Search result for

ministerien

(51 entries)
(2.5758 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ministerien-, *ministerien*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ministerien มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ministerien*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And all departments are affected.Das geht alle Ministerien etwas an. Big Brother (1980)
which would nowhave disbanded if it had existed and the members returned to do theirdepartments, if indeed there had been any such members.Wüsste man von einer Projektgruppe, die sich, hätte sie existiert, worüber ich nicht sprechen darf, inzwischen, wenn sie jemals existiert hätte, aufgelöst hätte und die Mitglieder wären zurückgekehrt in ihre Ministerien, wenn es derlei Mitglieder gegeben hätte. Big Brother (1980)
I'd better circulate the speech to the relevant department for clearance.Dann werde ich die Rede lieber allen Ministerien zur Freigabe vorlegen. Open Government (1980)
"I have discovered that no less than four ministries check the supply of the same army uniforms.- "Wie ich erfahren habe, überwachen vier Ministerien die Beschaffung derselben Armeeuniformen. The Economy Drive (1980)
The average Minister lasts less than 11 months in any department.In unseren Ministerien bleibt der durchschnittliche Minister höchstens 11 Monate im Amt. The Economy Drive (1980)
"Notwithstanding the provisions of subsection 3, section A, clause 214 of the Administrative Procedures Scotland Act 1978, insofaras the implementation of the statutory provisions is concerned, the resolution of anomalies as between departments shall fall within the purview of the MinisterforAdministrative Affairs"."Unbeschadet der Bestimmungen in Unterabschnitt 3 des Abschnitts A, Paragraph 214 des Verwaltungsverfahrensaktes Schottland 1978, wird vorgeschlagen, dass, insoweit sie die Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen betrifft, die Lösung von Anomalien zwischen Ministerien in die Zuständigkeit des Ministers für Verwaltungs- angelegenheiten." Was heißt das? The Official Visit (1980)
If you ask me fora straight answer then I shall say that, as faras we can see, looking at it by an large, taking one time with another, in terms of the average of departments, then in the final analysis it is probably true to sayWenn Sie mich um eine klare Antwort bitten, dann würde ich sagen, dass soweit wir das beurteilen können, und zwar im Großen und Ganzen, wenn die Zusammenhänge transparent werden und das dem Durchschnitt der Ministerien entsprechend, kann man in abschließender Analyse vermutlich mit Recht sagen, The Writing on the Wall (1980)
All yourfunctions could be subsumed by otherdepartments.Machen wir uns nichts vor, Ihre Aufgaben können von anderen Ministerien übernommen werden. The Writing on the Wall (1980)
He says you ordering all pens, paperclips and so on centrally then distributing them against departmental requisitions.Ja, Ihr Ministerium besteht auch darauf, dass Kugelschreiber, Bleistifte, Büroklammern zentral bestellt und dann entgegen dem Bedarf der Ministerien verteilt werden. A Question of Loyalty (1981)
Number 10 asked you to approve recommendations for the honours list.Der für Ehrungen und Auszeichnungen zuständige Staatssekretär hat nochmal angefragt, ob Sie die Empfehlungen der Ministerien für die Ehrenliste billigen. Doing the Honours (1981)
Each separate department about to order different word-processing equipment, and I persuaded them to place one big central order for everyone - big enough for UK manufacturers to invest in systems development.Textverarbeitungsanlagen unterschiedlicher Fabrikate zu bestellen, ich überzeuge sie, dass es besser ist, wenn das Ministerium für Verwaltungsangele- genheiten im Namen aller Ministerien einen Auftrag erteilt, damit unsere Hersteller in die Entwicklung ein und desselben Systems effektiv investieren können. The Devil You Know (1981)
The order you signed yesterday giving Government power over local authority land.Diese Verordnung, die Sie gestern unterschrieben haben, die Ministerien ermächtigt, Land der Gemeindeverwaltung zu nutzen. The Quality of Life (1981)
The feeling of the meeting is, in principle, that we're all in favour of equal rights for the ladies, but there are special problems in individual departments.Im Großen und Ganzen stimmen wir also prinzipiell überein, dass wir voll und ganz für gleiche Rechte für unsere Damen sind. Ich konstatiere nur gewisse, spezielle Probleme in einzelnen MinisterienEqual Opportunities (1982)
There is to be a departmental reorganisation.Es geht nur um eine Aufgabenumschichtung innerhalb der MinisterienThe Middle-Class Rip-Off (1982)
When the departmental reorganisation occurs next week... you could make Hacker Cabinet Minister responsible for the arts!Wenn innerhalb der Ministerien in der nächsten Woche umgestellt wird, könnten Sie meinen Hacker zum Kabinettsminister mit Verantwortung für die schönen Künste machen. The Middle-Class Rip-Off (1982)
They advise me to give more money to their departments.Sie raten mir, ich soll Ihren Ministerien mehr Geld geben. The Key (1986)
My ministers are interested in getting money for their departments, not in supporting me.Aber meine Minister möchten nur Geld für ihre Ministerien haben. Die unterstützen mich bestimmt nicht. The Smoke Screen (1986)
No, the same two ministries.Nein, dieselben beiden MinisterienBright Lights, Big City (1988)
Baird men have run State Departments and investment houses, founded department stores and coached football teams.Baird-Männer leiten Außenministerien und Investmentgesellschaften, gründeten Warenhäuser und trainierten Footballteams. Scent of a Woman (1992)
