Search result for

not

(205 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -not-, *not*
English-Thai: Longdo Dictionary
Not for all the tea in China!เป็นสำนวนแปลว่า เอาอะไรทุกอย่างมาแลกก็ไม่ยอม เช่น Would you like to go to Antarctic? - No, not for all the tea in China.
notory republic(n) ผู้รับรองเอกสารของรัฐ เช่น A notory republic in the US puts this big imprinted raised seal on a document, to "notarize" it.
nanotec(org) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ National Nanotechnology Center
phenotype(n) ลักษณะที่แสดงออก หรือปรากฏให้เห็น เช่น ต้นสูง ต้นเตี้ย ขนสีดำ ขนสีน้ำตาล, Broader autistic phenotype describes individuals with autistic-like characteristics including social and communicative difficulties.
billing note(n) ใบวางบิล เช่น When I got my latest billing note, I went back and did some research. I did pay them twice. So, I sent off a note to customer service.
on short noticeบอกล่วงหน้าอย่างฉุกละหุก, แจ้งล่วงหน้าในระยะใกล้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
not[ADV] ไม่, Syn. no, non-
note[N] ข้อความ, See also: โน้ต, หมายเหตุ, จดหมายสั้นๆ, Syn. message, report
note[N] สัญลักษณ์, See also: เครื่องหมาย, Syn. mark, sign
note[N] โน้ตเพลง, See also: เครื่องหมายดนตรี, Syn. key, tone
note[N] ธนบัตร
note[N] ใบรับรอง
note[VT] จด, See also: โน้ต, บันทึก
note[VT] สังเกต
notch[N] รอยบาก, See also: รอยตัด, ช่อง, ร่อง, Syn. cleft, groove
notch[VT] ทำรอยบาก, See also: ทำให้เป็นช่องหรือร่อง, Syn. indent, nick

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
not(นอท) adv. ไม่
not operating properlyยังใช้ไม่ได้มักใช้ตัวย่อว่า NOP หมายถึง โปรแกรมหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างที่คิด
notability(โนทะบิล'ลิที) n. ความน่าสังเกต,ความเด่น,ความมีชื่อเสียง,บุคคลที่สังเกต, Syn. destinction
notable(โน'ทะเบิล) adj.,n. (คนที่) น่าสังเกต,เด่น,สะดุดตา,มีชื่อเสียง,น่าจดจำ,มีความสามารถ,ประหยัด,อุตสาหะ., See also: notably adv., Syn. wellknown
notation(โนเท'เชิน) n. บันทึก,หมายเหตุ,เครื่องหมาย,หนังสือ,จดหมาย,การทำบันทึกหมายเหตุ
notch(นอทชฺ) n.,v. (ทำ) บาก,รอยบาก,รอยตัด,ช่อง,ร่อง, Syn. cut,nick
note(โนท) {noted,noting,notes} n. บันทึก (เป็นลายมือ) สั้น ๆ ,บันทึก,จดหมาย,หมายเหตุ,สาสน์,สาร,ธนบัตร,ชื่อเสียง,ความเด่น,ความสำคัญ,เสียงดนตรี,เครื่องหมายดนตรี,ทำนองเพลง vi. บันทึก,หมายเหตุ,จดจำ,สังเกต,ใส่เครื่องหมายดนตรี,แสดงดึง,ชี้บ่ง. -Phr. (compare notes แลก เปลี่ยนความคิดเห็น)
notebook(โนทฺ'บุค) n. สมุดบันทึก
notebook computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดบันทึกหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก บางทีเรียกขนาดสมุดโน้ต หรือขนาดพกพา เพราะสามารถพกพาติดตัวไปไหน ๆ ได้สะดวก ใช้ได้ทั้งกับไฟบ้านและแบตเตอรี น้ำหนักไม่ถึง 1 กิโล กรัม ปัจจุบัน กำลังได้รับความนิยมมากมีความหมายเหมือน notepad computer
noted(โน'ทิด) adj. มีชื่อเสียง., See also: notedly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
not(adj) ไม่
notable(adj) สะดุดตา,มีชื่อเสียง,เด่น,น่าสังเกต,น่าจดจำ
notable(n) ผู้มีชื่อเสียง,คนเด่น,คนที่น่าจดจำ
notably(adv) อย่างน่าจดจำ,อย่างน่าสังเกต,อย่างสะดุดตา
notary(n) จ่าศาล,ทนายความ,พนักงานทะเบียนบ้าน
notation(n) หมายเหตุ,คำอธิบาย,เครื่องหมาย,การบันทึก,เอกสาร,จดหมาย
notch(n) รอยบาก,รอยเจาะ,ร่อง,ช่อง
notch(vt) เจาะ,ตัด,ทำให้เป็นร่อง,บาก,ทำให้เป็นช่อง
note(n) หมายเหตุ,เครื่องหมาย,คำอธิบาย,จดหมาย,สาร,โน้ตเพลง
note(vt) บันทึก,สังเกต,จด,ใส่เครื่องหมาย,ทำหมายเหตุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
NOTนอต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
not guilty by reason of insanityไม่มีความผิดเพราะเหตุวิกลจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
not negotiable; non-negotiableที่เปลี่ยนมือไม่ได้, ห้ามเปลี่ยนมือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
not provenพิสูจน์ไม่ได้ว่ากระทำผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
not statedไม่ระบุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Not to Inure clauseข้อกำหนดไม่ให้ประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
not under repairข้อกำหนดเรือไม่ต้องซ่อม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
notal-หลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
notalgia; dorsalgia; dorsodyniaอาการปวดหลัง, อาการเจ็บหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
notary publicพนักงานรับรองเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Notariesพนักงานรับรองเอกสาร [TU Subject Heading]
Notationสัญลักษณ์, สัญญลักษณ์
สัญลักษณ์ (Notation) แผนการจัดหมู่แต่ละระบบมีการใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายประจำหรือแทนหมวดหมู่ต่างๆ ตั้งแต่หมวดใหญ่จนถึงหมวดย่อย โดยสัญลักษณ์ที่ใช้มักเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร หรือใช้ทั้งสองอย่างประกอบกัน แบ่งได้ดังนี้

