Search result for

methodik

(55 entries)
(0.0501 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -methodik-, *methodik*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา methodik มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *methodik*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Methodology and Practice in Anesthesiology.Methodik und Anwendung der Anästhesiologie. The Verdict (1982)
Methodology and Practice in... in Anesthesiology. Hm.Methodik und Anwendung... ..der... der Anästhesiologie. The Verdict (1982)
Methodology and Practice in Anesthesiology.Methodik und Anwendung der Anästhesiologie. The Verdict (1982)
Methodology and Practice in Anesthesiology.Methodik und Anwendung der Anästhesiologie. The Verdict (1982)
Computer, we are going to apply precise diagnostic methodology.Computer, wir werden eine präzise diagnostische Methodik anwenden. Remember Me (1990)
Torture Methodology.FoltermethodikDemolition Man (1993)
Before we begin, I'd like to talk a little bit about my methodology.Bevor wir anfangen, möchte ich mit Ihnen ein wenig über meine Methodik sprechen. Clash of the Taylors (1997)
Part of his methodology.Teil seiner MethodikThe Cell (2000)
We shall have to abandon all normal police procedure.Wir müssen die normale polizeiliche Methodik aufgeben. The Nine Lives of Tomas Katz (2000)
Point and methods, basic laws and penalties, plus some random ideas.Amtsmethodik, Grundgesetze und Strafkatalog und ein paar Vorschläge. The Third Lorelai (2001)
You understand the legalistic drawback to Precrime methodology.Sicher kennen Sie den juristischen Schwachpunkt der Precrime-MethodikMinority Report (2002)
Now, in high school, by applying the methodology of statistical probability, accounting for the continuous random variable of luck, I was able to come up with a fairly effective card-counting technique.Ich habe mir als Schuljunge - durch Anwendung der Methodik der statistischen Wahrscheinlichkeit und unter Berücksichtigung der Glücksvariablen - eine effektive Methode zum Kartenzählen ausgedacht. Repercussions (2003)
Oh, hearing the thoroughness of your research methodology I don't think that's possible. Oh.Angesichts deiner ausgefeilten Forschungsmethodik... halte ich das für unmöglich. Orpheus (2003)
That's why my method is based on corporal punishment.Darum beruht meine Behandlungsmethodik auf körperlicher Bestrafung. Lunacy (2005)
Your compromised methodology sullies the name of every man and woman who serves this country honorably.Ihre Methodik befleckt die Namen all derer, die diesem Land ehrenwert dienen. Mockingbird (2005)
I'm interested in the methodology--Mich interessiert die Methodik... Observer Effect (2005)
- The scientific method! Quentin!- Wissenschaftliche MethodikBandidas (2006)
secretly stepping in on my own to solve crimes that couldn't be dealt with through organization-based methodology. and have been conducting an independent investigation of my own.Seit ich Einheit 9 verlassen habe, habe ich das Netz allein durchstreift und mich in Fälle eingemischt, die durch systematische Methodik nicht zu lösen waren. Dabei habe ich die Entführungen entdeckt und eigene Ermittlungen angestellt. Kôkaku kidôtai: Stand Alone Complex Solid State Society (2006)
The research and methodology of such an accomplishment, well, is invaluable.Die Forschung und Methodik an einer derartigen Fähigkeit ist, naja, unschätzbar. The Sounds of Science (2008)
- Oh, no. - Why? - Her research methodology is sloppy she's unjustifiably arrogant about loop quantum gravity and to make matters worse, she's often mean to me.Ihre Forschungsmethodik ist schlampig,... sie ist ungerechtfertigt arrogant wegen ihrer Schleifenquantengravitation... und um das noch zu verschlimmern, sie ist oft gemein zu mir. The Codpiece Topology (2008)
If you're having trouble deciding where to sit I suggest One Potato, Two Potato or as I call it, the Leslie Winkle Experimental Methodology.Falls es dir schwer fällt, dich zu ent- scheiden, wo du dich hinsetzen sollst,... dürfte ich einen Abzählreim vorschlagen? Oder wie ich es nenne: "Die Leslie Winkle Experimentalmethodik." The Codpiece Topology (2008)
- It's Takfir methodology.- Takfir-MethodikBody of Lies (2008)
- Takfir methodology.- Takfir-MethodikBody of Lies (2008)
It's your methodical side.Da spricht der Methodiker in dir. With Love... from the Age of Reason (2010)
But I suspect that whatever methodology he crossed so many times that he has become like this coffee cup.Aber ich vermute, dass, ganz egal mit welcher Methodik, er so viele Male gewechselt ist, dass er so wie diese Tasse wurde. Over There: Part 1 (2010)
But I did find somethingAber ich habe etwas gefunden... - mit derselben Methodik. - Wirklich? The First Day of School (2010)
