Search result for

nenner

(55 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nenner-, *nenner*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nenner มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nenner*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In trying to do this, and in his associated search for a common linguistic denominator, he successfully demonstrated that the names of birds were important key words.Hierbei und in der damit verbundenen Suche nach einem gemeinsamen sprachlichen Nenner gelang es ihm zu beweisen, dass die Vogelnamen wichtige Schlüsselbegriffe waren. The Falls (1980)
You stated that the common factor about these killings is that all the victims have been baby boys.Sie sagten, dass der gemeinsame Nenner aller Tode ist, dass die Opfer alle Jungen waren. The Final Conflict (1981)
I wish I'd been rude and told her to fetch her own purse.April? Ich glaube, wir haben einen gemeinsamen Nenner gefunden. Custom K.I.T.T. (1983)
- The common denominator here seems to be that magazine.Der gemeinsame Nenner scheint das Heft zu sein. Steele Blushing (1985)
We don't have much else to go on except that the common denominator seems to be Lee Stetson. But we don't know why.Wir wissen nicht viel, nur dass Lee Stetson der gemeinsame Nenner zu sein scheint. We're Off to See the Wizard (1985)
Is the denominator top or bottom?Ist der Nenner oben oder unten? Tampopo (1985)
Hey, Mike. We've got a common denominator here.Hier haben wir einen gemeinsamen NennerTwenty Questions (1990)
"The common denominator had to be that woman.""Der gemeinsame Nenner muss diese Frau sein." The Prometheus Syndrome (1991)
Well, according to Betty, Earl thought the common denominator was a woman.Nun, Betty zufolge dachte Earl, dass der gemeinsame Nenner eine Frau wäre. The Prometheus Syndrome (1991)
But he got me on my crying nerve points.- Doch. Er hat meinen Tränennerv getroffen. Tai-Chi Master (1993)
Commonality Mike.Der gemeinsame Nenner fehlt. The Last Seduction (1994)
What's the common factor?Gibt es einen gemeinsamen NennerLove, Math and Sex (1997)
That's the common denominator.Das ist der gemeinsame NennerToy Story (1997)
I think you've just summed up my entire visit.Du hast meinen ganzen Besuch auf einen Nenner gebracht. Prodigal Daughter (1999)
Letters of names assigned values, added to birth dates, reduced to the lowest common denominator.Initialenwerte plus das Geburtsdatum, auf den kleinsten Nenner reduziert. Improbable (2002)
What's the common denominator in all of this?Was ist hier der gemeinsame NennerCat House (2003)
But maybe he's the common denominator.- Ok. - Vielleicht ist er der gemeinsame NennerMr. Monk and the 12th Man (2003)
But because this party is so divided on so many issues, the choice of a vice presidential nominee may very well be the unifying factor for delegates at this convention.Aber weil diese Partei angesichts so vieler Probleme zerstritten ist, könnte die Ernennung des Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten ein Nenner sein, auf den man sich bei diesem Treffen einigen kann. The Manchurian Candidate (2004)
When X is 2 the minimal number is 5Wenn X gleich zwei ist, dann ist der kleinste gemeinsame Nenner... Das ist die Fünf! Once Upon a Time in High School: The Spirit of Jeet Kune Do (2004)
Does Campbell's work successfully resolve the disparate stances of Jung and Freud... when it comes to the collective unconscious?Gelingt es Campbell, die Haltungen Jungs und Freuds auf einen Nenner zu bringen, wenn um das kollektive Unterbewusstsein geht? But Not as Cute as Pushkin (2004)
Like any other business, dog racing and horse racing are industries motivated by a common denominator:Wie jedes andere Geschäft sind Hunde- und Pferderennen Unternehmen, motiviert von einem gemeinsamen NennerEarthlings (2005)
What links all these? Is there a lowest common denominator?Was gibt es für einen Zusammenhang, gibt's einen gemeinsamen NennerMastermind (2005)
I think that's why you and i Don't see eye to eye sometimes,jack.Ich glaube, das ist der Grund warum wir manchmal nicht auf einen Nenner kommen, Jack. Exodus: Part 2 (Part I) (2005)
- lnvert the denominator--- Kehrt den Nenner um-- Margin of Error (2006)
