Search result for

morey

(51 entries)
(0.0211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -morey-, *morey*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา morey มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *morey*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Morey Moran?- Morey Moran? Diamonds 'n Dust (1983)
-Morey Moran?- Morey Moran? Curtain Call (1984)
Donny Osmond's opening for Morey Amsterdam.Donny Osmond eröffnet für Morey Amsterdam. Love on the Rocks (1990)
Yeah, Morey made it.Ja, Moreys Werk, Süße. Cinnamon's Wake (2000)
She's just like Morey in that sense.In der Hinsicht hat er Ähnlichkeit mit MoreyCinnamon's Wake (2000)
Cinnamon's dyspeptic. So is Morey. - Too many clams.Cinnamon hat sich den Magen verdorben, genau wie MoreyCinnamon's Wake (2000)
Is there anything I can do for you, Morey?Kann ich irgendwas für dich tun, MoreyCinnamon's Wake (2000)
Morey, don't do this to yourself.Morey, du darfst dich nicht so quälen. Cinnamon's Wake (2000)
Morey, in human years, this cat was 260 years old.Morey, in Menschenjahren gezählt, war dieser Kater 260 Jahre alt. Cinnamon's Wake (2000)
Babbette, Morey, I came as soon as I heard.Babette, Morey, ich bin sofort losgeflogen, als ich es erfuhr. Cinnamon's Wake (2000)
Morey sits on it when he helps me.Morey sitzt auch da drauf, wenn er mir hilft. Cinnamon's Wake (2000)
- Good night, Morey.- Gute Nacht, MoreyCinnamon's Wake (2000)
Can I borrow some vegetable oil and a shoehorn? - I'll get it. - I'm calling him and calling him... and I go around the porch... and this big orange tush is just staring me in the face.Aber Morey hat was von Thelonius Monk auf seinem Flügel gespielt, und wenn Morey spielt, gerat ich in Trance und seh vor meinen Augen nur noch Blau, den Mond, die Sterne. Kill Me Now (2000)
Morey, you remember the time that Rory decided... that our old tree stump was a fairy ring?Morey, weißt du noch, wie Rory damals gesagt hat, unser alter Baumstumpf im Garten wäre ein Feen-ring? Rory's Birthday Parties (2000)
I'm Dr. Drake Ramorey, your sister's surgeon.Ich bin Dr. Drake Ramorey, Chirurgen deine Schwester. The One with Mac and C.H.E.E.S.E. (2000)
Watch out, Morey. After that anatomically explicit epithet your wife yelled at me earlier... you're both on probation.Vorsicht, Morey, nach diesem anatomisch eindeutigen Schimpfwort Ihrer Frau sind Sie 2 auf Bewährung. Love, Daisies and Troubadours (2001)
We're having Morey's parents over for dinner.Wir haben die Eltern von Morey zum Essen da. Red Light on the Wedding Night (2001)
Morey just got a call to play a gig at the Village Vanguard tonight...Morey wurde gerade ein Auftritt im Village Vanguard angeboten. That Damn Donna Reed (2001)
Anyway, yesterday Morey and I finally broke down... and we got ourselves a new baby.Jedenfalls, gestern sind Morey und ich weich geworden und haben uns wieder ein neues Baby zugelegt. That Damn Donna Reed (2001)
Morey hates being the first anywhere.Morey hasst es, pünktlich zu sein. The Bracebridge Dinner (2001)
Come on, Morey.Komm schon, MoreyThe Bracebridge Dinner (2001)
- Bye Babette. Bye Morey.Bis dann, MoreyA Deep Fried Korean Thanksgiving (2002)
Morey, they're back!Morey, sie sind wieder da! Ballrooms and Biscotti (2003)
Morey, they're fine!Morey, alles bestens! Ballrooms and Biscotti (2003)
Morey, you ever thought about staying out here at times like these?Morey, hast du mal überlegt, dass es einfacher wäre rauszukommen? Ballrooms and Biscotti (2003)
- Morey, I'm going in! - Okay.- Morey, ich gehe mit ihnen ins Haus! Ballrooms and Biscotti (2003)
