Search result for

milliarden

(52 entries)
(1.5447 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -milliarden-, *milliarden*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา milliarden มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *milliarden*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Billion?MilliardenWhen Worlds Collide (1951)
Billions!MilliardenTop Sensation (1969)
The vast Milky Way, where there are over 100 billion stars.Die Milchstraße, in der es über 100 Milliarden Sterne gibt. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
Actually, 114 billion.Genau gesagt, 114 MilliardenThe Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
It is worth three billion.Das ist drei Milliarden wert. Le guignolo (1980)
Three billion?Drei MilliardenLe guignolo (1980)
Is that really worth $ 3 billion?- Stimmt das mit den drei MilliardenLe guignolo (1980)
By the way, Joseph, she talked about three billion ...Apropos, die kleine Caroline erwähnte drei MilliardenLe guignolo (1980)
Joseph offered me a $ 3 billion, Farad -6.Joseph bot mir drei Milliarden an, Fahrad sogar sechs. Le guignolo (1980)
-In exchange for 10 billion? "Yes.- Im Austausch für zehn Milliarden? - Genau. Le guignolo (1980)
They are much more expensive. They are priceless.Denn sie sind weit mehr wert als zehn Milliarden, sie sind unbezahlbar. Le guignolo (1980)
We stopped at 10 billion ...- Wir waren bei zehn MilliardenLe guignolo (1980)
Our atoms are six billion years old.Unsere Atome sind 6 Milliarden Jahre alt. Altered States (1980)
We've got six billion years of memory in our minds.Wir haben 6 Milliarden Jahre Erinnerungen in unserem Geist. Altered States (1980)
What happens during these blackout periods is you get the feeling of phenomenal acceleration like you're being shot out over millions, billions of years.Während den Blackouts hat man das Gefühl, eine phänomenale Beschleunigung zu erleben, als würde man durch Millionen, Milliarden Jahre fliegen. Altered States (1980)
Arms smuggling, private plane... yacht, billions.Waffenhandel, Privatflugzeug, eine Yacht, Milliarden. Alles durch dunkle Geschäfte und Verrat. The Umbrella Coup (1980)
- One life for billions.- Ein Leben für MilliardenFlash Gordon (1980)
- One life for billions.- Ein Leben für MilliardenFlash Gordon (1980)
Billions.MilliardenThe Long Good Friday (1980)
In our vast Universe there are billions of other such galaxies that are just as big if not bigger than our own.Man vermutet, dass es Milliarden Galaxien in dem unvorstellbar großen Universum gibt, die die gleichen Ausmaße haben wie unseres. Super Monster (1980)
We're going to have a billion people on the lot tomorrow.Morgen kommen milliarden leute aufs gelände. Wie willst du ihr das erklären? Used Cars (1980)
Two thousand million dollars and 615 personnel producing 300 thousand barrels of oil a day.2 Milliarden Dollar. Eine Belegschaft von 615 Leuten fördert 300.000 Barrel Öl pro Tag. ffolkes (1980)
If we still don't have the money, down goes "Jennifer". All 2 thousand million dollars of her.Haben wir das Geld immer noch nicht explodiert Jennifer, die ganzen 2 Milliarden Dollar. ffolkes (1980)
Renewing it at today's prices would be 15 thousand million pounds.Sie neu aufzubauen würde heutzutage 15 Milliarden Pfund kosten. ffolkes (1980)
How many worlds are there in the universe? Millions. Maybe billions.Es gibt so viele Welten in unserer Milchstraße, Millionen, vielleicht MilliardenContamination (1980)
The annual cost of the Health Service has gone up by £1.5 billion!Die Jahreskosten im Gesundheitswesen stiegen aber um anderthalb Milliarden Pfund. So siehts aus, Humphrey. The Compassionate Society (1981)
The foreign debt climbed to 51 billion gold rubles.Die Staatsschuld wuchs auf 51 Milliarden Goldrubel auf. Rasputin (1981)
It is awesome to think of the hundreds of billions of stars spread in an infinite volume of space, too vast for the human mind to comprehend.Es ist überwältigend: Hunderte Milliarden von Sternen, verstreut in einem unendlichen Raum, der unsere Vorstellungskraft übersteigt. Endless Love (1981)
