Search result for

lhasas

(72 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lhasas-, *lhasas*, lhasa
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lhasas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lhasas*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But I have to leave all my fucking money to someone, and I'm not going to leave it to my Lhasa apsos.แต่ยังไง ฉันก็ต้องทิ้งไอ้สมบัติพวกนี้ ให้ใครสักคน แล้วที่แน่ๆ ฉันไม่ทิ้งเงิน ให้พวกหมาๆ ของฉันหรอกย่ะ Loyal and True (2008)
Lhasa. I have permit.ลาซา ผมมีใบอนุญาต Seven Years in Tibet (1997)
And today, we have reached the gates of the forbidden city of Lhasa.วันนี้เรามาถึงประตูเมืองต้องห้าม เมืองลาซา Seven Years in Tibet (1997)
It's about two foreigners who came to Lhasa.เรื่องชาวต่างชาติสองคน\ ที่เข้ามาในเมืองลาซา Seven Years in Tibet (1997)
I have invited them to stay at my guest quarters... assuming you would grant them permission to remain in Lhasa, of course.กระหม่อมได้เชิญให้พวกเขาNพักในเรือนรับรองของกระหม่อม และคาดว่าพระองค์จะทรงอนุญาต ให้พวกเขาอยู่ในลาซาเป็นแน่ Seven Years in Tibet (1997)
I am a tailor, sir, the only tailor in Lhasa... who has been to Calcutta and can reproduce these silly costumes.ฉันเป็นช่างตัดเสื้อค่ะ ช่างตัดเสื้อคนเดียวในลาซา ที่เคยไปกัลกัตตาและสามารถ ตัดชุดตลกๆ พวกนี้ได้ Seven Years in Tibet (1997)
This is why I'm extremely busy... since I've been hired to survey the entire city of Lhasa.เพราะงี้แหละก็เลยยุ่งสุดๆ ตั้งแต่ที่เขาจ้างให้ไป สำรวจแผนที่ทั่วเขตลาซา Seven Years in Tibet (1997)
So if the sun is just rising in Lhasa... that means it is just setting... in New York City, perhaps.ดังนั้น ถ้าพระอาทิตย์ขึ้นในลาซา ก็แปลว่าพระอาทิตย์เพิ่งจะตก ที่นิวยอร์ค ก็เป็นได้ Seven Years in Tibet (1997)
In preparation for the generals'visit... sacred ceremonies are performed throughout Lhasa.ระหว่างเตรียมการ ต้อนรับสามนายพล พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ก็จัดขึ้นทั่วลาซา Seven Years in Tibet (1997)
The rising star of the cabinet, Minister Ngawang Jigme... made an offering of his own to greet the Chinese generals... and lead them through Lhasa.ดาวรุ่งดวงใหม่ในคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีนาวาง จิกมี เสนอตัวออกไปต้อนรับ สามนายพลจากจีน และพาเข้ามายังลาซา Seven Years in Tibet (1997)
Radio Lhasa.วิทยุไปที่ลาซา Seven Years in Tibet (1997)
- I said, "Radio Lhasa."- ผมบอกว่าใ้ห้วิทยุไปที่ลาซา Seven Years in Tibet (1997)
On the way to Lhasa, I would see Tibetans wearing these jackets.ระหว่างทางไปลาซา ฉันเห็นคนทิเบตใส่แจ็คเก็ตแบบนี้ Seven Years in Tibet (1997)
When I came to Lhasa, he was with me.ตอนที่มาลาซา เขาอยู่กับกระหม่อม Seven Years in Tibet (1997)
Light offerings, Jokang Temple Lhasa, TIBETKerzenopfer, Jokhang Temple Lhasa, TIBET Baraka (1992)
You are Ying Ko, the Butcher of Lhasa.Du bist Ying Ko, der Schlachter von LhasaThe Shadow (1994)
The bones turned out to be the skeletal remains not of an infant... ..but of a beloved 14-year-old lhasa apso, formerly known as Mr Tippy.Die Knochen stammen nicht von einem Kind,... ..sondern von einem 14-jährigen Lhasa Apso mit dem Namen Mr. Tippy. Syzygy (1996)
– We are traveling to Lhasa.Wir sind unterwegs nach LhasaKundun (1997)
Lhasa.Lhasa... Kundun (1997)
He always says he wants to go to Lhasa.Er sagt immer, er will auch nach LhasaKundun (1997)
Taktra Rinpoche, the Oracle has told me... that if I don't leave Lhasa and devote myself to prayer, my life will be cut short.Ihr wisst, ich bin immer für Euch da. Taktra Rinpoche, das Orakel hat mir gesagt, ich werde nicht mehr lange leben, wenn ich Lhasa nicht verlasse und mich dem Gebet widme. Kundun (1997)
