Search result for

manchu

(45 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manchu-, *manchu*
Possible hiragana form: まんちゅ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Manchu[N] ชาวแมนจูเรีย
Manchuria[N] แคว้นแมนจูเรีย
Manchurian[ADJ] เกี่ยวกับแมนจูเรีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manchu(แมนชู') n. ชาวมองโกเลียในบริเวณแมนจูเรีย
manchuria(แมนชู`เรีย) n. แมนจูเรีย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manchuria (China)แมนจูเรีย (จีน) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Something she gets in the vics' blood. That makes them go all Manchurian Candidate.นั่นทำให้พวกเขาทั้งหมดกลายเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือก Sex and Violence (2009)
Fu manchu.ไว้หนวดจุ๋มจิ๋ม Sketchy (2010)
If he dares to enter the Forbidden City, our Manchurian imperial army will kill him.ถ้าเขากล้าเหยียบพระราชวังต้องห้าม ทัพทหารแมนจูจะสังหารเขาเสีย 1911 (2011)
I told them, it's the Chinese people who'll steer the fate of China, not foreigners or Manchu royalty.อนาคตของคนจีน คนจีนต้องถือพวงมาลัยบังคับเอง ไม่ใช่ให้ต่างชาติ หรือพวกแมนจูมาถือพวงมาลัยแทน ทางเหนือกับใต้กำลังเจรจาเพื่อสันติ คุณมีความเห็นยังไงบ้าง 1911 (2011)
- Against Japan? - Yes, in Manchuria.ต่อต้านพวกญี่ปุ่น ใช่แล้วในแมนจูเรีย The Front Line (2011)
The Manchurian macchiato.แมนจูเรี่ยน มัคคิอาโต้ Collateral Beauty (2016)
Inside are the remains of Nurhachi... first Emperor of Manchu Dynasty.ภายในซากของ Nurhachi ... ครั้งแรกของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์แมนจู Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
By the way, I'm a real Manchurian.จะบอกให้นะ ฉันเป็นแมนจูเรียนแท้ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Our new film is set in Manchuria.หนังเรื่องใหม่ของเราจะถ่ายทำที่ แมนจูเรีย. Millennium Actress (2001)
My friends are fighting in Manchuria.เพื่อนของฉัน กำลังต่อสู้อยู่ใน แมนจูเรีย. Millennium Actress (2001)
Well, you remember the managing director said... his next film was set in Manchuria...ก็, คุณจำที่ ผู้บริหารสตูดิโอพูดว่า... หนังเรื่องต่อไปของเขาจะถ่ายทำใน แมนจูเรีย ใช่มั้ย... Millennium Actress (2001)
Manchuria!แมนจูเรีย ! Millennium Actress (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกระจ้อยนักร้อง[n. exp.] (nok krajøi nakrøng) EN: Manchurian Bush Warbler   FR: Bouscarle mandchoue [f] ; Bouscarle de Mandchourie [f] ; Bouscarle à calotte rousse [f]
นกพงนาพันธุ์แมนจูเรีย[n. exp.] (nok phong nā phan Maēnjūrīa) EN: Manchurian Reed Warbler ; Manchurian Paddyfield Warbler   FR: Rousserolle mandchoue [f] ; Rousserolle de Mandchourie [f]
วงแขน[n.] (wong khaēn) EN: embrace   FR: emmanchure [f] ; entournure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MANCHU    M AE1 N CH UW0
MANCHURIA    M AE0 N CH UH1 R IY0 AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
しまんちゅ[, shimanchu] (n) (rkb [Add to Longdo]
アジア太平洋戦争;アジア・太平洋戦争[アジアたいへいようせんそう(アジア太平洋戦争);アジア・たいへいようせんそう(アジア・太平洋戦争), ajia taiheiyousensou ( ajia taiheiyousensou ); ajia . taiheiyousensou ( ajia . taih] (n) (See 十五年戦争,太平洋戦争) Asia-Pacific War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945) [Add to Longdo]
オヒョウ[, ohyou] (n) Manchurian elm (Ulmus laciniata) (ain [Add to Longdo]
チャンコロ[, chankoro] (n) (sl) (vulg) (X) Chinese person; Manchu person; Chink [Add to Longdo]
関東軍[かんとうぐん, kantougun] (n) Kwantung Army (Japanese armed forces in Manchukuo) [Add to Longdo]
鬼胡桃[おにぐるみ;オニグルミ, onigurumi ; onigurumi] (n) (uk) Manchurian walnut (Juglans mandshurica) [Add to Longdo]
協和語[きょうわご, kyouwago] (n) Manchukuo dialect [Add to Longdo]
興亜語[こうあご, kouago] (n) Manchukuo dialect [Add to Longdo]
十五年戦争[じゅうごねんせんそう, juugonensensou] (n) Fifteen Years' War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945) [Add to Longdo]
真菰;真薦[まこも;マコモ, makomo ; makomo] (n) (uk) Manchurian wild rice (Zizania latifolia) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旗丁[qí dīng, ㄑㄧˊ ㄉㄧㄥ, ] Manchurian foot soldier [Add to Longdo]
旗人[qí rén, ㄑㄧˊ ㄖㄣˊ, ] Manchurian; refers to 八旗 eight banners) [Add to Longdo]
旗兵[qí bīng, ㄑㄧˊ ㄅㄧㄥ, ] Manchurian soldier [Add to Longdo]
旗官[qí guān, ㄑㄧˊ ㄍㄨㄢ, ] Manchurian official [Add to Longdo]
旗校[qí xiào, ㄑㄧˊ ㄒㄧㄠˋ, ] Manchurian officer [Add to Longdo]
旗籍[qí jí, ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ, ] Manchurian national [Add to Longdo]
[mǎn, ㄇㄢˇ, / 滿] Manchurian; to fill; to fulfill; filled; packed [Add to Longdo]
满族[Mǎn zú, ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ, / 滿] Manchu people [Add to Longdo]
满洲[Mǎn zhōu, ㄇㄢˇ ㄓㄡ, / 滿] Manchuria [Add to Longdo]
满洲国[Mǎn zhōu guó, ㄇㄢˇ ㄓㄡ ㄍㄨㄛˊ, / 滿] Manchukuo [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manchu \Man*chu"\, a. [Written also Manchoo, Mantchoo, etc.]
   Of or pertaining to Manchuria or its inhabitants. -- n. A
   native or inhabitant of Manchuria; also, the language spoken
   by the Manchus.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Manchu
   n 1: a member of the Manchu speaking people of Mongolian race of
      Manchuria; related to the Tungus; conquered China in the
      17th century
   2: the last imperial dynasty of China (from 1644 to 1912) which
     was overthrown by revolutionaries; during the Qing dynasty
     China was ruled by the Manchu [syn: {Qing}, {Qing dynasty},
     {Ch'ing}, {Ch'ing dynasty}, {Manchu}, {Manchu dynasty}]
   3: the Tungusic language spoken by the Manchu

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top