Search result for

mixtur

(68 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mixtur-, *mixtur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mixture[ N] การผสม, See also: การรวมกัน, การปนเปกัน, ความหลากหลาย, Syn. commixture, blend, fusion, variety, Ant. sameness, homogeneity
mixture[ N] ส่วนผสม, See also: ของผสม, สารผสม, Syn. concoction, compound

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mixture(มิคซฺ'เชอะ) n. สารผสม,ส่วนผสม,สิ่งทอด้วยเส้นใยหลายสี,การผสม,สภาพที่ผสมกัน
admixture(แอดมิคซ' เชอะ) n. การผสมกัน, สิ่งที่เติมเข้า, สารประกอบที่มีสิ่งที่เติมเข้านี้
commixture(คะมิค'ซฺเชอะ) n. การผสม,กระบวนการผสม,ภาวะที่ถูกผสม,ของผสม
intermixturen. การผสมผสาน,การคลุกเคล้า,สิ่งที่เกิดจากการผสมผสานกัน,สิ่งที่ใส่ลงไปผสม

English-Thai: Nontri Dictionary
mixture(n) การผสม,ส่วนผสม,ของผสม
admixture(n) ส่วนผสม,การผสม,การเติม
intermixture(n) การผสมผเส,การปนเป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mixtureสารผสม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixture; air-fuel mixture; fuel mixtureไอดี, สสารผสมอากาศกับเชื้อเพลิง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
mixture; air-fuel mixture; fuel mixtureไอดี, สารผสมอากาศกับเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixture; misturaยาร่วม, ยาผสม, ยาน้ำผสม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mixtureไอดี สารผสมอากาศกับเชื้อเพลิง [พลังงาน]
mixtureสารผสม, สารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปผสมกันอยู่โดยที่สารเหล่านี้ยังมีสมบัติเหมือนเดิมและสามารถแยกออกจากกันได้โดยวิธีง่าย ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mixtureของผสม, มิกซ์เจอร์, สารผสม, ยาผสม, ส่วนผสม [การแพทย์]
Mixture, Final Reactionส่วนผสมน้ำยาในปฏิกิริยาขั้นสุดท้าย [การแพทย์]
Mixture, Freeze-Driedผงแห้ง [การแพทย์]
Mixture, Freezingของผสมเยือกแข็ง [การแพทย์]
Mixture, Homogeneousของผสมเอกพันธ์ [การแพทย์]
Mixture, Intimateผสมกันกลมกลืน [การแพทย์]
Mixture, Negativeส่วนผสมชนิดลบ [การแพทย์]
Mixture, Neutralส่วนผสมชนิดเป็นกลาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A mixture of chlorofluoro carbons, nitrogen and a bit of free on my boy.ส่วนผสมระหว่างคลอโรฟลูโรคาร์บอน ไนโตรเจน Pathology (2008)
They store it and feed off it, turning it into wood and leaves, which then decompose into a mixture of water, mineral, vegetable and living matter.พวกมันกักเก็บและปรุงอาหาร แล้วเปลี่ยนเป็นเนื้อไม้และใบไม้ ซึ่งต่อมาย่อยสลายกลายเป็นน้ำ แร่ธาตุ Home (2009)
There's an industry term for that. It's a mixture of faux and homey - faumey.มีคำเรียกสำหรับเรื่องแบบนั้น เป็นคำผสมระหว่าง หลอกลวง กับ บริการที่อบอุ่น เรียกว่า อุ่นหลอกๆ Up in the Air (2009)
Yo, anybody home? Hello? Tonight, you will receive the ultimate mixture of cutlery tonight in the steel knock out.โย่ว มีใครอยู่ในบ้านไหม โย่ว มีคนอื่นอยู่ในบ้านไหม Peekaboo (2009)
UH, A MIXTURE OF AGES AND GENDERS.ลูกพี่ลูกน้องจากเมืองใกล้ ๆ ที่มาเยี่ยม House on Fire (2009)
I found evidence of a homogenous mixture of oily and waxy long-chain, which are non-polar hydrocarbons in, uh, this fracture of the skull.ผมเจอหลักฐาน ของผสมเนื้อเดียว ของน้ำมันและแว๊กที่มัน ไม่ทำให้เกิดการติดขั้ว ของไฮโดรคาร์บอน ใน เออ ในรอยของ หัวกระโหลก The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
A mixture of egg and honey, that was to be washed away by the rain.ส่วนผสมคือไขกับน้ำผึ้ง ถูกออกแบบให้ละลายด้วยน้ำฝน Sherlock Holmes (2009)
Oh, it's just some herbal mixture.ออ,มันก็แค่ผสมสมุนไพรบางอย่าง A Few Good Men (2010)
Now, first, dust the cherries with sugar, then spray them with a mixture of rum and bitters.เริ่มด้วยป่นผงเชอร์รี่ให้เข้ากับน้ำตาล จากนั้นโรยลงในส่วนผสมระหว่างรัมกับเบียร์ The Apology Insufficiency (2010)
Just as a perfect chocolate soufflé relies on a precise mixture of ingredients baked at a specific temperature for an exact time, so our universe looks the way it does because of a precise balance between four fundamental forces.ฉันจะต้องโชโคเลทสูฟเลแลต และรฉลาเต้ เช่นเดียวกับช็อคโกแลต ที่สมบูรณ์แบบสูฟเล ขึ้นอยู่กับส่วนผสม ที่แม่นยำของส่วนผสม Is There a Creator? (2010)
A mixture of all the crap you can squeeze out of a troll.มันมีส่วนผสมของอาจมทั้งหลาย ที่ได้มาพวกโทรลล์ Trollhunter (2010)
To her the mixture of magical and Muggle blood is not an abomination, but something, to be encouraged.สำหรับมันแล้วการผสมผสานเรื่องผู้วิเศษกับมักเกิ้ลนั้น ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าเกียจชัง ... แต่เป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนยิ่ง Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mixturAir is a mixture of gases.
mixturAir is a mixture of gases that we cannot see.
mixturAir is a mixture of several gases.
mixturAir is a mixture of various gases.
mixturMixture of the three primary colors creates black.
mixturStir the mixture until it foams, then set it aside.
mixturThe mixture of these substances is dangerous.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุหงารำไป[N] mixture of different flowers enclosed in a piece of gauze, See also: flower sachet, Syn. บุหงา, Example: ฉันชอบซื้อบุหงารำไปมาไว้ที่ห้องน้ำ มันช่วยดับกลิ่นได้ดี, Thai definition: ดอกไม้ที่ปรุงด้วยเครื่องหอมแล้วบรรจุในถุงผ้าโปร่งเล็กๆ ทำเป็นรูปร่างต่างๆ, Notes: (ชวา)
จับฉ่าย[N] mixture of vegetables, See also: hotch-potch, Syn. แกงจับฉ่าย, Example: จับฉ่ายนั้นควรต้มไว้ทิ้งไว้ 2-3 วันจะทำให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น, Thai definition: ชื่อแกงจืดอย่างจีนชนิดหนึ่งที่ใส่ผักหลายๆ อย่าง, Notes: (จีน)
เทียบ[CLAS] mixture, See also: Chinese herbal medicine mixture, Thai definition: ลักษณนามเรียกยาจีนที่จัดเป็นชุด
เทียบ[CLAS] mixture, See also: Chinese herbal medicine mixture, Thai definition: ลักษณนามเรียกยาจีนที่จัดเป็นชุด
เทียบ[CLAS] mixture, See also: Chinese herbal medicine mixture, Thai definition: ลักษณนามเรียกยาจีนที่จัดเป็นชุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับฉ่าย[n.] (japchāi) EN: mixture of vegetables   
การผสม[n.] (kān phasom) FR: mélange [m] ; mixture [f]
คละ[n.] (khla) EN: mixture   FR: assortiment [m] ; mélange [m]
น้ำพริก[n. exp.] (nāmphrik) EN: chilli sauce ; spice mixture ; chili paste ; pepper sauce   FR: sauce pimentée [n]
สารผสม[n.] (sānphasom) EN: mixture   FR: mélange [m] ; mixture [f]
ยาเส้น[n.] (yāsen) EN: pipe tobacco smoking mixture   