1. สัญลักษณ์เชิงบริสุทธิ์ (Pured notation) คือ สัญลักษณ์ที่ใช้เพียงตัวเลข หรือตักอักษรอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว เช่น สัญลักษณ์ของระบบทศนิยมดิวอี้

2. สัญลักษณ์ประสม (Mixed notation) คือ สัญลักษณ์ที่มีหลายอย่างประสมกัน เช่น มีตัวเลขและตัวอักษร เช่น สัญลักษณ์ของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

3. สัญลักษณ์ที่แสดงลำดับขั้น (Hierarchical notation) เป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นโครงสร้างการจัดหมู่ ซึ่งเป็นไปตามลำดับขั้นของการจัดแบ่งเนื้อหาวิชาจากหมวดใหญ่ไปจนถึงหมวดวิชาที่เฉพาะเจาะจง ได้แก่สัญลักษณ์ของระบบทศนิยมดิวอี้

4. สัญลักษณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิชา (Expressive notation) ได้แก่สัญลักษณ์ของระบบทศนิยมสากล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงลำดับขั้นและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิชา

5. สัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องช่วยความจำ (Mnemonic Aids) หมายถึง สัญลักษณ์อย่างเดียวกันใช้แทนความหมายเหมือนกันตามหมวดหมู่ต่างๆ เช่น สัญลักษณ์ที่แสดงภาษาแสดงประเทศ แสดงรูปแบบคำประพันธ์และแสดงรูปแบบมาตรฐานของภาษา ตามระบบทศนิยมดิวอี้

