Search result for

opfers

(112 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opfers-, *opfers*, opfer
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา opfers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *opfers*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Victims?OpferQuo Vadis (1951)
- Victim?- OpferThe Cannonball Run (1981)
- Sacrifice?OpferThe Underdog (1993)
Victims?OpferFatal (2014)
There appear to be clear indications of one or more bites.Sie klare Hinweise darauf, dass das Opfer gebissen wurde. Zombie (1979)
Then he... became a victim of the disease.Dann ist er... dieser Seuche zum Opfer gefallen. Zombie (1979)
Most of my life I have given to the Roman people.Ich opferte mein ganzes Leben Rom und den Römern. Caligula (1979)
as a sacrificial lamb, Caesonia.Die Rolle des Opferlamms ist dir auf den Leib geschrieben. Caligula (1979)
I offer my life, if Jupiter will only spare our beloved Emperor.Ich würde mein Leben opfern, wenn nur Jupiter dadurch gnädig zu stimmen wäre und das Leben unseres geliebten Herrschers schonte! Caligula (1979)
Jupiter accepts your offer.Jupiter akzeptiert dein OpferCaligula (1979)
On that night, find a virgin, descendant from the tribe and from mortal being, whose soul can be sacrificed to eternal damnation in exchange for yours.In dieser Nacht müsst ihr eine Jungfrau finden, die von unserem Volk abstammt und eine gewöhnliche Sterbliche ist. Damit ihre Seele im Austausch gegen eure geopfert werden kann. Don't Go Near the Park (1979)
On that night, find a virgin, descendant of the tribe and of mortal being, whose soul can be sacrificed to eternal damnation in exchange for yours.In dieser Nacht müsst ihr eine Jungfrau finden, die einer der unseren ist und sterblich ist. Damit ihre Seele im Austausch gegen eure Seelen geopfert werden kann. Don't Go Near the Park (1979)
Come Tra, the time is now.Komm Kind, die Zeit des Opfers ist da. Don't Go Near the Park (1979)
- She'll be the next victim!- Sie wird das nächste Opfer sein! Terror Express (1980)
You realize you are condemning the children as well as Troy and Dillon.Ist Ihnen klar, dass sie damit die Kinder und Troy und Dillon opfern? Spaceball (1980)
Poor silly creatures who devote themselves to men and then are tossed aside ever so lightly?Naive Kreaturen, die sich für Männer aufopfern, und mal eben so weggeworfen werden können? The Outrage: Part 1 (1980)
We had an awful lot of casualties in this area during the war.In diesem Gebiet hatten wir im Krieg furchtbar viele OpferThe Premonition (1980)
There are a lot of ways to be a casualty of war.Man kann auf viele Arten und Weisen zum Kriegsopfer werden. The Valediction (1980)
Quite so. The principle of democraticaccountability requires the occasional human sacrifice.- Das mag sein, aber das Prinzip demokratischer Verantwortlichkeit fordert hin und wieder ein MenschenopferJobs for the Boys (1980)
If a fewbadgersdie forthe sake of a masterplan thatwill saveBritain's natural heritage, tough.Wenn für ein übergeordnetes Programm zur Erhaltung britischer Urlandschaft ein paar Dachse geopfert werden müssen, schade... The Right to Know (1980)
Jim Hackerwill win through with a self sacrificing policy.Jim Hacker überlebt mit dieser bürgernahen, beherzten Politik der Selbstaufopferung. The Writing on the Wall (1980)
Let's cut his heart out for sacrificeSchneiden wir sein Haar ab, um es zu opfern. Two Champions of Death (1980)
I laid an ambush on his wedding banquet To make a spiritual offering for Brother DezongIch arrangierte einen Hinterhalt auf seiner Hochzeit, um ein Opfer für Bruder Dezong zu bringen. Two Champions of Death (1980)
Was about to be offered as a sacrifice to Li DezongEr sollte für Li Dezong als Opfer dienen. Two Champions of Death (1980)
I'm ready to sacrifice... in order to get rid of himIch bin bereit, mich zu opfern, wenn wir ihn dann los sind! Two Champions of Death (1980)
Of sacrificing honour to the insatiable desire of heaping crown upon crown? And of outdoing the most infamous devices that have ever been invented by the most notorious usurers?Euren Ruf und Namen Eurer unersättlichen Begierde zum Opfer zu bringen und die Kniffe der berüchtigtsten Wucherer zu überbieten? The Miser (1980)
