Search result for

mora

(161 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mora-, *mora*
Possible hiragana form: もら
English-Thai: Longdo Dictionary
Memorandum of Association(n) หนังสือบริคณห์สนธิ
little cormorant(n name uniq ) นกกาน้ำเล็ก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moral[ADJ] ทางศีลธรรม, See also: เกี่ยวกับศีลธรรม, เกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดี, Syn. ethical, high-mined, upright, Ant. unethical, unscrupulous
moral[N] เรื่องสอนใจ, See also: คำสอน, คติธรรม, ประโยคสอนใจ
moray[N] ปลาไหลตระกูล Muraenidae
morale[N] กำลังใจ, Syn. spirit, resolve
morals[N] หลักความประพฤติ, See also: หลักจรรยา, หลักปฏิบัติ, หลักศีลธรรม, Syn. standards, dogmas
morass[N] หล่ม, See also: หนอง, ปลัก, บึง, ตม, Syn. mire, quagmire, marsh
morass[N] สถานการณ์ที่ยุ่งยาก สับสน หรือเป็นปัญหา
moraine[N] สิ่งที่โดนพัดพามา
morally[ADV] อย่างถูกทำนองคลองธรรม, See also: อย่างดีงาม, อย่างมีศีลธรรม, อย่างถูกศีลธรรม, Syn. honestly, honorably, uprightly, Ant. wrongly, dishonorably
morally[ADV] ทางศีลธรรม, Syn. conscientiously, truthfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moral(มอ'เริล,โม'เริล) adj. เกี่ยวกับศีลธรรม,เกี่ยวกับจรรยา,เกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบ,บริสุทธิ์,เกี่ยวกับจิตใจ,ขึ้นอยู่กับการสังเกต. n. หลักศีลธรรม,หลักธรรมจริยา, See also: morals n. หลักความประพฤติ, Syn. ethical
morale(มะแรล') n. ขวัญ, Syn. heart
moralise(มอ'ระไลซ) vi.,vt. ทำให้มีศีลธรรมจรรยา, See also: moralisation,moralization n. moraliser,moralizer n. moralisingly,moralizingly adv., Syn. sermonize
moralize(มอ'ระไลซ) vi.,vt. ทำให้มีศีลธรรมจรรยา, See also: moralisation,moralization n. moraliser,moralizer n. moralisingly,moralizingly adv., Syn. sermonize
morass(มะแรส') n. พื้นดินที่ต่ำ นิ่มและเปียกชื้น,ที่ลุ่ม หนอง บึง บ่อ, Syn. fen,marsh
moratorium(มอ'ระโทเรียม,-ทอ'เรียม) n. การอนุญาตของศาลให้เลื่อนการชำระหนี้หรือเลื่อนการกระทำบางอย่าง,ระยะเวลาดังกล่าว,การหยุดการกระทำบางอย่าง pl. moratoria,moratoriums
moratory(มอ'ระโทรี,-ทอรี) adj. ซึ่งอนุญาตให้เลื่อนการชำระหนี้, Syn. delaying
amoral(อะมอ' เริล) adj. ไร้ศีลธรรม, ไร้หรือไม่ยึดในกฎเกณฑ์. -amorality n.
commemorable(คะเมม'มะระเบิล) adj. น่าฉลอง,สมควรจะได้รับการฉลอง,ซึ่งควรระลึกถึง
commemorate(คะเมม'โมเรท) {commemorated,commemorating,commemorates} vt. เป็นที่ระลึก,ฉลอง,เป็นอนุสรณ์,กล่าวระลึกถึง., See also: commemorator n., Syn. memorialize,celebrate

English-Thai: Nontri Dictionary
moraine(n) หินหรือของโสโครก
moral(adj) มีศีลธรรม,ถูกศีลธรรม,สอนใจ,แท้จริง
moral(n) ศีลธรรม,จรรยา,ความประพฤติ
morale(n) คติธรรม,ขวัญ(ของประชาชน)
moralist(n) คนมีศีลธรรม,คนสอนศีลธรรม
morality(n) ศีลธรรม,จรรยา,ความซื่อสัตย์สุจริต
moralize(vt) สอนศีลธรรม,เทศนา,อบรมศีลธรรม
morally(adv) ในทางศีลธรรม,ทางจรรยา,ในทางใจ,แท้ๆ
morass(n) ที่ชื้นแฉะ,ปลัก,ตม,หนอง
moratorium(n) การเลื่อนการชำระหนี้,ประกาศพักชำระหนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moraineกองตะกอนธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
moraine kameตะกอนธารน้ำแข็งเนินเคม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
moralทางศีลธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
moralทางศีลธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
moralคติสอนใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
moral absolutismสัมบูรณนิยมทางศีลธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
