsters vs. Aliens (2009)
A friend of mine told me Shanghai was the Paris of the Orient.เพื่อนผมคนนึงเคยบอกว่า ..เซี่ยงไฮ้คือปารีสแห่งตะวันออก Shanghai (2010)
She is somewhat disoriented, but she doesn't appear drunk.บางทีเธอดูมึนงง แต่ก็ไม่ได้ดูเมาเหล้าค่ะ Frankie & Alice (2010)
We love you no matter what the sexual orientation of your opposite-sex sex partner.เรารักลูกไม่ว่า คนที่ลูกเลือกที่จะอยู่ด้วย จะมีความเบี่ยงเบนทางเพศ Easy A (2010)
Right below our feet, right above the Orient. It's there.ข้างล่างนี้ใต้เท้าเรา ข้างบนเอเชีย มันอยู่ที่นั่น Easy A (2010)
We met at freshman orientation.เราเจอกันตอนปฐมนิเทศ Frozen (2010)
Disorientation?การไม่รับรู้สถานที่ Pain (2010)
In fact, she excels at goal-oriented jobs,จริง ๆ แล้ว เธอสามารถทำงานของเธอได้อย่างดีเยี่ยม The Uncanny Valley (2010)
Well, it'd be disorienting, as would any injection into the eye.เอ่อ มันคงจะทำให้สับสน เหมือนกับมีอะไรถูกฉีดเข้าตา The Predator in the Pool (2010)
Now with the victim disoriented and possibly unconscious, it was very easy to drag him off to the big tank nearby.ตอนนี้เหยือสับสน และอาจะไม่ได้สติ มันเป็นเรื่องง่ายมาก ที่จะลากเขาลงไปในแท้งค์ใหญ่ที่อยู่ใกล้ The Predator in the Pool (2010)
Yes. Your financial situation, your sexual orientation, your unconventional upbringing...ใช่แล้ว สภานภาพการเงินของคุณ รสนิยมทางเพศของคุณ Goodbye Yellow Brick Road (2010)
Disoriented.วุ่นวาย Tell It to the Frogs (2010)
Disoriented.Disoriented Tell It to the Frogs (2010)
Disoriented comes closest.Disoriented เหมาะทีสุด Tell It to the Frogs (2010)
We could get into some serious trouble here. Oh, come on. We get caught, we can just pretend we're disoriented, and he can give us a ride home.ทำแบบนั้นแล้วพวกเรา อาจเจองานเข้าครั้งใหญ่ได้นะ ถ้าพวกเราถูกจับได้ พวกเราก็แค่แกล้งความจำเสื่อม Messianic Myths and Ancient Peoples (2010)
Disorientation...-เกิดความสับสน... . The San Lorenzo Job (2010)
According to his doctors, the Vice President is alert and oriented.ตามที่หมอบอก ท่านรองฯ ดูตื่นกลัวและสับสน Everything Will Change (2010)
From the shift in the signal spectrum, it looks like the satellite's antennas are oriented opposite of the way they should be.จากลักษณะสเปคตรัมของสัญญาณ ดูเหมือนเสาอากาศของดาวเทียม หันไปตรงกันข้ามจากที่ควรจะเป็น Everything Will Change (2010)
I'm good at doing oriental martial arts. Like taekwondo, hapkido, and karate.ฉันเชี่ยวชาญด้านการต่อสู้แบบตะวันออก เช่น เทควอนโด ฮับกิดงและคาราเต้ Episode #1.13 (2010)
I wonder if the sexual orientation can be changed.ฉันสงสัยว่ารสนิยมทางเพศ จะเปลี่ยนไป Episode #1.14 (2010)
So the other will get disoriented.จนอีกฝ่ายเสียสมาธิ Kim Soo Ro (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
orientA child-oriented book.
orientChildren are quick to gain orientation to new circumstances.
orientForming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.
orientHe is something of an expert on oriental art.
orientHe was interested in the mysteries of the Orient.
orientI have an interest in Oriental ceramics.
orientIn a past-oriented society, people dwell on the past and on tradition.
orientLearning lessons from Europe, Japan has to switch its economic-oriented policy to a consumer-conscious one in order to cope with the coming unprecedented ageing society towards the next century.
orientSelf-oriented person.
orientShe plans to stay at the Oriental Hotel.
orientThe article on Buddhism revived my interest in Oriental religions.
orientThe article on Buddhism revived my passion for Oriental religions.
orientThe map helped me to orient myself.
orientThe strength of the firm is attributed to its future-oriented strategy.
