Search result for

motiv

(127 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -motiv-, *motiv*
English-Thai: Longdo Dictionary
automotive engineering(n) วิศวกรรมยานยนต์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
motive[N] แรงจูงใจ, See also: เหตุจูงใจ, แรงกระตุ้น, Syn. motivation
motive[N] จุดมุ่งหมาย, See also: เป้าหมาย, วัตถุประสงค์, Syn. aim, goal, purpose
motive[ADJ] ซึ่งกระตุ้น, See also: ทำให้เคลื่อนไหว, Syn. active, dynamic, Ant. immobile, unmoving
motivate[VT] กระตุ้น, See also: ให้แรงบันดาลใจ, ดลใจ, จูงใจ, เป็นแรงกระตุ้น, Syn. stimulate, induce, move, provoke, prompt, cause, Ant. soothe, discourage
motivated[ADJ] ซึ่งมีแรงบันดาลใจ, See also: ซึ่งกระตุ้น, ซึ่งผลักดัน, Syn. driven, influenced
motivator[N] ผู้เป็นแรงจูงใจ
motivation[N] แรงบันดาลใจ, See also: แรงจูงใจ, Syn. motive, driving force
motivation[N] แรงจูงใจ, See also: แรงกระตุ้น, แรงบันดาลใจ, Syn. motive, drive
motivation[N] การให้แรงจูงใจ, See also: การให้แรงบันดาลใจ, การกระตุ้น
motivative[ADJ] ซึ่งเป็นแรงจูงใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
motivate(โม'ทะเวท) vt. กระตุ้น,ดลใจ
motivation(โมทะเว'เชิน) n. การกระตุ้น,เหตุจูงใจ,สิ่งกระตุ้น,สิ่งดลใจ,แรงดลใจ
motive(โม'ทิฟว) n. แรงดลใจ. adj. เป็นการกระตุ้น,เป็นสิ่งดลใจ. vt. กระตุ้น,ดลใจ.
automotive(ออโทโม'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับรถยนต์, อัตโนมัติ, เคลื่อนไหวไปด้วยเครื่องจักร
electromotiveadj.ซึ่งทำให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนไปตามตัวนำ,
locomotive(โลคะโม'ทิฟว) n. หัวรถจักร,หัวรถไฟ,การส่งเสียงเชียร์หมู่จากจังหวะช้าที่ค่อย ๆ เร็วขึ้น adj. ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกลไก หรืออำนาจของมันเอง,เกี่ยวกับหัวรถจักร., See also: locomotivity n. ดูlocomotive

English-Thai: Nontri Dictionary
motivate(vt) ทำให้เคลื่อนที่,เป็นสาเหตุ,ดลใจ,กระตุ้น
motive(adj) ซึ่งทำให้เคลื่อนไหว,หมุน,เป็นการกระตุ้น
motive(n) สาเหตุ,ใจความสำคัญ,เหตุผล,แรงดลใจ,เป้าหมาย,เจตนา
automotive(adj) เกี่ยวกับรถยนต์,อัตโนมัติ
electromotive(adj) เกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของกระแสไฟฟ้า,ที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า
locomotive(adj) เกี่ยวกับการเคลื่อนที่,เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
locomotive(n) หัวรถจักร,หัวรถไฟ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
motivationแรงจูงใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
motivationการจูงใจ, แรงจูงใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
motivationการจูงใจ, แรงจูงใจ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
motivationการจูงใจ, แรงจูงใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
motivation๑. การจูงใจ๒. แรงจูงใจ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
motivatorผู้จูงใจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
motiveเหตุจูงใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
motiveเหตุจูงใจ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
motiveเหตุจูงใจ (ก. อาญา) [ดู inducement ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Motivatingการจูงใจผู้ร่วมงาน [การแพทย์]
Motivationแรงผลักดัน, แรงจูงใจ, เหตุจูงใจ, การจูงใจ, แรงผลักดันตามประสบการณ์แรงผลักดัน, แรงดลใจ, การตั้งใจ, การกระตุ้นและยั่วยุ, [การแพทย์]
Motivation (Psychology)แรงจูงใจ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Motivation Driveแรงผลักดัน [การแพทย์]
Motivation for Achievementความจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ [การแพทย์]
Motivation in educationแรงจูงใจในการศึกษา [TU Subject Heading]
Motivation research (Marketing)การวิจัยแรงจูงใจ (การตลาด) [TU Subject Heading]
Motivation, Extrinsicการจูงใจภายนอก [การแพทย์]
Motivation, Humanแรงจูงใจในมนุษย์ [การแพทย์]
Motivation, Intrinsicการจูงใจภายใน, การจูงใจจากภายใน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Motive. Ah.อา A Deadly Affair (2010)
You used me. My motives were clear.คุณหลอกใช้ฉัน เจตนาชัดเจน Lucky Thirteen (2008)