Morey, I'm coming home!Morey, ich komme nach Hause! Ballrooms and Biscotti (2003)
Yeah, Morey proposed to me spontaneously.Ja, Morey hat mich damals auch spontan gefragt. New and Improved Lorelai (2005)
It was a brisk fall night, and Morey was on top.- Nein. Es war ein frischer Herbstabend und Morey war oben. New and Improved Lorelai (2005)
- Hi, Morey.- Hi, MoreySay Something (2005)
Oh, yeah, you're gonna hang Morey again?Oh, willst du Morey wieder erhängen? Twenty-One Is the Loneliest Number (2005)
And we added a great new light effect to help Morey's face look more distorted when he drops because, you know, when you really get hanged, your eyeballs sometimes explode and your tongue splits down the middle.Und es gibt einen neuen Lichteffekt. Dann sieht Moreys Gesicht beim Fall verzerrter aus. Wenn einer wirklich erhängt wird, können die Augäpfel platzen, und die Zunge reißt entzwei. Twenty-One Is the Loneliest Number (2005)
- Morey, shake a leg. - Okay.- Morey, geh in Stellung. Twenty-One Is the Loneliest Number (2005)
J'adore. Taylor finally flipped his lid.Ja, der arme Morey konnte nicht kommen. Just Like Gwen and Gavin (2006)
Morey put his boots in it and broke it again --Morey wusch mal wieder seine Stiefel darin. The Long Morrow (2006)
Sookie's? Yeah, I figured you were there, but Morey and I did a power walk this morning, and we went by her and Jackson's place, and I didn't see your jeep there.- Ja, ich dachte, du wärst dort, aber Morey und ich machten in der Früh einen Powerwalk und kamen bei Sookie vorbei, aber dein Jeep stand nicht da. The Long Morrow (2006)
Oh, yeah? Did Morey go as Chucky?Ging Morey als Chucky? Knit, People, Knit! (2006)
Yeah, you got bird-watching with Morey, darts with Andrew, and Glenn Belkin wanted to have coffee with you.Ja, Vögel beobachten mit Morey, Dart mit Andrew, und Glenn Belkin wollte Kaffee mit dir trinken. Knit, People, Knit! (2006)
Lorelai, you want to make a Morey sandwich?BABETTE: Lorelai, kennst du das Morey-Sandwich? Bon Voyage (2007)
I dedicate this next song to my husband, Morey.Das nächste Lied widme ich meinem Mann MoreyLorelai? Lorelai? (2007)
Oh, yeah, hon, I need directions 'cause Morey MapQuested it but the campus is big.Liebes, ich brauch Angaben, da Morey per Routenplaner suchte, aber der Campus ist groß. Unto the Breach (2007)
Well, let's see. There's Morey and me, and you.Morey, ich und du. Unto the Breach (2007)
Oh, this is gonna be good, what with this one here and the two palms, oh, boy, Morey's eyes are gonna pop out of his head!Das wird bestimmt ganz toll! Ich hab den Ficus hier und die 2 Palmen. Morey fallen bestimmt die Augen aus dem Kopf, ich schwör's! I'd Rather Be in Philadelphia (2007)
You know who's a man of mystery?Morey steckt auch voller Geheimnisse! I'd Rather Be in Philadelphia (2007)
Morey!(SCHREIT) MoreyI'd Rather Be in Philadelphia (2007)
What about Morey's salty nuts?Was ist mit Moreys gesalzten Nüssen? Hay Bale Maze (2007)
Oh, Detective O'Hara, this is Dr. Morey, the DA's psychological expert.Oh, Detective O'Hara, das ist Dr. Morey, der psychologische Experte der Bezirksstaatsanwaltschaft Nett sie zu treffen. Truer Lies (2009)
So what do you think, Dr. Morey?- Also was denken sie, Dr. MoreyTruer Lies (2009)
the Solstice Sunglasses Outlet, the Morey's Pier Wild Mouse Ride,Das Outlet von Solstice-Sonnenbrillen. Die Wilde-Maus-Achterbahn in Morey's Pier. Kimmy Does a Puzzle! (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
MOREY    M AO1 R IY0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top