orientWe will have a period of orientation for freshmen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละครดึกดำบรรพ์[N] opera oriented dance drama, Example: เดี๋ยวนี้กรมศิลปากรไม่ได้จัดแสดงละครดึกดำบรรพ์, Count unit: เรื่อง, ตอน, Thai definition: ละครรำประเภทหนึ่งโดยนำแบบโอเปรากับละครรำมาผสมกัน
มรกต[N] emerald, See also: oriental sapphire, Example: อาเจือใส่แหวนวงน้อยเป็นแหวนแถว มีมรกตเม็ดเล็กสลับทับทิมและบุษราคัมเล็กจิ๋ว, Count unit: ก้อน, เม็ด, Thai definition: แก้วหินสีเขียวใบไม้ในจำพวกนพรัตน์
ตะวันออก[N] the Orient, See also: the eastern countries, the east, Syn. ชาวตะวันออก, Example: ชาวตะวันออกมักมีผิวสีขาว-เหลือง, Thai definition: เรียกประชาชนที่อยู่ในทวีปเอเชียส่วนมากเป็นพวกผิวเหลือง ว่าชาวตะวันออก
ปฐมนิเทศ[N] orientation, Syn. การอบรมเบื้องต้น, การแนะนำเบื้องต้น, การชี้แนว, Ant. ปัจฉิมนิเทศ, Example: มหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนักศึกษา, Thai definition: การอบรมเพื่อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นในการศึกษาหรือการทำงาน
ชาวตะวันออก[N] easterner, See also: oriental, Syn. คนเอเชีย, ชาวเอเชีย, Example: วัฒนธรรมและประเพณีของชาวตะวันออกมีลักษณะคล้ายๆ กัน
กาฬโรค[N] bubonic plague, See also: oriental plague, Example: ปีที่แล้วชาวบ้านแถบนี้ตายเพราะกาฬโรคเป็นจำนวนมาก, Thai definition: ชื่อโรคระบาดอย่างร้ายแรงชนิดหนึ่ง มักมีอาการบวมนูนที่รักแร้เป็นต้น
คนเอเชีย[N] easterner, See also: oriental, Syn. ชาวเอเชีย, Example: คนเอเซียเหล่านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมจะรับรองเช่นเดียวกับของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศส, Count unit: คน
คนเอเชีย[N] easterner, See also: oriental, Syn. ชาวเอเชีย, Example: คนเอเซียเหล่านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมจะรับรองเช่นเดียวกับของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศส, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูรพา[n.] (būraphā) EN: east ; orient   FR: est [m] ; orient [m]
บูรพา[adj.] (būraphā) EN: oriental   FR: oriental
หัน[v.] (han) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change   FR: tourner ; orienter ; diriger
หันไปทาง[v. exp.] (han pai thāng) FR: orienter ; diriger
กาฬโรค[n. exp.] (kālarōk) EN: plague ; black death ; bubonic plague ; oriental plague   FR: peste noire [f] ; peste bubonique [f]
การแนะนำเบื้องต้น[n. exp.] (kān naenam beūangton) EN: orientation   
การปฐมนิเทศ[n.] (kān pathomnithēt) EN: orientation   
คำถามนำ[n.] (khamthāmnam) EN: leading question   FR: question orientée [f]
กระจงควาย[n. exp.] (krajong khwāi) EN: Greater Oriental Chevrotain   
กระจงเล็ก[n. exp.] (krajong lek) EN: Lesser Oriental Chevrotain   
กระจงใหญ่[n. exp.] (krajong yai) EN: Greater Oriental Chevrotain   
ลอริยองต์[TM] (Løriyøng) EN: Lorient   FR: Lorient [m]
มรกต[n.] (mørakot) EN: emerald ; oriental sapphire   FR: émeraude [f]
แนวทาง[n.] (naēothāng) EN: way ; path ; course ; method ; trail ; mean ; channel ; model   FR: directive [f] ; orientation [f] ; direction [f] ; moyen [m]
นากเล็กเล็บสั้น [n. exp.] (nāk lek lep san) EN: Oriental Small-clawed Otter   
งูเขียวปากจิ้งจก[n. exp.] (ngū khīo pāk jingjok) EN: Oriental Whip Snake   
งูสิงหางลาย[n. exp.] (ngū sing hāng lāi) EN: Common Rat Snake ; Dhaman ; Oriental Rat Snake   
นกแอ่นทุ่งใหญ่[n. exp.] (nok aen thung yai) EN: Oriental Pratincole   FR: Glaréole orientale [f] ; Glaréole des Maldives [f] ; Glaréole indienne [f]
นกอ้ายงั่ว[n. exp.] (nok āi-ngūa) EN: Oriental Darter   FR: Anhinga roux [m] ; Anhinga d'Asie [m] ; Anhinga d'Afrique [m] ; Anhinga du Sénégal [m] ; Anhinga indien [m]
