Search result for

natur

(176 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -natur-, *natur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nature[N] ธรรมชาติ, See also: สภาพธรรมชาติ, หลักธรรมชาติ, กฎธรรมชาติ
nature[N] อุปนิสัย, See also: นิสัย, สันดาน, ธาตุแท้, Syn. character, complexion, temperament
nature[N] ลักษณะที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ
natural[ADJ] เป็นธรรมชาติ, See also: ีเกี่ยวกับธรรมชาติ, ตามธรรมชาติ, Syn. intrinsic, original, essential, true, Ant. artificial, unnatural
natural[ADJ] ธรรมดา, See also: เป็นปกติ, Syn. normal, usual, customary, Ant. unusual, unexpected
natured[ADJ] ซึ่งแสดงอารมณ์บางอย่าง
naturism[N] ความเชื่อว่าการไม่สวมเสื้อผ้าจะเป็นธรรมชาติและมีสุขภาพที่ดีกว่า, Syn. nudism
naturist[N] ผู้ไม่สวมเสื้อผ้าเพราะเชื่อว่าจะเป็นธรรมชาติและมีสุขภาพที่ดีกว่า, Syn. nudist
naturally[ADV] ตามธรรมชาติ, See also: โดยธรรมชาติ, Syn. artlessly, spontaneously, candidly, easily, Ant. awkwardly, clumsily
naturally[ADV] โดยกำเนิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
natural(แนช'เชอเริล) adj. โดยธรรมชาติ
natural language processiการประมวลผลภาษาธรรมชาติหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำการประมวลผลได้โดยใช้โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาธรรมชาติ พูดง่าย ๆ ก็คือ สามารถใช้ภาษาธรรมดา ๆ สั่งการให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามได้ ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์จะใช้ภาษาเฉพาะที่มีกฎเกณฑ์ ไวยากรณ์ และศัพท์ของตนเอง ที่เรียกว่า ภาษาเชิงมนุษย์ (human oriented language) เช่น ภาษา C ภาษา BASIC ภาษา COBOL ฯ ส่วนภาษาธรรมชาตินั้น หมายถึง ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีการ พัฒนาด้านนี้กันไปไกลมาแล้ว แต่ก็สรุปได้ว่า ยังใช้การไม่ได้ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาษานั้นมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก ยากที่จะแปลหรือตีความให้ตาย ตัวได้
natural virtueคุณความดีของคน
naturalise(แนช'เชอเริลไลซ) v. ให้สัญชาติ,โอนสัญชาติ,ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, See also: naturalisation n. naturalization n.
naturalisze(แนช'เชอเริลไลซ) v. ให้สัญชาติ,โอนสัญชาติ,ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, See also: naturalisation n. naturalization n.
nature(เน'เชอะ) n. ธรรมชาติ,สันดาน,นิสัย,ลักษณะ,ชนิด,วัตถุ,ทางโลก,จักรวาล by nature โดยกำเนิด
naturist(เน'เชอะริสทฺ) n. นักอนุรักษ์ธรรมชาติ., See also: naturism n.
