Search result for

mieze

(52 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mieze-, *mieze*
Possible hiragana form: みえぜ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mieze มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mieze*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kit?MiezeIs There a Woogy in the House? (1999)
And let me tell you they are dynamite.Zwei heiße Miezen und ich sage dir, die sind pures Dynamit. Don't Go in the House (1979)
I can't sit around eating bananas while you and the broad are playing patty cake.Ich kann nicht rumsitzen und Bananen essen, während du und deine Mieze Haschmich spielen. Any Which Way You Can (1980)
- She's not a broad.- Sie ist nicht meine MiezeAny Which Way You Can (1980)
We met all these chicks, went to a massage parlor and we went on a spaceship.Wir haben Miezen im Massagesalon kennen gelernt und waren in einem Raumschiff. Cheech and Chong's Next Movie (1980)
Come on, she´s your sweetie!- Sie ist doch deine MiezeThe Last Metro (1980)
Charlie, I figure you and me have scored the best damn pussy in the whole state of Texas.Du und ich, wir haben uns die heißesten Miezen von Texas geangelt. The Border (1982)
Come on. I got some really fine pussy for you.Ich habe eine super Mieze für dich. The Border (1982)
Not averse to clocking a decent bit of crumpet, my lads. It's the only thing that wakes them up.Die glotzen gern mal einer Mieze hinterher. Evil Under the Sun (1982)
Ever since there's been a base here, there's been what you'd call the Puget Sound Debs.Seit es diesen Marinestützpunkt gibt, gibt es auch die so genannten Puget-Sound-Miezen. An Officer and a Gentleman (1982)
A Puget Deb will tell you,So eine Puget-Mieze sagt euch dann: An Officer and a Gentleman (1982)
A Puget Deb will do anything and say anything to trap you.Eine Puget-Mieze würde alles tun, um euch in die Falle zu locken. An Officer and a Gentleman (1982)
Think there's any truth to what he said about those girls, Puget Debs?Ob da was Wahres dran ist, was er über die Puget-Miezen gesagt hat? An Officer and a Gentleman (1982)
That's no bullshit! If I had such a cute pussycat, I'd stay at home all day too!Wenn ich so ne Mieze zu Hause hätte, würde ich auch nicht weggehen. Prozrazení (1983)
And a pussycat.Und eine Miezekatze. Red Holt Steele (1983)
Bring on the bimbos.Wir wollen die Miezen sehen! Flashdance (1983)
You have a cute little kitty-cat in there.Da ist eine süße, kleine Mieze drin. The Man with Two Brains (1983)
A pussycat like you?Eine Mieze wie du? Scarface (1983)
Know what your problem is, pussycat?Weißt du, was dein Problem ist, MiezeScarface (1983)
He pulls up on this chick and she hides him in the closet, cos her parents are out.Er wirft sich an 'ne Mieze ran, die ihn im Schrank versteckt, weil die Eltern weg sind. Still Smokin (1983)
When the chick comes around, he chases her all over the house.Die Mieze kommt heim und er steigt ihr durchs ganze Haus nach. Still Smokin (1983)
Like the shady lady!Wie mit der Mieze aus Argentinien. Party Games (1984)
The kid's got the Midas touch with the broads!Der Junge hat Schlag bei den Miezen. Kommt her! The Cotton Club (1984)
That's what you were thinking. Knock it off, Alex.Ich bin nicht Ihre Gedankenlese-Spielchen-Mieze, OK? Dreamscape (1984)
Two cute 16-year-olds do meet people.Zwei hübsche 16-jährige Miezen machen Bekanntschaften. Polar (1984)
Clean you right out. So how's Mr. Marty Lang?Eine Verkehrsmieze wollte euch einen Strafzettel geben. Out Where the Buses Don't Run (1985)
How about us at the back door in pussycat suits? – When they come with the milk...Verkleiden wir uns als Miezekatzen und wenn sie uns Milch... The Jewel of the Nile (1985)
I cannot... You're dropping wolf bait and there are chicks outside!Du musst aufs Klo, wenn draußen Miezen warten. Weird Science (1985)
Hear that...Hörst du das, MiezeChildren of a Lesser God (1986)
A lot of fine, foxy mamas too, yes, sir.Und auch viele schöne, sexy Miezen, jawohl, Sir. Crossroads (1986)
Yeah, well, this road ain't no place for a sweet-pants like you.Diese Straße ist kein Ort für so eine süße Mieze wie dich. Crossroads (1986)
Down, kitty!Platz, Mieze, Platz! The Great Mouse Detective (1986)
Let this broad go down on you, she runs your life.Lass diese Mieze an dich unten ran, und sie steuert dein Leben. No Mercy (1986)
Yeah, sure. Forsake me for eight chicks.Lasst mich nur wegen der dämlichen Mieze hier sitzen! One Crazy Summer (1986)
I thought chicks like you travelled in packs.Ich dachte immer, Miezen wie du treten nur in Gruppen auf. Peggy Sue Got Married (1986)
I mean, chemicals are no good for you.Dieses Chemiezeugs ist ungesund! Raw Deal (1986)
Children having pillow fights at all hours while I'm trying to score may cause a few strikeouts, you get me, Harry boy?Und laute Kissenschlachten, während ich eine Mieze flachlegen will könnten mir leicht die Tour versauen, kapito? Troll (1986)
The truth. Last night I killed a V.C. Broad.Letzte Nacht hab ich 'ne Vietcong-Mieze gekillt. Duty and Honor (1987)
Because this is the only pussy you people are going to get!Denn eine andere Mieze kriegt ihr nicht! Full Metal Jacket (1987)
If there was some pussy up there, you could get up there, couldn't you?Wenn eine Mieze oben wäre, kämest du rauf, was? Full Metal Jacket (1987)
"... Eskimo pussy is mighty cold!"Eskimo-Miezen sind schrecklich kalt! Full Metal Jacket (1987)
Hello, Dolly Hello, DollyHallo, Mieze Hallo, Mieze Superman IV: The Quest for Peace (1987)
I said, the little kitty-cat can't stay here.Ich sagte, die kleine Mieze kann nicht hier bleiben. Who's That Girl (1987)
-Hi, kitty.- Hi, MiezeWho's That Girl (1987)
Chemicals?- Chemiezeug? Faith Healer (1988)
Okay. Wipe it down for prints. Lose it in the river.Also, wo ich schon dabei war, wollte ich auf die Polizeimieze zielen. Blood & Roses (1988)
Just being a pussycat is a constant hazard.Einfach nur eine Miezekatze zu sein, ist eine stete Gefahr. Daffy Duck's Quackbusters (1988)
I thought I saw a pussycat.Das sieht ja aus wie eine Miezekatze. Daffy Duck's Quackbusters (1988)
I'd better hide or that bad old pussycat gonna get me.Ich muss mich verstecken, oder die böse Mieze erwischt mich. Daffy Duck's Quackbusters (1988)
You bad old pussycat.Böse MiezeDaffy Duck's Quackbusters (1988)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Miezekätzchen {n}; Schmusekatze {f}; Schmusekätzchen {n}; Muschikatze {f}pussy cat; pussycat [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top