หรือคุณหมายถึง meßen?
Search result for

messen

(70 entries)
(0.0562 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -messen-, *messen*
Possible hiragana form: めっせん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
messenger[ N] คนแจ้งข่าว, See also: คนส่งข่าว, ผู้ส่งสาร, Syn. carrier, deliverer, envoy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
messenger(เมส'เซินเจอะ) n. ผู้ส่งสาร,ผู้ถือจดหมาย,ผู้นำข่าว,ทูตสวรรค์,เครื่องชี้บ่ง,ลาง

English-Thai: Nontri Dictionary
messenger(n) ผู้ส่งข่าว,ทูตสวรรค์,ผู้ส่งสาร,เครื่องบ่งชี้,ลาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
messengerผู้แจ้งข่าว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
messenger RNAอาร์เอ็นเอนำรหัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
messenger RNA (mRNA)อาร์เอ็นเอนำรหัส, อาร์เอ็นเอที่ถูกสร้างขึ้นจากดีเอ็นเอเพื่อนำเอารหัสในการสร้างโปรตีนออกมาสร้างโปรตีนที่ไซโทพลาซึม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Messenger Theory, Secondทฤษฎีการเป็นตัวนำข่าวที่สอง [การแพทย์]
Messenger, Firstผู้สื่อข่าวที่หนึ่ง, ตัวนำข่าวที่หนึ่ง, ตัวนำข่าวตัวที่หนึ่ง [การแพทย์]
Messenger, Secondตัวนำข่าวที่สอง, ตัวนำข่าวตัวที่สอง, ผู้สื่อข่าวที่สอง [การแพทย์]
Messenger, Secondaryสารสื่อตัวที่สอง [การแพทย์]
Messengersบริการรับส่งเอกสาร [TU Subject Heading]
Messengersตัวส่งข่าวสาร, ผู้นำข่าวสาร [การแพทย์]
Messengers, Extracellularตัวนำข่าวจากภายนอกเซลล์ [การแพทย์]
Messengers, Intracellularตัวนำข่าวภายในเซลล์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I am only a messenger majesty.\ -หม่อมฉันเป็นเพียงผู้ส่งสารเพคะ Ambush (2008)
They kicked out our messengers there?พวกเขาคัดค้านต่อผู้ส่งสารอย่างนั้นรึ? The Kingdom of the Winds (2008)
Uh... a bike messenger knocked me down.เอ่อ รถ ส่งเอกสาร ล้มน่ะ Superhero Movie (2008)
Shifu does. I'm just the messenger.แต่อาจารย์ชีฟู ให้ข้ามาส่งข่าวสาร Kung Fu Panda (2008)
Let your candied lips be the messengers to my... ear canal.ผมรอให้ริมฝีปากแสนหวานของคุณถามผมอยู่ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Abara wants to messenger you something right away.อบาร่าจะให้ฉันส่ง อะไรบางอย่างไปให้คุณเดี๋ยวนี้เลย New York, I Love You (2008)
What about the messenger?แล้วจะเอายังไงกัยเด็กส่งของละ Bangkok Dangerous (2008)
[ Gasps ] Messenger.พนักงานส่งเอกสาร City of Ember (2008)
I would rather die than be a Messenger.ฉันยอมตายดีกว่าให้ฉันเป็นพนักงานส่งเอกสาร City of Ember (2008)
- I'm a Messenger!- หนูได้เป็นคนส่งเอกสารค่ะ City of Ember (2008)
I'm a Messenger.หนูได้เป็นคนส่งเอกสารค่ะ City of Ember (2008)
You shouldn't make things up. You-You're not a Messenger, Lina.อย่ามาแต่งเรื่องหน่อยเลย เธอไม่ใช่คนส่งเอกสารหรอก ลีน่า City of Ember (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
messenInstead of going myself, I sent a messenger.
messenShe is the messenger.
messenThe messenger left for London in secret.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ส่งข่าว[N] messenger, See also: courier, delivery boy, emissary, errand-boy, herald, Syn. ผู้ส่งสาส์น, ผู้บอกข่าว, Example: เขาเป็นผู้ส่งข่าวที่มีความรวดเร็วฉับไวมากทีเดียว, Count unit: คน
ผู้ส่งสาส์น[N] messenger, See also: courier, delivery boy, emissary, errand-boy, herald, Syn. ผู้ส่งจดหมาย, ผู้บอกข่าว, ผู้ส่งข่าว, Example: นายมั่นเป็นผู้ส่งสาส์นที่เจ้าเมืองไว้ใจที่สุด, Count unit: คน
ม้าเร็ว[N] messenger, See also: mounted scout, Syn. ผู้ส่งจดหมาย, ผู้ส่งสาส์น, ผู้บอกข่าว, ผู้ส่งข่าว, Example: ม้าเร็วแจ้งว่าข้าศึกเดินทัพมาทางด่านพระเจดีย์สามองค์, Count unit: คน, Thai definition: คนขี่ม้าซึ่งกองทัพจัดไว้สำหรับสืบเหตุการณ์ข่าวคราวของข้าศึก แล้วต้องรีบมาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ในกองทัพของตน, Notes: (โบราณ), (สำนวน)
ม้าใช้[N] messenger, See also: dispatch rider, mounted messenger, Example: โจโฉคอยฟังข่าวจากม้าใช้, Count unit: คน, Thai definition: คนขี่ม้าสำหรับรับใช้, คนเร็วสำหรับส่งข่าวสาร, คนรับใช้ติดต่อ, Notes: (ปาก)
ม้าใช้[N] messenger, See also: dispatch rider, mounted messenger, Example: โจโฉคอยฟังข่าวจากม้าใช้, Count unit: คน, Thai definition: คนขี่ม้าสำหรับรับใช้, คนเร็วสำหรับส่งข่าวสาร, คนรับใช้ติดต่อ, Notes: (ปาก)
ม้าเร็ว[N] messenger, See also: mounted scout, Syn. ผู้ส่งสาร, ผู้ส่งจดหมาย, ผู้ส่งสาส์น, ผู้บอกข่าว, ผู้ส่งข่าว, Example: ม้าเร็วแจ้งว่าข้าศึกเดินทัพมาทางด่านพระเจดีย์สามองค์, Count unit: คน, Thai definition: คนขี่ม้าซึ่งกองทัพจัดไว้สำหรับสืบเหตุการณ์ข่าวคราวของข้าศึก แล้วต้องรีบมาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ในกองทัพของตน, Notes: (สำนวน)
ยมทูต[N] messenger of death, See also: angels, seraph, God's messenger, Angel of Death, , Example: คนโบราณเชื่อกันว่านกฮูกหรือนกแสกเป็นยมทูตที่จะมาคร่าชีวิตคน, Thai definition: ผู้นำคนตายไปยังบัลลังก์พระยมเพื่อรอคำตัดสิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักการ[n.] (nakkān) EN: factotum ; office boy ; dispatch carrier ; messenger ; general factotum   FR: messager [m]
ผู้ส่งข่าว[n.] (phūsongkhāo) EN: messenger ; courier ; informant ; press officer ; information officer ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald   FR: messager [m] ; émissaire [m] ; envoyé [m]
ผู้ส่งสาส์น[n. exp.] (phū song sān) EN: messenger ; courier ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald   FR: messager [m]
เทวทูต[n.] (thēwathūt) EN: divine messenger   
ยมทูต[n.] (yommathūt) EN: messenger of death ; angels ; seraph ; God's messenger ; Angel of Death ; guide to the underworld   