au naturel(โอเนทิเรล') fr. ในภาวะธรรมชาติง่าย ๆ (in the natural state)
crenature(เครน'นะเชอะ) n. ส่วนยื่นกลม,รูปฟันทู่,หยักแหลม, Syn. crenation
denaturant(ดิเน'ชะรันทฺ) n. ตัวเปลี่ยนลักษณะเดิม

English-Thai: Nontri Dictionary
natural(adj) โดยธรรมชาติ,ตามธรรมดา,แต่กำเนิด
naturalist(n) นักธรรมชาติวิทยา
naturalization(n) การโอนสัญชาติ,การเปลี่ยนสัญชาติ
naturalize(vt) โอนสัญชาติ,เปลี่ยนสัญชาติ
naturally(adv) โดยธรรมชาติ,ตามธรรมดา,โดยกำเนิด
nature(n) ลักษณะ,ชนิด,สันดาน,นิสัย,ธรรมชาติ
GOOD-good-natured(adj) มีอัธยาศัยดี,ใจดี,มีเมตตา,กรุณา,มีน้ำใจ,อารมณ์ดี
ILL-ill-natured(adj) มีอารมณ์ไม่ดี,ขุ่นข้องหมองใจ,มีเจตนาร้าย
preternatural(adj) ผิดธรรมชาติ,ผิดธรรมดา,กายสิทธิ์,วิเศษ,มหัศจรรย์
signature(n) ลายมือชื่อ,ลายเซ็น,การลงนาม,การเซ็นชื่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
natural๑. ซุ้มหินธรรมชาติ๒. ซุ้มหินชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
natural affectionความรักฉันญาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
natural allegianceความจงรักภักดีต่อชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
natural areaเขตพื้นที่ตามธรรมชาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
natural bridge๑. สะพานหินธรรมชาติ๒. สะพานหินปูนธรรมชาติ๓. ซุ้มหินชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
natural childบุตรโดยสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
natural classificationการจำแนกแบบใช้หลายลักษณะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
natural coke; cinder coal; coke coalถ่านโค้กธรรมชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
natural convectionการพาแบบธรรมชาติ [มีความหมายเหมือนกับ free convection] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
natural draftลมธรรมชาติ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Natural Bridge สะพานหินธรรมชาติ
โพรงหินชายฝั่ง ที่ทะลุออกทางทะเลทั้งสองด้าน คล้ายคลึงกับถ้ำลอด ที่เกิดขึ้นบนเกาะ แต่สะพานหินธรรมชาติจะเกิดบริเวณหัวแหลม ซึ่งมี การกัดเซาะทั้งสองด้านพร้อมกันจนโพรงนั้นทะลุถึงกัน โดยหินส่วนที่เหลืออยู่ เหนือโพรงจะมีลักษณะคล้านสะพาน เช่น เกาะไข่ ในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา [สิ่งแวดล้อม]
natural bridgeสะพานหินธรรมชาติ, การเปลี่ยนแปลงของภูเขาหินที่ถูกกระแสน้ำ  กระแสลมทำให้เกิดการสึกกร่อนและพัดพาเหลือให้เห็นเป็นรูปสะพาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Natural disaster effectsผลกระทบของภัยธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Natural disaster warning systemsระบบเตือนภัยธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Natural disastersภัยธรรมชาติ [TU Subject Heading]
natural drainagenatural drainage, การระบายน้ำตามธรรมชาติ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
natural dyeสีย้อมธรรมชาติ, สารมีสีซึ่งสกัดได้จากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ อาจได้จากพืชหรือสัตว์บางชนิด  เข่น ผลมะเกลือให้สีดำ ขมิ้นหรือแก่นขนุนให้สีเหลือง ครั่งให้สีแดง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Natural exposureการรับรังสีตามธรรมชาติ, การรับรังสีจากต้นกำเนิดรังสีในธรรมชาติ
(ดู background radiation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Natural Flowการผลิตโดยปล่อยให้น้ำมันไหลขึ้นมาด้วยแรงที่มีอยู่ในธรรมชาติ [ปิโตรเลี่ยม]
Natural food restaurantsร้านอาหารธรรมชาติ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
naturalisticเป็นจริง
naturate[เเนเชอะเรท] (vt ) ทําให้เกิดนิสัย
naturative[เเนะเชอะระทิฟว] (adj ) ซึ่งทําให้เป็นธรรมชาติ, ซึ่งทําให้เกิดนิสัย
naturatory[แนเชอะระเทอะริ] (n ) นิสัยกรรม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Naturally.Answers (2012)