นกช้อนหอยดำ[n. exp.] (nok chønhøi dam) EN: White-shouldered Ibis   FR: Ibis de Davison [m] ; Ibis à tache blanche [m] ; Ibis noir oriental [m]
นกหัวโตขายาว [n. exp.] (nok hūa tō khā yāo) EN: Oriental Plover   FR: Pluvier oriental [m] ; Gravelot oriental [m]
นกจาบฝนสวรรค์[n. exp.] (nok jāp fon sīeng sawan ) EN: Oriental Skylark = Oriental Sky Lark   FR: Alouette gulgule [f] ; Alouette des champs (sud-)asiatique [f]
นกจาบคาเล็ก[n. exp.] (nok jāp khā lek) EN: Green Bee-eater   FR: Guêpier d'Orient [m] ; Petit Guêpier vert [m]
นกแก๊ก[n. exp.] (nok kaek) EN: Oriental Pied Hornbill ; Indian Pied Hornbill ; Northern Pied-Hornbill   FR: Calao pie [m]
นกแกง[n. exp.] (nok kaēng) EN: Oriental Pied Hornbill ; Indian Pied Hornbill ; Northern Pied-Hornbill   FR: Calao pie [m]
นกกาฝากอกเพลิง[n. exp.] (nok kāfāk ok phloēng) EN: Fire-breasted Flowerpecker ; Buff-bellied Flowerpecker   FR: Dicée à gorge feu [m] ; Dicée d’orient [m]
นกกางเขนบ้าน[n. exp.] (nok kāngkhēn bān) EN: Oriental Magpie Robin ; Magpie Robin   FR: Shama dayal [m] ; Merle dhyal = Merle dyal [m] ; Dyal des Indes [m] ; Merle shama [m]
นกกางเขนดง[n. exp.] (nok kāngkhēn dong) EN: White-rumped Shama   FR: Shama à croupion blanc [m] ; Merle shama [m] ; Shama d’orient [m] ; Merle shama à croupion blanc [m]
นกเก้ากู่[n. exp.] (nok kao kū) EN: Collared Scops-Owl ; Sunda Scops-Owl   FR: Petit-duc de Horsfield [m] ; Petit-duc oriental [m] ; Petit-duc de la Sonde [m] ; Petit-duc lempiji [m]
นกคัคคูพันธุ์หิมาลัย[n. exp.] (nok khakkhū phan Himālai) EN: Oriental Cuckoo   FR: Coucou oriental [m] ; Coucou d’Orient [m] ; Coucou de l’Himalaya [m]
นกเค้าหูยาวเล็ก[n. exp.] (nok khao hū yāo lek) EN: Oriental Scops-Owl ; Common Scops-Owl   FR: Petit-duc d'Orient [m] ; Petit-duc indien [m] ; Petit-duc oriental [m] ; Petit-duc de l’Inde [m] ; Petit-duc des Indes [m]
นกเขาพม่า[n. exp.] (nok khao Phamā) EN: Oriental Turtle Dove   FR: Tourterelle orientale [f]
นกกิ้งโครงแกลบปีกขาว[n. exp.] (nok kingkhrōng klaēp pīk khāo) EN: White-shouldered starling   FR: Étourneau mandarin [m] ; Martin de Chine [m] ; Martin d’orient [m]
นกกระเต็นน้อยสามนิ้วหลังดำ = นกกะเต็นน้อยสามนิ้วหลังดำ[num.] (nok kraten nøi sām niū lang dam = nok katen nøi sām niū lang dam) EN: Black-backed Kingfisher ; Oriental Dwarf Kingfisher   FR: Martin-pêcheur pourpré [m] ; Martin-pêcheur tridactyle [m]
นกนางนวลแกลบจีน[n. exp.] (nok nāng-nūan klaēp Jīn) EN: Chinese Crested Tern   FR: Sterne d'Orient [f] ; Sterne de Zimmermann [f]
นกนิลตวาใหญ่[n. exp.] (nok nintawā yai) EN: Large Niltava   FR: Grand Gobemouche [m] ; Niltava d’orient [m] ; Grand Niltava [m]
นกปากกบลายดำ[n. exp.] (nok pākkop lāi dam) EN: Hodgson's Frogmouth   FR: Podarge de Hodgson [m] ; Podarge oriental [m]
นกพงใหญ่พันธุ์อินเดีย[n. exp.] (nok phong yai phan Indīa) EN: Clamorous Reed Warbler   FR: Rousserolle stentor [f] ; Rousserolle babillarde [f] ; Rousserolle d’Égypte [f] ; Rousserolle orientale [f] ; Rousserolle turdoïde d’Égypte [f]
นกพงใหญ่พันธุ์ญี่ปุ่น[n. exp.] (nok phong yai phan Yīpun) EN: Oriental Reed Warbler   FR: Rousserolle d'Orient [f] ; Rousserolle turdoïde [f]
นกแสกแดง[n. exp.] (nok saēk daēng) EN: Oriental Bay Owl ; Bay Owl   FR: Phodile calong ; Chouette baie [f]
นกตะขาบดง[n. exp.] (nok takhāp dong) EN: Dollarbird   FR: Rolle oriental [m]
นกติ๊ดคิ้วเหลือง[n. exp.] (nok tit khiu leūang) EN: Yellow-browed Tit   FR: Mésange modeste [f] ; Mésange d’orient [f] ; Mésange de forêt [f]
นกแว่นตาขาวสีทอง[n. exp.] (nok waentā khāo sī thøng) EN: Oriental White-eye   FR: Zostérops oriental [m] ; Zostérops de l’Inde [m] ; Zostérops à lunettes [m] ; Zostérops d’orient [m]
