Search result for

marcs

(150 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marcs-, *marcs*, marc
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา marcs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *marcs*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Marcel.มาร์เชล House of the Rising Son (2013)
Marcelle.Marcelle. Daguerréotypes (1976)
- Marco.- Marco. Primrose Empath (2000)
Poor Marcel!Armer Marcel! 8 Women (2002)
Marcy.- Marcy. Verities & Balderdash (2009)
- Marcus.- Marcus. What Lies Beneath (2010)
Marc!MarcThe Last Days (2013)
Marc!MarcThe Last Days (2013)
Gia: Marcel?Marcel? Brotherhood of the Damned (2015)
Marci.Marci. World on Fire (2015)
And Marc.Und Marc... Episode #3.7 (2015)
Marc!MarcCacophonie (2015)
Marcelle!Marcelle! L'Hôtel du Libre-Echange (2015)
I heard Marc Jacobs named a purse after her.ดิฉันได้ยินมาว่า กระเป๋ารุ่นใหม่ของ มารค์ เจคอบ ใช้ชื่อคุณ เซรีน่า New Haven Can Wait (2008)
Everyone knows that you and Marcus broke up,ทุกคนรู้เรื่องที่เธอเลิกกับมาคัส Chuck in Real Life (2008)
Marcus and catherine are freeMarcus และ Catherine ถูกปล่อยตัวแล้ว Chuck in Real Life (2008)
I was impressed, Marcel would be so excited to you back.ฉันถูกประทับใจ \ NMarcel ดังนั้นจะตื่นเต้นกับคุณกลับ. Gas Pills (2008)
Marcel?ดัดผมเป็นลอน? Gas Pills (2008)
Marcel is going to humiliate us and i don't want it posted on the internet and please stop tagging me!ดัดผมเป็นไปลูบคมเราและ \ Ni ไม่ต้องการโพสต์บนอินเทอร์เน็ต และโปรดหยุดการติดแท็กฉัน! Gas Pills (2008)
Marcus Alvarez, president of the Oakland charter.มาคัส อัลวาเรซ ประธานของโอคแลนด์ผู้เป็นเจ้าของ Pilot (2008)
Marcalva Industrial Storage.ที่เก็บสินค้า มาร์คาวา อินดัสเทรียล Pilot (2008)
The marching of the Swiss army.การสวนสนามของเหล่ากองทัพสวิส Beethoven Virus (2008)
We shall march to Jolbon, and annihilate Muhyul and King Yuri.พวกเราจะไปที่โชบุน และทำลายมุฮุลและกษัตริย์ยูริซะ The Kingdom of the Winds (2008)
First Dad, then Marcus.ตอนแรกก็พ่อ แลวก็มาคัส Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
We must do something! We can't let him march on the valley, take his revenge!เราต้องทำอะไรเพื่อป้องกันหุบเขานี้ Kung Fu Panda (2008)
You've got to march right up to this woman.นายต้องย่างสามขุมเข้าไปหาหล่อน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Marco.มาร์โก้ Day of the Dead (2008)
Forward march!ตามข้าพเจ้ามา! Day of the Dead (2008)
There was no notification. Has it been demarcated already?ไม่มี ไม่มีการแจ้งให้รู้ด้วยซ้ำ มันถูกปักเขตแน่นอนแล้วหรือครับ? Episode #1.7 (2008)
- It was basically my marching orders.-มันคือคำสั่งที่กระตุ้นให้ผมคอยทำตามเสมอ Marley & Me (2008)
On March 10th, my nine-year-oId son, WaIter collins, disappeared;ในวันที่ 10 มีนาคม ลูกชายอายุ 9 ขวบของฉันชื่อ วอลเตอร์ คอลลิน ได้หายตัวไป Changeling (2008)
JONES; Mrs; collins has been known to us since about March 10th, 1928 when she reported her nine-year-oId son, WaIter, missing;เราได้ทำการตามคดีของคุณนายคอลลินมาตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม ปี 1928 Changeling (2008)
The boy, WaIter collins, was reported as missing, March 10, 1928;เด็กผู้ชายที่ชื่อ วอลเตอร์ คอลลินส์ มีการแจ้งความว่าเขาหายไป เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 1928 Changeling (2008)
It was March 10th, and I came home from work, and my nine-year-oId son, WaIter, was gone;วันที่ 10 มีนาคม ผมกลับบ้านหลังเลิกงาน ปรากฏว่าลูกชายอายุเก้าขวบของฉัน วอลเตอร์ หายตัวไป Changeling (2008)
(FOOTSTEPS MARCHING)(FOOTSTEPS MARCHING) Changeling (2008)
Until March. I look forward to it.จนกว่าเดือนมีนา\ ผมจะไ้ด้พบกันคุณอีก Frost/Nixon (2008)
But the point is, we start taping at the end of March.แต่ประเด็นก็คือเราจะเริ่ม เทปแรกปลายมีนาคมนี้ Frost/Nixon (2008)
Then moving on to a conversation you had with John Dean on March 21, the following year.ขยับไปยังคำสนทนา ที่ท่านพูดกับจอห์น ดีน ในวันที่ 21 มีนาคม ปีถัดมา Frost/Nixon (2008)
