Search result for

multi

(172 entries)
(0.0312 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -multi-, *multi*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
multisesion (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) PoPKaYaBaZa

English-Thai: Longdo Dictionary
multi-functional(adj) อเนกประสงค์
multilateral(adj) พหุภาคี เช่น The Multilateral Initiative on Malaria (MIM) is an international collaboration and co-operation in scientific research against malaria.
lowest common multiple(n) คูณร่วมน้อย (ค.ร.น.), S. least common multiple, smallest common multiple, lcm

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
multi[PRF] มาก, See also: หลาย
multi[PRF] มาก, See also: หลาย
multifid[ADJ] ซึ่งแยกเป็นหลายส่วน
multiple[ADJ] หลายอย่าง, See also: มากมาย, หลายประการ, หลายเท่า, เป็นทวีคูณ, Syn. complicated, many, manifold, multiplex, Ant. simple, united
multiple[N] ผลคูณ, See also: จำนวนทวีคูณ, จำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่าตัว, Syn. duplicated
multiply[VT] คูณ
multiply[VT] เพิ่มจำนวน, See also: เพิ่มขึ้น, ทวีคูณ, ทับทวี, เพิ่มพูน, Syn. manifold
multiply[ADV] อย่างมากมาย, See also: อย่างเพิ่มขึ้นหลายเท่า, หลายครั้ง, Syn. manifoldly
multifold[ADJ] มากมาย, See also: หลากหลาย, Syn. many, multiple
multiform[ADJ] หลากหลายรูปทรง, Syn. various, many-shaped

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
multi-Pref. มาก,หลาย,นัก,หลายเท่า,มากกว่าสอง
multicolor(มัล'ทิคัลเลอะ) n. การจัดเป็นหลายสี,สิ่งหรือแบบที่มีหลายสี. adj. หลายสี
multicolour(มัล'ทิคัลเลอะ) n. การจัดเป็นหลายสี,สิ่งหรือแบบที่มีหลายสี. adj. หลายสี
multidisciplinary(มัลทิดิส'ซะพลินนะรี) adj. ซึ่งประกอบด้วยหลายสาขาวิชา
multifarious(มัลทิแฟ'เรียส) adj. หลากหลาย,นัก,ต่าง ๆ นา นา., See also: multifariousness n., Syn. diversified
multifinderมัลติไฟน์เดอร์หมายถึง ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ (operating system) ของเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอชในการเข้าสู่แฟ้มข้อมูล
multifold(มัล'ทิโฟลดฺ) adj. หลายเท่า
multilateral(มัลทิแลท'เทอเริล) adj. หลายด้าน,หลายฝ่าย
multilingual(มัลทิลิง'กวล) adj. ซึ่งพอได้หลายภาษา
multimedia(มัลทิ'มีเดีย) n. หลายสื่อ, สื่อรวมของเสียง กราฟฟิกส์ และ วีดีโอ

