Search result for

misere

(57 entries)
(2.0875 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misere-, *misere*
Possible hiragana form: みせれ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา misere มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *misere*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is exactly what's wrong with the Civil ServiceDas ist die Verwaltungsmisere, dass nur wer dran ist befördert wird. Equal Opportunities (1982)
Their line is It's the government's fault. Everything wrong is not having an integrated policy.Ihre Taktik ist, die Schuld an der Misere der Regierung zu geben, als Folge davon, dass wir keine einheitliche Verkehrspolitik haben. The Bed of Nails (1982)
Of course... there might be a way to avoid all this unpleasantness.Natürlich, ich meine, es gibt schon einen anderen Weg, wie Sie aus der Misere rauskommen könnten. Fanny Hill (1983)
Teach me that, will you? And then maybe we can run away from all this mess.Bringen Sie mir das bei und wir verschwinden aus dieser MisereElegy in Steele (1984)
We're from the Undermayer Agricultural Institute... researching the plight of the small American farmer. Yes.Wir kommen vom Undermayer-Landwirtschafts-Institut, und untersuchen die Misere der amerikanischen Kleinbauern. Corn Fed Steele (1985)
- What position you play? - Wide receiver.Ich weiß, wie es ist, sich aus seiner Misere zu befreien. The Good Collar (1986)
Miserere mei, Oeus.Miserere mei, Deus. Psycho III (1986)
Miserere mei, Oeus.Miserere mei, Deus. Psycho III (1986)
Miserere mei, Oeus...Miserere mei, Deus... Psycho III (1986)
Please get me out of this.Helft mir aus dieser MisereMannequin (1987)
# Miserere Dominus# Miserere dominus A Fish Called Wanda (1988)
# Miserere Dominus# Miserere dominus... A Fish Called Wanda (1988)
# Miserere Dominus# Miserere dominus A Fish Called Wanda (1988)
# Miserere Dominus# Miserere dominus... A Fish Called Wanda (1988)
How can we, as a people, avoid this?Was könnte man tun, um diese Misere vermeiden? Married... with Prom Queen: The Sequel (1989)
There, there, that's the guy. Pull over.Ich mag's nicht, wenn einer so flennt, aber Ihre Misere fasziniert mich. Jack of All Trades (1989)
When my Father was away, things got worse.Nachdem mein Vater verschwunden war, fing die Misere an. The Smile of the Fox (1992)
How do you see additional funds advancing this programme from the failure that it is?Wie sollen zusätzliche Finanzen das Programm aus der Misere ziehen? Clear and Present Danger (1994)
I come before you this evening not as a man but as a friend who understands the plight of today's feminist.Ich trete heute Abend nicht als Mann vor Sie... sondern als ein Freund, der die Misere der heutigen Feministin versteht. Honey, I Blew Up Myself (1994)
I was trying to make a statement about our plight. At least the plight of those whose uncle ain't the mayor.Ich wollte eine Aussage über unsere Misere machen - die Misere derer, deren Onkel nicht Bürgermeister ist. Canadian Bacon (1995)
- Miserere!- Miserere! Simon Boccanegra (1995)
- Miserere!- Miserere! Simon Boccanegra (1995)
- Miserere!- Miserere! Simon Boccanegra (1995)
It would be a kindness to put them out of their misery.Es wäre eine wohltat, sie aus ihrer Misere zu befreien. Acts of Sacrifice (1995)
You can almost smell his plight.Man kann seine Misere förmlich riechen. Ship Happens (1995)
Wanu is touring Europe to publicize the plight of the rainforest and its natives.Wanu war auf Europatournee, um auf die Misere des Regenwalds und der Indios aufmerksam zu machen. Le jaguar (1996)
Yet while jubilation at the prospect of freedom...Kommunismus, mit Kämpfen in den Randgebieten, weitverbreiteter Korruption... und wirtschaftlicher MisereThe Jackal (1997)
The creature's diseased mind cannot understand its plight.Die Kreatur kann ihre Misere nicht erfassen. The Darkness and the Light (1997)
I confess, the plight of the everyday rustic bores me.Ich gestehe, die Misere der gewöhnlichen Landbevölkerung langweilt mich. Ever After: A Cinderella Story (1998)
Do I blame other people for all of my woes?Gebe ich immer anderen die Schuld an meinen Miseren? The Blame Game (1998)