moral certaintyความเชื่อโดยไม่มีข้ออันควรสงสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
moral considerationสินจ้างทางธรรมจรรยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
moral degenerationความเสื่อมทางศีลธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
moral dutyหน้าที่ทางศีลธรรม, หน้าที่ธรรมจรรยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moral and ethical aspectsแง่ศีลธรรมจรรยา [TU Subject Heading]
Moral Buildingส่งเสริมศีลธรรม [การแพทย์]
Moral Central, Higherศูนย์ควบคุมความผิดชอบหรือดี [การแพทย์]
Moral Conceptความคิดรวบยอดทางศีลธรรม [การแพทย์]
Moral conditionsภาวะศีลธรรม [TU Subject Heading]
Moral developmentพัฒนาการด้านจริยธรรม [TU Subject Heading]
Moral Developmentพัฒนาการด้านจริยธรรม, การพัฒนาทางจริยธรรม [การแพทย์]
Moral educationจริยศึกษา [TU Subject Heading]
Moral education (Elementary)จริยศึกษา (ประถมศึกษา) [TU Subject Heading]
Moral Intelligence/Quotientสติปัญญาทางศีลธรรม
ความสามารถในการดึงจริยธรรมของตัวเอง มาใช้การควบคุมตนเอง สร้างความมีระเบียบวินัย สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คงความซื่อสัตย์ มีความรู้ผิดรู้ถูก มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ โดยความสามารถนี้จำเป็นที่จะต้องการมีการศึกษาวิจัยให้ชั [สุขภาพจิต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She needed some moral support.เธอจำเป็นต้องมีคุณธรรมมาสนับสนุน Pret-a-Poor-J (2008)
His morals are questionable at best.ท่าทางของเขาน่าสงสัยที่สุด There Might be Blood (2008)
...he didn't try to retaliate, he moralized.เขาไม่ได้พยายามแก้เผ็ด เขามีศีลธรรม Lucky Thirteen (2008)
He always moralized.เขามีศีลธรรมเสมอ Lucky Thirteen (2008)
And he always moralized and got even.เขามีศีลธรรมเสมอ และดังนั้น Lucky Thirteen (2008)
That your version of morality?นั่นมาตราฐานศีลธรรมคุณหรือ? Last Resort (2008)
There was no corruption of morality or betrayal in my father's daysแม้ยังไม่มีใครคิดก่อการกบฎ ในวันเกิดของพ่อข้า Portrait of a Beauty (2008)
You are a court painter who knows the morals and laws of paintingจิตรกรราชสำนักอย่างเจ้าควรมี สามัญสำนึกและอยู่ภายใต้กฎระเบียบ Portrait of a Beauty (2008)
All these drugs are responsible for... the moral decay of this countries' young.ยาเสพติดพวกนี้ควรรับผิดชอบต่อ... การเสื่อมลงของศีลธรรม ของคนหนุ่มประเทศนี้ The Bank Job (2008)
Captain Mike had contracted for three years with Moran Brothersกัปตันไมค์ ได้สัญญา 3 ปี กับ บริษัทลากและกู้เรือ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You see, their morals, their code it's a bad joke.ก็เห็นอยู่ ศีลธรรม,สัญลักษณ์ของพวกเขา มันก็แค่มุกห่วยๆ The Dark Knight (2008)
And the only morality in a cruel world is chance.แต่แกคิดผิด The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moraI'll give you moral support.
moraA good person is a moral person.
moraMy father led a moral life.
moraTheir moral is high.
moraAn animal has no moral sense.
moraIn present day Japan, "alchemy" is only used metaphorically; to refer to improper means of making money by politicians or religious hucksters with no morals or shame.
moraWe were bogged down in a morass of paperwork.
moraA moral person doesn't lie, cheat, or steal.
moraMy father was religious and he was a very moral man.
moraI certainly don't subscribe to the view that women are necessarily more moral than men.
moraHe is described as a moralist.
