Search result for

lech

(76 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lech-, *lech*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lecher[N] ผู้มักมากในกามตัณหา
lech for[PHRV] อยากมีเพศสัมพันธ์กับ (คำสแลง), See also: หมกมุ่นในกามตัณหากับ, Syn. lust after
lecherous[ADJ] ที่มีกิเลส, See also: ที่มีตัณหา, ที่ลุ่มหลงในตัณหา, Syn. lustful
lech after[PHRV] อยากมีเพศสัมพันธ์กับ (คำสแลง), See also: หมกมุ่นในกามตัณหากับ, Syn. lust after

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lecher(เลช'เชอะ) {lechered,lechering,lechers} n. ผู้มักมากในกามตัณหา. vi.หมกมุ่นในกามตัณหา, Syn. rake,debauchee
lecherous(เลช'เชอรัส) adj. มักมากในกามตัณหา,กระตุ้นราคะ,เต็มไปด้วยราคะ., See also: lecherousness n. ดูlecherous
lechery(เลช'เชอรี) n. ความมักมากในกามตัณหา
gelechiid(จะลีค'อีอิด) n. ผีเสื้อราตรี, Syn. moth
parflechen. หนังดิบแช่น้ำด่าง
steeplechase(สที'เพิลเชส) n. การแข่งม้าวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางที่สร้างขึ้น,การวิ่งแข่งข้ามทุ่งหรือทุ่งที่มีสิ่งกีดขวาง vi. แข่งขี่ม้าข้ามสิ่งกีดขวาง,วิ่งแข่งข้ามสิ่งกีดขวาง

English-Thai: Nontri Dictionary
lecherous(adj) มีตัณหาจัด,มักมากในกาม,หมกมุ่นในกาม
steeplechase(n) การแข่งม้าทางวิบาก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lechesปลิง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yup, and as lecherous as ever- So?ใช่และยังลามกไม่เปลี่ยน Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Until lechero gets back,we should start looking for pieces about four feet in length.ระหว่างรอเลเชอโร่กลับมา เราควรหาของที่ยาวซักสี่ฟุตไปก่อน Dirt Nap (2008)
Where the hell is lechero?เลเชอโร่มันหายหัวไปไหนวะ? Dirt Nap (2008)
I'm going upstairs to find lechero and his equipment.ฉันจะขึ้นไปข้างบน ไปดูเลเชอโร่ว่าหาเครื่องมือได้รึยัง Dirt Nap (2008)
If lechero gets stranded up there,we're not getting out of here.ถ้าเลเชอโร่หาของไม่ได้ เราไม่ได้ออกไปแน่ Dirt Nap (2008)
I got your good buddy lechero here.ฉันพาเพื่อนรักของแก เลเชอโร่มาแล้ว Dirt Nap (2008)
Tell Lechero I need his phone.บอกเลอเชโร่ ว่าฉันอยากได้โทรศัพท์ Under & Out (2008)
Under Lechero's room.ใต้ห้องเลอเชโร่ Hell or High Water (2008)
Lechero... he's...เขา The Art of the Deal (2008)
Lechero is dead!ลีเซอโร ตายแล้ว The Art of the Deal (2008)
T - Bag: Lechero is dead!ลีเซอโร ตายแล้ว The Art of the Deal (2008)
Of lechero's cruel empire in my hand.สิ่งที่เลวร้ายมันอยู่ในมือของฉัน The Art of the Deal (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสือผู้หญิง[N] lecher, See also: fox, Example: พวกสื่อมวลชนพยายามทำลายชื่อเสียงของประธานาธิบดี โดยกล่าวหาว่าท่านเป็นเสือผู้หญิงหรือมีความสัมพันธ์กับพวกมาเฟีย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เชี่ยวชาญในการเกี้ยวและหลอกลวงผู้หญิง, Notes: (สำนวน)
บ้ากาม[ADJ] lecherous, See also: lustful, satyric, nymphomaniacal, Syn. บ้าตัณหา, ตัณหาจัด, Example: โจรบ้ากามก่อคดีปล้นแล้วข่มขืน, Thai definition: มักมากในกาม
กลัดมัน[ADJ] lustful, See also: lecherous, Example: ช้างป่ากลัดมันคลุ้มคลั่งออกมาอาละวาดทำลายข้าวของชาวบ้านเสียหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันเดอร์เลชท์[TM] (Andoēlēt) EN: Anderlecht   FR: Anderlecht [m] ; Sporting d'Anderlecht [m] ; RSC Anderlecht [m] ; RSCA [m]
อร่อยจัง[X] (arøi jang) EN: very good ; delicious ; yummy   FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
ช่างคิด[adj.] (chang khit) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever   FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
เฉา[v.] (chao) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline   FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly   FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
ดาวน์โหลด[v.] (dāolōt) EN: download   FR: télécharger
ดาวน์โหลดโปรแกรม[v. exp.] (dāolōt prōkraēm) FR: télécharger un logiciel
หุนหัน[adj.] (hunhan) EN: hasty ; rash ; impetuous ; quick-tempered   FR: imprudent ; irréfléchi ; impétueux
หุนหันพลันแล่น[v.] (hunhanphlanlaen) EN: be rash ; be hasty ; be impetuous   FR: agir sans réfléchir
คำนึง[v.] (khamneung) EN: think of ; meditate ; contemplate   FR: réfléchir ; méditer

