Search result for

lok

(56 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lok-, *lok*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
โลกส่วนตัวสูง[Lok Suan Tua Sung] (n adj ) private person, introvert
See also: S. คนเก็บตัว,คนเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน, R. คนมีโลกส่วนตัวสูง

English-Thai: Longdo Dictionary
Lok Sabha(uniq) โลกสภา ชื่อเรียกสภาผู้แทนราษฎรของอินเดีย ส่วนวุฒิสภาของอินเดียนั้น เรียกว่า ราชย์สภา (Rajya Sabha)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bloke(โบลค) n. คน,มนุษย์,อ้ายหมอนี่,คนโง่,ขี้เมา, Syn. guy

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you have a Drakenbal Energy Lokaliseerder 'made?นี่เธอสร้างเครื่องค้นหา ดราก้อนบอลอย่างนั้นเหรอ ? Dragonball: Evolution (2009)
You have to come and meet Dr. Lokesh a Fellow of quantum physics at the university in Chennai.ขอแนะนำให้รู้จัก ดร.โลเกส นักควอนตั้มฟิสิกส์ จาก ม.เชนไนท์ 2012 (2009)
I am General Lok Durd of the Separatist alliance.ข้าคือนายพลลอกเดิร์ด แห่งพันธมิตรฝ่ายแบ่งแยก Defenders of Peace (2009)
Jess, Golgi, Loky34Jess, Golgi, Loky34 The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Loki.โลกิ Hammer of the Gods (2010)
"Pop and Loktoberfest.""Pop and locktoberfest" Accounting for Lawyers (2010)
I'm going to need a mag of Lokken 2-12, a thermographic scope, and no questions asked.ฉันอยากได้ ที่บรรจุ กระสุน ของ ล๊อคเคน 2-12 กล้องตรวจจับความร้อน และไม่มีคำถาม 2.0 (2010)
It's a Lokken 2-12 slap round.มันคือ ล๊อคเคน 2-12 กระสุนปืนกล 2.0 (2010)
Well, I guess it was the other arms dealer who modifies Lokken 2-12 rounds with an RD-X compound.เอาล่ะ ผมเดาว่า มันคงมาจาก พ่อค้าคนอื่น ใครที่ปรับปรุง ล๊อคเคน 2-12 ด้วย ดินปืน RD-X 2.0 (2010)
Sun Lok.ชื่อของเขาคือ ซัน ลอค The Sorcerer's Apprentice (2010)
You think you're Loki, huh?huh? Drive Angry (2011)
Oh, you're one to talk. How about you crack a Four Loko,โอ้ ครูพูดงั้นเหรอคะ ทำไมครูไม่ไปเมาซะ Blame It on the Alcohol (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จังหวัดพิษณุโลก[n. prop.] (Jangwat Phitsanulōk) EN: Phitsanulok province   FR: province de Phitsanulok [f]
โลเคเรน[TM] (Lōkhērēn) EN: Lokeren   FR: Lokeren
โลโคโมทีฟ มอสโก[TM] (Lōkhōmōthīf Møskō) FR: Lokomotiv Moscou
พิษณุโลก[n. prop.] (Phitsanulok) EN: Phitsanulok (Centre)   FR: Phitsanulok (Centre)
ตา[n.] (tā) EN: guy ; bloke ; fellow ; chap   

CMU English Pronouncing Dictionary
LOK    L AA1 K
LOKEN    L OW1 K AH0 N
LOKER    L OW1 K ER0
LOKEY    L OW1 K IY0
LOKKEN    L AA1 K AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lokale Beleuchtung {f}local illumination [Add to Longdo]
Lokschuppen {m}engine shed [Add to Longdo]
Lokum {n}Turkish delight [Add to Longdo]
Lokal {n}; Geschäftslokal {n}; Laden {m}premise; premises [Add to Longdo]
Lokalisierung {f}; Lokalisation {f}localization [Add to Longdo]
Lokomotive {f}locomotive; loco [Add to Longdo]
Lokomotive {f}; Maschine {f}; Motor {m}; Triebwerk {n}engine [Add to Longdo]
Lokomotivführer {m}; Lokführer {m}engine driver [Br.]; engineer [Am.] [Add to Longdo]
lokal; örtlich; regional {adj}regional [Add to Longdo]
lokal [math.] {adj}local [Add to Longdo]
lokale Ebene {f}local scale [Add to Longdo]
lokalisieren; ausfindig machen; auffindento locate [Add to Longdo]
lokalisierento pinpoint [Add to Longdo]
lokalisieren; eingrenzen | lokalisierend; eingrenzend | lokalisiert; eingegrenzt | lokalisiert | lokalisierteto localize | localizing | localized | localizes | localized [Add to Longdo]
lokoregionär {adj}locoregional [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
観音(P);觀音[かんのん, kannon] (n) (See 観自在,観世音) Kannon; Kwannon; Buddhist deity of mercy; Goddess of Mercy; Guan Yin; Avalokitesvara; (P) [Add to Longdo]
観音経[かんのんぎょう, kannongyou] (n) Avalokitesvara Sutra; Kannon Sutra [Add to Longdo]
観自在[かんじざい, kanjizai] (n) {Buddh} Avalokitesvara (bodhisattva); the all-compassionate [Add to Longdo]
観世音;觀世音[かんぜおん, kanzeon] (n) Kannon; Avalokitesvara (bodhisattva of mercy and salvation); Kwannon; Kuan Yin; Goddess of Mercy; Guan Yin [Add to Longdo]
観世音菩薩[かんぜおんぼさつ, kanzeonbosatsu] (n) {Buddh} (See 観音菩薩・かんのんぼさつ,観音・かんのん) Avalokitesvara (bodhisattva of mercy and salvation); Kwannon; Kannon [Add to Longdo]
五大明王[ごだいみょうおう, godaimyouou] (n) {Buddh} five great wisdom kings (Acala, Kundali, Trilokavijaya, Vajrayaksa, Yamantaka) [Add to Longdo]
降三世明王[ごうざんぜみょうおう, gouzanzemyouou] (n) {Buddh} Trailokyavijaya Vidya-raja; conqueror of the three worlds [Add to Longdo]
三十三所[さんじゅうさんしょ, sanjuusansho] (n) (See 西国三十三所) any of a number of sets of thirty-three holy places enshrining Avalokitesvara (esp. those comprising a popular pilgrimage in the Kinki region) [Add to Longdo]
子安[こやす, koyasu] (n) (1) (abbr) safe, easy childbirth; (2) (See 子安観音,子安地蔵) guardian bodhisattva, buddha or deity of children or childbirth (esp. Ksitigarbha or Avalokitesvara) [Add to Longdo]
子安観音[こやすかんのん, koyasukannon] (n) (See 観音) guardian Avalokitesvara of children and childbirth (bodhisattva) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洛基[Luò jī, ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧ, ] Loki, god of fire and mischievous destroyer in Norse mythology [Add to Longdo]
落马洲[Luò mǎ zhōu, ㄌㄨㄛˋ ㄇㄚˇ ㄓㄡ, / ] Lok Ma Chau (place in Hong Kong) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
地元[じもと, jimoto] lokal, Orts- [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lok \Lok\ (l[o^]k), Loki \Lo"ki\ (l[=o]"k), n. [Icel. Loki,
   perh. akin to lokka, locka to allure, entice.] (Scandinavian
   Myth.)
   The evil deity, the author of all calamities and mischief,
   answering to the Ahriman of the Persians.
   [1913 Webster]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 lok
   engine
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 lok [lɔk]
   curl
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top