หรือคุณหมายถึง laür?
Search result for

lauer

(13 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lauer-, *lauer*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Biter. Matt Lauer?โอลิเวอร์ นอร์ธ จืดชืด I Kissed a Girl (2011)
MATT LAUER: The start of Macy's Thanksgiving Day parade is just moments away.พาเหรดวันขอบคุณพระเจ้าของแมซี่เริ่มแล้ว Tower Heist (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
LAUER    L AW1 ER0
LAUERMAN    L AW1 ER0 M AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lauern; sich versteckt halten | lauernd; sich versteckt haltend | gelauert; sich versteckt gehalten | lauert | lauerteto lurk | lurking | lurked | lurks | lurked [Add to Longdo]
lauert aufambuscades [Add to Longdo]
lauert aufbushwhacks [Add to Longdo]
lauert aufwaylays [Add to Longdo]
lauert aufwaylais [Add to Longdo]
lauert aufwayllais [Add to Longdo]
lauerte aufambuscaded [Add to Longdo]
lauerte aufbushwhacked [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホオスジオオトカゲ[, hoosujiootokage] (n) Kimberley rock monitor (Varanus glauerti, species of carnivorous monitor lizard native to northern Australia); Glauert's monitor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top