Search result for

mandi

(72 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mandi-, *mandi*
Possible hiragana form: まんぢ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mandible[N] ขากรรไกรล่าง, See also: กระดูกขากรรไกรล่าง, Syn. jaws, mandibles
mandible[N] จะงอยปากนก
mandibular[ADJ] เกี่ยวกับขากรรไกรล่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mandible(แมน'ดะเบิล) n. กระดูกขากรรไกรล่าง
almandine(แอล' แมนดิน) โกเมนชนิดสีขาว
amandine(อา' มันดีน, แอม' มะดีน) adj. ซึ่งเตรียมหรือทำจากผล almond
commanding(คะมาน'ดิง) adj. n. เกี่ยวกับการบัญชาการ,เด่น,ครอบงำ,สูงคลุม
commanding officern. ทหารผู้บัญชาการ (ตั้งแต่ชั้นร้อยตรีจนถึงพันเอก)
demanding(ดิมาน'ดิง) adj. เรียกร้องมากเกินควร
gormandise(กอร'มันไดซ) vt.,n. (การ) พิถีพิถันในเรื่องอาหารการกินมาก.
gormandize(กอร'มันไดซ) vt.,n. (การ) พิถีพิถันในเรื่องอาหารการกินมาก.

English-Thai: Nontri Dictionary
mandible(n) ขากรรไกรล่าง,ปากนก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mandible; lower jawขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandible; submaxillaขากรรไกรล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mandibular-ขากรรไกรล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mandibular arch; inferior dental archส่วนโค้งแนวฟันล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandibular axisแกนขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandibular canalคลองขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandibular equilibrationการทำให้ขากรรไกรล่างสมดุล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandibular foramenรูขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandibular fossa; fossa mandibularis; glenoid fossa of temporal boneแอ่งข้อต่อขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandibular hinge positionตำแหน่งบานพับขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mandibleขากรรไกรล่าง [TU Subject Heading]
Mandibleขากรรไกรล่าง, ขากรรไกร, ฟันกราม, กระดูกขากรรไกรล่าง, กราม, กระดูกขากรรไกรล่าง [การแพทย์]
Mandible, Angle ofรอยปุ๋มระหว่างมุมกราม, มุมของกระดูกขากรรไกรล่าง [การแพทย์]
Mandible, Edentulousขากรรไกรล่างไม่มีฟัน [การแพทย์]
Mandible, Fracture ofกระดูกกรามล่างหัก [การแพทย์]
Mandible, Retrusion of theการหดกลับของขากรรไกร [การแพทย์]
Mandibularขากรรไกรล่าง [การแพทย์]
Mandibular Angleมุมคาง [การแพทย์]
Mandibular Archโค้งขากรรไกรล่าง [การแพทย์]
Mandibular Arch Disruptionการหักหรือแตกแบบโค้งขากรรไกรล่างขาดตอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He lost a huge chunk of flesh. I see down to his mandible.เขาเสียเนื้อไปก้อนใหญ่มาก ฉันเห็นเข้าไปถึง ขากรรไกรล่างของเขา I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Wear on his mandibular teeth puts his age at about 30 to 35.ฟันตรงขากรรไกรล่าง อายุของเขาคงราวๆ 30-35 ปี The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Turns out our victim has a remodeled mandibular fracture.กลายเป็นว่าเหยื่อของเราได้ทำขากรรไกรใหม่ The Death of the Queen Bee (2010)
There's also bone degenerati on the mandible.มีการเสื่อมของกระดูกขากรรไกรล่างอีกด้วย The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
If the boy bit her, there should be some evidence on his maxilla, mandible or his teeth.ถ้าเด็กชายคนนั้นกัดเธอต้องมี ร่องรอยหลักฐานบางอย่าง บนขากรรไกรบน ขากรรไกรล่าง หรือในฟันของเขา The Boy with the Answer (2010)
How much do you know about Mandingo fighting?นายรู้เรื่องการต่อสู้แบบแมนดิงโกแค่ใหน? Django Unchained (2012)
