Search result for

lehrlinge

(54 entries)
(1.1876 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lehrlinge-, *lehrlinge*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lehrlinge มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lehrlinge*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey! Where`s Howard and the rest of the apprentices?He ... wo ist Howard und der Rest der LehrlingeMy Bloody Valentine (1981)
Ready, girls?Lehrlinge, auf was warten wir? Kommt! The Troops & Troop-ettes (1982)
The wizardry of scientific genius needed to make the miracle of life requires a little room.Der Zauber, den das Genie für das Wunder des Lebens braucht, verlangt Platz. Ich kann keine "Zauberlehrlinge" gebrauchen. The Big Thaw (1987)
All these young interns have been so wonderful, miracle cures.All die jungen Lehrlinge waren so wundervoll, eine Wunderkur. All That Glitters (1987)
"I need apprentices. Tomorrow, 8:00 a.m. My studio.""Ich starte ein grosses Projekt, und ich brauche LehrlingeCamille Claudel (1988)
We're hiring 250 trainees for Hansen Factory.Die Firma Hansen sucht jede Menge junge LehrlingeMr. Canton and Lady Rose (1989)
Selling me new apprentices Children taught to be ashamedMir neue Lehrlinge verkaufen, Kinder, die sich schämen Peter Grimes (1995)
Selling me new apprentices Children taught to be ashamedMir neue Lehrlinge verkaufen, Kinder, die sich schämen Peter Grimes (1995)
They're almost ready to become apprentices.Sie werden jetzt bald zu Lehrlingen. Star Trek: Insurrection (1998)
- Neophyte witches are always so predictable.- Hexen-Lehrlinge sind immer so durchschaubar. That Old Black Magic (1999)
They're like apprentices to the adults.Es sind sozusagen LehrlingeLearning Curve (1999)
They are my boys, so I would like to know how much they sell.Meine früheren Lehrlinge. Ich wüsste nur gerne, wie gut die verkaufen. The Green Butchers (2003)
"joviality." Where are the apprentices?Wo sind die LehrlingeL'ex-femme de ma vie (2004)
And usually, it's apprentices who practice on you.Und dann pfuschen ja doch nur Lehrlinge an einem rum. The Bridesmaid (2004)
The clerk from the next store was here, and he told me that from the day after her wedding Kie was up before everyone cleaning and cooking for all the apprentices and bathing last at night in everyone's grime.Der Kaufmann von nebenan war hier und er hat mir erzählt, dass Kie ab dem Tag ihrer Hochzeit früher als alle anderen aufgestanden ist, saubergemacht und gekocht hat für die Lehrlinge, und nach allen anderen im Bad im Schmutz der anderen baden musste. The Hidden Blade (2004)
So strange because I blame you.Sie schoben 2 Kellnerlehrlinge und einen Tellerwäscher ab. Crime Dog (2004)
They were his apprentices Gisborne's lot killed this morning.Seine Lehrlinge wurden heute Morgen von Gisbornes Leuten umgebracht. Booby and the Beast (2007)
I had to listen to the Reports by our trainees.Ich habe mir gerade von unseren Lehrlingen berichten lassen und die sind wirklich sehr beeindruckt. Am Ende kommen Touristen (2007)
For my trainees and for myself This is an exciting beginning, In our new operation here In Oswiecim.Für meine Lehrlinge und mich ist das der Anfang einer ereignisreichen Zeit, hier in unserem neuen Zweigwerk in Oswiecim. Am Ende kommen Touristen (2007)
But the trainees really don't know What they should ask him.Aber eigentlich wissen die Lehrlinge auch nicht, was sie ihn fragen sollen danach. Am Ende kommen Touristen (2007)
In a few days, the German trainees will put up a memorial stone at Monowice.Die deutschen Lehrlinge stellen in den nächsten Tagen einen Gedenkstein auf. Auf dem ehemaligen Lagergelände in Monowitz. Am Ende kommen Touristen (2007)
As if it werent enough with the Latin Kings and Neonazis, now we have to deal with the Basque terrorists.Als wenn wir nicht genug rger htten mit den Latin Kings und den Ultras, da mssen jetzt auch noch die ETA- Lehrlinge kommen. Clandestinos (2007)
theyre unexperienced youngsters straight from the street fighting.Lehrlinge, die vom Straenkampf kommen. Clandestinos (2007)
- He has apprentices?Hatte er LehrlingeThe Pain in the Heart (2008)
The Druids look for children with such gifts to serve as apprentices.Die Druiden suchen Kinder mit solchen Gaben als LehrlingeThe Beginning of the End (2008)