Even though I'm a natural master of deception, I needed a little help.ถ้าฉันเป็นเจ้าแห่งการตบตาจริง, ฉันคงต้องการคนช่วยแล Committed (2008)
Uh... what you're feeling is natural.อืม... อะไรที่คุณรู้สึกเป็นธรรมชาติ Joy (2008)
It is in combat that we learn a knight's true nature, whether he is indeed a warrior or a coward.มันคือการต่อสู้ที่เราจะได้รับรู้ถึงวิถีที่แท้จริงของอัศวิน ว่าเค้าจะเป็น นักรบ หรือ คนขลาด Valiant (2008)
No, I fear that something like this could never come from nature.ไม่นะ นี่ไม่ได้มาจากสาเหตุธรรมชาติ The Mark of Nimueh (2008)
- Perhaps he recovered naturally.บางทีเขาอาจจะหายได้เองตามธรรมชาติ The Mark of Nimueh (2008)
It's natural for a pupil to follow the style of his teacher but a flower... cannot come in full bloom without revealing its insideเป็นเรื่องปกติที่ศิษย์จะยึด เอกลักษณ์ของอาจารย์เป็นแนว แต่ดอกไม้งามนั้น... มิอาจจะเบ่งบานได้ หากไม่เริ่มผลิดอกเสียก่อน Portrait of a Beauty (2008)
What I painted were natural humansทุกอย่างที่ข้าวาดนั้น เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ Portrait of a Beauty (2008)
The natural weakness of minds easily seduced and swayed by loveความอ่อนไหวของจิตใจมนุษย์ พ่ายเสน่ห์และความน่าหลงใหลในรัก Portrait of a Beauty (2008)
To change the very nature of one thing to another has defeated all who have tried.การเปลี่ยนธรรมชาติของ สิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่ง ไม่เคยมีใครทำได้ To Kill the King (2008)
Do you have any natural gifts, Merlin? No.นี่เจ้ามีทักษะอะไรบ้าง หือ เมอลิน Le Morte d'Arthur (2008)
I'm not naturally rude or insensitive.ข้าไม่ใช่พวกชอบทำลายหรือพวกไร้ความรู้สึกโดยพื้นฐาน Le Morte d'Arthur (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
naturA book descriptive of the wonders of nature.
naturAcid rain is not a natural phenomenon.
naturAfrica has a lot of nature.
naturAll men have some natural talent, but the question is whether they can use it or not.
naturAll these are ways of exceeding the bounds imposed on us by human nature.
naturAmerica is second to none in natural resources.
naturAmong natural object, there are many that we can turn to account.
naturAn analysis of the nature of the heat island phenomenon and countermeasures.
naturA natural diet is suitable for human digestion.
naturAnd it is right and natural for children both to have it and to show it.
naturA rainbow is a natural phenomenon.
naturA rainbow is one of the most beautiful phenomena of nature.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตายดี[V] naturally die, Syn. ตายเอง, Example: เขาทำเลวมามากคงไม่ตายดีหรอก, Thai definition: ตายตามธรรมชาติ มักใช้ในทางปฏิเสธว่าไม่ตายดี
ภาษาธรรมชาติ[N] natural language, Example: ภาษาธรรมชาติในแต่ละภาษาจะมีลักษณะเฉพาะตัวของตนเอง, Thai definition: ภาษาที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสาร
เขตสงวน[N] preserve, See also: nature reserve, game reserve, Example: ผลจากการบุกรุกทำลายป่าในระบบนิเวศคือเราต้องสูญเสียพืชพันธุ์คุ้มครองชนิดต่างๆ ที่อยู่กระจัดกระจายตามเขตสงวน, Count unit: แห่ง, เขต
ตามเรื่องตามราว[ADV] naturally, See also: habitually, Example: มันก็เล่นของมันไปตามเรื่องตามราว ไม่เห็นจะจริงจังกับเขาสักที, Thai definition: ปล่อยให้เป็นไปเอง, สุดแต่จะเป็นไป
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ[N] natural phenomenon, Example: สุริยุปราคาเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก, Thai definition: สิ่งที่เกิดมีขึ้นเองตามธรรมชาติ
วิสัย[N] nature, See also: disposition, character, Syn. นิสัย, Example: ด้วยวิสัยเหยี่ยวข่าวรัฐสภามือเก่า เขาจึงรับมอบหมายภารกิจการสัมภาษณ์ครั้งสำคัญนี้, Thai definition: ลักษณะที่เป็นอยู่
