Search result for

nickel

(63 entries)
(0.0288 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nickel-, *nickel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nickel[N] เงินเหรียญอเมริกันมีค่า1 ใน 20 ส่วนของหนึ่งดอลลาร์, See also: นิกเคิล
nickel-and-dime[ADJ] ซึ่งไม่สำคัญ, See also: ซึ่งมีเงินไม่มาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nickel(นิค'เคิล) n. ธาตุโลหะ; Ni; ชื่อเหรียญทองแดงผสมนิกเกิลของอเมริกามีค่าเท่ากับ 1/20 ส่วนของหนึ่งดอลลาร์.
nickel cadmiumแบตเตอรี่ชนิดหนึ่งเรียกย่อ ๆ ว่า NiCad (อ่านว่า ไนแคด) หมายถึง แบตเตอรี่ที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก แบตเตอรี่ชนิดนี้ใช้อัดไฟได้ แต่ต้องกำจัดไฟที่เหลือภายในให้หมดก่อน มิฉะนั้นจะอัดไฟได้น้อยลงทุกที

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nickelนิเกิล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nickelนิกเกิล [TU Subject Heading]
nickelนิกเกิล, ธาตุทรานสิชัน เลขอะตอม 28 สัญลักษณ์ Ni เป็นโลหะสีขาว จุดหลอมเหลว 1453°C ใช้ทำโลหะผสม  เช่น อัลนิโค นิโครม เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nickel alloyโลหะผสมนิเกิล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nickel catalystsตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล [TU Subject Heading]
Nickel-titanium alloyโลหะผสมนิเกิล-ไทเทเนียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Blood money, every nickel.เงินสกปรกทุกสตางค์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
If we don't deal with this now soon little Gambol here won't be able to get a nickel for his grandma.ถ้าเราไม่จัดการมันซะตอนนี้ เร็ว ๆนี้ แกมโบน้อย ๆ ก็จะไม่มีตังค์ ไปซื้อของให้คุณย่าอีกแล้วนะจ๊ะ The Dark Knight (2008)
Look, I barely dropped a nickel in the slots, right?ฟังนะ คือฉันแค่จะเล่นพนันนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเอง The Price (2008)
I don't spend a nickel if I can help it unless it somehow profits my mileage account.ผมไม่ยอมเสียเงินสักแดงถ้าทำได้ เว้นเสียแต่ว่ามันจะช่วยเพิ่มคะแนนไมล์สะสมในบัญชีของผมได้ Up in the Air (2009)
Honestly, if I had a nickel For every time I heard a girl say that...บอกตามตรงนะถ้าฉันมีเครื่องเตือนความจำได้ทุกครั้งที่ได้ยินผู้พูดแบบนั้น... Death Takes a Holiday (2009)
Bet you a wooden nickel they was talking about little Dr. Underpants and her whereabouts.พนันได้เลยว่าพวกเขาคุยกัน เรื่องด็อกเตอร์กกน.ตัวน้อย กับที่ซ่อนของหล่อน Cowboys and Indians (2009)
Mitchell and I were down to our last nickel, and we were scared.มิทเชลกับฉันหมดตัวในตอนนั้น แล้วเราก็กลัวมาก Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Who will never make a nickelที่ไม่สามารถทำเงินได้ Careful the Things You Say (2009)
- Aw, man, if i had a nickelจากการที่ใครซักคนถามผมเรื่องนั้น... Social Psychology (2009)
On these prwsecutions. I've no intention to waste one more nickel.ทอมป์สันน่ะผลาญเงิน ผู้เสียภาษีมากเกินไปในการทำคดีประเภทนี้ You Don't Know Jack (2010)
If I had a nickel for every time- l'd have 1 5 cents.ถ้าผมมีนิกเก้น(เพื่อให้อีกคนบอกเป็นความเชื่อ) สำหรับทุกครั้ง ฉันมี 15 เซ้นต์(มีค่ามากกว่านิกเก้น) ไม่ใช่ ฉันเอง It Hurts Me Too (2010)
I recognize your face from the side of the Haplin nickel.ผมจำหน้าคุณได้ จากรูปบนเหรียญฮาพลิน Questions and Antlers (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nickelA nickel is a five-cent coin.
nickelHis ideas never fetched him a nickel.
nickelNickel is a hard, silver-white metal.
nickelThen I'd take the nickel out.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลหะขาว[n.] (lōha khāo) EN: nickel   FR: nickel [m]
นิกเกิล[n.] (nikkoēn) EN: nickel   FR: nickel [m]
สะอาดมาก[adj.] (sa-āt māk) FR: nickel (fam.)
ทองขาว[n.] (thøng khāo) EN: nickel ; platinum ; white gold   FR: nickel [m] ; platine [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NICKEL    N IH1 K AH0 L
NICKELL    N IH1 K AH0 L