But I'm sacrificing myself to it!Doch ich opfere mich. Oblomov (1980)
Your love demands constant sacrifices from me.Lhre Liebe fordert ständig von mir OpferOblomov (1980)
VICTIM OF AN UNFORTUNATE HUNTING ACCIDENT!Sie wurde Opfer eines tragischen Jagdunfalls The King and the Mockingbird (1980)
He walked right into the trap. and not for the first time.Er ist ein leichtes Opfer, und das passiert nicht das erste Mal. The King and the Mockingbird (1980)
When the virus penetrates, the victim becomes dizzy, and begins to experience an itching rash.Wenn der Virus eindringt, wird dem Opfer schwindlig und er bekommt Juckreiz und Hautausschlag. Airplane! (1980)
Don't let him fool you with his talk about duty and self-sacrifice.Lass dich nicht beeindrucken, wenn er von Pflicht und Aufopferung spricht. American Gigolo (1980)
It was a woman. A woman I met once.Das Opfer ist eine Frau, mit der ich mal zusammen war. American Gigolo (1980)
She wouldn't die right away. It'd take a few minutes for her to faint. Both of you would probably have a lot of time to think.Außerdem stirbt dein Opfer nicht sofort, es dauert etliche Minuten, bis die Bewusstlosigkeit eintritt. From the Life of the Marionettes (1980)
It torments me that I was the one who introduced the killer to the victim. Please excuse my dramatic turns of phrase.Es quält mich, dass ich es sein musste, der Mörder und Opfer zusammenbrachte, falls Sie entschuldigen, dass ich mich so dramatisch ausdrücke. From the Life of the Marionettes (1980)
"After additional inquiries it was learned that the party receiving the attack... "of verbal abuse was...Nach zusätzlichen Befragungen kam heraus, dass das Opfer ihrer Beschimpfungen Bad Timing (1980)
President Prefaille constituted a large ministry of national union that will ask the country, regardless of classes, the necessary efforts and sacrifices...Ministerium der nationalen Einheit, das dem ganzen Land und allen sozialen Klassen, unabdingbare Bemühungen und Opfer abfordern wird. The Lady Banker (1980)
Mrs. Eckhert would be the victim, the scapegoat of a fight between President Prefaille and Mr. BrĂŠhaud.Frau Eckhert sei ein Opfer, Sündenbock eines Streites zwischen dem Präsidenten Préfaille und Herrn Bréhaud. The Lady Banker (1980)
My good faith was shaken up. Forgive me!Ich war Opfer meiner Gutgläubigkeit. The Lady Banker (1980)
Total lack of pity.Der Mann hat ein Mitgefühl für das OpferThe Umbrella Coup (1980)
We don't know a thing about these torso victims.Wir wissen nichts über diese "Torso" -OpferCruising (1980)
Well, frankly, all of the victims appear to be the same physical type.Offen gesagt scheinen alle Opfer den gleichen Körperbau zu haben. Cruising (1980)
The victim was a teacher at Columbia.Das Opfer war Columbia-Professor. Cruising (1980)
The blood matches the victim's, but not this print we lifted from it.Die Blutspuren sind vom Opfer, aber der Fingerabdruck von einem Unbekannten. Cruising (1980)
Admiral Froelich has been seriously injured.Admiral Froelich wurde Opfer eines Anschlags und ist schwer verletzt. The Last Metro (1980)
Your left hand can't even hit the right one Am I right?Jeden Tag opfere ich mich auf, und ihr beschimpft mich hier! We're Going to Eat You (1980)
I, the one with the crescent blade begin the butchering anewIch werde deinen Kopf als Opfer darbringen. Winsel um Gnade, du Hund! We're Going to Eat You (1980)
- And sacrifice Han and Leia?- Dann opfere ich Han und Leia! Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
He need not have worried. Most of those affected by the VUE, male and female alike, became sterile anyway.Er hätte sich nicht zu sorgen brauchen, denn es zeigte sich bald, dass die meisten GUE-Opfer ohnehin unfruchtbar wurden. The Falls (1980)
Appis's mother was not a victim of the Violent Unknown Event.Appis' Mutter wurde nicht zum Opfer des GUE. The Falls (1980)

CMU English Pronouncing Dictionary
OPFER    AA1 P F ER0
HOPFER    HH AA1 P F ER0
KLOPFER    K L AA1 P F ER0
SCHOPFER    SH AA1 P F ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Opfer(n) |der, pl. Opfer| เหยื่อ