English-Thai: Nontri Dictionary
multifarious(adj) หลายอย่าง,หลายประการ,ต่างๆนานา,มากมาย
multifold(adj) หลายเท่า
multiform(adj) มีหลายชนิด,หลายแบบ
multiple(adj) หลายอย่าง,หลายเท่า,ควบ,หลายฝ่าย,ซ้อน
multiple(n) ผลคูณ
multiplication(n) การคูณ,การเพิ่มจำนวน,การทวีคูณ
multiplicity(n) จำนวนหลายอย่าง,ความมากมาย,ความซับซ้อน
multiplier(n) ตัวคูณ
multiply(vt) คูณ,ทับทวี,ทับถม,เพิ่มจำนวน,ทวีคูณ
multitude(n) จำนวนมาก,กลุ่ม,ฝูง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
multi-; pluri-; poly-หลาย, มาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multi-flame cutting nozzle; multi-preheat cutting nozzleหัวตัดหลายรู [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
multi-infectionการติดเชื้อหลายชนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multi-national stateประเทศหลายชนชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
multi-national stateประเทศหลายชนชาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
multi-party systemระบบหลายพรรค, ระบบพหุพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
multi-power weldingการเชื่อมรวมพลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
multi-preheat cutting nozzle; multi-flame cutting nozzleหัวตัดหลายรู [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
multi-pressure cycleรอบความดันหลายระดับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
multi-stage regulatorตัวคุมค่าหลายระดับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Multi Channel Automatesเครื่องมืออัตโนมัติที่วัดระดับสารเคมีได้พร้อมกัน [การแพทย์]
Multi-Compartment Modelsแบบหลายห้อง [การแพทย์]
Multi-Disciplinary Subjectsพหุวิทยาการ [การแพทย์]
Multi-Handicappedเด็กพิการซ้ำซ้อน [การแพทย์]
Multi-Polarมหาอำนาจหลายขั้ว [การทูต]
multi-purpose reservoirmulti-purpose reservoir, อ่างเก็บน้ำเอนกประสงค์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
multi-stage samplingการเลือกตัวอย่างแบบกำหนดโควตา, การเลือกตัวอย่างแบบกำหนดโควตาเหมาะที่จะใช้กับการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มที่ไม่มีกรอบตัวอย่าง หรือมีกรอบตัวอย่างที่ไม่สมบูรณ์ โดยการกำหนดคุณสมบัติของตัวอย่างตามลักษณะของตัวอย่างที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ทำการสำรวจ เช่น คุณสมบัติขอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
multi-way tableตารางหลายทาง, ตารางข้อมูลสถิติที่มีการจำแนกรายการบนหัวเรื่อง หรือตัวขั้วให้ย่อยลงไปอีกจากตารางสองทาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Multicasting (Computer networks)การแพร่สัญญาณเฉพาะกลุ่ม (เครือข่ายคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Multicasting (Computer networks)การแพร่สัญญาณเฉพาะกลุ่ม (เครือข่ายคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
multilateral agreement[มัล-ติ-แล-เทอ-ราล อะ-กรี-เมนท] (n ) ข้อตกลงระหว่างหลายประเทศ (wikipedia.org)
multinational (adj ) พหุชาติ
multinational corporation (n ) บรรษัทข้ามชาติ
multipath[มัลติพาร์ท] (vt) ค่าที่สัญญาณดาวเทียมดวงเดียวแต่สะท้อนคลื่นมามากกว่า 1 ทิศทาง
multiple choice examination (n) ข้อสอบปรนัย
See also: R. write-up examination
multiple sclerosis (n) โรคปลอกหุ้มเส้นประสาทอักเสบ
See also: S. M.S.,
multivariate (adj ) หลายตัวแปร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Captain, I'm getting multiple flat lines across the board. Good God, they're being slaughtered.กัปตันค่ะ สัญญาณชีวิตหายไปเป็นจำนวนมากค่ะ พระเจ้า พวกเขาถูกฆ่า Dead Space: Downfall (2008)
Multiple blood clots would tie together bowel ischemia, lungs, and the liver.เลือดติดขัด มัดทุกอย่างไว้ด้วยกัน ทั้งหลอดเลือดหัวใจตีบ ปอด และ ตับ Birthmarks (2008)
Unless it's a multiple cyst, with connections to other organs...ไม่มีประโยชน์ซีสแบบผสมเกี่ยวข้องกับระบบอื่น Birthmarks (2008)
Chest CT confirmed multiple lung cysts, one of which burst during the treadmill test.เชสทำ ซี.ที.ยืนยัน ซีสจำนวนหนึ่งที่ปอด หนึ่งในนั้นแตก ระหว่างทดสอบในเครื่องปั่น Lucky Thirteen (2008)
Your multimedia system is loading.ระบบ multimedia ของท่านกำลังโหลด Babylon A.D. (2008)
Multiple casualties, I repeat, multiple casualties.มีคนบาดเจ็บเยอะ,ขอย้ำ มีคนบาดเจ็บเยอะ Vantage Point (2008)
Printer, fax, high-speed Internet, computers, e-mail, telephone, cell phone... multimessengers, it's horse-shit.ปริ๊นเตอร์,แฟกซ์,อินเตอร์เนท คอมพิวเตอร์,อีเมลล์,โทรศัพท์มือถือ... เครื่องส่งข้อความ,เหลวไหลสิ้นดี Passengers (2008)
Together now we multiplyพร้อมเพรียงกัน แล้วเราก็คูณกัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Somehow the logging rights went to a multinational corporation, that cut down the forestsSomehow addressing a coporacion multinational, which cuts the trees. Quantum of Solace (2008)