นกยางไฟหัวเทา[n. exp.] (nok yāng fai hūa thao) EN: Schrenck's Bittern   FR: Blongios de Schrenck [m] ; Blongios oriental [m] ; Blongios de Mandchourie [m]
ปฐมนิเทศ[n.] (pathomnithēt) EN: orientation ; orientation session ; meeting session   
โรงแรมโอเรียนเต็ล[TM] (rōngraēm Ōrīentēn) EN: Oriental Hotel   FR: hôtel Oriental [m]
สินค้าอุตสาหกรรมส่งออก[n. exp.] (sinkhā utsāhakam song-øk) EN: exports oriented products   
ตะวันออก[n.] (tawan-øk) EN: east ; orient   FR: est [m] ; orient [m] ; levant [m]
ตะวันออกกลาง[n. prop.] (Tawan-øk Klāng) EN: Middle East   FR: Moyen-Orient [m]
ทะเลจีนตะวันออก[n. prop.] (Thalē Jīn Tawan Øk) EN: East China Sea   FR: mer de Chine Orientale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORIENT    AO1 R IY0 EH2 N T
REORIENT    R IY0 AO1 R IY0 EH0 N T
ORIENTED    AO1 R IY0 EH2 N T AH0 D
ORIENTAL    AO2 R IY0 EH1 N T AH0 L
ORIENTAL    AO2 R IY0 EH1 N AH0 L
ORIENTALS    AO2 R IY0 EH1 N AH0 L Z
ORIENTALS    AO2 R IY0 EH1 N T AH0 L Z
DISORIENT    D IH2 S AO1 R IY0 EH2 N T
ORIENTATED    AO1 R IY0 AH0 N T EY2 T AH0 D
DISORIENTED    D IH2 S AO1 R IY0 EH2 N T AH0 D
ORIENTATION    AO2 R IY0 EH0 N T EY1 SH AH0 N
DISORIENTING    D IH2 S AO1 R IY0 EH2 N T IH0 NG
ORIENTATIONS    AO2 R IY0 EH0 N T EY1 SH AH0 N Z
DISORIENTATION    D IH2 S AO2 R IY0 AH0 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orient    (v) (oo1 r i@ n t)
orients    (v) (oo1 r i@ n t s)
oriental    (n) (oo2 r i e1 n t l)
oriented    (v) (oo1 r i@ n t i d)
reorient    (v) (r ii1 oo1 r i@ n t)
disorient    (v) (d i1 s oo1 r i@ n t)
orientals    (n) (oo2 r i e1 n t l z)
orientate    (v) (oo1 r i@ n t ei t)
orienting    (v) (oo1 r i@ n t i ng)
reorients    (v) (r ii1 oo1 r i@ n t s)
disorients    (v) (d i1 s oo1 r i@ n t s)
orientated    (v) (oo1 r i@ n t ei t i d)
orientates    (v) (oo1 r i@ n t ei t s)
reoriented    (v) (r ii1 oo1 r i@ n t i d)
disoriented    (v) (d i1 s oo1 r i@ n t i d)
orientalist    (n) (oo2 r i e1 n t @ l i s t)
orientating    (v) (oo1 r i@ n t ei t i ng)
orientation    (n) (oo2 r i e n t ei1 sh @ n)
reorientate    (v) (r ii1 oo1 r i@ n t ei t)
reorienting    (v) (r ii1 oo1 r i@ n t i ng)
disorientate    (v) (d i1 s oo1 r i@ n t ei t)
disorienting    (v) (d i1 s oo1 r i@ n t i ng)
orientalists    (n) (oo2 r i e1 n t @ l i s t s)
reorientated    (v) (r ii1 oo1 r i@ n t ei t i d)
reorientates    (v) (r ii1 oo1 r i@ n t ei t s)
disorientated    (v) (d i1 s oo1 r i@ n t ei t i d)
disorientates    (v) (d i1 s oo1 r i@ n t ei t s)
reorientating    (v) (r ii1 oo1 r i@ n t ei t i ng)
reorientation    (n) (r ii1 oo2 r i e n t ei1 sh @ n)
disorientating    (v) (d i1 s oo1 r i@ n t ei t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablauforganisation {f}process organization; process organisation; process-oriented organization [Add to Longdo]
Ausrichtung {f}orientation [Add to Longdo]
Desorientierung {f}; Verwirrung {f}disorientation [Add to Longdo]
Fertigung {f} | bedarfsorientierte Fertigung {f}production | order-oriented production [Add to Longdo]
Funkortung {f}radio orientation [Add to Longdo]
Kundenorientierung {f}customer focus [Add to Longdo]
Leistungsgesellschaft {f}performance-oriented society [Add to Longdo]
Leiteranordnung {f}ladder orientation [Add to Longdo]
Neuausrichtung {f}reorientation; adjustment [Add to Longdo]
Neuorientierung {f}; Umorientierung {f}reorientation [Add to Longdo]
Orient {m} | der Vordere OrientEast; Orient | the Middle East [Add to Longdo]