CMU English Pronouncing Dictionary
MIXTURE    M IH1 K S CH ER0
MIXTURES    M IH1 K S CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mixture    (n) (m i1 k s ch @ r)
mixtures    (n) (m i1 k s ch @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃんぽん;チャンポン[, chanpon ; chanpon] (n,adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki) [Add to Longdo]
アンダンスー;あんだんすー[, andansu-; andansu-] (n) (from アンダ + ミスー) fried mixture of minced pork, miso, mirin, etc. (Okinawan dish) [Add to Longdo]
ツナマヨネーズ[, tsunamayone-zu] (n) mixture of mayonnaise and canned tuna, used on bread, pasta, etc. [Add to Longdo]
ヘリオックス[, heriokkusu] (n) heliox; gas mixture of helium and oxygen; often hypoxic gas mix used by divers; medical gas used for its low density and easy breathing [Add to Longdo]
ボルドー液[ボルドーえき, borudo-eki] (n) Bordeaux mixture [Add to Longdo]
マサラ;マサラー[, masara ; masara-] (n) masala (mixture of spices used in Indian cooking) [Add to Longdo]
ミクスチュア[, mikusuchua] (n) mixture [Add to Longdo]
ルー[, ru-] (n) (1) roux (mixture of butter and flour used to make sauces) (fre [Add to Longdo]
一緒くた[いっしょくた, isshokuta] (adj-na,n) medley; heterogenous mixture [Add to Longdo]
沖漬け;沖漬[おきづけ, okiduke] (n) fish sliced open and soaked in a mixture of vinegar, sake, and salt [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
混合物[hùn hé wù, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ˋ, ] mixture [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top