Search result for

mary

(97 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mary-, *mary*
English-Thai: Longdo Dictionary
primary(adj) ปฐมภูมิ
primary producer(n) ผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิของห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Mary[N] แมรี่ (ชื่อของผู้หญิง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mary(แม'รี) n. พระมารดาของพระเยซูคริสต์
mary janen. กัญชา
mary magdalenen. หญิงที่สำนึกผิด.
maryjanen. กัญชา
amaryllidaceous(แอมมะริลลิเด' เซียส) adj. เกี่ยวกับพืชตระกูล Amaryllidaceae (เช่น ต้น amaryllis, narcissus)
amaryllis(แอมมะริล ' ลิส) n. พืชไม้ดอกจำพวกว่าน Amaryllis Belladonna, หญิงบ้านนอก, สาวงาม
customary(คัส'เทิมมะรี) adj. เกี่ยวกับประเพณี,เป็นขนบธรรมเนียม,ตามปกติ,เคยชิน,เป็นกิจวัตร, Syn. normal
gramarye(แกรม'มะรี) n. วิทยากล,เวทมนตร์คาถา, See also: gramary adj., Syn. magic
infirmary(อินเฟอร์'มะรี) n. สถานที่พยาบาลคนเจ็บคนป่วย,โรงพยาบาล,สถานที่พยาบาล,ร้านขายยา, Syn. hospital,dispensary
mammary(แมม'มะรี) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายเต้านม