Orientale {m}oriental [Add to Longdo]
Orientierung {f}orientation [Add to Longdo]
Orientierungshilfe {f}guidance; guide [Add to Longdo]
Orientierungspunkt {m}; Orientierungshilfe {f}landmark [Add to Longdo]
Osten {m}orient [Add to Longdo]
Speicher {m} [comp.] | aktiver Speicher | löschbarer Speicher | seitenorientierter Speicher | virtueller Speicher; virtueller Arbeitsspeichermemory; storage; store | active storage | erasable storage | paging area memory (PAM) | virtual memory [Add to Longdo]
anwendungsorientiert {adj}application-oriented [Add to Longdo]
assoziativ; inhaltsorientiert {adj}associative [Add to Longdo]
aufgabenabhängig {adj}task-oriented [Add to Longdo]
auftragsbezogenjob-oriented [Add to Longdo]
ausrichten; orientieren (nach)to orient; to orientate (towards) [Add to Longdo]
bedarfsorientiert {adj} | bedarfsorientierte Fertigung | bedarfsorientierte Lieferungjust-in-time (JIT) | just-in-time production | just-in-time delivery [Add to Longdo]
benutzerorientiert {adj}user-oriented [Add to Longdo]
bezogenoriented [Add to Longdo]
bildschirmorientiert {adj}screen-based [Add to Longdo]
codeabhängigcode-oriented [Add to Longdo]
dateiabhängig {adj}file-oriented [Add to Longdo]
dialogorientiertconversational [Add to Longdo]
erfolgsorientiertsuccess-oriented [Add to Longdo]
flussorientiert {adj}flow-oriented [Add to Longdo]
funktionsorientiert {adj}function-oriented [Add to Longdo]
geräteorientiert {adj}device-oriented [Add to Longdo]
gewinnorientiert {adj}bottom-line [Add to Longdo]
haltlos (Mensch) {adj}disoriented; (completely) insecure; adrift; floundering [Add to Longdo]
nicht informiertunoriented [Add to Longdo]
kinderfreundlich {adj}child-orientated; child-friendly [Add to Longdo]
labil {adj}disoriented [Add to Longdo]
leistungsorientiert sein {adj}to be an achiever [Add to Longdo]
leistungsorientiert {adj}achievement oriented [Add to Longdo]
leitbildorientiert {adj}according to the overall concept [Add to Longdo]
maschinennah; maschinenorientiert {adj}machine-oriented [Add to Longdo]
maschinenorientierte Programmiersprache {f} [comp.]computer-oriented language [Add to Longdo]
maskengesteuert {adj} [comp.]mask-oriented [Add to Longdo]
materiell orientiertmoney-oriented [Add to Longdo]
netzorientiertnetwork-oriented [Add to Longdo]
neu richten | neu richtendto reorient | reorienting [Add to Longdo]
neu einstellento reorient [Add to Longdo]
objektorientiert {adj}object-oriented [Add to Longdo]
objektorientiertes Datenbanksystem [comp.]object-oriented data base system [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
きちきち蝗虫[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust) [Add to Longdo]
ふらつき[, furatsuki] (n,adj-no,adv) lightheadedness; disorientation; wobbliness; staggering [Add to Longdo]
ふらつき感[ふらつきかん, furatsukikan] (n) lightheadedness; disorientation; wobbliness [Add to Longdo]
みんみん蝉;蛁蟟(oK)[みんみんぜみ;ミンミンゼミ, minminzemi ; minminzemi] (n) (uk) Oncotympana maculaticollis (large black and green species of Oriental cicada) [Add to Longdo]
アスペクト指向[アスペクトしこう, asupekuto shikou] (n) aspect-oriented design [Add to Longdo]
ウォーレス線[ウォーレスせん, uo-resu sen] (n) Wallace's line (hypothetical line separating the Oriental and Australian zoogeographical regions) [Add to Longdo]
エージェント指向[エージェントしこう, e-jiento shikou] (n) {comp} agent oriented [Add to Longdo]
オブジェクトオリエンテッド[, obujiekutoorienteddo] (n) {comp} object-oriented [Add to Longdo]
オブジェクト指向[オブジェクトしこう, obujiekuto shikou] (n,adj-no) {comp} object-oriented [Add to Longdo]
