Search result for

mimosa

(31 entries)
(0.0075 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mimosa-, *mimosa*
Possible hiragana form: みもさ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Mimosa[N] ต้นไมยราบ, See also: ผักกระเฉด
mimosa[N] ไม้พุ่มเขตร้อนมีดอกสีเหลือง

English-Thai: Nontri Dictionary
mimosa(n) กระถินเหลือง,กระถินณรงค์,ไม้ตระกูลไมยราบ,จามจุรี,ผักกระเฉด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mimosa pigraไมยราบยักษ์ [TU Subject Heading]
Mimosa Pudicaไมยราบ [การแพทย์]
Mimosaceaeมิโมซาซี [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mimosa (n ) เครื่องดื่มชนิดหนึ่งทำจากเหล้าแชมเปญและน้ำส้ม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Went to an Easter egg hunt atJenny's boss's house in Boca. Drank mimosas.ไปงานอีสเตอร์ที่บ้านของเจ้านายเจนนี่ที่โบคา ดื่มมิโมซาส Marley & Me (2008)
And number two, these mimosas are kicking my little brown ass.ประเด็นที่สอง มิโมซ่าที่ทำเอา หนุ่มผิวน้ำผึ้งอย่างผมมึนสุดๆ The Love Car Displacement (2011)
And if that doesn't work, a lot of mimosas.แต่ถ้าไม่ได้ผลล่ะก็ จิบมิโมซ่าเยอะๆ The Kids Are Not All Right (2011)
Come back when you learn how to make mimosas.ค่อยกลับมาตอนลูกรู้วิธีทำ mimosas (cocktails) Secrets That I Never Want to Know (2011)
Mmhmm, plus a morning without my favorite succubus would be like waking up to a virgin mimosa.อีกอย่าง ตื่นมาไม่เจอซัคคิวบัสสุดโปรด เหมือนตื่นมาเจออาบอบนวดซิงๆ School's Out (2012)
And I promised you bottomless mimosas at that bistro you love downtown.และผมก็สัญญาว่าจะพาไปดื่ม ที่ร้านนั่น คุณรักย่านกลางเมืองจะตาย Masquerade (2012)
Jeffrey, I trusted you and believed in you and fantasized about celebrating over mimosas with you!เจฟฟรี่ ฉันอุตส่าห์เชื่อและไว้ใจเธอ แถมยังจินตนาการว่า เราเฉลิมฉลองบนต้นไมยราบด้วยกัน! Advanced Documentary Filmmaking (2013)
Mimosa pudica.ต้นไมยราบ John Doe (2013)
Who wants more mimosas?ใครอยากได้ มิโมซ่าเพิ่มบ้าง? Green Arrow (2015)
The Wachootoo dart is made of wood from a mimosa tree while the other is carved from a red fungus-bearing acalla.แล้วถ้าเทียบกับลูกดอกที่ ยิงฉันเมื่อก่อนหน้านี้ล่ะ เหมือนกันเด้ะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I'm making mimosas-- they're breakfast-appropriate.ฉันกำลังทำแบบผสมน้ำส้มนะ \เหมาะกับมื้อเช้าออก The O.C. (2003)
I think I'm going to need another mimosa... to open the rest of these gifts.ึคงต้องกรึ๊บมิโมซ่าอีกแก้ว ถึงจะแกะของขวัญพวกนี้ได้ The Perfect Man (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไมยราบ[N] sensitive plant, See also: Mimosa pudica Linn., Syn. ต้นไมยราบ, ต้นกระทืบยอด, Example: ใบต้นไมยราบหุบเมื่อถูกกระเทือน, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มขนาดเล็กชนิด Mimosa pudica Linn. ในวงศ์ Leguminosae ใบคล้ายใบกระเฉดเมื่อถูกกระเทือนก็หุบราบไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเฉด[n.] (krachēt) EN: Water Minosa   FR: mimosa d'eau [m] ; cresson (de fontaine) [m]
ผักกระเฉด[n.] (phak krachēt) EN: water mimosa ; neptunia   FR: mimosa d'eau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MIMOSA    M AH0 M OW1 S AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mimosa    (n) (m i1 m ou1 z @)
mimosas    (n) (m i1 m ou1 z @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミモザ[, mimoza] (n) mimosa [Add to Longdo]
ミモザサラダ[, mimozasarada] (n) mimosa salad [Add to Longdo]
含羞草[おじぎそう, ojigisou] (n) (1) mimosa; (2) sensitive plant [Add to Longdo]
眠り草[ねむりぐさ, nemurigusa] (n) mimosa [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mimosa \Mi*mo"sa\ (?; 277), n. [NL., fr. Gr. ? imitator. Cf.
   {Mime}.] (Bot.)
   A genus of leguminous plants, containing many species, and
   including the sensitive plants ({Mimosa sensitiva}, and
   {Mimosa pudica}).
   [1913 Webster]
 
   Note: The term mimosa is also applied in commerce to several
      kinds bark imported from Australia, and used in
      tanning; -- called also {wattle bark}. --Tomlinson.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mimosa
   n 1: evergreen Australasian tree having white or silvery bark
      and young leaves and yellow flowers [syn: {silver wattle},
      {mimosa}, {Acacia dealbata}]
   2: any of various tropical shrubs or trees of the genus Mimosa
     having usually yellow flowers and compound leaves
   3: a mixed drink containing champagne and orange juice [syn:
     {mimosa}, {buck's fizz}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top