That's genetics and barber school haircuts. I'm serious.Das sind die Gene und die Haarschnitte von Friseurlehrlingen. Dead from the Waist Down (2010)
He taught his secrets to three trusted apprentices,Er gab seine Geheimnisse an drei vertrauenswürdige Lehrlinge weiter, The Sorcerer's Apprentice (2010)
Merlin had three apprentices.Merlin hatte drei LehrlingeThe Sorcerer's Apprentice (2010)
But I am as yet the least of his pupils.Aber ich bin der unerfahrenste seiner LehrlingeThe Borgia Bull (2012)
You pose as the big shot of ATC and you talk about quacks and witchcraft.Du spielst dich als CTA-Experte auf, sprichst von Scharlatanen, Hexenlehrlingen... Les mains de Roxana (2012)
The clock makers, the apprentices, the children.Die Uhrmacher, die Lehrlinge und die Kinder. Pawn (2013)
You know that all of his apprentices were killed, don't you?Du weißt, dass all seine Lehrlinge getötet wurden, oder? Seventh Son (2014)
One of my trainees yanked too hard on a monitor cable, tore the connector right off.Einer meiner Lehrlinge zog zu fest am Monitorkabel, zerfetzte den Anschlussstecker. Last Call (2014)
What with all the stories about doping, sorcerers' apprentices, all that.Was da alles über Doping gesagt wird, die Zauberlehrlinge und so... La dernière échappée (2014)
-The Students.- Die LehrlingeGirls, Girls, Girls (2014)
Sorcerer's apprentices, men became a geological force.Als des Zauberers Lehrlinge wurden die Menschen zu einer geologischen Kraft. Seasons (2015)
One of our in-house apprentices is actually wearing the timepiece.Einer unserer hauseigenen Lehrlinge trägt eigentlich die Uhr. In Plane Sight (2015)
The trainees used to practice on me!Die Lehrlinge haben an mir geübt! The Secret Life of Pets (2016)
Black Badge specializes in cases that are, uh, too complex for rookie flatfoots, so it makes sense that you're a bit confused.Black Badge ist auf Fälle spezialisiert, die zu komplex für unerfahrene Lehrlinge sind. Es ist durchaus verständlich, dass du verwirrt bist. Walking After Midnight (2016)
OK, you're gonna help me understand why some of these cases are a little too complex for local flatfoots?Wirst du mir verstehen helfen, warum einige dieser Fälle etwas zu komplex sind für hiesige Lehrlinge? Ich werde mich bemühen. Walking After Midnight (2016)
Now you will learn how you can give a practical lesson to the trainees about putting out fires.Nun lernt ihr, wie ihr den Lehrlingen beibringen könnt, wie man ein Feuer löscht. The White Helmets (2016)
He was quite shocked when he learned that his downstairs was used for ...apprentices in crimeEr war ziemlich entsetzt, als er erfuhr, dass in seinem Souterrain Verbrecherlehrlinge angeworben wurden. - Das kann ich mir vorstellen. Lured (1947)
Oh, dearest Alice, if ever I have a change of heart towards you, it'll be because my heart has ceased to beat.Verdient das ein solches Lob? Darum geht es nicht. Das Großartige war, dass er seine Gehilfen und Lehrlinge glücklich machte. A Christmas Carol (1951)
You haven't met my apprentices,Du kennst meine Lehrlinge noch nicht. Le combat dans l'île (1962)
Oh, and as you know... the best fresco assistants are to be found in Florence.Und wie Ihr wisst... findet man in Florenz die besten Lehrlinge für Freskenmalerei. The Agony and the Ecstasy (1965)
We were students together under Ghirlandaio.Sie waren Lehrlinge bei Ghirlandaio. The Agony and the Ecstasy (1965)
A Junior handed over your film in mistake for this number.Einer der Lehrlinge hat Ihre Dias rausgegeben, weil er die Nummern verwechselt hat. Living in Harmony (1967)
It's for the trainees, really.Nur LehrlingeMichael Ellis (1974)
When I was a kid, my brother and I were trainees at the distillery.Als Jungen waren mein Bruder und ich Lehrlinge in der Brennerei. Le Sauvage (1975)
This is no time for trainees, Athena.Das ist keine Zeit für Lehrlinge, Athena. Battlestar Galactica (1978)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kellnerlehrling {m} | Kellnerlehrlinge {pl}busboy | busboys [Add to Longdo]
Lehrling {m} | Lehrlinge {pl}apprentice | apprentices [Add to Longdo]
Lehrling {m} | Lehrlinge {pl}trainee | trainees [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Lehrlinge [leːrliŋə] (n) , pl.
     apprentices; trainees
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top