オブジェクト指向インタフェース[オブジェクトしこうインタフェース, obujiekuto shikou intafe-su] (n) {comp} object-oriented interface [Add to Longdo]
オブジェクト指向グラフィックス[オブジェクトしこうグラフィックス, obujiekuto shikou gurafikkusu] (n) {comp} object-oriented graphics [Add to Longdo]
オブジェクト指向データベース[オブジェクトしこうデータベース, obujiekuto shikou de-tabe-su] (n) {comp} object-oriented database; OODB [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] (n) {comp} object-oriented programming [Add to Longdo]
オブジェクト指向型データベース[オブジェクトしこうがたデータベース, obujiekuto shikougata de-tabe-su] (n) {comp} object oriented database [Add to Longdo]
オブジェクト指向言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] (n) {comp} object-oriented language [Add to Longdo]
オリエンタリスト[, orientarisuto] (n) orientalist [Add to Longdo]
オリエンタリズム[, orientarizumu] (n) orientalism; (P) [Add to Longdo]
オリエンタル[, orientaru] (adj-na) (See オクシデンタル) oriental; (P) [Add to Longdo]
オリエンタルショートヘア;オリエンタル・ショートヘア[, orientarusho-tohea ; orientaru . sho-tohea] (n) oriental shorthair [Add to Longdo]
オリエンタルバタフライフィッシュ;オリエンタル・バタフライ・フィッシュ[, orientarubatafuraifisshu ; orientaru . batafurai . fisshu] (n) Oriental butterflyfish (Chaetodon auripes, species found mostly from Japan to Taiwan) [Add to Longdo]
オリエンタルロングヘア;オリエンタル・ロングヘア[, orientaruronguhea ; orientaru . ronguhea] (n) oriental longhair [Add to Longdo]
オリエンテーション[, oriente-shon] (n) orientation; (P) [Add to Longdo]
オリエンテーション教育[オリエンテーションきょういく, oriente-shon kyouiku] (n) orientation [Add to Longdo]
オリエンテーリング[, oriente-ringu] (n) orienteering; (P) [Add to Longdo]
オリエンテッド[, orienteddo] (adj-na) oriented [Add to Longdo]
オリエント[, oriento] (n) (See オクシデント) Orient; (P) [Add to Longdo]
オリエント急行[オリエントきゅうこう, oriento kyuukou] (n) Orient express [Add to Longdo]
オリエント美術[オリエントびじゅつ, oriento bijutsu] (n) Oriental art [Add to Longdo]
オリフラ[, orifura] (n) (abbr) orientation flat (semiconductors) [Add to Longdo]
コネクションオリエンテッド[, konekushon'orienteddo] (n) {comp} connection oriented [Add to Longdo]
コネクション型[コネクションがた, konekushon gata] (n) {comp} connection-type; connection-oriented [Add to Longdo]
コネクション指向[コネクションしこう, konekushon shikou] (n) {comp} connection oriented [Add to Longdo]
コボル[, koboru] (n) {comp} Common Business Oriented Language; COBOL [Add to Longdo]
コマンド入力型インタフェース[コマンドにゅうりょくがたインタフェース, komando nyuuryokugata intafe-su] (n) {comp} command-oriented user interface [Add to Longdo]
コミックストリップ状画像[コミックストリップじょうがぞう, komikkusutorippu jougazou] (n) {comp} comic strip-oriented image [Add to Longdo]
ディレクトリエントリ[, deirekutorientori] (n) {comp} directory entry; link [Add to Longdo]
パス指向[パスしこう, pasu shikou] (n) {comp} path-oriented; connection-oriented [Add to Longdo]
ビュー方向変換行列[ビューほうこうへんかんぎょうれつ, byu-houkouhenkangyouretsu] (n) {comp} view orientation matrix [Add to Longdo]
ブランド志向[ブランドしこう, burando shikou] (n,adj-no) brand loyalty; brand-orientation; brand consciousness; infatuation with big-name brands [Add to Longdo]
ページの向き[ページのむき, pe-ji nomuki] (n) {comp} page orientation [Add to Longdo]
安定志向[あんていしこう, anteishikou] (n) stability orientation [Add to Longdo]
異方導電フィルム[いほうどうでんフィルム, ihoudouden firumu] (n) oriented conduction film [Add to Longdo]
異方導電膜[いほうどうでんまく, ihoudoudenmaku] (n) oriented conduction film [Add to Longdo]
一芸入試[いちげいにゅうし, ichigeinyuushi] (n) entrance exam for a university giving preference to persons who excel in one special field (skill); one-talent oriented entrance examination [Add to Longdo]
横向き[よこむき, yokomuki] (n) turning sideways; landscape orientation [Add to Longdo]
横長[よこなが, yokonaga] (adj-na,n,adj-no) oblong; landscape orientation [Add to Longdo]
