Search result for

melli

(53 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -melli-, *melli*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
melliferous[ADJ] ซึ่งให้น้ำผึ้ง, See also: ซึ่งผลิตน้ำผึ้ง, Syn. sugared, sugary, honey-bearing
mellifluous[ADJ] ปากหวาน, See also: พูดจาไพเราะ, พูดจาน่าฟัง, Syn. sweet, dulcet, velvet
mellifluously[ADV] อย่างปากหวาน, See also: อย่างพูดจาไพเราะ
mellifluousness[N] การพูดจาไพเราะ, Syn. eloquence, euphony

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
melliferous(มะลิฟ'เฟอรัส) adj. ซึ่งให้น้ำผึ้ง
mellifluent(มะลิฟ'ลูเอินทฺ) adj. =melliflouous
mellifluous(มะลิฟ'ลูอัส) adj. คล่อง,ไพเราะ,ไหลเหมือนน้ำผึ้ง, Syn. smooth,melodious
camellia(คะเมล'เลีย) n. พืชไม้จำพวกCamellia japonica
enamelling(อิแนม'มะลิง) n. การเคลือบ,งานเคลือบ,ศิลปะการเคลือบ

English-Thai: Nontri Dictionary
mellifluous(adj) หวานเจื้อยแจ้ว,ไพเราะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mellituria; melituriaปัสสาวะมีน้ำตาล, ปัสสาวะหวาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Timer: melliemelllTimer: melliemelll Episode #1.3 (2009)
Timer: melliemelllTimer: melliemelll Episode #1.8 (2009)
So mellifers, huh?คราวนี้ปีศาจผึ้งรึ BeeWare (2011)
And if a mellifer sends out a message, it definitely means something sketchy's going on somewhere.ท่าพวกผึ้งส่งข้อความออกไป หมายความว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้น ที่ไหนสักแห่ง BeeWare (2011)
We were following two guys who turned out to be mellifers.เราตามชาย2คนที่เป็นปีศาจผึ้งมา BeeWare (2011)
Now, you said mellifers deliver messages.นายบอกผึ้งกำลังส่งข้อความ BeeWare (2011)
Mellifers only have one natural enemy.พวกผึ้งมีศัตรูอย่างเดียวตามธรรมชาติ BeeWare (2011)
Why do the mellifers want you dead?ทำไมผึ้งพวกนั้นถึงอยากให้คุณตาย BeeWare (2011)
Oh, well, then who could blame me for making a mistake and letting a queen mellifer kill another hexenbiest?งั้นคงไม่มีใครโทธผม ถ้าผมทำพลาด แล้วปล่อยให้นางพญาผึึ้งฆ่าปีศาจไปสักตัว BeeWare (2011)
Mellie.เมลลี่ Sweet Baby (2012)
Mellie and Fitz are happy together, Liv.เมลลี่กับฟิท รักกันดี ลิฟ Sweet Baby (2012)
So did Melissa follow Ali there, or did Ali follow Mellissa?งั้นเมลิซซ่าก็ตามอลิไปที่นั่น หรืออลิสันตามเมลิสซ่าไป? Cat's Cradle (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวาน[ADJ] sweet-sounding, See also: mellifluous, luscious, Syn. เสนาะ, Example: กลอนเพลงยาวเก่านั้นท่านว่า อ่านเทิ่งๆ ไป กลอนสุนทรภู่นั้นหวาน แต่กลอนเสภาและกลอนยุค น.ม.ส.นั้นเสียงอร่อยหูนัก, Thai definition: เพราะ
มธุร[N] mellifluence, See also: melodiousness, sweetness, Syn. ความหวาน, ความไพเราะ, มธุระ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับ[adj.] (ap) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling   FR: puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé
หอม[adj.] (høm) EN: flagrant ; sweet-scented ; sweet-smelling ; aromatic ; odoriferous ; scented   FR: parfumé ; odoriférant (litt.) ; aromatique
เหม็น[adj.] (men) EN: stinking ; rank ; bad-smelling ; foul ; foul-smelling ; noisome   FR: malodorant ; puant
เหม็นบูด[adj.] (men būt) EN: rancid ; foul ; rotten ; sour ; strong-smelling ; fetid ; rank ; stale   FR: puant ; fétide ; rance
เหม็นหืน[adj.] (men-heūn) EN: rancid ; foul ; strong-smelling   FR: rance
สุนทร[adj.] (sunthøn) EN: beautiful ; plesant ; sweet ; delightful ; mellifluous   
หวาน[adj.] (wān) EN: sweet-sounding ; mellifluous ; honeyed ; pleasant   FR: mélodieux ; doux ; agréable ; suave
ยาดม[n.] (yādom) EN: smelling salt ; inhalant   FR: sels [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
MELLI    M EH1 L IY0
MELLIE    M EH1 L IY0
MELLIN    M EH1 L IH2 N
MELLIS    M EH1 L IH2 S
MELLICK    M EH1 L IH0 K
MELLING    M EH1 L IH0 NG
MELLISH    M EH1 L IH0 SH
MELLICENT    M EY0 L IY1 S AH0 N T
MELLINGER    M EH1 L IH0 NG ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mellifluous    (j) (m e1 l i1 f l u@ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
すえ臭い;饐え臭い[すえくさい, suekusai] (adj-i) (obsc) smelling of rotten food and drink [Add to Longdo]
カメリア[, kameria] (n) camellia (lat [Add to Longdo]
ラーテル[, ra-teru] (n) ratel (Mellivora capensis) [Add to Longdo]
悪気[わるぎ, warugi] (n) (1) (obsc) (See 邪気・じゃき・2) nasty smelling air; noxious gas; (2) (obsc) evil 'ki' [Add to Longdo]
乙女椿[おとめつばき;オトメツバキ, otometsubaki ; otometsubaki] (n) (uk) otome camellia (Camellia japonica f. otome) [Add to Longdo]
夏椿[なつつばき;ナツツバキ, natsutsubaki ; natsutsubaki] (n) (uk) Japanese stewartia (Stewartia pseudocamellia) [Add to Longdo]
花車椿[はなぐるまつばき, hanagurumatsubaki] (n) hanakuruma camelia; Camellia japonica var. [Add to Longdo]
花椿[はなつばき, hanatsubaki] (n) camellia flower [Add to Longdo]
寒椿[かんつばき, kantsubaki] (n) camellia-like plant native to China [Add to Longdo]
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top