Search result for

menthol

(31 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -menthol-, *menthol*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
menthol[N] การบูร, See also: เมนทอล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
menthol(เมน'ธอล,-โธล) n. การบูร

English-Thai: Nontri Dictionary
menthol(n) เมนทอล,การบูร,สะระแหน่เกล็ด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mentholเมนธอล; เมนทอล, สาร; เมนทอล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"if it's menthol you want, it's menthol you're gonna get."ถ้าเธออยากได้เมนทอล เธอก็จะได้เมนทอล Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Rubbing menthol.วิกวาโปรัป The Substitute (2010)
Terrific. Thank you. They were out of menthols!เยี่ยม ขอบคุณนะ ไม่มีเมนธอลเหลือแล้ว! The Agreement Dissection (2011)
Menthol 100's?Menthol 100's? (ชื่อบุหรี่ชนิดหนึ่ง) I Am Unicorn (2011)
Shut up, Leonard, you smell like mentholyptus.เงียบไปเลย เลนเนิร์ด คุณกลิ่นอย่างกับ Mentholyptus Documentary Filmmaking: Redux (2011)
Smoker, too. Menthols.สูบบุหรี่ด้วย กลิ่นเมนทอลส์ Somebody That I Used to Know (2012)
And if she gets a rash, you gotta use zinc oxide, but not the mentholated kind.ถ้าลูกเป็นผื่น นายต้องใช้ซิงค์ออกไซค์ ไม่ใช่พวกยาหม่องนะ Who Are You, Really? (2013)
Nah, I prefer menthols.ไม่อะ ชอบแบบเย็นๆมากกว่า Arrow on the Doorpost (2013)
I'll be damned if a Merit Ultra Menthol is gonna blow this place up after all the work we've done to stay alive up here.หนูคงเป็นบ้าตายแน่ๆ ถ้าบุหรี่สักตัวเกิดทำให้ที่นี่ระเบิดขึ้น หลังจากทุกอย่างที่เราทำ เพื่อให้มีชีวิตรอดอยู่ข้างบนนี่ โอเคไหมค่ะ? Live Bait (2013)
I'll have some beef jerky and a pack of menthols.ฉันขอเนื้อแดดเดียวกับเมนทอลห่อหนึ่ง Heaven Can't Wait (2013)
Regular or menthol?ปกติหรือเมนทอล? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
There wasn't a doctor who could shine my eyes... not even for 20 menthol Kools.ไหนล่ะ หมอผ่าตัดตา ให้เห็นในความมืดแลกกับบุหรี่ มีเรื่องไหนจริงบ้างมั๊ยเนี่ย The Chronicles of Riddick (2004)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมนทอล[N] menthol, Thai definition: สารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่ง มีสูตร C10H20O ลักษณะเป็นผลึกสีขาว หลอมละลายที่ 42 ํ ซ. มีกลิ่นหอมเย็น มีอยู่ในน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากพืชบางชนิด, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมนทอล[n.] (menthøn) EN: menthol   FR: menthol [m]
ยาหม่อง[n. exp.] (yā mǿng) EN: mentholated ointment   

CMU English Pronouncing Dictionary
MENTHOL    M EH1 N TH AO0 L
MENTHOLATUM    M EH2 N TH AH0 L EY1 T AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
menthol    (n) (m e1 n th o l)
mentholated    (j) (m e1 n th @ l ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Menthol {n}menthol [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メンソール[, menso-ru] (n) menthol [Add to Longdo]
メントール[, mento-ru] (n) menthol (ger [Add to Longdo]
薄荷脳[はっかのう, hakkanou] (n) menthol [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 menthol \men"thol\, n. [Mentha + -ol.] (Chem.)
   A white, crystalline, aromatic substance ({C10H20O})
   resembling camphor, extracted from oil of peppermint
   ({Mentha}); -- called also {mint camphor} or {peppermint
   camphor}. It has the peculiar effect on skin and membranes of
   making them feel cool, and is used in liqueurs, confections,
   cigarettes, cough drops and perfumes, among other things.
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Camphor \Cam"phor\ (k[a^]m"f[~e]r), n. [OE. camfere, F. camphre
   (cf. It. canfora, Sp. camfora, alcanfor, LL. canfora,
   camphora, NGr. kafoyra`), fr. Ar. k[=a]f[=u]r, prob. fr. Skr.
   karp[=u]ra.]
   1. A tough, white, aromatic resin, or gum, obtained from
    different species of the {Laurus} family, esp. from
    {Cinnamomum camphara} (the {Laurus camphora} of
    Linn[ae]us.). Camphor, {C10H16O}, is volatile and
    fragrant, and is used in medicine as a diaphoretic, a
    stimulant, or sedative.
    [1913 Webster]
 
   2. originally, a gum resembling ordinary camphor, obtained
    from a tree ({Dryobalanops aromatica} formerly
    {Dryobalanops camphora}) growing in Sumatra and Borneo;
    now applied to its main constituent, a terpene alcohol
    obtainable as a white solid {C10H18O}, called also {Borneo
    camphor}, {Malay camphor}, {Malayan camphor}, {camphor of
    Borneo}, {Sumatra camphor}, {bornyl alcohol}, {camphol},
    and {borneol}. The isomer from {Dryobalanops} is
    dextrorotatory; the levoratatory form is obtainable from
    other species of plants, and the racemic mixture may be
    obtained by reduction of camphor. It is used in perfumery,
    and for manufacture of its esters. See {Borneol}.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Note: The name camphor is also applied to a number of bodies
      of similar appearance and properties, as {cedar
      camphor}, obtained from the red or pencil cedar
      ({Juniperus Virginiana}), and {peppermint camphor}, or
      {menthol}, obtained from the oil of peppermint.
      [1913 Webster]
 
   {Camphor oil} (Chem.), name variously given to certain
    oil-like products, obtained especially from the camphor
    tree.
 
   {Camphor tree}, a large evergreen tree ({Cinnamomum
    Camphora}) with lax, smooth branches and shining
    triple-nerved lanceolate leaves, probably native in China,
    but now cultivated in most warm countries. Camphor is
    collected by a process of steaming the chips of the wood
    and subliming the product.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 menthol
   n 1: a crystalline compound that has the cool and minty taste
      and odor that occurs naturally in peppermint oil; used as a
      flavoring and in medicine to relieve itching, pain, and
      nasal congestion
   2: a lotion containing menthol which gives it the smell of mint

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Menthol [mɛntoːl] (n) , s.(n )
   menthol
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top