English-Thai: Nontri Dictionary
customary(adj) เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร,เป็นนิสัย,เป็นปกติ,เกี่ยวกับประเพณี
infirmary(n) โรงพยาบาล,สถานพยาบาล,ร้านขายยา
primary(adj) ประถม,ขั้นแรก,เบื้องต้น,อันดับแรก,ครั้งแรก
rosemary(n) ดอกโรสแมรี่
summary(adj) สั้น,ย่อ,รวบรัด,โดยสังเขป,โดยตรง
summary(n) ใจความสรุป,เรื่อง,สาระสำคัญ,จุดสำคัญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mary, Blessed Virgin, Saintพระแม่มารี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mary.แมรี่ Pride & Prejudice (2005)
Oi. Oi? Mary?แมรี? His Last Vow (2014)
I am not religious but I will say 10 Our Fathers and 10 Hail Marys that I may catch this fish.ฉันไม่ได้เป็นศาสนา แต่ฉันจะ บอกว่า 10 พ่อและ 10 ของเรา เมริส ลูกเห็บ ที่ฉันอาจจับปลานี้ The Old Man and the Sea (1958)
"Hail Marys are easier to say than Our Fathers, " he thought.เมริสลูกเห็บได้ง่ายกว่าที่จะ บอกว่า กว่าเราพ่อเขาคิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
I will say 100 Our Fathers and 100 Hail Marys.100 และ 100 พ่อของเรา เมริส ลูกเห็บ The Old Man and the Sea (1958)
You sissy Marys!เสียสถาบันตุ๊ดหมด Blazing Saddles (1974)
"Here lies the body of Mary Lee Died at the age of 103"ร่างที่นอนราบนี่คือเเมรื่ ลี เธอตายตอนอายุ 103 Jaws (1975)
Right there. Mary Ellen Moffit.ตรงนั้น เเมรื่ เอลเลน มอฟฟิท Jaws (1975)
"From the Bronx cabbie who claims he drove Mary Magdalene...เมื่อคริสต์มาสก่อนคนขับรถแท๊กซี่ ที่บร๊องซ์บอกว่า Oh, God! (1977)
All alone with Mary Selby.คนเดียวกับ แมรี่ เซลบี I Spit on Your Grave (1978)
Mary? Mary-- is she in there?แมรี่ แมรี่ เธออยู่ในนั้น I Spit on Your Grave (1978)
Mary's right here.แมรี่อยู่ที่นี่ I Spit on Your Grave (1978)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maryMary is at a loss what to say to him.
maryTo our surprise, Tom came to our party with Mary.
maryMary was about to burst out laughing.
maryMary likes watching TV.
maryWaiting for Kate, I saw Bob and Mary.
maryHe put the ring on Mary's finger.
maryThis is Mary's dog.
maryTalking of Mary, I have not seen her for a long time.
maryThat'd be nice. What about inviting Jon and Mary?
maryI will be seeing Mary this afternoon.
maryMary is the prettiest girl in her class.
maryWhen Mary reached the bus stop, the last bus had already left.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพ-[pref.] (ban- = banpha-) EN: [prefix meaning ancient, prime, primary, primordial]   FR: [préfixe indiquant l'ancienneté]
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute   FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]
บรรพ~[pref. (adj.)] (bap-) EN: ancient ; prime ; primary ; primordial ; primevall ; primitive   FR: ancien
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: the five primary colours   FR: les cinq couleurs primaires
เบื้องต้น[adj.] (beūangton) EN: initial ; preliminary ; elementary ; primary ; prima facie   FR: rudimentaire ; primaire ; élémentaire ; basique (anglic.)
บทคัดย่อ[n. exp.] (botkhatyø) EN: abstract ; summary   FR: résumé [m] ; synthèse [f] ; abrégé [m]
บทสรุป[n.] (botsarup) EN: conclusion ; concluding remarks ; summary   FR: conclusion [f]
ฉบับสรุปย่อ[n. exp.] (chabap sarup yø) EN: summary   
ดั้งเดิม[adj.] (dangdoēm) EN: traditional ; customary ; original ; primary ; former ; first ; prototype   FR: original
เด็กประถม[n. exp.] (dek prathom) EN: pupil ; children at primary school ; young boy   FR: enfant de l'école primaire [m, f] ; écolier [m] ; écolière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MARY    M EH1 R IY0
MARYA    M AA1 R Y AH0
MARYSE    M AA0 R IY1 S
MARY'S    M EH1 R IY0 Z
MARYANN    M EH0 R IY0 AE1 N
MARYLIN    M AE1 R AH0 L AH0 N
MARYLOU    M AE1 R IY0 L UW0
MARYLAND    M EH1 R AH0 L AH0 N D
MARYRUTH    M AE1 R IH0 R UW0 TH
MARYBETH    M EH1 R IY0 B EH1 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mary    (n) (m e@1 r ii)
Maryland    (n) (m e@1 r i l @ n d)
Maryport    (n) (m e@1 r i p oo t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maryland (US-Bundesstaat)Maryland (MD) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
P波;ピー波[ピーは, pi-ha] (n) P-wave (e.g. of earthquake); primary wave [Add to Longdo]
アマリリス[, amaririsu] (n) amaryllis [Add to Longdo]
クイーンメリー[, kui-nmeri-] (n) the Queen Mary [Add to Longdo]
サマリ;サマリー[, samari ; samari-] (n) summary [Add to Longdo]
サマリプロジェクト;サマリープロジェクト[, samaripurojiekuto ; samari-purojiekuto] (n) {comp} summary project [Add to Longdo]
デスクトップ[, desukutoppu] (n) (1) {comp} desk-top computer; (2) desktop of a computer (the primary screen for most graphical-based computer operating systems) [Add to Longdo]
ビルゼン[, biruzen] (n) virgin (esp. the Virgin Mary) (por [Add to Longdo]
ブラッディーマリー[, buraddei-mari-] (n) Bloody Mary (cocktail of vodka and tomato juice) [Add to Longdo]
プライマリ;プライマリー[, puraimari ; puraimari-] (n) primary [Add to Longdo]
プライマリーケア[, puraimari-kea] (n) primary care [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
玛丽[Mǎ lì, ㄇㄚˇ ㄌㄧˋ, / ] Mary; Mali (a person's name), #12,432 [Add to Longdo]
马里兰州[Mǎ lǐ lán zhōu, ㄇㄚˇ ㄌㄧˇ ㄌㄢˊ ㄓㄡ, / ] Maryland, #54,093 [Add to Longdo]
玛利亚[Mǎ lì yà, ㄇㄚˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Mary (biblical name), #65,742 [Add to Longdo]
圣母玛利亚[Shèng mǔ Mǎ lì yà, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ ㄇㄚˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Mary (mother of Jesus), #84,875 [Add to Longdo]
马里兰[Mǎ lǐ lán, ㄇㄚˇ ㄌㄧˇ ㄌㄢˊ, / ] Maryland, #101,022 [Add to Longdo]
苏格兰女王玛丽[Sū gé lán nǚ wáng Mǎ lì, ㄙㄨ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄋㄩˇ ㄨㄤˊ ㄇㄚˇ ㄌㄧˋ, / ] Mary Queen of Scots (1542-87) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プライマリリング[ぷらいまりりんぐ, puraimariringu] primary ring [Add to Longdo]
一次局[いちじきょく, ichijikyoku] primary station [Add to Longdo]
一次資料[いちじしりょう, ichijishiryou] primary source [Add to Longdo]
一次文献[いちじぶんけん, ichijibunken] primary document [Add to Longdo]
一次又は二次局[いちじまたはにじきょく, ichijimatahanijikyoku] primary, secondary [Add to Longdo]
格納メッセージ該当数[かくのうメッセージがいとうすう, kakunou messe-ji gaitousuu] stored message summary, MS [Add to Longdo]
原色[げんしょく, genshoku] primary colour [Add to Longdo]
合計穿孔機[ごうけいせんこうき, goukeisenkouki] summary punch [Add to Longdo]
正・写し受信者表示[せいうつしじゅしんしゃひょうじ, seiutsushijushinshahyouji] primary and copy recipients indication [Add to Longdo]
本システム[ほんシステム, hon shisutemu] main, primary system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mary \Mar"y\, n.
   Marrow. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mary \Ma"ry\, interj.
   See {Marry}. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Mary
   n 1: the mother of Jesus; Christians refer to her as the Virgin
      Mary; she is especially honored by Roman Catholics [syn:
      {Mary}, {Virgin Mary}, {The Virgin}, {Blessed Virgin},
      {Madonna}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top