Search result for

meters

(52 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meters-, *meters*, meter
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Metersมิเตอร์, เมตร [การแพทย์]
Meters, Milliampereมิเตอร์แสดงมิลลิแอมแปร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- 6.4 meters deep. - What is it?ลึกลงไป 6.4 เมตร มันคืออะไร Odyssey (2008)
30 meters.30 เมตร Dead Space: Downfall (2008)
Object we seek, rectangular storage container, dimensions 2 meters by 0.5 meter by 66 centimeters.สิ่งที่เราค้นหา คือตู้บรรจุสินค้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า สูง2เมตร กว้างครึ่งเมตร ลึก66เซนติเมตร Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
About 200 meters up the footpath...เดินขึ้นไปประมาณ 200 เมตร 24: Redemption (2008)
Franco, it's 85 meters.มานี่ Gomorrah (2008)
If clan-managed waste were piled it would reach 14,600 meters.If clan-managed waste were piled it would reach 14,600 metersGomorrah (2008)
Everest is 8,850 meters.Everest is 8,850 metersGomorrah (2008)
The object was moving at speeds of up to three times 10-to-the-seventh meters per second.เดินทางผ่านระบบสุริยะของเรา วัตถุนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง ถึง 30 ล้านเมตร The Day the Earth Stood Still (2008)
Look, whatever it is, if this object is moving at three times 10-to-the-seventh meters per second, there will be no aftermath.ฟังนะ ไม่ว่าเจ้านี่มันจะเป็นอะไร ถ้ามันกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 30 ล้าน เมตรต่อวินาที The Day the Earth Stood Still (2008)
Whole hillsides bear deep gashes hundreds of meters wide.ส่วนของภูเขาทั้งลูก ทรุดเป็นบริเวณ100เมตร Home (2009)
The process of heating and separating bitumen from the sand requires millions of cubic meters of water.เข้าสู่กระบวนการให้ความร้อน เพื่อแยกน้ำมันดินออกจากทราย ซึ่งต้องใช้น้ำเป็น ล้านลูกบาศก์เมตร Home (2009)
If it melts, sea levels will rise by nearly 7 meters.ถ้ามันละลาย, ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นเกือบ 7 เมตร Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
metersA mile is equal to about 1600 meters.
metersCuzco lies about 3,500 meters above sea level, and you can still see many Incas there.
metersFollow the street for about 50 meters, and you will see a post office.
metersFor distances, if 100 meters is said it's exactly 100 meters.
metersGo straight up the street for about 100 meters, and you will get to the junction of three roads.
metersHe achieved a throw of seventy meters.
metersHe, being slow of foot, was already lagging two meters.
metersHe can run 100 meters within twelve seconds.
metersHe cut off two meters of the rope.
metersHe ran 100 meters 11 seconds flat.
metersI live within 200 meters of the station.
metersIt is impossible for you to jump two meters high.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วโมงละ 100 กิโลเมตร[xp] (chūamōng la røi kilōmēt) EN: 100 kilometers an hour   FR: cent kilomètres à l'heure
ด้วยความเร็ว 1000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง [xp] (dūay khwāmreo neung phan kilōmēt tø chūamōng) EN: at a speed of 1,000 kilometers per hour   
งาน[n.] (ngān) EN: ngan (area equal to a quarter of arai or 400 square meters)   FR: ngan [m] (unité de surface équivalant à un quart de rai ou 400 mètres carrés)
เส้น[X] (sen = sēn) EN: sen (unit of length equal to 40 meters)   FR: sen (unité de longueur égale à 40 m) [m]
ตารางวา[n.] (tārāng wā) EN: square wa = square wah ; square two-meters ; four square meters   FR: wa carré (unité de surface de 2x2m) [m] ; double-mètre carré [m]
วา[n.] (wā) EN: wa = wah (unit of linear measure equal to 2 metres) ; two meters   FR: wa [m] (unité de longueur équivalant à 2 métres) ; deux mètres [mpl]
วิ่ง 1500 เมตร[n. exp.] (win neung phan hā røi mēt) EN: 1,500 m ; 1,500 metres ; 1,500 meters (Am.)   FR: 1.500 mètres [m]
วิ่ง 100 เมตร[n. exp.] (wing neung røi mēt) EN: 100 m ; 100 metres ; 100 meters (Am.)   FR: 100 mètres [m]
วิ่ง 800 เมตร[n. exp.] (wing paēt røi mēt) EN: 800 m ; 800 metres ; 800 meters (Am.)   FR: 800 mètres [m]
วิ่ง 3000 เมตร[n. exp.] (wing sām phan mēt) EN: 3,000 m ; 3,000 metres ; 3,000 meters (Am.)   FR: 3.000 mètres [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
METERS    M IY1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meters    (n) (m ii1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meterstab {m}pocket rule [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レクリェーショナルダイビング[, rekurie-shonarudaibingu] (n) recreational diving; no decompression stop diving; diving at depths which do not exceed 40 meters or 130 feet [Add to Longdo]
伊富;伊当[いとう, itou] (n) Japanese huchen (Hucho perryi) (salmonoid fish found in Hokkaido that grows up to 1.5 meters) [Add to Longdo]
原理とパラメータのアプローチ[げんりとパラメータのアプローチ, genrito parame-ta no apuro-chi] (n) principles and parameters approach [Add to Longdo]
[ごう, gou] (n) (1) 0.18039 litres (liters); (2) 0.3306 metres square (meters); (3) one-tenth of the way from the base to the summit of a mountain; (4) (See 衝・3) (astronomical) conjunction; (ctr) (5) counter for covered containers; (6) counter for matches, battles, etc.; (P) [Add to Longdo]
実施[じっし, jisshi] (n,vs) enforcement; implementation; putting into practice (practise); carrying out; operation; working (e.g. working parameters); enactment; (P) [Add to Longdo]
勺;夕(oK)[しゃく;せき(勺), shaku ; seki ( shaku )] (n) (1) 18 ml (one-tenth of a go); (2) 0.033 meters square (one-hundredth of a tsubo); (3) dip; ladle [Add to Longdo]
[だけ, dake] (n) (1) (See 尺・しゃく・1) 3.03 meters (ten shaku); (2) length; measure; (suf) (3) (hon) (after the name of an artiste) Mr.; Mrs. [Add to Longdo]
数キロの間[すうキロのあいだ, suu kiro noaida] (n) for several kilometers; for several kilometres [Add to Longdo]
抽象結合パラメタ[ちゅうしょうけつごうパラメタ, chuushouketsugou parameta] (n) {comp} abstract-bind-parameters [Add to Longdo]
抽象結合解放パラメタ[ちゅうしょうけつごうかいほうパラメタ, chuushouketsugoukaihou parameta] (n) {comp} abstract-unbind-parameters [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実施[じし, jishi] working (e.g. working parameters) [Add to Longdo]
抽象結合パラメタ[ちゅうしょうけつごうパラメタ, chuushouketsugou parameta] abstract-bind-parameters [Add to Longdo]
抽象結合解放パラメタ[ちゅうしょうけつごうかいほうパラメタ, chuushouketsugoukaihou parameta] abstract-unbind-parameters [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top