You might've figured out my motives faster if you had bothered to ask my name.คุณด่วนสรุปเรื่องฉันเร็วไป ทั้งๆที่คุณยังไม่ถามชื่อฉันด้วยซ้ำ Lucky Thirteen (2008)
And that scares you because your motives aren't medical.และนั่นทำให้คุณกลัว เพราะอารมณ์คุณ ไม่ใช่ทางการแพทย์ Joy (2008)
And I'm wondering if one of them knew the victim,had a motive to kill her.ฉันเดาว่าถ้าใครคนนึงรู้จักผู้ตาย อาจมีแรงจูงใจที่จะฆ่าเธอ And How Does That Make You Kill? (2008)
That sounds like hundreds of motives.ฟังดูเหมือนแรงจูงใจเป็นร้อยๆ And How Does That Make You Kill? (2008)
He lacks motivation- like his mother-ลูกขาดแรงกระตุ้นเหมือนเธอเลย Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I can only guess at your motives, My Lady.ข้าทำได้แค่เดาวัตถุประสงค์ของท่าน ท่านหญิง To Kill the King (2008)
For motivated people with abilities that fit our needs.สำหรับคนที่กระตือรือร้น ที่มีความสามารถพิเศษที่เราต้องการ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Someone had the motive...คนที่มีแรงจูงใจ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Sergeant, what we need is something that will motivate the robbers to go on air,จ่า เราจำเป็นต้องทำอะไรซักอย่าง ที่จะกระตุ้นให้พวกโจรพูดทางวิทยุ... แล้ว The Bank Job (2008)
What is your motivation for this?What is your motivation for this? Quantum of Solace (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
motivAll right! Everybody around me is so encouraging I'm getting a rush of motivation.
motivBomb-making criminals frequently have the motive of wanting public attention.
motivCatherine had an ulterior motive when she urged her father to buy a new car; she hoped that she would be able to drive it herself.
motivDue to ill-health of the web-manager, loss of motivation and other circumstances I have decided that it is not possible to continue.
motivHe lacks motivation.
motivI do not know what motivated me to come here.
motivI impeached his motives.
motivIn religion there are the two great motives of fear and love.
motivIt is not possible to do if there is not every motivation.
motivI was distrustful of his motives.
motivJealousy was the motive for the murder.
motivNobody likes to have his true motive doubted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งเร้า[N] motivation, See also: stimulation, urge, drive, impulsion, Syn. สิ่งกระตุ้น
แรงจูงใจ[N] motivation, Syn. สิ่งจูงใจ, แรงกระตุ้น, Example: วิทยากรแนะนำให้สร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นภายในองค์กรก่อนสิ่งอื่นใด, Thai definition: สิ่งที่เป็นเหตุกระตุ้นให้เกิดการกระทำ
แรงกระตุ้น[N] motivation, See also: incitement, Syn. แรงผลักดัน, แรงดัน, แรงหนุน
มูลเหตุจูงใจ[N] motivation, See also: motive, Syn. แรงจูงใจ, Example: เรื่องของมูลเหตุจูงใจช่วยอธิบายได้ว่าทำไมบางคนคนจึงต้องทำอย่างนั้น หรือทำอย่างนี้
แดดาล[V] inspire, See also: motivate, cause, Syn. ถึงใจ, ดลใจ, เกิดขึ้นในใจ
ดลใจ[V] inspire, See also: motivate, cause, influence, spur, Syn. บันดาลใจ, จุดประกาย, ดลบันดาล, Example: คำพูดของคุณครูดลใจลูกศิษย์ให้ประพฤติตนเป็นคนดีตลอดเวลา, Thai definition: มีเหตุอันไม่ปรากฏจูงใจให้คิดหรือให้ทำ เช่น เทวดาดลใจ กุศลดลใจ มารดลใจ
เหตุจูงใจ[N] motive, Syn. สิ่งจูงใจ, มูลเหตุจูงใจ, Example: มีเหตุจูงใจบางอย่างเกิดขึ้นทำให้เขาตัดสินใจแบบนั้น, Thai definition: สิ่งที่ชักนำไปหรือพาไปเป็นต้นเหตุให้ทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างซ่อมรถ[n.] (chang sǿm rot) EN: motor car mechanic ; motor vehicle mechanic ; automotive mechanic   FR: mécanicien automobile [m] ; mécano [m]
ดลใจ[v.] (donjai) EN: inspire ; motivate ; cause ; influence ; spur   FR: inspirer ; susciter ; motiver
เหตุ[n.] (hēt) EN: cause ; reason ; motive ; hitch ; origin ; source   FR: raison [f] ; motif [m] ; cause [f] ; origine [f]
หัวรถ[n.] (hūarot) EN: railhead ; locomotive   FR: locomotive [f]
