หรือคุณหมายถึง öcd?
Search result for

oecd

(7 entries)
(0.0273 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oecd-, *oecd*, oec
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
OECD countriesประเทศที่อยู่ในองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Joining OECD will become a developed country?การเข้าร่วม OECD จะทำให้เป็นชาติพัฒนาหรือ Dae Mul (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oecdIn the OECD survey, northern European countries are keeping their high ranking in tax-rates.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
OECD    (n) (ou2 ii2 s ii2 d ii1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
OECD : Organisation für wirtschaftliche ZusammenarbeitOECD : Organization for Economic Cooperation and Development [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经合[jīng hé, ㄐㄧㄥ ㄏㄜˊ, / ] OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) OECD; abbr. for 經濟合作與發展組織|经济合作与发展组织 [Add to Longdo]
经合组织[jīng hé zǔ zhī, ㄐㄧㄥ ㄏㄜˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) OECD; abbr. for 經濟合作與發展組織|经济合作与发展组织 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top