It's over four billion years old.Über vier Milliarden Jahre alt. Endless Love (1981)
Transformed for cultivation, this area would feed about 146 billion people.Verwandelt für Kultivierung, dieser Bereich würde füttern etwa 146 Milliarden Personen. Do You Remember Dolly Bell? (1981)
- 146 billion.146 MilliardenDo You Remember Dolly Bell? (1981)
Two or three billion, I don't know exactly.Zwei oder drei Milliarden, Ich weiß nicht genau. Do You Remember Dolly Bell? (1981)
But there's millions... millions...Das sind ja Millionen! Nein, MilliardenThe Cabbage Soup (1981)
Somewhere in the world, every other day... a corporate executive is kidnapped or assassinated... netting ransoms in excess of $1 billion... and forcing the expenditure of $50 billion in corporate security measures.Auf der Welt werden ständig Unternehmensleiter entführt oder ermordet. Es gibt Lösegelder von Milliarden Dollar. Und 50 Milliarden müssen in Sicherheitsmaßnahmen gesteckt werden. Wolfen (1981)
Millions yes but of no use to you.Milliarden, ja. Aber es nützt Ihnen nichts. Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
"Our world which had been formed into matter from rays and energy five billion years ago;""...begegnete der Erde plötzlich ein mysteriöser, starker Feind." "Unsere Welt, die Materie, geformt durch Strahlung und Energie..." "...vor 5 Milliarden Jahren;" Dünyayi Kurtaran Adam (1982)
He could be a Permanent Secretary running a great department, responsible for spending billons of pounds of public money.Womöglich beamteter Staatssekretär in einem Ministerium, verantwortlich für ein paar Milliarden Pfund öffentlicher Mittel. The Skeleton in the Cupboard (1982)
And exports, two billion a year gone, for starters.Und die Exporte. Zwei Milliarden im Jahr im Eimer. Und das nur für den Anfang. The Whisky Priest (1982)
Title 4: 2 billion..."Auf die 4: 2 Milliarden..." All Fired Up (1982)
Let's multiply that by 5,9.17 Milliarden 139 Millionen... Multipliziert mit 5,9... All Fired Up (1982)
Billions of people are hanging on our every word.Milliarden von Menschen hören jedem Wort gebannt zu. Airplane II: The Sequel (1982)
As of December 20th, do you know how much over budget we are? Two billion.Am 20. Dezember überziehen wir das Budget um zwei MilliardenGodard's Passion (1982)
Or corn that could grow in the USA in the year 2001, when there'll be 6.5 billion people on this planet, all of them hungry.Oder Mais, der im Jahre 2001 in den USA wächst, wenn es 6,5 Milliarden hungrige Menschen auf der Welt gibt. Swamp Thing (1982)
Instant billions instant power, instant changes.Schnelle Milliarden... schnelle Macht, schnelle Veränderungen. Wrong Is Right (1982)
More than $3 billion changed hands.Mehr als $3 Milliarden Umsatz. Wrong Is Right (1982)
Billions of them!Milliarden davon! Wrong Is Right (1982)
Besides, when you've destroyed as many billions as I have... after a while it just turns into... green paper.Wenn man so viele Milliarden vernichtet hat wie ich, ist es nichts anderes mehr als grünes Papier. Steele in Circulation (1983)
"And our galaxy is only one of millions of billions~ Und unsere Galaxie ist nur eine von Millionen MilliardenThe Meaning of Life (1983)
That would be $25 billion a year!Das wären 25 Milliarden Dollar im Jahr! Never Say Never Again (1983)
It is conservatively Estimated that over $12 billion in illegal accounts Resides deep In the secret vaults Of the 520 banks of this,Vorsichtige Schätzungen besagen, dass über 12 Milliarden Dollar... auf illegalen Konten tief in den geheimen Tresorkammern der 520 Banken... dieser geldorientiertesten Stadt der Welt lagern. The Osterman Weekend (1983)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Milliarde {f} | Milliarden {pl}billion; thousand million | billions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Milliarden [miliːardən] (n) , pl.
     billions
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top