You'll end up with desk jobs.Man wird euch in Garnisonen stecken oder auch MinisterienUne femme française (1995)
Give the courts and the legal system time to locate and prosecute those responsible.Geben Sie den Gerichten und Justizministerien Zeit, die schuldigen zu finden, zu vernehmen und zu bestrafen. Rising Star (1997)
When they were arrested we found maps of several senior official's housesAls sie festgenommen wurden, hatten sie Karten der Ministerien bei sich. Chinese Torture Chamber Story 2 (1998)
Tanioka has very good relationships to the ministers-officers.Tanioka hat gute Beziehungen in den MinisterienSarariiman Kintarô (1999)
Obviously, in the hierarchy of the ministries, the masculine dominates the feminine, as everywhere.Und natürlich dominieren in der Hierarchie der Ministerien die männlichen die weiblichen, so wie überall. La sociologie est un sport de combat (2001)
All the ministries and departments are leaving Berlin.Alle Ministerien, alle Wehrmachtsführungsämter rücken ab. Downfall (2004)
Soviet advisors have appropriated the Afghan intel service and the ministries.Sowjetische Berater sitzen im afghanischen Geheimdienst und in den MinisterienCharlie Wilson's War (2007)
The ministries are with me.Die Ministerien halten zu mir. State Affairs (2009)
DAN GOODMAN Legal Advisor to Japan's IWC DelegationDAN GOODMAN Darum kümmern sich die Ministerien für BERATER, IWC-DELEGATION JAPAN Gesundheit und Verbraucher. The Cove (2009)
Your exploits toured the ministries.Ihre Taten haben sich schon in den Ministerien herumgesprochen. Rebellion (2011)
There are 5O different states in this country which means there are 5O different Health Departments followed by 5O different protocols.Es gibt 50 Bundesstaaten in diesem Land und damit 50 verschiedene Gesundheitsministerien, demzufolge 50 verschiedene Protokollen. Contagion (2011)
All Antrge and reports of the ministries ... You will mount up to wchentlich equerry Hornig, the wages sent my instructions and the ntigen signatures is zurckbringen.Alle Anträge und Berichte der Ministerien ... werden Sie wöchentlich an Oberstallmeister Hornig übergeben, der lhnen meine Anweisungen und die nötigen Unterschriften zurückbringen wird. Ludwig II (2012)
Most of it's internal... intelligence agencies, key government ministers, the military.Das meiste davon ist Internes, Geheimdienste, Ministerien, das Militär. Endgame (2012)
He is followed by many EU and IMF employees that are appointed to major ministries.Ihm folgen viele EU- und IWF-Angestellte die bestellt wurden von ihren vorgesetzten MinisterienCatastroika (2012)
So, the people from the government were meeting with the bankers here?Die Leute der Ministerien trafen sich hier mit den Bankiers? The One Percent Solution (2014)
That name, it will more than likely change since we're currently compiling a list of leading biologists and scientists to consult with on the subject.Aber zuerst sollten wir so schnell wie möglich eine Expertenkonferenz einberufen, zu der wir alle 49 Fachwissenschaftler aus Ministerien, Universitäten und Forschungseinrichtungen einladen. Shin Godzilla (2016)
Just in, and according to multiple sources, in regards to the giant creature,- Gut, in Ordnung. Heute wurde bekannt, dass in höchsten Regierungskreisen und in den Ministerien das Codewort Godzilla zur Bezeichnung des Lebewesens benutzt wird. Shin Godzilla (2016)
No jurisdictional infighting. No arguments between ministries.Bei der Vorbereitung der Godzilla- Gesetzesvorlage gab es noch Anpassungen, und alle Ministerien haben Unterstützung zugesagt. Shin Godzilla (2016)
I'm having lunch with the four guys nominated by ministerial order.Ich frühstücke davor mit den Vertretern der Ministerien20 ans (2016)
As impressive as the modernist buildings is the number of directorates, councils, comissions and ministries which occupy them.So beeindruckend wie die modernen Gebäude ist auch die Zahl der Direktionen, Räte, Ausschüsse und Ministerien, die darin untergebracht sind. Brexit: The Movie (2016)
New ministries were set up, as the government extended its control over every aspect of British life.Neue Ministerien wurden eingerichtet, als die Regierung ihre Kontrolle auf jeden Aspekt des britischen Lebens ausdehnte. Brexit: The Movie (2016)
It's a difficult situation for any ministry.Die Lage ist für alle Ministerien schwierig. Our Man in Havana (1959)
- Now I know everyone, I can get around.Ich geh in den Ministerien und im Vatikan ein und aus. Ich hab einen Wagen und eine eigene Wohnung. La Dolce Vita (1960)
It's in one of ministry buildings.Es ist in einem der MinisterienAlphaville (1965)
Through Anna he knew that many of my clients work with the government.Er wusste, dass viele meiner Kunden in den Ministerien arbeiten. With the Lives of Others (1966)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Außenministerium {n}; Auswärtiges Amt | Außenministerien {pl}foreign office | foreign offices [Add to Longdo]
Finanzministerium {n} | Finanzministerien {pl}ministry of finance | ministries of finance [Add to Longdo]
Justizministerium {n} | Justizministerien {pl}ministry of justice; Department of Justice [Am.] | ministries of justice [Add to Longdo]
Ministerium {n} [pol.] | Ministerien {pl}ministry | ministries; ministeries [Add to Longdo]
Verkehrsministerium {n} | Verkehrsministerien {pl}ministry of transport | ministries of transport [Add to Longdo]
Wirtschaftsministerium {n} | Wirtschaftsministerien {pl}ministry of economics | ministries of economics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Ministerien [miːnisteːriːən] (n) , pl.
     ministeries; ministries
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top