Search result for

lehrlings

(63 entries)
(1.0576 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lehrlings-, *lehrlings*, lehrling
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lehrlings มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lehrlings*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Save the Mr. Wizard lecture.Lass gut sein, Zauberlehrling. Dressed to Kill (1980)
Trainee witch.Ein Hexenlehrling. Fame (1980)
To our wonderful ... abstaining ... womanless Fuhrer, who rose gloriously from an apprentice painter to become the world's greatest battle strategist.An unseren herrlichen, abstinenten, unbeweibten Führer, - ...der in glorreicher Karriere vom Malerlehrling zum weltweit größten Kriegsstrategen aufstieg. Das Boot (1981)
- Well, then, adeptus minor, get yourself a handful of that sulphurous ash over there.Gut, Zauberlehrling, hole dir eine Hand voll von der Schwefelasche dort drüben. Dragonslayer (1981)
I think you're nothing but a boy... an apprentice.Ich glaube, Ihr seid nur ein Junge. Ein Lehrling. Dragonslayer (1981)
Listen to me, Galen Bradwardyn, sorcerer's apprentice... you're going to be dead... the dragon will be worse than ever, there will be more lotteries...Höre zu, Galen Bradwardyn, Zauberlehrling. Du wirst sterben, der Drache wird noch übler wüten, es wird noch mehr Auslosungen geben und ich bin kein Junge mehr. Dragonslayer (1981)
Hey! Where`s Howard and the rest of the apprentices?He ... wo ist Howard und der Rest der Lehrlinge? My Bloody Valentine (1981)
It's just two minutes' work for a wee chemistry student!Zwei Minuten Arbeit für einen Chemikerlehrling bei uns. The Cabbage Soup (1981)
Ready, girls?Lehrlinge, auf was warten wir? Kommt! The Troops & Troop-ettes (1982)
As you can see, my young apprentice... your friends have failed.Wie du siehst, mein junger Lehrling... haben deine Freunde versagt. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
There is no escape... my young apprentice.Es gibt kein Entkommen... mein junger Lehrling. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
Yes, I was a young man, a Swiss, a neutral, an apprentice in the bank.Ich war jung, ein neutraler Schweizer, Lehrling in der Bank. The Holcroft Covenant (1985)
I'll be a good student.Ich bin ein guter Lehrling. Tampopo (1985)
The wizardry of scientific genius needed to make the miracle of life requires a little room.Der Zauber, den das Genie für das Wunder des Lebens braucht, verlangt Platz. Ich kann keine "Zauberlehrlinge" gebrauchen. The Big Thaw (1987)
All these young interns have been so wonderful, miracle cures.All die jungen Lehrlinge waren so wundervoll, eine Wunderkur. All That Glitters (1987)
He's looking for a trainee.Er sucht einen Lehrling. Back to Oakland (1988)
"I need apprentices. Tomorrow, 8:00 a.m. My studio.""Ich starte ein grosses Projekt, und ich brauche Lehrlinge. Camille Claudel (1988)
Love, the High Aldwin hasn't picked a new apprentice in years.Liebling, der Große Aldwin hat seit Jahren keinen neuen Lehrling berufen. Willow (1988)
The High Aldwin... will now make his choice for his new apprentice!Der Große Aldwin... - wird einen neuen Lehrling wählen! Willow (1988)
- No apprentice this year!- Kein Lehrling in diesem Jahr! Willow (1988)
A torturer's apprentice went his merry way to work one dayEin Folterlehrling ging eines Tages frohgemut zur Arbeit. The Adventures of Baron Munchausen (1988)
I'm his apprentice. Ah.- Ich bin eine Art Lehrling. The Shaman's Apprentice (1989)
If we allow this man to keep playing God, he's going to have so much popular support that we won't be able to stop him.Wenn wir diesen Typen weiter Zauberlehrling spielen lassen, führt er bald eine Volksbewegung an, gegen die wir nichts mehr ausrichten können. Hiver 54, l'abbé Pierre (1989)
I was working.- Ich war noch Lehrling. My Nights Are More Beautiful Than Your Days (1989)
We're hiring 250 trainees for Hansen Factory.Die Firma Hansen sucht jede Menge junge Lehrlinge. Mr. Canton and Lady Rose (1989)
