Search result for

maskerade

(56 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maskerade-, *maskerade*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา maskerade มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *maskerade*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you do not stop these absurd disguises...Schluss mit der MaskeradeHopscotch (1980)
This is Bernt, my son.Entschuldigen Sie die MaskeradeLili Marleen (1981)
Laura, we're on the thin edge with this masquerade, you know?Wir wandern mit dieser Maskerade auf einem schmalen Grat. Steele Trap (1982)
You know Mardi Gras ain't till February.Was sollte die Maskerade? -Verdeckte Nachforschungen. The Big Easy (1986)
Another party that turns into crap.Eine Beerdigung mehr, die zur Maskerade verkommt. Camille Claudel (1988)
What's the getup for?Wozu diese MaskeradeThe Sweetest Sting (1989)
You know, I've spent a long, long time preparing this masquerade, Pete.Ich hab diese Maskerade sehr lange vorbereitet, Pete. Cleo Rocks (1989)
After the masquerade at the restaurant, he'd need to abandon his disguise.Nach der Maskerade im Restaurant, musste er seine Verkleidung loswerden. Four and Twenty Blackbirds (1989)
It was his husband who was alone with the Lord Cronshaw, it was his husband who gave more cocaine to Coconut when they were joined in the taxi and, in spite of what he said to us, it was his husband who had time sufficient to return to the danceEs war Ihr Mann, der kurz mit Lord Cronshaw allein war. Er war es, der Coco im Taxi mehr Kokain gab und, anders als er behauptet war es Ihr Mann, der Zeit genug hatte, zum Ball zurückzukehren und seine Maskerade als Harlekin zu vollenden. The Affair at the Victory Ball (1991)
A device most macabre, huh? But I fear it was necessary for the success of this little masquerade.Äußerst makaber, aber notwendig für den Erfolg dieser MaskeradeThe Tragedy at Marsdon Manor (1991)
His personality flaws Give me adequate CauseDie Maskerade war schlecht, So ungesittet und frech Aladdin (1992)
Therefore, you and I should continue our masquerade.Deswegen sollten wir unsere Maskerade weiterhin aufrecht erhalten. Gambit, Part II (1993)
If this is, as Mr. Collins suggests, a masquerade, then Mr. Kringle is eager to forfeit his freedom to preserve that masquerade, To subject himself to prosecution, to protect the children's Right to believe.Falls die, wie Mr. Collins es sieht, eine Maskerade ist... dann ist Mr. Kringle gern bereit, seine Freiheit zu verwirken... um mit dieser Maskerade fortzufahren. Um Gegenstand strafrechtlicher... Verfolgung zu werden und das Recht der Kinder zu schützen daran zu glauben. Miracle on 34th Street (1994)
Why the masquerade?Warum die MaskeradeMission: Impossible (1996)
You know, this is without a doubt the stupidest, silliest most idiotic, grotesquely masquerading game ever invented.Das ist zweifellos das blödeste, dümmste, idiotischste, absurdeste Maskeradenspiel, das je erfunden wurde. Tin Cup (1996)
For I have been sent by your ancestors... to guide you through your masquerade.Im Auftrag deiner Ahnen... helfe ich dir bei deiner MaskeradeMulan (1998)
And you allow this masquerade?Und du, Bürger, erlaubst diese MaskeradeSade (2000)
But you'd never see through his disguise.Es wäre Irrsinn, sie zu suchen. Aber seine Maskerade verhindert, dass man's sieht. La fausse suivante (2000)
Disguise?Seine MaskeradeLa fausse suivante (2000)
So first, tell to us why you make this masquerade as a parlour maid?Erzählen Sie uns zuerst, warum Sie diese Maskerade als Dienstmädchen annahmen? The Murder of Roger Ackroyd (2000)
Monsieur Laffont, what is this masquerade?Buffon, was soll diese MaskeradeBrotherhood of the Wolf (2001)
I'm going to stop a car.Ich hab diese Maskerade satt! 8 Women (2002)
According to the feds, he's an industrial terrorist with a penchant for disguise.Laut FBI ist er ein Industrie-Terrorist mit einer Vorliebe für MaskeradeK-9: P.I. (2002)
Abandoned his sad little masquerade.Sich seiner Maskerade entledigt. Spider-Man 2 (2004)
Why the masquerade?Was soll die MaskeradeThe Return of James Battle (2004)
