หรือคุณหมายถึง lülle?
Search result for

luelle

(12 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -luelle-, *luelle*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา luelle มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *luelle*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I say... good day, Captain Fluellen.Ich muss schon sagen, das trifft sich gut, Hauptmann Fluellen. Henry V (1989)
Captain Fluellen?Wie steht es, Hauptmann Fluellen? Henry V (1989)
How now, Fluellen, comest thou from the bridge?Nun, Fluellen, kommst du gerade von der Brücke? Henry V (1989)
What men have you lost?Und habt lhr viele Männer verloren, Fluellen? Henry V (1989)
Knowest thou Fluellen?- Dann kennst du den Fluellen? Henry V (1989)
Captain Fluellen.Hauptmann Fluellen? Henry V (1989)
Know'st thou Fluellen?Kennst du Fluellen? Henry V (2012)
They did, Fluellen.Das taten sie, Fluellen. Henry V (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
LUELLE    L UW1 L
LUELLEN    L UH1 L AH0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top