Schöpfer(n) |der, pl. Schöpfer| ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นสำคัญ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anbieten {n}; Opfern {n}offering [Add to Longdo]
Angriff {m}; Anschlag {m} (auf) | Angriffe {pl} | einem Anschlag zum Opfer fallen | zum Angriff bereitattack (on) | attacks | to be assassinated | ready to attack [Add to Longdo]
Aufopferungsbereitschaft {f}self-sacrifice [Add to Longdo]
Beute {f}; Opfer {n}quarry [Add to Longdo]
Damenopfer {n} (Schach)queen sacrifice [Add to Longdo]
Dankopfer {n} | Dankopfer {pl}thank offering | thank offerings [Add to Longdo]
Drogenopfer {n}drug victim [Add to Longdo]
Einsatzbereitschaft {f}; Opferwille {m}devotedness [Add to Longdo]
Kinderopfer {n}child sacrifice [Add to Longdo]
Klopfer {m}; Rührbesen {m}beater [Add to Longdo]
Klopfer {m} | Klopfer {pl}sounder | sounders [Add to Longdo]
Kriegsopfer {n}war victim [Add to Longdo]
Menschenopfer {n}human sacrifice [Add to Longdo]
Opfer {n}immolation [Add to Longdo]
Opfer {n}oblation [Add to Longdo]
Opfer {n}; Opferung {f}; Aufopferung {f} | Opfer {pl}; Opferungen {pl}; Aufopferungen {pl}sacrifice | sacrifices [Add to Longdo]
Opfer {n}; Schlachtopfer {n} | Opfer {pl}; Schlachtopfer {pl}victim | victims [Add to Longdo]
Opfer {n}; Angebot {n}offering [Add to Longdo]
Zum-Opfer-Werden {n}victimization [Add to Longdo]
als Opfer aussuchento prey (on) [Add to Longdo]
Opferer {m} | Opferer {pl}sacrificer | sacrificers [Add to Longdo]
Pfeifenstopfer {m}tamper [Add to Longdo]
Präparator {m}; Ausstopfer {m} (von Tieren) | Präparatoren {pl}taxidermist | taxidermists [Add to Longdo]
Selbstaufopferung {f}self-sacrifice [Add to Longdo]
Stopfer {m} | Stopfer {pl}darner | darners [Add to Longdo]
Sühneopfer {n} | Sühneopfer {pl}sin offering | sin offerings [Add to Longdo]
Todesopfer {n}; Opfer {n}casualty [Add to Longdo]
Todesopfer {n}; Getötete {m,f} | Todesopfer {pl}; Getöteten {pl}fatality | fatalities [Add to Longdo]
Zahl der Todesopferdeath toll [Add to Longdo]
Trankopfer {n}libation [Add to Longdo]
Türklopfer {m}door knocker [Add to Longdo]
Verkehrsopfer {n}road casualty [Add to Longdo]
Zensur {f} | Zensur der Presse | der Zensur unterliegen | Zensur abschaffen | der Zensur zum Opfer fallencensorship | press censorship; censorship of the press | to be subject to censorship | to abolish censorship | to fall victim to the censors [Add to Longdo]
(einem Betrug) zum Opfer fallen; anheim fallento fall victim to [Add to Longdo]
aufopfern | aufopfernd | aufgeopfert | opferte aufto sacrifice | sacrificing | sacrificed | sacrificed [Add to Longdo]
aufopfernd {adj}self-sacrificing [Add to Longdo]
leichtgläubig {adj} | leichtgläubiges Opfergullible | gullible victim; fall guy [Add to Longdo]
opferbereitwilling to make sacrifices [Add to Longdo]
opfern | opfernd | geopfert | er/sie opfert | ich/er/sie opferte | er/sie hat/hatte geopfertto sacrifice | sacrificing | sacrificed | he/she sacrifices | I/he/she sacrificed | he/she has/had sacrificed [Add to Longdo]
opfern; zum Opfer bringen | opfernd | geopfert | er/sie opfert | ich/er/sie opferte | er/sie hat/hatte geopfertto immolate | immolating | immolated | he/she immolates | I/he/she immolated | he/she has/had immolated [Add to Longdo]
opferndsacrificial [Add to Longdo]
opfernd {adv}sacrificially [Add to Longdo]
Der Unfall forderte drei Todesopfer.The accident claimed three lives. [Add to Longdo]
Rotkopferemomela [ornith.]Brown-crowned Eremomela [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
供える[そなえる, sonaeru] darbringen, opfern [Add to Longdo]
供物[くもつ, kumotsu] Opfergabe [Add to Longdo]
奉る[たてまつる, tatematsuru] darbringen, opfern, verehren [Add to Longdo]
奉納[ほうのう, hounou] Opferung, Weihung, Darbringung [Add to Longdo]
[へい, hei] SHINTO-OPFER, GELD [Add to Longdo]
[じゅん, jun] IN DEN TOD FOLGEN, SEIN LEBEN OPFERN [Add to Longdo]
[せい, sei] OPFER [Add to Longdo]
[ぎ, gi] OPFER [Add to Longdo]
犠牲[ぎせい, gisei] Opfer, Opfergabe [Add to Longdo]
犠牲者[ぎせいしゃ, giseisha] Opfer [Add to Longdo]
被害者[ひがいしゃ, higaisha] -Opfer, Geschaedigter [Add to Longdo]
被爆者[ひばくしゃ, hibakusha] Bombenopfer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top