Now, you've always maintained that you knew nothing about any of this until March 21.เอาล่ะ ท่านได้ยืนกรานมาตลอด ว่าท่านไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลย จนกระทั่ง 21 มีนาคม Frost/Nixon (2008)
Mr. President, we were talking about the period March 21 to April 30, and the mistakes you made, and so on, and I was wonderingท่านประธานาธิบดี เรากำลังพูดถีง ช่วงเวลาระหว่าง 21 มีนาคม ถึง 30 เมษายน และความผิดพลาดที่ท่านได้ก่อ และเรื่องอื่น ๆ และผมกำลังสงสัยว่า Frost/Nixon (2008)
We go on marches sometimes.บางครั้งเราก็ออกไปเดินเป็นกล่มๆ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Go, Marco!- จะระเบิดไอ้พวกแมงสาปให้เกลี้ยง ! - รู้ไม๊สู้กับใครอยู่ ? Gomorrah (2008)
In case you're wondering, the disposal cycle goes to the dispossl area in Marcianise.ต้องส่งไปถึง มักเซ ผมพูดกับคุณแฟร์ๆเลย ขอบคุณสำหรับรายละเอียด Gomorrah (2008)
Now march, march, march, march... /I don't know /but it's been saidฉันไม่รู้จะบอกยังไง บัคฟีมันมีอะไรอยู่บนหัว Bedtime Stories (2008)
- March, let's go. Whoa! Cool!เอาล่ะ เราจะตั้งแคมป์กัน Bedtime Stories (2008)
And there you were... oh boy! Good little soldier ready to march down the aisle.และคุณก็เป็น โอ ทหารตัวน้อยที่ดี Pathology (2008)
dd [ March ]## [March]## City of Ember (2008)
dd [ March Continues ]## [March Continues] City of Ember (2008)
...west in the winter of 1944 in the so-called death marches?...ทางตะวันตกในฤดูหนาวปี 1944 ที่เขาเรียกกันว่าเดินขบวนไปตายใช่มั้ย The Reader (2008)
I want to move on now to the march.ศาลขอพูดเรื่องการเดินขบวนต่อ The Reader (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
marcIt will become much warmer in March.
marcHe will have been in the hospital for a year next March.
marcI was born on March 22, 1962.
marcI'm really looking forward to next March, when they roll out the new Play Station 2.
marcWe feel that March 1 would be more convenient.
marcHe thrust the door open and marched in.
marcMarcia looked grim when I told her the story.
marcThe commanding officer marched, with soldiers following behind.
marcPlease re-confirm the reservation by March 10.
marcWe will have lived in Kyoto for eight years next March.
marcThe graduation ceremony took place on the morning of the first of March.
marcPlum blossoms come out in March.
marcThe schoolboys marched four abreast.
marcThe conference was scheduled for March, but it has been put off till April.
marcA brass band is marching along the street.
marcYou will have studied English for four years next March.
marcI would greatly appreciate it if we could change our appointment to March 6 at 3:00 pm.
marcThe captain commanded the men to march on.
marcI was born in Osaka on March 5, 1977.
marcWe have to pay taxes by March 15.
marcThe graduation ceremony will take place on March 20th.
marcThe brass band played three marches.
marcThe brass band marched around the town.
marcWe marched under a hail of bullets.
marcA Mr Marconi wants to see you.
marcThe boys marched on, singing merrily.
marcI am very sorry that I have to ask you to change the meeting date to March 6 due to personal reasons.
marcThe demonstrators marched in order.
marcMarconi invented the radio.
marcWe will have lived here for a year next March.
marcIt has been announced that railway fares will be raised by 10 per cent on and after March first.
marcMarch comes between February and April.
marcMy birthday is on March 22.
marcMedical science is always on the march.
marcHe is as mad as a March hare.
marcThe company closes its books at the end of March.
marcJapan's fiscal year runs from April 1 till March 31 in the following year.
marcThe band has played a march.
marcMarcy burst into tears on hearing the news, but soon pulled herself together.
marcIt's valid until March thirty-first, nineteen-ninety-seven.
marcThe company's financial year runs from April until March of the following year.
marcAn individual with an annual income of more than 15 million yen is required to file his or her final tax return in March.
marcMarch comes in like a lion and goes out like a lamb.