Can you convincingly masquerade as someone who is an expert on Mandingo fighting?นายสามารถหลอกบางคนที่เชี่ยวชาญการต่อสู้แมนดิงโก ให้น่าเชือถือได้มั๊ย? Django Unchained (2012)
Why? Because my character is that of a big money buyer from Dusseldorf, here in Greenville to buy my way into the Mandingo fight game.ทำใม? ในกรีนวิลล์เราจะซื้อหนทางที่จะเข้าไปเกมการต่อสู้แมนดิงโก Django Unchained (2012)
And your character is a Mandingo expert I hired to help me do it.ส่วนนายก็คือนายหน้าแมนดิงโก ที่ฉันจ้างมาเพื่อช่วยฉันทำงานนี้ Django Unchained (2012)
Why do you want to get in the Mandingo business?ทำใมคุณถึงต้องการทำธุรกิจแมนดิงโก? Django Unchained (2012)
I heard you been telling everybody them Mandingos ain't no damn good.ฉันได้ยินมาว่าคุณมักจะบอกทุกคนว่า แมงดิงโกไม่ได้เรื่อง Django Unchained (2012)
I'm curious... what makes you such a Mandingo expert?ฉันอยากรู้... อะไรทำให้แกเป็นนายหน้าแมนดิงโก? Django Unchained (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอบังคับการ[n. exp.] (hø bangkhapkān) EN: commanding room ; control room   FR: salle de commandes [f]
ขากรรไกรล่าง[n. exp.] (khākankrai lāng) EN: mandible ; lower jaw ; maxilla inferior   FR: mandibule [f] ; maxillaire inférieur [m] ; mâchoire inférieure [f]
เกี่ยวกับขากรรไกรล่าง[adj.] (kīokap khākankrai lāng) EN: mandibular   FR: mandibulaire
กลุ่มเรียกร้อง[n. exp.] (klum rīekrøng) EN: demanding group   
กระดูกขากรรไกรล่าง[n. exp.] (kradūk khākankrai lāng) EN: mandible   FR: mandibule [f] ; maxillaire inférieur [m]
ปากบน[n. exp.] (pāk bon) EN: upper mandible   
ปากล่าง[n. prop.] (pāk lāng) EN: lower mandible   
ปากนก[n.] (pāk nok) EN: mandible   FR: mandibule [f]
ผู้บัญชาการ[n.] (phūbanchākān) EN: commander ; commander in chief ; commanding officer ; superior   FR: commandant [m]
ผู้บังคับการ[n.] (phūbangkhapkān) EN: commandant ; commander ; commanding officer   FR: commandant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MANDIE    M AE1 N D IY0
MANDICH    M AE1 N D IH0 K
MANDIGO    M AA0 N D IY1 G OW0
MANDIBLE    M AE1 N D AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mandible    (n) (m a1 n d i b l)
mandibles    (n) (m a1 n d i b l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
やいやい;ヤイヤイ[, yaiyai ; yaiyai] (adv,adv-to) (1) pressingly; demandingly; (int) (2) hey! hey!; oi! [Add to Longdo]
アルマンディン[, arumandein] (n) almandine [Add to Longdo]
モンスターペアレンツ;モンスター・ペアレンツ[, monsuta-pearentsu ; monsuta-. pearentsu] (n) (See モンスターペアレント) over-demanding parents (wasei [Add to Longdo]
モンスターペアレント;モンスター・ペアレント[, monsuta-pearento ; monsuta-. pearento] (n) over-demanding parent (wasei [Add to Longdo]
圧し[おし, oshi] (n) weight; pressing down; commanding presence; authority [Add to Longdo]
威風凛々;威風凛凛[いふうりんりん, ifuurinrin] (adj-t,adv-to) (arch) awe-inspiring; majestic; commanding; stately; with an imposing air; in a stately (dignified) manner [Add to Longdo]
引率;引卒(iK)[いんそつ, insotsu] (n,vs) leading; commanding [Add to Longdo]
下顎骨[かがくこつ, kagakukotsu] (n) mandible; lower jawbone [Add to Longdo]
架空請求詐欺[かくうせいきゅうさぎ, kakuuseikyuusagi] (n) fraud based on demanding payment for false claims or non-existent bills [Add to Longdo]
顎下腺[がっかせん, gakkasen] (n) submandibular gland; submaxillary gland [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下颚[xià è, ㄒㄧㄚˋ ㄜˋ, / ] mandible (lower jaw) [Add to Longdo]
小颚[xiǎo è, ㄒㄧㄠˇ ㄜˋ, / ] mandible (lower jaw) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top