CMU English Pronouncing Dictionary
MESSENGER    M EH1 S AH0 N JH ER0
MESSENGERS    M EH1 S AH0 N JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
messenger    (n) (m e1 s i n jh @ r)
messengers    (n) (m e1 s i n jh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Messen {n}; Messung {f}measuring [Add to Longdo]
Messen und RegelnInstrumentation & Control [Add to Longdo]
messen | messend | gemessen | du misst (mißt [alt]) | er/sie misst (mißt [alt]) | ich/er/sie maß | er/sie hat/hatte gemessen | ich/er/sie mäße | miss! (miß [alt])to measure | measuring | measured | you measure | he/she measures | I/he/she measured | he/she has/had measured | I/he/she would measure | measure! [Add to Longdo]
messen | messendto meter | metering [Add to Longdo]
messen; abmessen; vermessen; eichen | eichend | geeichtto gauge | gauging | gauged [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
mRNA[エムアールエヌエー, emua-ruenue-] (n) (See メッセンジャーRNA) messenger RNA; mRNA [Add to Longdo]
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit [Add to Longdo]
インスタントメッセンジャー[, insutantomessenja-] (n) instant messenger; IM [Add to Longdo]
ハンドキャリアー[, handokyaria-] (n) employee of a messenger or delivery service (wasei [Add to Longdo]
メッセンジャー[, messenja-] (n) messenger [Add to Longdo]
メッセンジャーRNA[メッセンジャーアールエヌエー, messenja-a-ruenue-] (n) messenger RNA; mRNA [Add to Longdo]
メッセンジャーボーイ[, messenja-bo-i] (n) messenger boy [Add to Longdo]
稲荷[いなり, inari] (n) (1) (See 稲魂) Inari (god of harvests, Uka-no-Mitama); (2) Inari shrine; Fushimi Inari shrine (in Kyoto); (3) (See 狐・1) fox (said to be messengers of Inari); (4) (See 油揚げ・1) fried tofu (said to be a favourite food of foxes); (5) (abbr) Inari-zushi; (P) [Add to Longdo]
化学伝達物質[かがくでんたつぶっしつ, kagakudentatsubusshitsu] (n) chemical messenger [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信差[xìn chāi, ㄒㄧㄣˋ ㄔㄞ, ] messenger [Add to Longdo]
传话人[chuán huà rén, ㄔㄨㄢˊ ㄏㄨㄚˋ ㄖㄣˊ, / ] messenger; communicator; relay [Add to Longdo]
传递者[chuán dì zhě, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] messenger; transmitter (of information) [Add to Longdo]
丧门星[sàng mén xīng, ㄙㄤˋ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄥ, / ] messenger of death (cf Irish banshee); person bringing bad luck [Add to Longdo]
丧门神[sàng mén shén, ㄙㄤˋ ㄇㄣˊ ㄕㄣˊ, / ] messenger of death (cf Irish banshee); person bringing bad luck [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
測る[はかる, hakaru] messen [Add to Longdo]
[けい, kei] Messen, Plan, Summe [Add to Longdo]
計る[はかる, hakaru] messen, rechnen [Add to Longdo]
量る[はかる, hakaru] messen, wiegen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  messen [mɛsən]
     to gauge; to measure; to mete
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top