CMU English Pronouncing Dictionary
LECH    L EH1 K
LECHER    L EH1 CH ER0
LECHNER    L EH1 K N ER0
LECHUGA    L EH1 CH UW0 G AH0
LECHMAN    L EH1 K M AH0 N
LECHLER    L EH1 K L ER0
LECHTERS    L EH1 K T ER0 Z
LECHMERE    L EH1 K M IH2 R
LECHEROUS    L EH1 CH ER0 AH0 S
LECHTENBERG    L EH1 K T AH0 N B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lech    (n) (l e1 k)
lecher    (n) (l e1 ch @ r)
lechers    (n) (l e1 ch @ z)
lechery    (n) (l e1 ch @ r ii)
lecheries    (n) (l e1 ch @ r i z)
lecherous    (j) (l e1 ch @ r @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Geschlecht(n) |das, pl. Geschlechter| เพศ เช่น männliches Geschlecht เพศชาย, weibliches Geschlecht เพศหญิง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lechzen (Hund)to pant; to have the tongue hanging out [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっつり助兵衛[むっつりすけべえ, muttsurisukebee] (n) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it [Add to Longdo]
むっつり助平[むっつりすけべい;むっつりすけべ, muttsurisukebei ; muttsurisukebe] (n) (See むっつり・1) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it [Add to Longdo]
エロ爺[エロじじい, ero jijii] (n) (sl) dirty old man; pervert; groper (on trains); lecher [Add to Longdo]
エンテレケイア[, enterekeia] (n) (See エネルゲイア) entelechy (gre [Add to Longdo]
ゲッ;げっ;ゲ;げ[, getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross) [Add to Longdo]
スティープルチェイス[, sutei-puruchieisu] (n) steeplechase [Add to Longdo]
テレチョイス[, terechoisu] (n) {comp} Telechoice [Add to Longdo]
淫乱[いんらん, inran] (adj-na,adj-no) debauched; lewd; lascivious; lecherous; salacious; wild [Add to Longdo]
漁色[ぎょしょく, gyoshoku] (n) lechery; debauchery; philandering [Add to Longdo]
漁色家[ぎょしょくか, gyoshokuka] (n) lecher; philanderer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
色狼[sè láng, ㄙㄜˋ ㄌㄤˊ, ] lecher; sex maniac; rapist, #18,587 [Add to Longdo]
乐昌[Lè chāng, ㄌㄜˋ ㄔㄤ, / ] Lechang county level city in Shaoguan 韶关, Guangdong, #59,881 [Add to Longdo]
好色之徒[hào sè zhī tú, ㄏㄠˋ ㄙㄜˋ ㄓ ㄊㄨˊ, ] lecher; womanizer; dirty old man, #87,849 [Add to Longdo]
乐昌市[Lè chāng shì, ㄌㄜˋ ㄔㄤ ㄕˋ, / ] Lechang county level city in Shaoguan 韶关, Guangdong, #89,675 [Add to Longdo]
淫鬼[yín guǐ, ˊ ㄍㄨㄟˇ, ] lecherous devil [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テレチョイス[てれちょいす, terechoisu] Telechoice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lech \Lech\ (l[e^]ch), v. t. [F. l['e]cher. See {Lick}.]
   To lick. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 lech \lech\ (l[e^]ch), n. & v. i.
   Same as {letch}.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lecher \Lech"er\, n. [OE. lechur, lechour, OF. lecheor, lecheur,
   gormand, glutton, libertine, parasite, fr. lechier to lick,
   F. l['e]cher; of Teutonic origin. See {Lick}.]
   A man given to lewdness; one addicted, in an excessive
   degree, to the indulgence of sexual desire, or to illicit
   sexual relations with women; also called {letch} and {lech}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lech
   n 1: man with strong sexual desires [syn: {satyr}, {lecher},
      {lech}, {letch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top