บรรณานุกรม

ทองหยด ประทุมวงศ์. 2528. ระบบจัดหมู่ของห้องสมุด (Classification System). วารสารวิทยบริการ 7, 1 (ก.ค. 2528) : 66-79. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Notationสูตรสมการ [TU Subject Heading]
notched weirnotched weir, ฝายบาก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Noteหมายเหตุ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Note โน้ต , โน้ตเพลง [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Note payableเจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย [การบัญชี]
Note receivableลูกหนี้ตั๋วเงินรับ [การบัญชี]
Note takerผู้ืำทำหน้าที่จดบันทึก [การจัดการความรู้]
Note-takingการจดบันทึก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
notเงิน
Not a new direction or challenge for information systems security, but a direction oNot a new direction or challenge for information systems security, but a direction often not pursued and a challenge often not addressed, information systems auditing is critically required in today’s information systems intensive environment. It is required to ensure that our mission critical or lifeblood systems are designed and continue to be maintained with confidentiality, integrity, and availability foremost in mind. In addition, information systems auditing is required by professional auditing standards when information systems are involved in the area being audited. To assist in this effort, a new set of standards, CobiT (Control Objectives for Information and Related Technology) was recently issued which contains both information technology (IT) control objectives, for management and users, and information systems audit guidelines, for auditors.
Not a new direction or challenge for information systems security, but a direction oNot a new direction or challenge for information systems security, but a direction often not pursued and a challenge often not addressed, information systems auditing is critically required in today’s information systems intensive environment. It is required to ensure that our mission critical or lifeblood systems are designed and continue to be maintained with confidentiality, integrity, and availability foremost in mind. In addition, information systems auditing is required by professional auditing standards when information systems are involved in the area being audited. To assist in this effort, a new set of standards, CobiT (Control Objectives for Information and Related Technology) was recently issued which contains both information technology (IT) control objectives, for management and users, and information systems audit guidelines, for auditors.
not even (adv) แม้แต่ ... ก็ไม่
Not quite (phrase ) ก็ไม่เชิง, ไม่ถึงกับเป็นเช่นนั้นทีเดียว
not-so-sad (adj slang ) ที่ไม่รู้สึกแย่อะไรมาก
NOTAM[no-tam] (Notice to Airmen) ประกาศนักบิน
notarial {adj}[โนทาเรียล] (adj) การจดทะเบียน / ขึ้นทะเบียน
nothing against (n ) nothing against
Notice that setdiff is not symmetric. Further, note that we can calculate the comp[ไทย] (n vi vt aux. verb adj adv conj pron. phrase abbrev uniq ) ภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Without her hard work and talent, the show literally would not have gone on.ถ้าไม่มีงานและพรสวรรค์ของเธอ โขว์นี้คงดำเนินต่อไม่ได้ The Serena Also Rises (2008)
Well, if I have to exploit people to be a good writer, then... you know, maybe-- maybe I'm not a good writer.คือถ้าผมต้องเปิดเผยเรื่องของคนอื่น เพื่อจะเป็นนักเขยนที่เก่งละก็ ผมคงไม่ใช่นักเขียนที่ดีหรอกครับ The Serena Also Rises (2008)