黄金蜘蛛[こがねぐも, koganegumo] (n) (uk) Argiope amoena (an Oriental species of orb-weaving spider) [Add to Longdo]
牡丹桜[ぼたんざくら, botanzakura] (n) (See 大島桜) any oriental variety of cherry tree descended from the Oshima cherry [Add to Longdo]
家庭的[かていてき, kateiteki] (adj-na,n) family-oriented; familial [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倾向[qīng xiàng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ, / ] trend; tendency; orientation [Add to Longdo]
倾向性[qīng xiàng xīng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥ, / ] inclination; orientation; tendency [Add to Longdo]
内向[nèi xiàng, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, ] inward-looking; introvert; introverted (personality); domestic-oriented (economy) [Add to Longdo]
半岛和东方航海[Bàn dǎo hé dōng fāng háng hǎi, ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄥ ㄈㄤ ㄏㄤˊ ㄏㄞˇ, / ] P&O; Peninsula and Oriental shipping company [Add to Longdo]
印鼠客蚤[yìn shǔ kè zǎo, ˋ ㄕㄨˇ ㄎㄜˋ ㄗㄠˇ, ] the oriental rat flea (Xenopsylla cheopis) [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] variant of 向, direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang [Add to Longdo]
外向[wài xiàng, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, ] outward-looking; extrovert; extroverted (personality); export-oriented (economy) [Add to Longdo]
外向型[wài xiàng xíng, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˊ, ] export-oriented (economic model) [Add to Longdo]
大众化[dà zhòng huà, ㄉㄚˋ ㄓㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] mass-oriented; to cater for the masses; popularized [Add to Longdo]
女生外向[nǚ shēng wài xiàng, ㄋㄩˇ ㄕㄥ ㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, ] woman's duty to get married (in former times); woman's orientation to her husband's family (traditional Confucian assumption) [Add to Longdo]
性取向[xìng qǔ xiàng, ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˇ ㄒㄧㄤˋ, ] sexual orientation (e.g. gay) [Add to Longdo]
性指向[xìng zhǐ xiàng, ㄒㄧㄥˋ ㄓˇ ㄒㄧㄤˋ, ] sexual orientation (e.g. gay) [Add to Longdo]
方向[fāng xiàng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; path to follow [Add to Longdo]
晕头转向[yūn tóu zhuàn xiàng, ㄩㄣ ㄊㄡˊ ㄓㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] confused and disoriented [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] variant of 向, direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang [Add to Longdo]
东方日报[Dōng fāng Rì bào, ㄉㄨㄥ ㄈㄤ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Oriental Daily News [Add to Longdo]
樱花[yīng huā, ㄏㄨㄚ, / ] oriental cherry (Prunus serrulata or Prunus yedoensis), prized for its blossom; also known as sakura (Japanese) or Yoshino cherry [Add to Longdo]
正方向[zhèng fāng xiàng, ㄓㄥˋ ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ, ] orientation [Add to Longdo]
火蜥蜴[huǒ xī yì, ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧ ㄧˋ, ] fire lizard; fire-bellied salamander (Cynops orientalis David) [Add to Longdo]
白萝卜[bái luó bo, ㄅㄞˊ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙, / ] oriental giant radish (Japanese daikon, Raphanus sativus longipinnatus) [Add to Longdo]
绿雀[lǜ què, ㄌㄩˋ ㄑㄩㄝˋ, 绿 / ] oriental greenfinch (Carduelis sinica) [Add to Longdo]
[pú, ㄆㄨˊ, ] refers to various monocotyledonous flowering plants including Acorus calamus and Typha orientalis; common cattail; bullrush; surname Pu; old place name; phonetic po or pu [Add to Longdo]
芦花黄雀[lú huā huáng què, ㄌㄨˊ ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄤˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] oriental greenfinch (Carduelis sinica) [Add to Longdo]
