Search result for

orientieren

(57 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orientieren-, *orientieren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา orientieren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *orientieren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're either east or west of the river, north or south of the road and I had a compass.Man kann sich immer am Fluss oder am Verlauf der Strasse orientieren,... ..und ich habe auch einen Kompass. The Big Country (1958)
FIRST, I WANT TO GET ORIENTED.Zuerst muss ich mich orientierenAnd When the Sky Was Opened (1959)
I THOUGHT MAYBE I COULD GET SOME KIND OF A FIX USING THE STARS.Ich dachte, ich kann mich an den Sternen orientierenI Shot an Arrow into the Air (1960)
First of all, we have to get orientated.Als Erstes müssen wir uns orientierenThe Haunting (1963)
♪ Stand up... it might be prudent right at this moment to get our bearings upon this historic arena.? Stand up... An dieser Stelle sollten wir uns in dieser historischen Arena orientierenThe Hallelujah Trail (1965)
We must just pray that when your head's finished turning your face is to the front again.Wir werden alle beten, dass Ihr Kopf an seiner Stelle sitzt, wenn Sie aufgehört haben, sich zu orientierenA Man for All Seasons (1966)
Tell him to slow down. I got to get my bearings.- Langsamer, ich muss mich orientierenUnderwater (1971)
I am passing out these marijuana cigarettes for you to sample, so that when you become plainclothes men, you'll be able to identify the pungent aroma and recognize the disorienting effect of the drug when you observe them in narcotics suspects.Ich verteile Marihuana-Zigaretten, damit Sie sie probieren. Damit Sie, wenn Sie Zivilfahnder werden, das starke Aroma... und den desorientierenden Effekt der Droge identifizieren können... wenn Sie ihn bei Drogenverdächtigen vermuten. Serpico (1973)
I can't orient myself.Ich kann mich nicht orientierenThe Time Trap (1973)
That's how you can tell on the highway.Daran könnt ihr euch auf dem Highway orientierenThieves Like Us (1974)
It's not easy to find your way around if you are not a native here.Es ist nicht leicht, sich zu orientieren, wenn man nicht von hier ist. Footprints on the Moon (1975)
I'll just warn them without giving details.Ich werde sie orientieren, was man vorhat, ohne Einzelheiten anzugeben. Jonah Who Will Be 25 in the Year 2000 (1976)
I have to reorient myself.Ich muss mich erst wieder orientierenAnnie Hall (1977)
After some wanderings, with or without the VUE's disorienteering experience, she moved into the Tyddyn-Corn Farm with her children and hats when Allia became the Fourth Custodian of the Boulder Orchard.Nach einigen Wanderungen, mit oder ohne die desorientierende Erfahrung des GUE, zog Starling in die Tyddyn-Corn- Farm mit ihren Kindern und Hüten, als Allia der Vierte Wächter des Boulder-Obstgartens wurde. The Falls (1980)
Do you know the direction, Mister Correspondent?Orientieren Sie sich, Herr Redaktor, welchen Weg wir gehen? The Medal (1980)
You see, you have to take the overall average that's why we have all these computers.Siehst du, man muss sich am Gesamtwert orientieren, darum haben wir all diese Computer. When Time Ran Out... (1980)
I'm not conscious long enough to get my time oriented.Ich bin nicht lange genug bei Bewusstsein, um mich an der Zeit zu orientierenCombat Shock (1984)
Gotta get directions.Ich muss mich orientierenFlight of the Navigator (1986)
There ya go: Pete and "re-Pete."Vielleicht sollte ich Ihre intergalaktische Attraktivität neu orientierenMissing Hours (1987)
What about re-orienting the crystal?Wenn wir den Kristall reorientierenBooby Trap (1989)
It is possible to re-orient the crystal.Es ist möglich, den Kristall zu reorientierenBooby Trap (1989)
It's hard to tell which direction is which Yin, what should we do?Wir können uns nicht mehr orientierenA Chinese Ghost Story II (1990)
- Data, project his new course.- Data, orientieren Sie seinen Kurs. The Wounded (1991)
I tried to re-orient myself.Ich versuchte, mich zu orientierenMemoirs of an Invisible Man (1992)