He has left Lhasa, Holiness.Er hat Lhasa verlassen, Heiligkeit. Kundun (1997)
Lhasa, Holiness.In Lhasa, Heiligkeit. Kundun (1997)
As the People's Army moves toward the capital of Lhasa, the local peasants gratefully welcome their liberators... and happily join the crusade.Während sich die Volksarmee auf die Hauptstadt Lhasa zubewegt, bereiten die einheimischen Bauern ihren Befreiern einen herzlichen Empfang... und schliessen sich begeistert den Truppen an. Kundun (1997)
– We ask that... you be prepared to leave Lhasa immediately afterwards as a precaution.Wir bitten Euch, darauf vorbereitet zu sein, Lhasa sofort danach zu verlassen, aus reiner Vorsicht. Kundun (1997)
I'm certain you wish to return to Lhasa.Sie wollen doch sicher zurück nach LhasaKundun (1997)
And we can discuss our plans with you in Lhasa, when you return.Dann können wir unsere Gespräche in Lhasa fortsetzen, nach ihrer Rückkehr. Kundun (1997)
The Chinese must come to Lhasa.Die Chinesen müssen nach Lhasa kommen. Kundun (1997)
"And because of the climate in Lhasa, General Tan requests... that the Dalai Lama come without his bodyguards."Und wegen der derzeitigen Spannungen in Lhasa... hält es General Tan für angebracht, dass der Dalai Lama ohne Leibwächter kommt. Kundun (1997)
There are tanks in the streets. Airplanes wait outside Lhasa.In den Strassen stehen Panzer... und ausserhalb von Lhasa warten Flugzeuge. Kundun (1997)
Lhasa, I have permit.Lhasa, Sondererlaubnis. Seven Years in Tibet (1997)
And today, we have reached the gates of the forbidden city of Lhasa.Und heute passieren wir das Tor der Verbotenen Stadt Lhasa, das Ziel vieler Pilger. Seven Years in Tibet (1997)
It's about two foreigners who came to Lhasa.Es geht um zwei Ausländer, die nach Lhasa gekommen sind. Seven Years in Tibet (1997)
Assuming you would grant them permission to remain in Lhasa, of course.Eure Erlaubnis vorausgesetzt, dass sie sich in Lhasa aufhalten dürfen. Seven Years in Tibet (1997)
The only tailor in Lhasa who has been to Calcutta and can reproduce these silly costumes.Einziger Schneider in Lhasa, der in Kalkutta war und diese Art Kostüme schneidern kann. Seven Years in Tibet (1997)
This is why I'm extremely busy since I've been hired to survey the entire city of Lhasa.Das ist der Grund, extrem viel zu tun. Ich bin dabei, die Stadt zu vermessen, ganz LhasaSeven Years in Tibet (1997)
So if the sun is just rising in Lhasa that means it is just setting in New York City, perhaps.Wenn also die Sonne in Lhasa aufgeht, geht sie woanders unter. In New York zum Beispiel. Seven Years in Tibet (1997)
In preparation for the generals' visit, sacred ceremonies are performed throughout Lhasa.In Lhasa finden Zeremonien statt als Vorbereitung für den Besuch der Generäle. Seven Years in Tibet (1997)
The rising star of the cabinet, Minister Ngawang Jigme made an offering of his own to greet the Chinese generals and lead them through Lhasa.Der aufgehende Stern des Kabinetts, Minister Ngawang Jigme, hatte eigene Vorstellungen davon, die chinesischen Generäle zu begrüßen und nach Lhasa zu führen. Seven Years in Tibet (1997)
Radio Lhasa.Setzen Sie sich mit Lhasa in Verbindung. Seven Years in Tibet (1997)
- But there will be no surrender... - I said, "Radio Lhasa."Ich sagte, setzen Sie sich mit Lhasa in Verbindung. Seven Years in Tibet (1997)
On the way to Lhasa, I would see Tibetans wearing these jackets.Auf dem Weg nach Lhasa habe ich Tibeter gesehen, die deren Jacken trugen. Seven Years in Tibet (1997)
When I came to Lhasa, he was with me.Als ich nach Lhasa kam, war er bei mir. Seven Years in Tibet (1997)