The numerator and the denominator switch places.Der Nenner und der Zähler wechseln die Positionen. Margin of Error (2006)
It's just a different denominator.Es ist nur ein anderer NennerCorner Boys (2006)
He is always with me, and he's the common denominator.Er ist immer bei mir, und er ist der gemeinsame NennerLet's Give the Boy a Hand (2006)
I'm sure we can find some common ground.Wir finden sicher einen gemeinsamen NennerThe Game (2006)
Looks like we finally foundcomm ground.Klingt nach einem gemeinsamen NennerDare Devil (2007)
Nikki has been analyzing data trying to look for a common denominator.Nikki hat Daten analysiert und versucht einen gemeinsamen Nenner zu finden. Leap of Faith (2007)
What's the common denominator?Was ist der gemeinsame NennerYou Don't Want to Know (2007)
According to this equation, a time-travel duplicate results in a complex denominator in the causality ratio.Laut dieser Gleichung, ergibt ein Zeitreisen Doppel einen komplizierten Nenner im Kausalitätsbruch. Futurama: Bender's Big Score (2007)
Karen... you and I have had our differences, but I thought that we had worked past them, that you and I had finally reached an understanding.Karen... wir beide hatten unsere Meinungsverschiedenheiten, aber ich dachte, das hätten wir aus der Welt geräumt. Ich dachte, wir wären endlich auf einem gemeinsamen NennerDay 6: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (2007)
You never know if you're going to match up with a director.Du kannst nie wissen, ob du mit einem Regisseur auf denselben Nenner kommst. Welcome to the Jungle (2007)
That show is kind of "lowest common denominator."Diese Show ist der kleinste gemeinsame NennerMILF Island (2008)
Young man, I'm gonna be on you like a numerator on a denominator!Junger Mann, ich werde auf dich einwirken, wie ein Zähler auf einen NennerThe DeBarted (2008)
You know you sank to the lowest comment and nominator to win that election.Du weißt schon, dass du auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gesunken bist, um diese Wahl zu gewinnen. Tami Knows Best (2008)
...and make the denominators even....Und dann ergibt es gleiche NennerAchilles and the Tortoise (2008)
We now made denominators the same.Wir haben jetzt gleiche NennerAchilles and the Tortoise (2008)
Not the denominators, only the numerators.Nicht die Nenner, nur die Zähler. Achilles and the Tortoise (2008)
The denominator remains at 4. The numerator adds up to 3.Der Nenner bleibt immer 4, die Zähler addieren sich zu 3. Achilles and the Tortoise (2008)
Lowest common denominator.Der kleinste gemeinsame NennerComing to Grips (2008)
How did this happen?Oh, Schätzchen du kannst dir nicht selbst die Schuld geben. Obwohl du der gemeinsame Nenner bist. It's Always Nazi Week (2008)
What is the summation, sir?Und unter dem Nenner Sir? Sacrifice (2008)
Just doing background on my vics, looking for a common thread.Ich bin am Hintergrund meiner Opfer dran. Suche einen gemeinsamen NennerTransitions (2008)
What do you do with the numerator and denominator?Wir unterscheiden Zähler und Nenner. Was machen wir? Zoomers (2009)
Multiply the numerators and denominators.Entschuldigt bitte! Zähler und Nenner überkreuz malnehmen. Zoomers (2009)
The bottom number is the whole thing, And the top number represents how many slices.Der Nenner ist das Ganze, und der Zähler steht für die Stücke. Careful the Things You Say (2009)
And if we do not come to common ground, The death shared will be ours.Und wenn wir nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen, werden wir den Tod teilen. Shadow Games (2010)
You just have to find a common denominator.Du musst nur den gemeinsamen Nenner finden. Postcards from the Wedge (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ernenner {m} | Ernenner {pl}nominator | nominators [Add to Longdo]
Hauptnenner {m}common denominator [Add to Longdo]
Nenner {m} [math.] | kleinster gemeinsamer Nenner | auf einen gemeinsamen Nenner bringendenominator | least (lowest) common denominator | to bring down to a common denominator [Add to Longdo]
einen gemeinsamen Nenner findento find some common ground on which to base [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top