Yeah, you know, I'm-- I'm not gonna use it, though.เอ่อ แต่ ผมคงไม่ใช้มันเขียนหรอกครับ The Serena Also Rises (2008)
- not a call from lockup. - Yeah, look, I'm sorry about this.ไม่นึกว่าจะโทรมาจากห้องขัง // เอ่ออ ผมต้องขอโทษด้วยครับ The Serena Also Rises (2008)
I do not have to take credit for a dress made by a child.ฉันจะไม่ยอมรับเครดิตจากชุดที่ทำจากเด็กเมื่อวานซืนหรอกนะ The Serena Also Rises (2008)
I may have concealed things in the past, but not anymore.ฉันอาจกำลังปกปิดเรื่องราวในอดีตของฉัน แต่ฉันจะไม่ทำอีกแล้ว The Serena Also Rises (2008)
Bart, I'm not ashamed of who I am.บาร์ท ฉันไม่อายในสิ่งที่ฉันเป็นหรอกนะ The Serena Also Rises (2008)
That's not my dress.นั่นมันไม่ใช่ชุดของฉันนี่ The Serena Also Rises (2008)
You mean Serena's on the runway of Eleanor Waldorf's show in a design not made by Eleanor Waldorf?ของเอลานอร์ ในชุดที่ไม่ใช่ของเอลานอร์งั้นหรอ The Serena Also Rises (2008)
I mean, if it's not your taste, we can exchange it.แต่ถ้าคุณไม่ชอบมัน ผมเอาไปเปลี่ยนได้นะ The Serena Also Rises (2008)
But not before I give you something.แต่ก่อนอื่น ผมมีอะไรจะให้คุณอย่างนึง The Serena Also Rises (2008)
That's not your fault.แต่มันไม่ใช่ความผิดนายสักหน่อย The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
notA baby does not know good or evil.
notA bat is not a bird any more than a fish is.
notA bat is not a bird, but a mammal.
notA bear will not touch a dead body.
notA big man is not always robust.
notA big title does not necessarily mean a high position.
notAbility alone is not enough.
notA book not worth reading is not worth buying in the first place.
notAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
notAbove all things, we must not be selfish.
notAbsolutely not. It's too cold today.
notAbstract art is not to the taste of everyone.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเหลื่อมล้ำ[N] difference, See also: not equality, Syn. ความแตกต่าง, Ant. ความเท่าเทียม, ความเสมอภาค, Example: ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้อยู่มาก, Thai definition: ความไม่เท่าเทียมกัน
อดหลับอดนอน[V] not sleep at all, See also: not have a wink of sleep, not sleep a wink, Example: ทีมตำรวจอดหลับอดนอนหลายคืนติดต่อกันเพื่อวางแผนจับกุมคนร้ายให้ได้, Thai definition: ไม่ได้นอน
ไม่เท่าไร[ADV] not very, See also: not very mushy, Syn. เล็กน้อย, Example: ลังนี้หนักไม่เท่าไรหรอก ผมยกคนเดียวไหว, Thai definition: ไม่มีอะไรมาก
แจ้งตำรวจ[V] inform the police, See also: notify the police, Example: พลเมืองดีแจ้งตำรวจว่าในสลัมแห่งนี้มีการซื้อขายยาบ้ากัน, Thai definition: บอกกล่าวตำรวจเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ไม่เข้ากับ[V] not match, See also: not suit, not go together, Syn. ไม่เข้ากัน, Ant. เข้ากัน, Example: พยาบาลตรวจพบว่าเลือดของเขาไม่เข้ากับคนในครอบครัวของตัวเอง, Thai definition: เหมาะกัน, พอเหมาะพอดีกัน
ไม่เปลี่ยนใจ[V] not change one's mind, See also: be steadfast, Ant. เปลี่ยนใจ, Example: แม้พวกนั้นจะให้สินบนผมเท่าไร ผมก็ไม่เปลี่ยนใจ, Thai definition: ไม่เปลี่ยนความคิด
ไม่พูดถึง[V] not mention, See also: not refer to, not talk about, Syn. ไม่กล่าวถึง, ไม่เอ่ยถึง, Ant. กล่าวถึง, พูดถึง, เอ่ยถึง, Example: มาคราวนี้ท่านไม่พูดถึงนางสนมคนนั้นอีกเลย
ไม่เอาผิด[V] not find fault with, See also: not fault, Syn. ไม่เอาโทษ, Ant. เอาผิด, เอาโทษ, Example: รัฐบาลไม่เอาผิดข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาที่หยุดภารกิจและการศึกษาเพื่อมาร่วมชุมนุม, Thai definition: ไม่ถือว่าทำผิด
สังเกตเห็น[V] notice, See also: see something happen, Syn. มองเห็น, Ant. ไม่ได้สังเกต, Example: คนบางคนพูดไปยักคิ้วไปโดยไม่รู้ตัว แต่ผู้อื่นนั้นสังเกตเห็น