moraDid you understand the moral of this story?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศีลธรรมจรรยา[N] morality, Syn. ศีลธรรม, จริยธรรม
หลักธรรม[N] dharmic principle, See also: moral principle, Example: หลักธรรมในพุทธศาสนาเป็นปรัชญาเทียบขนานกันได้กับคติวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบัน, Thai definition: หลักคำสั่งสอนในศาสนา
คติธรรม[N] Buddhist doctrine, See also: moral teaching, moral lesson, Example: คติธรรมในพุทธศาสนามิได้ขัดแย้งกับพิธีกรรมในศาสนาพราหมณ์, Thai definition: ธรรมที่เป็นแบบอย่าง
ศีลธรรม[N] morals, See also: moral standard, morality, Syn. คุณธรรม, จริยธรรม, Example: ชาวพุทธจะต้องปฏิบัติตนเป็นคนดี มีศีลธรรมประจำใจ, Thai definition: ความประพฤติที่ดีที่ชอบ, ธรรมในระดับศีล
ทำนองคลองธรรม[N] ethics, See also: moral, righteousness, path of justice, moral behavior, Syn. แบบ, แบบอย่าง, ทาง, Example: คนที่ประพฤติผิดทำนองคลองธรรม จะได้รับการติเตียน
ทางศีลธรรม[ADJ] moral, See also: ethical, Example: การกระทำทางศีลธรรม คือการกระทำที่อาจตัดสินได้ว่าถูกหรือผิด
กระพัง[N] marsh, See also: morass, swamp, bog, pond, pool, Syn. แอ่ง, บ่อ, หนอง, ตระพัง, ตะพัง, สะพัง, Example: ที่กระพังนี้มักมีควายมานอนเเช่น้ำ
กำลังใจ[N] spirit, See also: moral support, will, will power, courage, morale, Syn. แรงใจ, ขวัญ, Ant. กำลังกาย, Example: นักกีฬาต้องการกำลังใจจากผู้ชม, Thai definition: สภาพของจิตใจที่มีความเชื่อมั่นและกระตือรือร้นพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ทุกอย่าง
การทำดี[N] doing good, See also: morality, Syn. การประพฤติชอบ, การปฏิบัติชอบ, Ant. การทำชั่ว, Example: สวรรค์ หมายถึง ผลของความดีให้เกิดเป็นความสุขจากการทำดี
จรรยา[N] ethics, See also: morals, conduct, morality, Syn. ความประพฤติ, Example: ผู้ที่เป็นหมอต้องปฏิบัติตามจรรยาแพทย์, Thai definition: กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่ในคณะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency   FR: obscénité [f]
อนาจาร[adj.] (anājān) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral   FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
อันควรจำ[adj.] (an khūan jam) EN: memorable   
อนุสรณ์[n.] (anusøn) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir   FR: commémoration [f] ; souvenir [m]
บำรุงขวัญ[v.] (bamrungkhwan) EN: console ; give moral support   
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute   FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]
เบญจศีล[n.] (benjasīn) EN: the five commandments of the Buddha for the layman ; five basic Buddhist precepts of moral practices   
เฉลิม[v.] (chaloēm) EN: celebrate ; commemorate   FR: célébrer ; commémorer
เฉลิมฉลอง[v.] (chaloēmchaløng) EN: celebrate ; commemorate ; rejoice   FR: célébrer ; commémorer
จรรยา[n.] (janyā) EN: ethics ; morals ; conduct ; morality ; etiquette   FR: morale [f] ; moralité [f] ; éthique [f] ; conduite [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MORA    M AO1 R AH0
MORAY    M AO1 R EY0
MORAL    M AO1 R AH0 L
MORAD    M AO1 R AH0 D
MORAY    M ER0 EY1
MORAN    M ER0 AE1 N
MORACE    M AO0 R AA1 CH IY0
MORAGA    M AO0 R AA1 G AH0
MORALE    M ER0 AE1 L
MORAYS    M AO1 R EY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moral    (n) (m o1 r @ l)
morale    (n) (m @1 r aa1 l)
morals    (n) (m o1 r @ l z)
morass    (n) (m @1 r a1 s)
moraine    (n) (m o1 r ei1 n)
morally    (a) (m o1 r @ l ii)
moraines    (n) (m o1 r ei1 n z)
moralist    (n) (m o1 r @ l i s t)
morality    (n) (m @1 r a1 l i t ii)
moralize    (v) (m o1 r @ l ai z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
モラル[もらる, moraru] (n) ศีลธรรม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
貰う[もらう, morau] Thai: ได้รับ English: to receive

German-Thai: Longdo Dictionary
Moral(n) |die, nur Sg.| ศีลธรรม, จรรยา
moralisch(adj adv) ที่เกี่ยวกับศีลธรรมจรรยา, ที่มีศีลธรรมจรรยา, See also: S. sittlich, A. unmoralisch, unsitlich,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Moral {f} | gute Moral {f} | schlechte Moral {f}morale | high morale | low morale [Add to Longdo]