First thing they teach you when you're a rookie shoe salesman is when you got a fat one in the chair, never look up.Wenn man Schuhverkaufslehrling ist, bringen sie einem als Erstes bei... dass man nicht nach oben sehen soll, wenn eine Fette im Stuhl sitzt. Wabbit Season (1990)
Are you through, Mr Wizard?Endlich fertig, Zauberlehrling? Point Break (1991)
Where's your so-called apprentice?Wo ist dein so genannter Lehrling? Critters 4 (1992)
I'm an exemplary student in this school.Ich bin der allerbeste Lehrling, den sie kriegen können. Ooru naito rongu (1992)
Bubby is the apprentice roadie.Bubby ist der neue Roadie-Lehrling. Bad Boy Bubby (1993)
Bubby is the apprentice roadie.Bubby ist der neue Roadie-Lehrling. Bad Boy Bubby (1993)
I was his apprentice.Ich war sein Lehrling. The Storyteller (1993)
I mean, maybe there's a vindictive printer working for you.Vielleicht arbeitet ein rachsüchtiger Druckerlehrling bei Ihnen. Clerks (1994)
Chief, here's the new apprentice we discussed.Chief, hier ist der neue Lehrling, über den wir sprachen. Shadowplay (1994)
Today it's all gone. A whale shows up with $4 million in a suitcase... and some 25-year-old hotel school kid will want his Social Security number.Ein großer Fisch kommt mit vier Millionen im Koffer... und irgendein 25jähriger Lehrling fragt nach seinem Personalausweis. Casino (1995)
I apprentice in a workshop there for two months.Mein Großvater hat dort einen Freund, bei dem ich zwei Monate als Lehrling arbeiten kann. Whisper of the Heart (1995)
Apprentice?Als Lehrling? Whisper of the Heart (1995)
It was a poor doll-maker's apprentice who fashioned us but Luisa and I were happy because he had made us so we could love others.Wir wurden von einem armen Puppenmacher-Lehrling gefertigt. Aber Luisa und ich waren glücklich, denn er gab uns die Fähigkeit zu lieben. Whisper of the Heart (1995)
We are here to investigate the cause of death of your apprentice William SpodeWir untersuchen die Todesursache lhres Lehrlings William Spode Peter Grimes (1995)
Do not get another boy apprenticeKeinen anderen Lehrling anzuheuern Peter Grimes (1995)
Our verdict is that William Spode your apprenticeUnser Urteil lautet, dass William Spode, ihr Lehrling Peter Grimes (1995)
Like every other fisherman I have to hire an apprentice I must have helpWie jeder Fischer muss ich einen Lehrling anheuern ich brauche Hilfe Peter Grimes (1995)
I've got a prentice for youIch habe einen Lehrling für Sie Peter Grimes (1995)
Selling me new apprentices Children taught to be ashamedMir neue Lehrlinge verkaufen, Kinder, die sich schämen Peter Grimes (1995)
With the new prentice?Mit dem neuen Lehrling? Peter Grimes (1995)
Then the old tragedy is in store, new start with new prentice, as beforeDie alte Tragödie steht bevor, ein Neubeginn mit neuem Lehrling, wie zuvor Peter Grimes (1995)
Grimes is waiting his apprenticeGrimes wartet auf seinen Lehrling Peter Grimes (1995)
Young prentice, come!Komm, junger Lehrling! Peter Grimes (1995)
John, you may have heard the story of the prenticeJohn, du hast vielleicht die Geschichte des Lehrlings gehört Peter Grimes (1995)
This prentice system's uncivilised and unchristianDieses Lehrlingssystem ist unzivilisiert und unchristlich Peter Grimes (1995)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auszubildende {m,f}; Auszubildender; Auszubildender; Azubi {m}; Lehrling {m} | Auszubildenden {pl}trainee | trainees [Add to Longdo]
Auszubildende {m,f}; Auszubildender; Azubi {m}; Lehrling {m} (handwerklich)apprentice [Add to Longdo]
Kaufmannslehrling {m}commercial apprentice [Add to Longdo]
Kellnerlehrling {m} | Kellnerlehrlinge {pl}busboy | busboys [Add to Longdo]
Lehrling {m} | Lehrlinge {pl}apprentice | apprentices [Add to Longdo]
Lehrling {m} | Lehrlinge {pl}trainee | trainees [Add to Longdo]
Lehrlingssystem {n}; Lehrlingsausbildungssystem {n}apprentice system [Add to Longdo]
Lehrlingsausbildung {f}apprenticeship training [Add to Longdo]
Stift {m} (Lehrling) [ugs.]apprentice [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
小僧[こぞう, kozou] junger_Priester, Lehrling, Laufjunge, Junge [Add to Longdo]
弟子[でし, deshi] Lehrling, Schueler, Juenger [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top