Maybe we should try calling in some markers.Vielleicht hilft uns ja eine aus der MisereEnigma (1998)
This misery is all my fault!Ich bin Schuld an der ganzen MisereSarariiman Kintarô (1999)
You're sinking this whole family into your misery with your complaining while I spoon-feed you and bathe you!Du ziehst mit deinem Gewimmer deine ganze Familie mit rein in deine Misere. Und ich darf dich mit einem Löffel füttern und dich baden! Isabella (1999)
Jia Kenmin, he is to blame for the misery.Jia Kenmin, er hat die Schuld an dieser MisereCuts Like a Knife (2001)
I appreciate the fact that it takes a special type of person to rifle through the miseries of absolute strangers and actually manage to help.Ich sehe ein, dass nur eine bestimmte Art Mensch es schafft, sich durch die Miseren fremder Leute durchzuschlagen und ihnen sogar hilft. The Fifth Halliwell (2002)
LOOK, YOU FORCED ME TO TAKE THE MONEY IN THE FIRST PLACE. I BOUGHT SPEAKERS. THEY'RE NOW PART OF MY CAR.Das wäre bloß die zweitbeste Lösung, aber es würde uns aus der Misere helfen. Affidavit Justice (2003)
I guess I was just distracted by my daughter and son-in-law's financial dilemma.Ich bin wohl etwas durcheinander geraten durch die Finanzmisere, in der Doug und Carrie stecken. S'Poor House (2003)
Larry and I were discussing our financial predicament.Ich erwähnte gerade unsere finanzielle MisereThe Life Aquatic with Steve Zissou (2004)
How sad.Was für eine MisereÀ ce soir (2004)
I believe that you came over here to find a way out of the mess you were in and endeavored, without success, to obtain the signature of Mme. Doyle to certain documents.Sie kamen hierher, um einen Ausweg aus Ihrer Misere zu finden. Sie versuchten Madame Doyles Unterschrift unter Papiere zu bekommen. Death on the Nile (2004)
She's in a place where she doesn't even fear her own affliction.An einem Ort, wo sie nicht mal Angst vor ihrer eigenen Misere hat. It's a Bad, Bad, Bad, Bad World: Part 2 (2004)
How do we help George and the other souls move on?Wie helfen wir George und den anderen aus ihrer MisereShow Ghouls (2005)
well, you know it's true. i mean, you'd be helping out a really great cause, not to mention saving my career.Ich meine, du würdest mir aus einer wirklich großen Misere heraushelfen, nicht zu erwähnen, meine Karriere zu retten. Lexmas (2005)
Your predicament reminds me of a story.Ihre Misere erinnert mich an eine Geschichte. Lucky Number Slevin (2006)
And if you want to know the truth, frankly, I'd blame her.Und objektiv betrachtet, ist sie an der Misere schuld. You, Me and Dupree (2006)
You know how he beat the wiretap a year ago?Wisst ihr, wie er sich letztes Jahr aus der Misere geholfen hat? Boys of Summer (2006)
I've been looking for you... you can't imagine what it's like to know you're going to be... trapped in your own body... just waiting for your misery to endIch hab nach dir gesucht... Kannst du dir vorstellen wie es ist wenn du weißt... das du in deinem eigenen Körper gefangen bist... und nur darauf wartest das diese Misere endlich endet My Number One Doctor (2007)
Misery is better than nothing.Misere ist besser als gar nichts. 97 Seconds (2007)
I never realised how one mistake in my life some four or five years ago would make me feel how I do.Erst jetzt begreife ich, dass diese eine falsche Entscheidung damals schuld an meiner Misere ist. Control (2007)
Who'd put him out of his misery, ladies and gentlemen?Wer zieht ihn aus der Misere, meine Damen und Herren? Slumdog Millionaire (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความขัดสน[n.] (khwām khat son) FR: misère [f]
ทุกข์[n.] (thuk) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering   FR: tristesse [f] ; chagrin [m] ; peine [f] ; amertume [f] ; misère [f] ; douleur [f] ; souffrance [f] ; détresse [f] ; tourment [m] ; désolation [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elend {n}; Not {f}; Misere {f}misery [Add to Longdo]
Notlage {f}; Zwangslage {f}; Misere {f}; schlimmer Zustandplight [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
求怜经[qiú lián jīng, ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ, / ] Kyrie Eleison (section of Catholic mass); Miserere nobis; Lord have mercy upon us [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top