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, / ] Cyclina orientalis [Add to Longdo]
蝾螈[róng yuán, ㄖㄨㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] fire-bellied salamander (Cynops orientalis David) [Add to Longdo]
金翅[jīn chì, ㄐㄧㄣ ㄔˋ, ] oriental greenfinch (Carduelis sinica) [Add to Longdo]
金翅雀[jīn chì què, ㄐㄧㄣ ㄔˋ ㄑㄩㄝˋ, ] oriental greenfinch (Carduelis sinica) [Add to Longdo]
银鱼[yín yú, ˊ ㄩˊ, / ] oriental whitebait; slender silvery-white fish e.g. Galaxias maculatus and Salangichthys microdon [Add to Longdo]
面向[miàn xiàng, ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] to face; to turn towards; to incline to; geared towards; catering for; -oriented; facial feature; appearance; aspect; facet [Add to Longdo]
面向对象的技术[miàn xiàng duì xiàng de jì shù, ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] object-oriented technology [Add to Longdo]
面向对象语言[miàn xiàng duì xiàng yǔ yán, ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] object oriented language [Add to Longdo]
面向连接[miàn xiàng lián jiē, ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, / ] connection-oriented [Add to Longdo]
香蒲[xiāng pú, ㄒㄧㄤ ㄆㄨˊ, ] Typha orientalis; broadleaf cumbungi; bulrush; cattail [Add to Longdo]
[nián, ㄋㄧㄢˊ, / ] sheatfish (Parasilurus asotus); oriental catfish [Add to Longdo]
[nián, ㄋㄧㄢˊ, / ] sheatfish (Parasilurus asotus); oriental catfish [Add to Longdo]
[jiū, ㄐㄧㄡ, / ] turtle-dove; Turtur orientalis; penis (slang, esp. Cantonese) [Add to Longdo]
[xué, ㄒㄩㄝˊ, ] oriental bullfinch [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オブジェクト指向[オブジェクトしこう, obujiekuto shikou] object-oriented (a-no) [Add to Longdo]
オブジェクト指向グラフィックス[オブジェクトしこうグラフィックス, obujiekuto shikou gurafikkusu] object-oriented graphics [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming [Add to Longdo]
オブジェクト指向言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] object- oriented language [Add to Longdo]
コネクションオリエンテッド[こねくしょん'おりえんてっど, konekushon ' orienteddo] connection oriented [Add to Longdo]
コネクション型[コネクションがた, konekushon gata] connection-type, connection-oriented [Add to Longdo]
コネクション指向[コネクションしこう, konekushon shikou] connection oriented [Add to Longdo]
コボル[こぼる, koboru] COBOL, Common Business Oriented Language [Add to Longdo]
ディレクトリエントリ[でいれくとりえんとり, deirekutorientori] directory entry, link [Add to Longdo]
パス指向[パスしこう, pasu shikou] path-oriented, connection-oriented [Add to Longdo]
ビュー方向変換行列[ビューほうこうへんかんぎょうれつ, byu-houkouhenkangyouretsu] view orientation matrix [Add to Longdo]
ページの向き[ページのむき, pe-ji nomuki] page orientation [Add to Longdo]
横向き[よこむき, yokomuki] landscape orientation [Add to Longdo]
横長[よこなが, yokonaga] landscape orientation [Add to Longdo]
向き[むき, muki] orientation, , direction, seriousness, tendency [Add to Longdo]
指向[しこう, shikou] OO (object oriented), directional (microphone) [Add to Longdo]
縦長[たてなが, tatenaga] portrait orientation, oblong [Add to Longdo]
特定業務向き言語[とくていぎょうむむきげんご, tokuteigyoumumukigengo] application-oriented language [Add to Longdo]
文字回転角[もじかいてんかく, mojikaitenkaku] character orientation [Add to Longdo]
方向性[ほうこうせい, houkousei] directionality, orientation [Add to Longdo]
問題向き言語[もんだいむきげんご, mondaimukigengo] problem-oriented language [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
戸惑い[とまどい, tomadoi] die_Orientierung_verlieren, verlegen_sein, ratlos_sein [Add to Longdo]
東洋[とうよう, touyou] der_ferne_Osten, Orient [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top