อาศัย[N] habitat, See also: natural environment, Syn. ที่พัก, ที่อยู่, Example: ป่าไม้เป็นแหล่งพักอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด, Notes: (สันสกฤต)
ย่อม[AUX] naturally, See also: of course, inevitably, habitually, Syn. ย่อมจะ, Example: คนรับราชการย่อมมีโอกาสได้ชื่อเสียงง่ายกว่าการเป็นชาวนาหรือกรรมกร, Thai definition: คำช่วยกริยา แสดงว่าเป็นไปตามปกติ ตามธรรมดา หรือ เป็นสามัญทั่วๆ ไป
ภัยธรรมชาติ[N] natural disaster, See also: natural calamity, Example: ภาคใต้ประสบกับภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงกว่าทุกครั้ง, Thai definition: ภัยอันเกิดตามธรรมชาติเอง
ปุ๋ยอินทรีย์[N] organic fertilizer, See also: natural fertilizer, Syn. ปุ๋ยธรรมชาติ, Example: การใช้ปุ๋ยเคมีสะดวกกว่าปุ๋ยอินทรีย์ และทำให้พืชโตเร็วกว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจเหนือธรรมชาติ[n. exp.] (amnāt neūa thammachāt) EN: supernatural power ; supernatural   FR: pouvoir surnaturel [m]
อนุรักษ์ธรรมชาติ[n. exp.] (anurak thammachāt) EN: nature conservation   FR: conservation de la nature [f]
อาศัย [n.] (āsai) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment   FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
บิดเบือน[v.] (bitbeūoen) EN: distort ; go awry ; twist   FR: déformer ; dénaturer
บุคคลธรรมดา[n. exp.] (bukkhon thammadā) EN: natural person   
บุตรลับ[n. exp.] (but lap) FR: enfant naturel [m]
บุตรนอกกฎหมาย[n. exp.] (but nøk kotmāi) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[n. exp.] (but nøk somrot) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
เชื่องช้า[v.] (cheūangchā) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic   FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind   FR: aspect [m] ; physionomie [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NATURE    N EY1 CH ER0
NATURED    N EY1 CH ER0 D
NATURES    N EY1 CH ER0 Z
NATURAL    N AE1 CH ER0 AH0 L
NATURAL    N AE1 CH R AH0 L
NATURE'S    N EY1 CH ER0 Z
NATURAL'S    N AE1 CH R AH0 L Z
NATURALLY    N AE1 CH R AH0 L IY0
NATURALLY    N AE1 CH ER0 AH0 L IY0
NATURAL'S    N AE1 CH ER0 AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nature    (n) (n ei1 ch @ r)
natural    (n) (n a1 ch r @ l)
natures    (n) (n ei1 ch @ z)
naturals    (n) (n a1 ch r @ l z)
naturism    (n) (n ei1 ch @ r i z @ m)
naturist    (n) (n ei1 ch @ r i s t)
naturally    (a) (n a1 ch r @ l ii)
naturists    (n) (n ei1 ch @ r i s t s)
naturalism    (n) (n a1 ch r @ l i z @ m)
naturalist    (n) (n a1 ch r @ l i s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
natürlichอย่างแน่นอน, โดยธรรมชาติ
übernatürliche Kräfte|pl.| อิทธิฤทธิ์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Natur {f}nature [Add to Longdo]
Natur {f}; Beschaffenheit {f} | die menschliche Natur | zurückhaltender Natur seinnature | human nature | to be of a retiring nature [Add to Longdo]
Naturalien {pl}natural produce [Add to Longdo]
Naturalisierung {f}naturalization [Add to Longdo]
Naturalismus {m}naturalism [Add to Longdo]
Naturalist {m} | Naturalisten {pl}naturalist | naturalists [Add to Longdo]
Naturanlagen {pl}mettles [Add to Longdo]
Naturbeobachtung {f}field observation [Add to Longdo]
Naturdenkmal {n}natural monument [Add to Longdo]
Naturdünger {m}natural fertilizer [Add to Longdo]
Naturereignis {n}; Naturerscheinung {f}natural phenomenon [Add to Longdo]
Naturerzeugnis {n}natural product [Add to Longdo]
Naturfaser {f}natural fibre [Add to Longdo]
Naturforscher {m}; Naturforscherin {f}naturalist [Add to Longdo]