Smart bomb with multiple, low-yield warheads.ระเบิดฉลาด กับ จรวดหลายหัวรบ WarGames: The Dead Code (2008)
Multiplication table 10x in its totality delivered to me tomorrow morning.ตารางสูตรคุณแม่สิบทั้งหมด เอามาส่งให้ฉันตอนเช้าพรุ่งนี้ Doubt (2008)
Bones: Made of casein multi alloy from Jupiter.กระดูกของฉัน สร้างจาก เคซิน มัลติ อัลลอยน์ จากดาวพฤหัส Cyborg Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
multi3 multiplied by 5 is 15.
multiDon't multi-post, arsehole.
multiFor my multi-talented sister, able do anything with ease, it seems that my commonplace self is something whose existence she finds very hard to forgive.
multiFour multiplied by two is eight.
multiHe owns several hotels. In a word he is a multimillionaire.
multiIt's a troll trying for click-throughs. It's being multiposted in English-related communities all over the place.
multiIt's difficult to standardize language for a multi-ethnic nation.
multiJapanese can not go about his forgetting that America is a multiracial nation.
multiMultilateral trade negotiations ran aground over import quotas.
multiMy robot's name is Multi.
multiThe children are learning the multiplication tables by heart.
multiThe command of communication skills in multiple languages is essential to any company providing goods and services on the world market.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อเนกประสงค์[ADJ] multi-purpose, Syn. สารพัดประโยชน์, Example: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯมีวัตถุประสงค์ที่จะทำเขื่อนนี้เป็นเขื่อนอเนกประสงค์คือนอกจากประโยชน์เรื่องการชลประทานแล้วยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ได้ด้วย, Thai definition: ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง แล้วแต่ความต้องการ
บรรษัทข้ามชาติ[N] multi-national corporation, Example: ธุรกิจหลายประเภทถูกครอบครองโดยบรรษัทข้ามชาติ, Thai definition: บริษัทที่ไปลงทุนจดทะเบียนดำเนินกิจการในประเทศอื่น
อเนก[ADJ] multi-, Syn. มาก, หลาย, มากมาย, Example: ไม่มีใครปฏิเสธคุณค่าของแพทย์แผนไทย ซึ่งอยู่ในฐานะยาอเนกประโยชน์ที่สามารถเยียวยามนุษย์ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คำนูณ[V] multiply, Syn. คูณ, ทบ, Example: พ่อค้าวาณิชย์ก็คำนูณพูนเพิ่มทรัพย์, Thai definition: ทำให้มากขึ้นตามส่วน
มวลชน[N] masses, See also: multitude, Example: ปราการอันแข็งแรงของศาสนาฮินดูอยู่ที่มวลชนซึ่งเป็นคฤหัสถ์
คูณ[V] multiply, Ant. หาร, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยบวก ลบ คูณ หรือหารเลขทำให้เราคิดเลขได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องมาก, Thai definition: เพิ่มจำนวนเท่าตัวตามหน่วยที่ต้องการ
พหุคูณ[ADJ] multiple, See also: manifold, Syn. หลายเท่า, หลายทบ, Example: โปรแกรมบทเรียน CAI คงจะมีความซับซ้อนขึ้นเป็นพหุคูณ
พหุภาคี[ADJ] multilateral, Example: ในปี 1948 สหรัฐอเมริกาได้ทำการเจรจาพหุภาคีกับประเทศต่างๆ ในยุโรปตะวันตก ภายใต้แผนการมาร์แชลล์, Thai definition: สนธิสัญญาที่มีคู่สัญญาหลายฝ่าย
พืชชั้นสูง[N] multi-cellular plant, See also: angiosperm, Syn. พืชหลายเซลล์, Example: สัตว์มีกระดูกสันหลังและพืชชั้นสูงเพิ่งจะกำเนิดขึ้นมาเมื่อสี่ร้อยล้านปีที่แล้วนี่เอง, Count unit: ชนิด, ต้น, Thai definition: พืชที่มีหลายเซลล์ แต่ละเซลล์ทำหน้าที่ต่างกันและต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ได้แก่ ไม้ดอกและไม้ผล
แพร่พันธุ์[V] breed, See also: multiply, propagate, Example: เพลี้ยสามารถแพร่พันธุ์ได้ทุก 5 ชั่วโมง จึงสามารถสร้างภูมิต้านทานต่อยาฆ่าแมลงได้ภายในชั่วฤดูเดียว, Thai definition: ขยายพันธุ์ออกไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเนก[pref.] (anēk-) EN: multi- (pref.) ; many ; plural   FR: multi- (préf.)
อเนกประสงค์[X] (anēkprasong) EN: multi-purpose ; all-purpose   
แบบหลายมิติ[adj.] (baēp lāi miti) EN: multidimensional   FR: multidimensionnel
บรรษัทข้ามชาติ[n. exp.] (bansat khāmchāt) EN: multi-national corporation   FR: société multinationale [f] ; multinationale [f]
บริษัทข้ามชาติ[n. exp.] (børisat khāmchāt) EN: multinational company ; multinational corporation ; multinational concern (MNC)   FR: société multinationale [f]
บริษัทนานาชาติ[n. exp.] (børisat nānāchāt) EN: multinational corporation   
บริษัทใหญ่[n. exp.] (børisat yai) EN: multinational company   
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people   FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes (humaines) [fpl]
การคูณ[n.] (kānkhūn) EN: multiplication   FR: multiplication [f]
