หรือคุณหมายถึง matiße?
Search result for

matisse

(10 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -matisse-, *matisse*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a Matisse.มันเป็นของมาทิส Dude, Where's My Groom? (2009)
Yeah, he's suspected of brokering the black-market sale of Matisse's "La pastorale" last year.ใช่เขาต้องสงสัยในการเป็นนายหน้า ในการขายภาพ"La pastorale" เมื่อปีที่แล้ว Countdown (2011)
Matisse.มาทิส On the Fence (2011)
A little Modigliani meets Matisse.การผสมผสานระหว่างโมดีลิยานีกับมาทิส Tarantella (2012)
Father thinks that art stopped with Matisse and Picasso.พ่อคิดว่า ศิลปะสิ้นสุด ไปพร้อมกับ มาทีส แล้วก็ปิคาสโซแล้ว The Longest Ride (2015)
You know how much Benjamin loves Matisse.เบ็นจามินชอบภาพของมาทิส Sunday (2008)
Benjamin doesn't love Matisse. He loves purple.เบ็นจามินไม่ชอบมาทิส เขาชอบสีม่วง Sunday (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
MATISSE    M AH0 T IY1 S
MATISSE'S    M AH0 T IY1 S AH0 Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Matisse
   n 1: French painter and sculptor; leading figure of fauvism
      (1869-1954) [syn: {Matisse}, {Henri Matisse}, {Henri Emile
      Benoit Matisse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top