Naturfreund {m}nature lover [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あたぼう[, atabou] (adj-na) (sl) (from 当り前、べらぼうめ) (See 当り前・1,べらぼうめ) natural; reasonable; obvious [Add to Longdo]
いい人;好い人[いいひと, iihito] (exp) (1) good-natured person; (n) (2) lover [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
お目出度い(ateji);御目出度い(ateji);お芽出度い(ateji);御芽出度い(ateji);お愛でたい;御愛でたい[おめでたい, omedetai] (n) (1) (uk) (pol) (See めでたい) special; auspicious; happy; (2) naive; innocent; good-natured [Add to Longdo]
とやら[, toyara] (prt) (See やら・2) indicates uncertainty or second hand nature of information quoted [Add to Longdo]
もちのろん[, mochinoron] (adv) (sl) (See 勿論) of course; certainly; naturally [Add to Longdo]
ウイルスシグネチャ[, uirusushigunecha] (n) {comp} virus signature [Add to Longdo]
サイン[, sain] (n,vs) (1) autograph; signature; (2) sign; (n) (3) sine; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博物[bó wù, ㄅㄛˊ ˋ, ] natural science [Add to Longdo]
品性[pǐn xìng, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˋ, ] nature; characteristic; moral character [Add to Longdo]
大自然[dà zì rán, ㄉㄚˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ, ] nature (as in Mother Nature) [Add to Longdo]
天分[tiān fèn, ㄊㄧㄢ ㄈㄣˋ, ] natural gift; talent [Add to Longdo]
天演[tiān yǎn, ㄊㄧㄢ ㄧㄢˇ, ] natural change; evolution (early translation, since replaced by 進化|进化) [Add to Longdo]
天灾[tiān zāi, ㄊㄧㄢ ㄗㄞ, / ] natural disaster [Add to Longdo]
天灾人祸[tiān zāi rén huò, ㄊㄧㄢ ㄗㄞ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] natural and man-made disasters (成语 saw); natural calamities (flood, drought, earthquake) added to human calamity (fire, famine, war, Microsoft software) [Add to Longdo]
天然[tiān rán, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ, ] natural [Add to Longdo]
天然本地[tiān rán běn dì, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄅㄣˇ ㄉㄧˋ, ] natural background [Add to Longdo]
天然毒素[tiān rán dú sù, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄉㄨˊ ㄙㄨˋ, ] natural toxin [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディジタル署名[ディジタルしょめい, deijitaru shomei] digital signature [Add to Longdo]
ナット[なっと, natto] natural unit of information content, nat [Add to Longdo]
自然言語[しぜんげんご, shizengengo] natural language [Add to Longdo]
自然数[しぜんすう, shizensuu] natural number, nonnegative integer [Add to Longdo]
電子署名[でんししょめい, denshishomei] electronic signature [Add to Longdo]
非負整数[ひふせいすう, hifuseisuu] natural number, nonnegative integer [Add to Longdo]
物理[ぶつり, butsuri] the law of nature, physical (a-no) [Add to Longdo]
シグネチャ[しぐねちゃ, shigunecha] signature [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
天災[てんさい, tensai] Naturkatastrophe [Add to Longdo]
天然[てんねん, tennen] Natur- [Add to Longdo]
天然果汁[てんねんかじゅう, tennenkajuu] Naturfruchtsaft [Add to Longdo]
天賦[てんぷ, tenpu] Naturell, Begabung [Add to Longdo]
性分[しょうぶん, shoubun] Natur, Veranlagung [Add to Longdo]
性質[せいしつ, seishitsu] Natur, Anlage [Add to Longdo]
理科[りか, rika] Naturwissenschaft, naturwissentschaftliche_Abteilung [Add to Longdo]
病症[びょうしょう, byoushou] Natur_einer_Krankheit [Add to Longdo]
自然[しぜん, shizen] Natur [Add to Longdo]
自然描写[しぜんびょうしゃ, shizenbyousha] Naturschilderung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 natur
   nature
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 natur
   nature
   character; nature
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Natur [natuːr] (n) , s.(m )
   nature
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top