Moral {f}; moralische Werte; Moralvorstellungen {pl}; Sittlichkeit {f} | gute Sittenmorals | good morals [Add to Longdo]
Moral {f}moral standards [Add to Longdo]
Moralismus {m}moralization [Add to Longdo]
Moralist {m}; Moralistin {f} | Moralisten {pl}moralist | moralists [Add to Longdo]
Moralkodex {m}; Sittenkodex {m}; Auffassung {f} von Moralmoral code [Add to Longdo]
Moralphilosoph {m}; Moralphilosophin {f}moral philosopher [Add to Longdo]
Moralphilosophie {f}moral philosophy [Add to Longdo]
Moralpredigt {f}moral lecture [Add to Longdo]
Moralvorstellung {f}ideas on morality; attitude to morality [Add to Longdo]
Moralvorstellungen {pl}; sittliche Wertemoral values [Add to Longdo]
Morast {m}; Sumpf {m} | Moraste {pl}; Sümpfe {pl}morass | morasses [Add to Longdo]
Morast {m}; Sumpf {m} | Moraste {pl}; Sümpfe {pl}mire | mires [Add to Longdo]
Moratorium {n}; Stillhalteabkommen {n}; Stopp {m}moratorium [Add to Longdo]
moralisch; sittlich {adj} | moralisches Bewusstsein | moralische Unterstützungmoral | moral sense | moral support [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うつぼ;ウツボ, utsubo ; utsubo] (n) (uk) moray (eel) (Gymnothorax kidako); muraenid [Add to Longdo]
お漏らし[おもらし, omorashi] (n,vs) (col) peeing [Add to Longdo]
もっともらしい顔;尤もらしい顔[もっともらしいかお, mottomorashiikao] (exp) dignified expression; solemn expression; serious expression [Add to Longdo]
アンガージュマン[, anga-juman] (n) moral or political commitment to a cause (fre [Add to Longdo]
アンガージュマンの文学[アンガージュマンのぶんがく, anga-juman nobungaku] (n) (See アンガージュマン) literature politically or morally comitted to a cause [Add to Longdo]
アンモラル[, anmoraru] (adj-na) unmoral [Add to Longdo]
インモラル;インモーラル[, inmoraru ; inmo-raru] (adj-na,adj-no) immoral [Add to Longdo]
イ音便[イおんびん, i onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ki', 'gi', 'shi' and 'ri') are pronounced 'i' [Add to Longdo]
ウ音便[ウおんびん, u onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ku', 'gu', 'hi', 'bi' and 'mi') are pronounced 'u' [Add to Longdo]
ガラパゴス小羽鵜[ガラパゴスこばねう, garapagosu kobaneu] (n) flightless cormorant; Galapagos cormorant [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
士气[shì qì, ㄕˋ ㄑㄧˋ, / ] morale (eg staff morale), #11,501 [Add to Longdo]
品德[pǐn dé, ㄆㄧㄣˇ ㄉㄜˊ, ] moral character, #12,845 [Add to Longdo]
道义[dào yì, ㄉㄠˋ ㄧˋ, / ] morality; righteousness and justice, #20,236 [Add to Longdo]
德行[dé xíng, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˊ, ] morality and conduct, #22,452 [Add to Longdo]
[qì, ㄑㄧˋ, / ] moraine; rocks in shallow water, #32,451 [Add to Longdo]
冰霜[bīng shuāng, ㄅㄧㄥ ㄕㄨㄤ, ] moral integrity; austerity, #46,044 [Add to Longdo]
莫拉莱斯[Mò lā lái sī, ㄇㄛˋ ㄌㄚ ㄌㄞˊ ㄙ, / ] Morales, #53,632 [Add to Longdo]
淫贱[yín jiàn, ˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] morally loose, lewd and low, lascivious and mean; wanton, #85,601 [Add to Longdo]
桑科[Sāng kē, ㄙㄤ ㄎㄜ, ] Moraceae (type of flowering plant), #125,112 [Add to Longdo]
冰碛[bīng qì, ㄅㄧㄥ ㄑㄧˋ, / ] moraine; rock debris from glacier [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
倫理[りんり, rinri] Moral, Ethik [Add to Longdo]
漏らす[もらす, morasu] durchlassen [Add to Longdo]
道徳[どうとく, doutoku] Moral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mora \Mo"ra\, n. (Bot.)
   A leguminous tree of Guiana and Trinidad ({Dimorphandra
   excelsa}); also, its timber, used in shipbuilding and making
   furniture.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mora \Mo"ra\, n. [L.] (Rom. & Civil Law)
   Delay; esp., culpable delay; postponement.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mora \Mor"a\, n. [It.]
   A game of guessing the number of fingers extended in a quick
   movement of the hand, -- much played by Italians of the lower
   classes.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top