Hey, is there a spot where l can observe this whole area?Hey, wo kann ich mich hier gut orientierenNinja Scroll (1993)
No sun or mountains to take your bearings from.Keine Sonne oder Berge, an denen man sich orientieren kann. Buffalo Girls (1995)
It tells you how to find your way when you get lost.Damit kann man sich orientierenPocahontas (1995)
This class will adhere to standards established for Starfleet cadets.Wir orientieren uns an Standards, die für Sternenflottenkadetten gelten. Learning Curve (1995)
There's no way to tell which way to go.Mist! , so ist es unmöglich sich zu orientierenThesis (1996)
They're probably waking up right now wondering where they are looking for the machine.Vermutlich wachen sie jetzt gerade auf. Sie fragen sich, wo sie sind, versuchen, sich zu orientierenEndgame (1997)
Give me a minute to get my bearings. It's been a while.Geben Sie mir etwas Zeit, um mich zu orientierenBlaze of Glory (1997)
So? So what if you based it... on the hawk instead?- Was wäre, wenn Sie sie am Falken orientieren würden? Scorpion (1997)
Maybe you could orient me.Hilf mir, mich zu orientierenSkull and Bones (1998)
Get your bearings first.Orientieren Sie sich. One (1998)
Okay, children, we need to pay closer attention to the sheet music!-Ok, Kinder, wir müssen uns viel stärker an den Notenblättern orientierenWorld Wide Recorder Concert (2000)
First, I need your help. Locate some landmarks to get our bearings.Jetzt schauen Sie erst nach Merkmalen, an denen wir uns orientieren können. Day of Days (2001)
Timmy, I was thinking maybe I should retool, you know?Du, Timmy, ick hab' mir Gedanken gemacht. Ick glaub', ick muss mir umorientieren, weeßte? What to Do in Case of Fire (2001)
Where the fuck is orientation at, anyway?Wo soll man sich hier denn orientierenHow High (2001)
I don't know.Wir sollten uns doch an Betsey Johnson orientierenCoyote Piper (2001)
Turkeys got no sense of direction.Truthähne können sich leider nicht orientierenHe Is Risen (2001)
Need to get my bearings here.Ich muss mich orientierenKermit's Swamp Years (2002)
- We give advice that's objective uncomplicated and not driven by commission.- Wir geben Ihnen Tipps, die sich nicht an Provisionen orientierenChristopher (2002)
But in Dr. Ljungberg's absence - - I shall do my best to give you a short briefing on this study.Aber während Dr. Ljungbergs Abwesenheit werde ich versuchen Sie so gut wie möglich über die Untersuchung zu orientierenKitchen Stories (2003)
This girl, she makes gay guys rethink their orientation.Bei der Kleinen könnte sich ja 'n Schwuler neu orientierenMystic River (2003)
The team's going to look to you.Das Team wird sich an dir orientierenEncrypt (2003)
We must work out why.Orientieren wir uns doch lieber an denen. They Came Back (2004)
Just describe this place so I know where I am.Beschreiben Sie mir nurden Ort, wo wirsind, damit ich mich orientieren kann. Tres veces dos (2004)
It's time for a new direction.Wir müssen uns neu orientierenxXx: State of the Union (2005)
- Yeah. You could rededicate yourselves, knuckle down.Ihr könntet euch neu orientierenThe Weather Man (2005)
Orienteering.Mich orientierenHearts and Minds (2005)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausrichten; orientieren (nach)to orient; to orientate (towards) [Add to Longdo]
sich orientieren; sich zurechtfinden | orientierend | orientiert | orientiertto orient oneself; to orientate oneself | orienting; orientating | orientates | oriented; orientated [Add to Longdo]
sich an etw. orientierento be oriented towards sth. [Add to Longdo]
sich orientieren; sich zurechtfinden | sich nach einer Karte orientierento get one's bearings | to get one's bearings using a map [Add to Longdo]
sich an bestimmten Leitbildern orientierento follow certain models [Add to Longdo]
verwirren; disorientieren | verwirrend; disorientierend | verwirrt; disorientiertto disorient; to disorientate | disorienting; disorientating | disoriented; disorientated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  orientieren [oːriːɛntiːrən]
     orientate; to orient
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top