Search result for

nhl

(47 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nhl-, *nhl*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nhl มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nhl*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now let's say, you do make the NHL...บางทีฉันว่า นายอาจได้ไปเอ็นเอ็ชแอลนะ... Tooth Fairy (2010)
Thinking the NHL is a serious possibility.คิดถึงการไปเล่น NHL ได้เลยนะ Night at the Museum (2006)
One of the top NHL player agents, Bret Thompson.Einer der Top-Spieleragenten der NHL, Brett Thompson. Thin Ice (1988)
Is there anybody at ice level who has the potential to play in the NHL?Brett, ist da unten irgendjemand, der in der NHL spielen könnte, der das Potenzial dazu hätte? Thin Ice (1988)
I've got to go for that NHL contract, MacGyver.Ich muss diesen NHL-Vertrag bekommen, MacGyver. Thin Ice (1988)
Go for the NHL.Versuch es in die NHL zu schaffen. Thin Ice (1988)
Or is Kirby trying to earn his ticket to the NHL by impressing those two Mustang coaches sitting with his dad in the stands?Oder will Kirby sein Ticket für die NHL bekommen, indem er die beiden Trainer der Mustangs beeindruckt, die bei seinem Vater auf der Tribüne sitzen? Thin Ice (1988)
I bust my butt to get you on an NHL team. Now you want to play 20 Questions?Ich reiße mir den Hintern auf, damit du in die NHL kommst, und jetzt stellst du lauter Fragen? Thin Ice (1988)
What national hockey league team won only one game in franchise history?Welche NHL-Mannschaft... gewann nur ein Spiel der Franchise-Geschichte? Kelly Knows Something (1994)
What about the NHL?Und die NHLSlap Shot 2: Breaking the Ice (2002)
- Who was the first brother in the NHL?- Wer war der erste Schwarze in der NHLSlap Shot 2: Breaking the Ice (2002)
I wanna coach in the NHL.Ich will ein Team in der NHL trainieren. Slap Shot 2: Breaking the Ice (2002)
Thinking the NHL is a serious possibility.Ich glaube, du hättest echte Chance, es bis in die NHL zu schaffen. Night at the Museum (2006)
When I was 17, I was an NHL draft pick.Als ich 17 war, wurde ich für die NHL ausgewählt. What Lies Beneath (2007)
Roger Frampton worked for the NHL?Roger Frampton hat für die NHL gearbeitet? The Yanks in the U.K.: Parts 1 and 2 (2008)
Also an accident is still blocking the 2 leR lanes on the M5 atthe Van Nuys exit... I ty to help provide an atmosphere as the women of the house.Aunerdem blockiert ein Unhll immer noch die _ linhen Spuren auf dem M5 an der AushhrtVan Nuys... Als die Frau im Hause versuche ich, für etwas Atmosphäre zu sorgen. 9 to 5: Days in Porn (2008)
My dream was to be in NHL, but just like in football, backup goalies get drafted.Mein Traum ist es, in die NHL zu kommen, aber wie auch im Football, werden auch Ersatztorwarte gekauft. Hockey (2010)
One day, I'm gonna play hockey in the big leagues just like you used to.Irgendwann mal spiele ich in einem NHL-Team Eishockey, so wie Sie früher. Tooth Fairy (2010)
Now let's say you do make the NHL.Nun sagen wir mal, du schaffst es in die NHLTooth Fairy (2010)
You won't but let's say you do.Wohl kaum. Aber tun wir mal so, du kommst direkt nach der Schule in die NHL... doch dann verletzt du dich. Tooth Fairy (2010)
Excited to see you back in the NHL right where you belong.Ist toll, Sie hier zu sehen, wieder in der NHL, wo Sie hingehören. Tooth Fairy (2010)
The NHL's been sniffing around, and being in the hospital is not really helping my marketability.Die NHL schnüffelt herum, und im Krankenhaus zu sein, hilft nicht gerade meiner Marktfähigkeit. Gut Check (2012)
Did a small stint in the NHL.Er hatte einen kleinen Abstecher in der NHLThe Blue Line Job (2012)