I will not say you shall see a masque, but if you do, it was not for nothing that my nose fell a-bleeding on Black Monday last at six o'clock in the morning.Ich sage nicht, Ihr sollt eine Maskerade sehen, aber wenn, so war es nicht umsonst, dass meine Nase an zu bluten fing, am letzten Ostermontag des Morgens um sechs Uhr. The Merchant of Venice (2004)
He invests energy in his mask.Er betreibt enormen Aufwand für seine MaskeradeGabrielle (2005)
What is this masquerade?Was soll die MaskeradeCosi Fan Tutte (2005)
Your masquerade is over. You've been caught.Aber mit der Maskerade ist jetzt Schluss. In Dreams... (2005)
What's this masquerade, Moeller?Was soll diese Maskerade, Moeller? OSS 117: Cairo, Nest of Spies (2006)
Camouflaged... Wanted to sit it out.Schöne Maskerade, um hinterm Ofen sitzen zu können. Franz + Polina (2006)
oh, yes, the other part we love about a masquerade?Die andere Seite, die wir an der Maskerade so sehr lieben? The Handmaiden's Tale (2007)
The one who performed in our masquerade.Die in unserer Maskerade aufgetreten ist. Wolsey, Wolsey, Wolsey! (2007)
Today I keep up the pretense.Heute erhalte ich noch die Maskerade aufrecht. About Last Night (2008)
But I had fallen in love with him.Für dieses Unterfangen war ich die MaskeradeEpisode #1.3 (2008)
Freedom's on the March economic land-grab masquerade."Die Freiheit ist auf dem Marsch"- wirtschaftliche-Landnahme-MaskeradeWar, Inc. (2008)
I can't believe I didn't see through Eva's disguise.Wieso habe ich Evas Maskerade nicht durchschaut? Injustice (2009)
This apartment is the only thing that's helped me keep the mask in place.Dieses Apartment ist das Einzige, was mir half die Maskerade aufrecht zu erhalten. Dirty Harry (2009)
Instead of our economy being about goods and services and real products and manufacturing, It's all about these guys, the private Federal Reserve that masquerades as a government entity, who controls the issuance of currency and credit.Anstatt dass es unserer Wirtschaft darum geht, Güter, Service und echte Produkte zu fabrizieren, dreht sich in der Realität alles nur um die private Notenbank, welche sich hinter der Maskerade einer Regierungsstelle versteckt und die Anleihen der Währung und Kredite kontrolliert. The Obama Deception (2009)
? 443 00:19: 00:19:28,883 a masquerade.Eine MaskeradeThe Witches of Bushwick (2010)
Sarah,I gotta tell you,masquerades reallycreep me out,okay?Sarah, ich muss sagen, dass ich Maskeraden wirklich beängstigend finde. Chuck Versus the Masquerade (2011)
What is with that look?Was soll die Maskerade? Das ist Tarnung. Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
To sit here like this, no more masks, artist to artist.Hier so zu sitzen... ohne Maskerade. Von Künstler zu Künstler. The Raven (2012)
My wife dislikes masquerades.Meine Frau mag keine Maskeraden. Farewell, My Queen (2012)
This masquerade will fail.Diese Maskerade geht nicht gut. Farewell, My Queen (2012)
But it my people will benefit more than this miserable parades ... Bloen and masquerades of Knigtums.Aber davon wird mein Volk mehr profitieren, als von diesen elendigen Paraden ... und bloßen Maskeraden des Königtums. Ludwig II (2012)
He'd been in disguise for years with the minister.Er hatte schon jahrelang eine Maskerade aufgeführt. The 100 Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared (2013)
It's not a masquerade.Das hier ist keine MaskeradeNymphomaniac: Vol. II (2013)
No way am I taking part in this vile masquerade.Ich nehme an dieser widerlichen Maskerade nicht teil. Death in the Shadow of State (2013)
What is this masquerade?Was soll diese MaskeradeRichelieu: La pourpre et le sang (2014)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maskerade {f} | Maskeraden {pl}masquerade | masquerades [Add to Longdo]
Maskerade {f}masquerading [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  maskerade [mɑskəradə]
     masquerade
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Maskerade [maskəraːdə] (n) , s.(f )
     masquerade; masquerading
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top