marcAt the end of March we'll marry.
marcMiss March gave me an English dictionary.
marcMarch 3 is the day of the Dolls' Festival.
marcThe captain exercised the new recruits with long marches.
marcThe thief was marched off to the police station.
marcOn March 15 we will have been married for 20 years.
marcThe players marched triumphantly across the field.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgrenzung {f}demarcation [Add to Longdo]
Abgrenzungssystem {n} | Abgrenzungen {pl}demarcation system | demarcations [Add to Longdo]
Demarche {f}; Protestnote {f}; diplomatisches Manöver [pol.]marche; demarche [Add to Longdo]
Demarkation {f} [pol.]demarcation [Add to Longdo]
Demarkationslinie {f} [pol.]demarcation line [Add to Longdo]
Durchmarsch {m} | Durchmärsche {pl}marching-through | marchings-through [Add to Longdo]
Einmarsch {m}march-in [Add to Longdo]
Einzug {m}; Einmarsch {m} (in)entry (into); marching in [Add to Longdo]
Filmarchiv {n} | Filmarchive {pl}filmlibrary | filmlibraries [Add to Longdo]
Gleichschritt {m} | im Gleichschritt | im Gleichschritt marschieren | Im Gleichschritt, marsch! [mil.]marching in step | in step; in lockstep | to march in step | Forward march! [Add to Longdo]
Grenzlinie {f}boundary (line); demarcation line; line [Add to Longdo]
jdm. den Laufpass gebento give someone their marching orders [Add to Longdo]
Marsch {m}march; walk [Add to Longdo]
Marschbefehl {m}marching orders [Add to Longdo]
Marschkolonne {f}marching column [Add to Longdo]
Marschmusik {f}military marches [Add to Longdo]
Marschordnung {f}march formation [Add to Longdo]
Marschverpflegung {f}marching rations [Add to Longdo]
Ondulation {f}marcel [Add to Longdo]
das Rad der Zeit anhalten wollento try to stop the march of time [Add to Longdo]
Spielmannszug {m} [mus.]marching band [Add to Longdo]
Sternmarsch {m}demonstration march from different starting points [Add to Longdo]
Systemarchitektur {f}system architecture [Add to Longdo]
Trauermarsch {m} | Trauermärsche {pl}funeral march | funeral marches [Add to Longdo]
Trester {pl}; Treber {pl}marc [Add to Longdo]
Vorbeimarsch {m} [mil.]march-past [Add to Longdo]
Vormarsch {m}forward march [Add to Longdo]
abmarschieren | abmarschierend | abmarschiertto march-off | marching-off | marched-off [Add to Longdo]
ausgerücktmarched-out [Add to Longdo]
ausrücken | ausrückendto march-out | marching-out [Add to Longdo]
demarkieren; eingrenzen; eine Trennungslinie ziehen; abgrenzen | demarkierend | demarkiert | demarkiert | demarkierteto demarcate | demarcating | demarcated | demarcates | demarcated [Add to Longdo]
durchgewandertmarched-through [Add to Longdo]
durchmarschierento march-through [Add to Longdo]
einmarschieren | einmarschierend | einmarschiertto march in | marching in | marched in [Add to Longdo]
gestiefelt; marschiertmarched [Add to Longdo]
marschieren | marschierend | marschiert | marschiert | marschierteto march | marching | marched | marches | marched [Add to Longdo]
aus der Reihe tanzento march to a different drummer [Add to Longdo]
vorbeimarschieren | vorbeimarschierend | vorbeimarschiertto march past | marching past | marched past [Add to Longdo]
jdm. zuvorkommento steal a march on someone [Add to Longdo]
Bismarckweih {m} [ornith.]Black Honey Buzzard [Add to Longdo]
Bismarckhuhn {n} [ornith.]Bismarck Scrub Fowl [Add to Longdo]
Bismarckpapagei {m} [ornith.]Singing Parrot [Add to Longdo]
Bismarckkauz {m} [ornith.]Bismarck Hawk Owl [Add to Longdo]
Bismarckfischer {m} [ornith.]Bismarck Pygmy Kingfisher [Add to Longdo]
Marcapataschlüpfer {m} [ornith.]Marcapata Spinetail [Add to Longdo]
Bismarckerddrossel {f} [ornith.]Melanesian Ground Thrush [Add to Longdo]
Stirnschopfmonarch {m} [ornith.]Bismarck Monarch [Add to Longdo]
Bismarckmistelfresser {m} [ornith.]New Ireland Flowerpecker [Add to Longdo]
Schlichthonigfresser {m} [ornith.]Bismarck Honeyeater [Add to Longdo]
Cayamarcawaldsänger {m} [ornith.]Three-banded Warbler [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top