You need to develop a standard deviation algorithm that controls for a testing bias, and if you don't mind, I think I can tweak your methodology.Du musst einen Standartabweichungsalgorhytmus konfigurieren, das den Testablauf kontrolliert, und falls es dir nichts ausmacht, ich denke ich kann die Methodik optimieren. No Ordinary Mobster (2010)
But it doesn't need to be because there's a methodology for that.Nein, es gibt eine Methodik dafür... So Hard to Forget (2010)
He studies vampire methodology.Er studiert VampirmethodikFright Night (2011)
I came here to explain my methodology of investigation with no certainty but a critical eye.Ich bin hier, um Ihnen meine Methodik als Untersuchungsrichter zu erläutern, stets unvoreingenommen und mit kritischem Blick. Guilty (2011)
So "methodology" and "critical eye", but no proof?Sie sprechen hier von "Methodik" und "kritischem Blick", aber geben zu, keine Beweise zu haben? Guilty (2011)
I've got this idea on why this guy changes methodology.Ich habe diese Idee auf, warum haben dieser Kerl Änderungen MethodikDevotion (2011)
It's not his methodology.Das ist nicht seine MethodikThe Vest (2011)
I cannot believe you are judging my methodology.Ich fasse es nicht, dass du meine Methodik verurteilst. Don't Stop 'Till You Get Enough (2011)
- Well, look at the methodology.- Sehen Sie sich die Methodik an. Sinister (2012)
Now, who could tell me what we mean By "the scientific method"?Also, wer kann mir sagen, was wir unter wissenschaftlicher Methodik verstehen? Smiley (2012)
The first step in the scientific methodDer erste Schritt der wissenschaftlichen Methodik ist, eine Hypothese aufzustellen. Smiley (2012)
But I want to talk about how the curiosity And skepticism embodied in the scientific method Have applications beyond the laboratoryAber ich möchte darüber sprechen wie Neugier und Skepsis, die der wissenschaftlichen Methodik innewohnen, auch außerhalb der Forschung Anwendung finden können und über deren Gegenteil: Smiley (2012)
I'm merely interested in methodology.Mich interessiert lediglich die MethodikWelcome to Briarcliff (2012)
Are you familiar with the 2009 abstract that speaks directly to this issue? Of course I'm familiar with the study, but the methodology is completely flawed.Sicher bin ich vertraut mit dieser Studie, aber die Methodik ist vollkommen fehlerhaft. Bitcoin for Dummies (2012)
- His methodology was all over it.- Seine Methodik war allgegenwärtig. Brave New World: Part 1 (2012)
Methodology.MethodikLiberty (2013)
I mean, the methodology, the research, the physician BIOS... it definitely looks and feels like a real clinical trial, which is, obviously, the whole...Ich meine, die Methodik, die Forschung, das ärztliche Startprogramm... sieht aus und fühlt sich an wie eine echte klinische Studie, welche es ist, obwohl die ganze... Can of Worms (2013)
How is it I can conceptualize a methodology of examining dark matter in the universe but can't figure out how to fix a novelty squirt flower?Wie kann es sein, dass ich eine Methodik entwickeln kann, mit der man dunkle Materie im Universum untersuchen kann, aber nicht herausfinden kann, wie man eine einfache Spritzblume repariert. The Itchy Brain Simulation (2013)
Well, now with Jordan gone, I can confide in you that I think to write this story, I'm going to need to experience your methodology firsthand.Gut, nachdem Jordan nun weg ist, kann ich Ihnen etwas anvertrauen, ich denke, um diese Geschichte schreiben zu können, brauche ich etwas persönliche Erfahrung zu Ihrer Methodik aus erster Hand. Charlie Does It for Science (2013)
Key formulas, methodology sequences, a summary on disc.Schlüsselformeln, Methodik, Sequenzen. - Eine Übersicht auf Diskette. Knowledge of Causes, and Secret Motion of Things (2014)
We found a reference in a book on alchemical methodology.Wir fanden etwas in einem Buch über alchemistische MethodikAwakening (2015)
I now hand over to Mr Pelletier, whom I also thank for his trust in me, despite the internal debates prompted by the innovative methodology used to conduct this study.Ich übergebe nun an Herrn Pelletier, dem ich auch für sein Vertrauen danken möchte, trotz der internen Debatten, die aufgrund der neuartigen Methodik dieser Studie vorausgegangen sind. Les heures souterraines (2015)
Even with a cloudy M.O., the methodology's consistent:Eine diffuse Vorgehensweise, aber die Methodik ist einheitlich. Kindred Spirits (2016)
I felt like I was dropping the ball as your assistant, so I brought in Carol here to help with her awesome methodologies.Ich hatte das Gefühl, als deine Assistentin zu versagen, also holte ich Carol, damit sie mit ihrer tollen Methodik aushilft. A Vaginismus Miracle (2016)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsmethodik {f}industrial methods [Add to Longdo]
Methodik {f}methodology; methods [Add to Longdo]
Methodologie {f}; Methodenlehre {f}; Methodik {f}methodology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Methodik [meːtoːdik] (n) , s.(f )
     methodology; methods
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top