หรือคุณหมายถึง maür?
Search result for

mauer

(20 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mauer-, *mauer*
CMU English Pronouncing Dictionary
MAUER    M AW1 ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Mauer(n) |die, pl. Mauern| กำแำพง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mauer {f}mural [Add to Longdo]
Mauer...mural [Add to Longdo]
Mauerblümchen {n}wallflower [Add to Longdo]
Mauerfundament {n}wall footing [Add to Longdo]
Mauerkasten {m}wall sleeve [Add to Longdo]
Mauerkranz {m}; Mauersims {m}cordon [Add to Longdo]
Mauerkrone {f} [arch.]coping; wall coping [Add to Longdo]
Mauerverband {m}bond [Add to Longdo]
Mauervorsprung {m}projection on a wall [Add to Longdo]
Mauerwerk {n}; Mauer {f} | Mauerwerke {pl}; Mauern {pl}masonry | masonries [Add to Longdo]
Mauerwerk {n}brickwork; walling; stonework [Add to Longdo]
Mauerwerkswand {f}walling [Add to Longdo]
mauernto build; to lay bricks [Add to Longdo]
mauern | mauert | mauerteto stonewall | stonewalls | stonewalled [Add to Longdo]
Mauerläufer {m} [ornith.]Wallcreeper (Tichodroma muraria) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[へい, hei] MAUER, ZAUN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Mauer... [maur]
     mural
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Mauer [maur] (n) , s.(f )
     mural; wall
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top