การคูณด้วย …[n. exp.] (kānkhūn dūay …) FR: multiplication par … [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MULTI    M AH1 L T IY0
MULTIPLE    M AH1 L T AH0 P AH0 L
MULTIPLY    M AH1 L T AH0 P L AY2
MULTIPLEX    M AH1 L T IY0 P L EH2 K S
MULTIPART    M AH1 L T IY0 P AA2 R T
MULTIPLES    M AH1 L T AH0 P AH0 L Z
MULTIMATE    M AH1 L T IY0 M EY2 T
MULTIBANK    M AH1 L T IY0 B AE2 NG K
MULTILINE    M AH1 L T IY0 L AY2 N
MULTIYEAR    M AH1 L T IY0 Y IY1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
multi-    (j) - (m uh1 l t i -)
multiple    (n) (m uh1 l t i p l)
multiply    (v) (m uh1 l t i p l ai)
multiform    (j) (m uh1 l t i f oo m)
multiples    (n) (m uh1 l t i p l z)
multiplex    (j) (m uh1 l t i p l e k s)
multitude    (n) (m uh1 l t i t y uu d)
multiplied    (v) (m uh1 l t i p l ai d)
multiplies    (v) (m uh1 l t i p l ai z)
multitudes    (n) (m uh1 l t i t y uu d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Großbaustein {m}; Mehrfachchip {m}multi chip [Add to Longdo]
Kombinationsglied {n}multi function unit [Add to Longdo]
Mehradressrechner {m}multi address computer [Add to Longdo]
Mehrbenutzerrechner {m}multi user computer [Add to Longdo]
Mehrfachadressierung {f}multi addressing [Add to Longdo]
Mehrfachzugriff {m}multi access [Add to Longdo]
Mehrphasenstrom {m}multi phase current [Add to Longdo]
Mehrplatzsystem {n}multi position system [Add to Longdo]
Mehrplatzsystem {n}multi station system [Add to Longdo]
Mehrweg...multi way [Add to Longdo]
Multiagentensystem {n}multiagent system [Add to Longdo]
Multicast; Gruppenruf {m}multicast [Add to Longdo]
Multicast-Adresse {f}; Gruppenadresse {f}multicast address [Add to Longdo]
Multicolor...multicolor [Add to Longdo]
Multifrequenz {f}multifrequency [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
お重;御重[おじゅう, ojuu] (n) (See 重箱) multi-tiered food box [Add to Longdo]
たり(P);だり[, tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) [Add to Longdo]
と同時に[とどうじに, todoujini] (exp) at the same time as; while; as well as (multiple roles) [Add to Longdo]
どさどさ[, dosadosa] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See ドサ) throwing down multiple objects in succession; (2) at once in great numbers [Add to Longdo]
アナログ掛算器[アナログかけざんき, anarogu kakezanki] (n) {comp} analog multiplier [Add to Longdo]
アナログ乗算器[アナログじょうざんき, anarogu jouzanki] (n) {comp} analog multiplier [Add to Longdo]
イデアル[, idearu] (n,adj-no) (1) ideal; (2) {math} ideal in a ring (i.e. subset of a ring closed under addition and multiplication by elements of the ambient ring) [Add to Longdo]
イロチ買い;色チ買い;色ち買い[いろちがい(色チ買い;色ち買い);イロチがい(イロチ買い), irochigai ( shoku chi kai ; shoku chi kai ); irochi gai ( irochi kai )] (n,vs) (sl) (See イロチ) buying the same item multiple times, each one being a different color (colour) [Add to Longdo]
インテリジェントマルチプレクサ[, interijientomaruchipurekusa] (n) {comp} intelligent mux; intelligent multiplexer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘数[chéng shù, ㄔㄥˊ ㄕㄨˋ, / ] multiplier [Add to Longdo]
乘法[chéng fǎ, ㄔㄥˊ ㄈㄚˇ, ] multiplication [Add to Longdo]
乘法表[chéng fǎ biǎo, ㄔㄥˊ ㄈㄚˇ ㄅㄧㄠˇ, ] multiplication table [Add to Longdo]
乘法逆[chéng fǎ nì, ㄔㄥˊ ㄈㄚˇ ㄋㄧˋ, ] multiplicative inverse (math.) [Add to Longdo]
乘号[chéng hào, ㄔㄥˊ ㄏㄠˋ, / ] multiplication sign; times x [Add to Longdo]
九九乘法表[jiǔ jiǔ chéng fǎ biǎo, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄡˇ ㄔㄥˊ ㄈㄚˇ ㄅㄧㄠˇ, ] multiplication table [Add to Longdo]
五颜六色[wǔ yán liù sè, ˇ ㄧㄢˊ ㄌㄧㄡˋ ㄙㄜˋ, / ] multi-colored; every color under the sun [Add to Longdo]
人山人海[rén shān rén hǎi, ㄖㄣˊ ㄕㄢ ㄖㄣˊ ㄏㄞˇ, ] multitude; vast crowd [Add to Longdo]
[pī, ㄆㄧ, ] multitudinous; powerful [Add to Longdo]
倍增器[bèi zēng qì, ㄅㄟˋ ㄗㄥ ㄑㄧˋ, ] multiplier [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ掛算器[アナログかけざんき, anarogu kakezanki] analog multiplier [Add to Longdo]
アナログ乗算器[アナログじょうざんき, anarogu jouzanki] analog multiplier [Add to Longdo]
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
データマルチプレクサ[でーたまるちぷれくさ, de-tamaruchipurekusa] data multiplexer [Add to Longdo]
データ多重変換装置[データたじゅうへんかんそうち, de-ta tajuuhenkansouchi] data multiplexer [Add to Longdo]
デマルチプレクサ[でまるちぷれくさ, demaruchipurekusa] demultiplexer [Add to Longdo]
デマルチプレクス[でまるちぷれくす, demaruchipurekusu] demultiplexing [Add to Longdo]
プリエンプティブ式のマルチタスキング[プリエンプティブしきのマルチタスキング, purienputeibu shikino maruchitasukingu] preemptive multitasking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Many \Ma"ny\, a. & pron.
 