NICKELS    N IH1 K AH0 L Z
NICKEL'S    N IH1 K AH0 L Z
NICKELSON    N IH1 K AH0 L S AH0 N
NICKELODEON    N IH2 K AH0 L OW1 D IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nickel    (v) (n i1 k l)
nickels    (v) (n i1 k l z)
nickelled    (v) (n i1 k l d)
nickelling    (v) (n i1 k @ l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neusilber {n}nickel silver [Add to Longdo]
Nickel {m}; Fünfcentstück {n}nickel [Am.] [Add to Longdo]
Nickelchrom-Draht {m}nichrome wire [Add to Longdo]
Nickel {n} [chem.]nickel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インバー[, inba-] (n) Invar (trademarked nickel-steel alloy) [Add to Longdo]
キュプロニッケル[, kyupuronikkeru] (n) (obsc) (See 白銅) cupronickel [Add to Longdo]
ニッカド[, nikkado] (n) {comp} nickel cadmium (NiCad) [Add to Longdo]
ニッカドバッテリ[, nikkadobatteri] (n) {comp} nickel-cadmium battery [Add to Longdo]
ニッケル[, nikkeru] (n,adj-no) nickel (Ni); (P) [Add to Longdo]
ニッケルカドミウム[, nikkerukadomiumu] (n) nickel-cadmium [Add to Longdo]
ニッケルカドミウムバッテリ[, nikkerukadomiumubatteri] (n) {comp} (See ニッケルカドミウム電池) nickel-cadmium battery [Add to Longdo]
ニッケルカドミウム電池[ニッケルカドミウムでんち, nikkerukadomiumu denchi] (n) nickel-cadmium battery [Add to Longdo]
ニッケルクロム鋼[ニッケルクロムこう, nikkerukuromu kou] (n) nickel-chromium steel [Add to Longdo]
ニッケル鋼[ニッケルこう, nikkeru kou] (n) nickel steel [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五分美金[wǔ fēn Měi jīn, ˇ ㄈㄣ ㄇㄟˇ ㄐㄧㄣ, ] nickel; five US cents [Add to Longdo]
[niè, ㄋㄧㄝˋ, / ] nickel Ni, transition metal, atomic number 28 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニッカド[にっかど, nikkado] nickel cadmium (NiCad) [Add to Longdo]
ニッケル水素[ニッケルすいそ, nikkeru suiso] nickel metal hydride (NiMH) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nickel \Nick"el\, n. [G., fr. Sw. nickel, abbrev. from Sw.
   kopparnickel copper-nickel, a name given in derision, as it
   was thought to be a base ore of copper. The origin of the
   second part of the word is uncertain. Cf. {Kupfer-nickel},
   {Copper-nickel}.]
   1. (Chem.) A bright silver-white metallic element of atomic
    number 28. It is of the iron group, and is hard,
    malleable, and ductile. It occurs combined with sulphur in
    millerite, with arsenic in the mineral niccolite, and with
    arsenic and sulphur in nickel glance. Symbol Ni. Atomic
    weight 58.70.
    [1913 Webster]
 
   Note: On account of its permanence in air and inertness to
      oxidation, it is used in the smaller coins, for plating
      iron, brass, etc., for chemical apparatus, and in
      certain alloys, as german silver. It is magnetic, and
      is very frequently accompanied by cobalt, both being
      found in meteoric iron.
      [1913 Webster]
 
   2. A small coin made of or containing nickel; esp., a
    five-cent piece. [Colloq. U.S.]
    [1913 Webster]
 
   {Nickel silver}, an alloy of nickel, copper, and zinc; --
    usually called {german silver}; called also {argentan}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nickel
   n 1: a hard malleable ductile silvery metallic element that is
      resistant to corrosion; used in alloys; occurs in
      pentlandite and smaltite and garnierite and millerite [syn:
      {nickel}, {Ni}, {atomic number 28}]
   2: a United States coin worth one twentieth of a dollar
   3: five dollars worth of a drug; "a nickel bag of drugs"; "a
     nickel deck of heroin" [syn: {nickel}, {nickel note}]
   v 1: plate with nickel; "nickel the plate"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 nickel [nikɛl]
   nickel
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 nickel
   nickel
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Nickel [nikəl] (n) , s.(n )
   nickel
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top