We have a schnauzer and what appears to be-- lt's a Lhasa apso.Wir haben einen Schnauzer und ein Tier... einen Lhasa Apso. Wag the Dog (1997)
That's for your smaller dog, your yorkie, your lhasa apso, your shih tzu, your chihuahua, and your wiener dog, anything in your toy group.Das ist für einen kleinen Hund. Ihren Yorkie, Lhasa Apso, Shih Tzu, Chihuahua und Ihren Dackel, die ganze Spielzeug-Gruppe. G.H. war ein großer Hund. Always (2004)
That's a lhasa apso.Das ist ein Lhasa Apso. Dog Day Afternoon (2007)
Lhasa apsos are very finicky dogs.Lhasa Apsos sind sehr zimperliche Hunde. Dog Day Afternoon (2007)
- Lhasa apsos...- Lhasa Apso... Gus Walks Into a Bank (2008)
I'll be reporting from Lhasa for six months.Ich soll nächste Woche nach Lhasa fliegen und dann ein halbes Jahr wöchentlich aus Tibet berichten. Soul Kitchen (2009)
She's a Lhasa apso.Sie ist ein Lhasa Apso. Mob Rules (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
LHASA    L AA1 S AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラサ[, rasa] (n) {comp} Lhasa [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
八廓[Bā kuò, ㄅㄚ ㄎㄨㄛˋ, ] (N) Barkhor (pilgrim circuit around Jokhang temple in Lhasa, Tibet) [Add to Longdo]
哲蚌寺[Zhé bàng sì, ㄓㄜˊ ㄅㄤˋ ㄙˋ, ] Drepung monastery, Lhasa, Tibet [Add to Longdo]
大昭寺[Dà zhāo sì, ㄉㄚˋ ㄓㄠ ㄙˋ, ] Jokhang, main Buddhist temple in Lhasa, a sacred place of Tibetan Buddhism [Add to Longdo]
小昭寺[Xiǎo zhāo sì, ㄒㄧㄠˇ ㄓㄠ ㄙˋ, ] Ramoche Temple, Lhasa [Add to Longdo]
布达拉宫[Bù dá lā gōng, ㄅㄨˋ ㄉㄚˊ ㄌㄚ ㄍㄨㄥ, / ] Potala, winter palace of Dalai Lamas in Lhasa, Tibet [Add to Longdo]
布达拉山[Bù dá lā shān, ㄅㄨˋ ㄉㄚˊ ㄌㄚ ㄕㄢ, / ] Mt Potala in Lhasa, with Potala Palace 布達拉宮|布达拉宫 [Add to Longdo]
拉萨[Lā sà, ㄌㄚ ㄙㄚˋ, / ] Lhasa, capital city of Tibet autonomous region 西藏自治區|西藏自治区 [Add to Longdo]
拉萨市[Lā sà shì, ㄌㄚ ㄙㄚˋ ㄕˋ, / ] Lhasa, capital city of Tibet autonomous region 西藏自治區|西藏自治区 [Add to Longdo]
拉萨条约[Lā sà tiáo yuē, ㄌㄚ ㄙㄚˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Lhasa (1904) between British empire and Tibet [Add to Longdo]
拉鲁[Lā lǔ, ㄌㄚ ㄌㄨˇ, / ] Lhalu, Tibetan name and place name; Lhalu Tsewang Dorje (1915-), Tibetan pro-Chinese politician; Lhalu suburb of Lhasa [Add to Longdo]
拉鲁湿地国家自然保护区[Lā lǔ shī dì guó jiā zì rán bǎo hù qū, ㄌㄚ ㄌㄨˇ ㄕ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, 湿 / ] Lhalu Wetland National Nature Reserve in Lhasa [Add to Longdo]
甘丹寺[Gān dān sì, ㄍㄢ ㄉㄢ ㄙˋ, ] (N) Ganden (monastery near Lhasa, Tibet) [Add to Longdo]
罗布林卡[Luó bù lín kǎ, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˊ ㄎㄚˇ, / ] Norbulingka (Tibetan: precious garden), summer residence of Dalai Lamas in Lhasa, Tibet [Add to Longdo]
色拉寺[Sè lā sì, ㄙㄜˋ ㄌㄚ ㄙˋ, ] Sera monastery near Lhasa, Tibet [Add to Longdo]
西藏自治区[Xī zàng zì zhì qū, ㄒㄧ ㄗㄤˋ ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄩ, 西 / 西] Tibetan autonomous region, abbr. 藏, capital Lhasa 拉薩|拉萨 [Add to Longdo]
贡嘎[Gòng gá, ㄍㄨㄥˋ ㄍㄚˊ, / ] Gongkar or Gonggar, Lhasa's airport and town in central Tibet [Add to Longdo]
酸奶节[Suān nǎi jié, ㄙㄨㄢ ㄋㄞˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] Lhasa Shoton festival or yogurt banquet, from first of July of Tibetan calendar [Add to Longdo]
雪顿[Xuě dùn, ㄒㄩㄝˇ ㄉㄨㄣˋ, / ] Lhasa Shoton festival or yogurt banquet, from first of July of Tibetan calendar [Add to Longdo]
雪顿节[Xuě dùn jié, ㄒㄩㄝˇ ㄉㄨㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] Lhasa Shoton festival or yogurt banquet, from first of July of Tibetan calendar [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ラサ[らさ, rasa] Lhasa [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top