   Note: [It has no variation to express degrees of comparison;
      more and most, which are used for the comparative and
      superlative degrees, are from a different root.] [OE.
      mani, moni, AS. manig, m[ae]nig, monig; akin to D.
      menig, OS. & OHG. manag, G. manch, Dan. mange, Sw.
      m[*a]nge, Goth. manags, OSlav. mnog', Russ. mnogii; cf.
      Icel. margr, Prov. E. mort. [root]103.]
   Consisting of a great number; numerous; not few.
   [1913 Webster]
 
      Thou shalt be a father of many nations. --Gen. xvii.
                          4.
   [1913 Webster]
 
      Not many wise men after the flesh, not many mighty, not
      many noble, are called.         --1 Cor. i.
                          26.
   [1913 Webster]
 
   Note: Many is freely prefixed to participles, forming
      compounds which need no special explanation; as,
      many-angled, many-celled, many-eyed, many-footed,
      many-handed, many-leaved, many-lettered, many-named,
      many-peopled, many-petaled, many-seeded, many-syllabled
      (polysyllabic), many-tongued, many-voiced, many-wived,
      and the like. In such usage it is equivalent to
      {multi}. Comparison is often expressed by many with as
      or so. "As many as were willing hearted . . . brought
      bracelets." --Exod. xxxv. 22. "So many laws argue so
      many sins." --Milton. Many stands with a singular
      substantive with a or an.
      [1913 Webster]
 
   {Many a}, a large number taken distributively; each one of
    many. "For thy sake have I shed many a tear." --Shak.
    "Full many a gem of purest ray serene." --Gray.
 
   {Many one}, many a one; many persons. --Bk. of Com. Prayer.
 
   {The many}, the majority; -- opposed to {the few}. See
    {Many}, n.
 
   {Too many}, too numerous; hence, too powerful; as, they are
    too many for us. --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Numerous; multiplied; frequent; manifold; various;
     divers; sundry.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Multi- \Mul"ti-\, Mult- \Mult-\ [L. multus much.]
   A prefix signifying much or many; several; more than one; as,
   multiaxial, multocular.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top