เจตนา[n.] (jēttanā) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective   FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
จิตวิทยาการจูงใจ[n. exp.] (jittawitthayā kān jūngjai) EN: psychology of motivation   FR: psychologie de la motivation [f]
การจูงใจ[n.] (kān jūngjai) EN: motivation ; persuasion   FR: motivation [f]
การจูงใจในการทำงาน[n. exp.] (kān jūngjai nai kān thamngān) FR: motivation au travail [f]
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse   FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter
ลับลมคมใน[n.] (laplomkhomnai) EN: secret motive   

CMU English Pronouncing Dictionary
MOTIVE    M OW1 T IH0 V
MOTIVES    M OW1 T IH0 V Z
MOTIVATE    M OW1 T AH0 V EY2 T
MOTIVATES    M OW1 T AH0 V EY2 T S
MOTIVATOR    M OW1 T AH0 V EY0 T ER0
MOTIVATED    M OW1 T AH0 V EY2 T AH0 D
MOTIVATING    M OW1 T AH0 V EY2 T IH0 NG
MOTIVATION    M OW2 T AH0 V EY1 SH AH0 N
MOTIVATIONS    M OW2 T AH0 V EY1 SH AH0 N Z
MOTIVATIONAL    M OW2 T AH0 V EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
motive    (n) (m ou1 t i v)
motives    (n) (m ou1 t i v z)
motivate    (v) (m ou1 t i v ei t)
motivated    (v) (m ou1 t i v ei t i d)
motivates    (v) (m ou1 t i v ei t s)
motivating    (v) (m ou1 t i v ei t i ng)
motivation    (n) (m ou2 t i v ei1 sh @ n)
motiveless    (j) (m ou1 t i v l @ s)
motivations    (n) (m ou2 t i v ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Motiv {n}motif [Add to Longdo]
Motiv {n}motive [Add to Longdo]
Motivation {f}; Motivierung {f} | Motivationen {pl}; Motivierungen {pl}motivation | motivations [Add to Longdo]
Motivationsschub {m}a shot in the arm [Add to Longdo]
motivieren | motivierend | motiviert | motiviert | motivierteto motivate | motivating | motived | motivates | motivated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SL[エスエル, esueru] (n) steam locomotive [Add to Longdo]
きかっけ[, kikakke] (n) (variant form of 切っ掛け) (See きっかけ) chance; start; cue; excuse; motive; impetus; occasion [Add to Longdo]
ずくが無い[ずくがない, zukuganai] (n) (uk) unmotivated; unenthusiastic [Add to Longdo]
やる気;遣る気[やるき, yaruki] (n) willingness (e.g. to do something); eagerness; motivation; inspiration; determination; high aspirations [Add to Longdo]
やる気十分;遣る気十分;やる気充分;遣る気充分[やるきじゅうぶん, yarukijuubun] (exp) sufficiently motivated (to do something) [Add to Longdo]
やる気満々[やるきまんまん, yarukimanman] (adj-no) totally willing; fully motivated [Add to Longdo]
アッシー[, asshi-] (n) (1) (abbr) (automotive) assembly; (2) (sl) (from 足) man who drives a woman around for free; man used by a woman for his car [Add to Longdo]
オートモーチブ[, o-tomo-chibu] (adj-f) automotive [Add to Longdo]
カーエレ[, ka-ere] (n) (abbr) (See カーエレクトロニクス) automotive electronics [Add to Longdo]
カーエレクトロニクス[, ka-erekutoronikusu] (n) automotive electronics (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
用心[yòng xīn, ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, ] motive; intention; diligently; attentively, #5,234 [Add to Longdo]
动机[dòng jī, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, / ] motive; motivation; intention, #6,403 [Add to Longdo]
动因[dòng yīn, ㄉㄨㄥˋ , / ] motivation; moving force; underlying force; agent, #26,866 [Add to Longdo]
原动力[yuán dòng lì, ㄩㄢˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] motive force; prime mover; first cause; agent, #32,730 [Add to Longdo]
牵引力[qiān yǐn lì, ㄑㄧㄢ ˇ ㄌㄧˋ, / ] motive force; traction, #47,606 [Add to Longdo]
拖动力[tuō dōng lì, ㄊㄨㄛ ㄉㄨㄥ ㄌㄧˋ, / ] motive force; traction [Add to Longdo]
发动力[fā dòng lì, ㄈㄚ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] motive power [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  motiv
     account; motive; reason
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Motiv [moːtiːf] (n) , s.(n )
     motif; motive
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top