Cup of coffee in the NHL -- Yeah, you played for a minute."Cup of Coffee" in der NHL. Ja, Sie hatten eine Minute Spielzeit. The Blue Line Job (2012)
He did a small stint in the NHL.Er hatte einen kleinen Einsatz in der NHLThe Blue Line Job (2012)
It's because the NHL was too small.Weil die NHL zu klein war. The Blue Line Job (2012)
You're obviously not interested in the NHL or you wouldn't be here.Sie sind offenbar nicht an der NHL interessiert, oder Sie wären nicht hier. The Blue Line Job (2012)
The capitals are in L.A., start soon.geht gleich los. - Verfolgst du die NHLPilot (2013)
Two-time M.V.P. and current centerfold for the N.H.L. calendar.Er wurde zweimal zum besten Spieler gewählt und aktueller Centerfold für den NHL-Kalender. All's Flair in Love and War (2013)
Is Slava Fetisov coming to the NHL?Kommt Slawa Fetissow zur NHLRed Army (2014)
We think that they will raise the level of excellence in the entire National Hockey League.Sie werden die NHL zu neuen Spitzenleistungen führen. Red Army (2014)
And then they realized, "My God. "Look what these teams and the players have in the NHL and the money they get,Dann sahen sie, was für ein Leben die Spieler der NHL führten: Red Army (2014)
"Slava, if you do good in Calgary, in the Olympics, you win the gold medal, "you're gonna be the first Soviet player who go play in National Hockey League.""Slawa, wenn du in Calgary gut spielst und olympisches Gold gewinnst, wirst du als erster sowjetischer Spieler zur NHL gehen." Red Army (2014)
"And we promise you after the game against New Jersey, "you're going to finish the season in the NHL."Wir versprechen, dass du die Saison nach diesem Spiel in der NHL beenden kannst." Red Army (2014)
Slava Fetisov wants to be here, and he wants to play in the National Hockey League.Slawa Fetissow möchte gerne in der NHL spielen. Red Army (2014)
I asked Mogilny if he would consider playing in the National Hockey League.Ich fragte Mogilny, ob er gerne in der NHL spielen würde. Red Army (2014)
Then would you come and play in the NHL?Würden Sie dann in der NHL spielen? Red Army (2014)
Authorities in Soviet sports and hockey authorities, they realized that it's much better for themselves, for the system, to allow the players to go to the NHL without the opportunity to escape, just because it's damaged the image of the country.Die Sport- und Eishockeyfunktionäre erkannten, dass es ihnen und dem System zugutekommt, wenn ihre Spieler zur NHL wechseln dürfen. Denn die illegalen Überläufer schädigten das Ansehen des Landes. Red Army (2014)
The NHL is paying the Soviet Union to allow Igor and other Soviet veterans to play here.Die NHL bezahlt die Sowjetunion, damit er und andere Sowjets hier spielen dürfen. Red Army (2014)
It didn't work out for me, staying in the NHL.Die NHL war einfach nicht das Richtige für mich. Red Army (2014)
- You just wrapped up the NHL negotiations there, right?Hatten Sie die Tarifgespräche mit der NHLStern Papa (2015)
She is gonna be a hockey player in the NHL.Sie wird Hockeyspielerin in der NHLThe Movie in the Making (2016)
- The NHL would. - Like to offer you...- Die NHL möchte dir etwas anbieten... Kiss and Cry (2017)
Every scout in the NHL is out there tonight with contracts in their pocket, and they're lookin' for talent, for winners!Alle Talentscouts der NHL sind da, mit Verträgen in der Tasche! Und sie suchen nach Talenten, Siegertypen! Slap Shot (1977)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gewönhlichundistinguished [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top