ไม่[NEG] not, See also: no, Syn. มิ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างอิง[n.] (āng-ing) EN: reference   FR: référence [f] ; note [f]
อนุโมทนา[v.] (anumōthanā) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen   
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as   FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อธิบายประกอบ[v. exp.] (athibāi prakøp) FR: annoter
แบงก์[n.] (baeng) EN: banknote ; bank note   FR: billet de banque [m]
ใบดำ[n.] (baidam) EN: black marker (which indicate that person must not enroll an army)   
ใบดำ[n.] (baidam) EN: notification of funeral   FR: faire-part de décès [m]
ใบแจ้ง[n. exp.] (baijaēng) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note   FR: bordereau [m]
ใบแจ้งความ[n. exp.] (baijaēngkhwām) EN: notice ; report   
ใบเก็บเงิน[n. exp.] (bai kep ngoēn) EN: bill   FR: addition [f] ; note [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NOT    N AA1 T
NOTZ    N AA1 T S
NOTE    N OW1 T
NOTS    N AA1 T S
NOTH    N AA1 TH
NOTO    N OW1 T OW0
NOTT    N AA1 T
NOTES    N OW1 T S
NOTRE    N OW1 T R AH0
NOTED    N OW1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
not    (a) (n o1 t)
note    (v) (n ou1 t)
Notre    (n) (n o1 t r @)
notch    (v) (n o1 ch)
noted    (v) (n ou1 t i d)
notes    (v) (n ou1 t s)
notary    (n) (n ou1 t @ r ii)
notice    (v) (n ou1 t i s)
notify    (v) (n ou1 t i f ai)
noting    (v) (n ou1 t i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Notausgang(n ) |der, pl. Notausgänge| ทางออกฉุกเฉิน เช่น Notausgänge müssen den Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Sie stellen sicher, dass im Gefahrenfall das Gebäude sicher verlassen werden kann.
Notfall(n) |der, pl. Notfälle| เหตุฉุกเฉิน, กรณีฉุกเฉิน
Notlandung(n) |die, pl. Notlandungen| การลงจอดฉุกเฉินของเครื่องบิน เช่น Nach dem Start war die Maschine beim Versuch einer Notlandung in ein Hochhaus gestürzt.
Notwendigkeit(n ) |die, pl. Notwendigkeiten| ความจำเป็น เช่น Es ist keine Notwendigkeit die Waffe bei sich zu führen.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Notausgang {m} (n ) ทางออกฉุกเฉิน
notwendig (adv ) จำเป็น มีความจำเป็น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nicht die leiseste Ahnung haben vonnot to have the vaguest notion of [Add to Longdo]
nicht der geringste Beweisnot a scrap of evidence [Add to Longdo]
sich nicht vom Fleck rührennot to budge [Add to Longdo]
vor jdm./etw. nicht Halt machen (haltmachen [alt])not to spare sb./sth. [Add to Longdo]
nicht die leichteste Spur von Müdigkeitnot even a suggestion of fatigue [Add to Longdo]
Negationszeichen {n}not sign [Add to Longdo]
Not {f} | Nöte {pl}hardship | hardships [Add to Longdo]
Not...emergency [Add to Longdo]
Not {f}; Bedarf {m}; Bedürfnis {n}need [Add to Longdo]
Not {f}; äußerer Zwang | der Not gehorchen | im Notfallnecessity | to bow to necessity | in case of necessity [Add to Longdo]
Not {f}; Elend {n}; Notzeit {f}adversity [Add to Longdo]
Not leidend; notleidend [alt] {adj}destitute; indigent; needy [Add to Longdo]
Notabschaltung {f}emergency cutout [Add to Longdo]
Notanker {m}; Rettungsanker {m}sheet anchor [Add to Longdo]
Notar {m}; Notarin {f} | Notare {pl}notary; notary public | notaries [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
not hold mater (vt) ไม่สมเหตุสมผล
See also: R. hold water-ถูกต้อง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うつぼ;ウツボ, utsubo ; utsubo] (n) (uk) moray (eel) (Gymnothorax kidako); muraenid [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] (n) {comp} one to one communication [Add to Longdo]
2進−5進法[にしんーごしんほう, nishin-goshinhou] (n) {comp} biquinary notation [Add to Longdo]
2進化10進法;二進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training) [Add to Longdo]
NIMBY[ニンビー, ninbi-] (n) NIMBY (not in my back yard); Nimby [Add to Longdo]
NPO[エヌピーオー, enupi-o-] (n) (See 非営利団体,特定非営利活動法人) nonprofit organization; Not-for-Profit Organization [Add to Longdo]
NaN[ナン;エヌエーエヌ, nan ; enue-enu] (n) {comp} not a number; NaN [Add to Longdo]
UA能力の登録[ユーエーのうりょくのとうろく, yu-e-nouryokunotouroku] (n) {comp} UA capabilities registration [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
而且[ér qiě, ㄦˊ ㄑㄧㄝˇ, ] not only ... but also; as well as; moreover; in addition; furthermore, #267 [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] not yet; did not; have not; not; 8th earthly branch: 1-3 p.m., 6th solar month (7th July-6th August), year of the Sheep, #346 [Add to Longdo]
不仅[bù jǐn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣˇ, / ] not only (this one); not just (...) but also, #640 [Add to Longdo]
不少[bù shǎo, ㄅㄨˋ ㄕㄠˇ, ] not (just) a few, #665 [Add to Longdo]
不到[bù dào, ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ, ] not to arrive; not reaching; insufficient; less than, #706 [Add to Longdo]
并不[bìng bù, ㄅㄧㄥˋ ㄅㄨˋ, / ] not at all; emphatically not, #717 [Add to Longdo]
不敢[bù gǎn, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ, ] not to dare, #1,233 [Add to Longdo]
不够[bù gòu, ㄅㄨˋ ㄍㄡˋ, / ] not enough; insufficient; inadequate, #1,519 [Add to Longdo]
不如[bù rú, ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ, ] not equal to; not as good as; inferior to; it would be better to, #1,735 [Add to Longdo]
观念[guān niàn, ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, / ] notion; thought, #1,951 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
アルファニューメリック表記法[アルファニューメリックひょうきほう, arufanyu-merikku hyoukihou] alphanumeric notation [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation [Add to Longdo]
アンパック10進表記法[あんぱっく10しんひょうきほう, anpakku 10 shinhyoukihou] unpacked decimal notation [Add to Longdo]
インフィックス表記法[インフィックスひょうきほう, infikkusu hyoukihou] infix notation [Add to Longdo]
スコープノート[すこーぷのーと, suko-puno-to] scope note [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乗っ取る[のっとる, nottoru] einnehmen, besetzen, entfuehren [Add to Longdo]
危急[ききゅう, kikyuu] Notfall, Krise, drohende_Gefahr [Add to Longdo]
[ちょう, chou] NOTIZBUCH, REGISTER, VORHANG [Add to Longdo]
必至[ひっし, hisshi] notwendig, unvermeidlich [Add to Longdo]
必要[ひつよう, hitsuyou] notwendig, erforderlich [Add to Longdo]
必読[ひつどく, hitsudoku] notwendige_Lektuere, Pflichtlektuere [Add to Longdo]
必需品[ひつじゅひん, hitsujuhin] notwendige_Artikel [Add to Longdo]
手帳[てちょう, techou] Notizbuch [Add to Longdo]
[ちゅう, chuu] Notiz, Anmerkung [Add to Longdo]
簿[ぼ, bo] NOTIZBUCH, EINTRAGUNGSBUCH, REGISTER [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (13 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Not \Not\ [Contr. from ne wot. See 2d {Note}.]
   Wot not; know not; knows not. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Not \Not\, a.
   Shorn; shaven. [Obs.] See {Nott}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Not \Not\, adv. [OE. not, noht, nought, naught, the same word as
   E. naught. See {Naught}.]
   A word used to express negation, prohibition, denial, or
   refusal.
   [1913 Webster]
 
      Not one word spake he more than was need. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Thou shalt not steal.          --Ex. xx. 15.
   [1913 Webster]
 
      Thine eyes are upon me, and I am not.  --Job vii. 8.
   [1913 Webster]
 
      The question is, may I do it, or may I not do it? --Bp.
                          Sanderson.
   [1913 Webster]
 
   {Not . . . but}, or {Not but}, only. [Obs. or Colloq.]
    --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 not
   adv 1: negation of a word or group of words; "he does not speak
       French"; "she is not going"; "they are not friends"; "not
       many"; "not much"; "not at all" [syn: {not}, {non}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 billet
 
 1. (ask.) askerlere kışlalar dışında temin edilen ikametgâh, konak yeri
 2. bu ikametgâhı temin için çıkarılan yazılı veya sözlü emir, konak tezkeresi
 3. iş, vazife, ödev
 4. pusula, not
 5. kütük, demir veya çelik çubuk
 6. konaklatmak, yerleştirmek, yer temin etmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 memorandum
 
 1. (çoğ.) -da, -dums) ileride hatırlanması için yazılan (kıs.)a not
 2. muhtıra
 3. not.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 line
 
 1. çizgi, yol, hat
 2. ip, sicim
 3. iplik
 4. (çoğ.) dizgin
 5. ölçme ipi
 6. olta ipi
 7. satır, mısra
 8. hudut hattı
 9. seri, dizi
 10. ekvator çizgisi
 11. enlem veya boylam dairesi, (mat.) eni ve kalınlığı olmayan çizgi, geometrik çizgi
 12. plan, desen, şekil
 13. sıra
 14. kısa mektup, pusula, not
 15. hareket tarzı
 16. fikir silsilesi
 17. hiza
 18. belirli bir cins veya marka mal
 19. (tiyatro) rol, kısım
 20. vapur şirketi
 21. tarik, yol, hat
 22. (ask.) savunma hattı, saf, sıra
 23. (den.) saf halinde yanyana giden gemi kafilesinin meydana getirdigi hat
 24. silsile, sıra
 25. nesep, soy
 26. saha, çığır
 27. meslek, hizmet, meşguliyet
 28. bir pusun on ikide birini teşkil eden ölçü çizgisi
 29. (argo.) kandırıcı sözler, ikna edici sözler. line engraving çizgilerle hakkedilmiş resim kalıbı
 30. tire klişesi. lineofbattle ship eskiden savaş hattı gemisi. line of vision görüş hattı. line squall bora, fırtna. line up sıraya girmek
 31. tarafını tutmak
 32. sıralamak
 33. kıyas etmek, karşılaştırmak. all along the line sıra boyunca bring into line sıraya getirmek. branch line şube hattı, kol: asıl işe ek olarak yapılan ikinci derecede iş. draw the line bir şeyi reddetmek, yapmamak. drawn up in line saf tutmuş. have a line on hakkında bilgi almak, bilgisi olmak. hold the line değişikliğe karşı olmak
 34. telefonu kapatmamak. in line for kazanma ihtimali olan. in line with uygun
 35. bir hizada. in my line kabiliyet veya faaliyet alanımda. main line ana hat, anayol
 36. başlıca iş. on a line aynı hizada, bir sırada. on the line peşin (ödeme) out of line aynı fikirde olmayan
 37. itaatsiz
 38. uyuşmamış. read between the lines yazılı olanından fazlasını okumak, bir yazıdaki kapalı anlamı keşfetmek. the color line beyaz insanların diğer ırklarla aralarında gözettikleri fark. the line ekvator
 39. ordu veya donanma. toe the line bir kanun veya kurala itaat etmek veya ettirmek. What' your line? Ne işle uğraşıyorsunuz?
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 note
 
 1. not, işaret
 2. tezkere, pusula, betik
 3. (müz.) nota, ses
 4. piyano tuşlarından biri
 5. bir devletin başka bir devlete yaptığı bildiri, nota
 6. alâmet, delil
 7. hesap pusulası
 8. senet
 9. şöhret, itibar
 10. dikkat, hesaba alma. note paper mektup kâğıdı. circular note genelge, tamim, sirküler
 11. bir çeşit kredi mektubu. compare notes fikir teati etmek. person of note şöhret sahibi kimse, tanınmış kimse. speak without notes hiç yazıya bakmadan nutuk söylemek. strike the right note yerinde söz söylemek, lafı gediğine oturtmak. take note of önem vermek, dikkat etmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 postscript
 
 1. not, dipnot, hamiş, haşiye, derkenar
 2. (kıs.) p.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 scrip
 
 1. isim listesi
 2. not, pusula
 3. muvak kat senet
 4. (A.B.D.) eskiden kullanılan ufak kâgıt para.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 apostil
 
 1. (not), haşiye, derkenar.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Not [noːt] (n) , s.(f )
   distress; hardship; misery; necessity; need
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Not... [noːt]
   emergency
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top